Estudia > Oferta formativa > Oferta d'assignatures > Detall de l'assignatura
Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
Tancar
Menú
Identificació

Estudia a la UdG

Dades generals

Curs acadèmic:
2011
Descripció:
El mòdul té dues parts clarament diferenciades. Primer es farà una introducció a l'estudi de la demografia i de la geografia de la població. Al segon semestre es farà una introducció a la geografia econòmica, fent especial atenció a les reconfiguracions territorials produïdes pel fenomen de mundialització i la crisi econòmica.
Crèdits ECTS:
12
Idioma principal de les classes:
Català
S’utilitza oralment la llengua anglesa en l'assignatura:
Gens (0%)
S’utilitzen documents en llengua anglesa:
Poc (25%)

Grups

Grup A

Durada:
Anual
Professorat:
RAFEL LLUSSA TORRA  / FRANCESC XAVIER C. PAUNERO AMIGO  / DAVID PAVON GAMERO

Horaris:

Activitat Horari Aula
Teoria1 dl 10:00-11:30, dc 10:00-11:30
Pràctiques d'aula1 dl 10:00-11:30, dc 10:00-11:30

Competències

 • CTUdG02 Recollir i seleccionar informació de manera eficaç
 • CTUdG09 Llegir, comprendre i comentar textos científics
 • CTUdG05 Comunicar-se oralment i per escrit
 • 14 Conèixer i explicar el paper de la història i de les dinàmiques naturals, econòmiques i socials en la conformació del món i dels territoris actuals.
 • 15 Identificar i interpretar els factors clau de la situació actual del planeta (globalització, fluxos migratoris, problemes ambientals).
 • 16 Utilitzar i dominar les tècniques d'anàlisi territorial (treball de camp, de gabinet...).
 • 17 Analitzar i avaluar les dinàmiques naturals i socioeconòmiques d'un territori concret.
 • 20 Interpretar i interrelacionar els diferents tipus d'informació territorial.

Continguts

1. INTRODUCCIÓ. CONTINGUT DEL CAMP D’ESTUDI DE LA GEOGRAFIA DE LA POBLACIÓ

          1.1. Aproximació al concepte de “població”

          1.2. Geografia de la Població i Demografia. Característiques, límits i evolució general.

          1.3. Les escales d’informació i les fonts d’anàlisi històriques i actuals (censos, padrons, registres parroquials, registres civils, fogatjaments, anuaris,...).

          1.4. Institucions amb rellevància poblacional i demogràfica

2. EL CREIXEMENT DE LA POBLACIÓ

          2.1. La mesura del creixement de la població

          2.2. Evolució de la població mundial: passat, present i futur

          2.3. Relació població-recursos

          2.4. Teories sobre el creixement de la població. Factors del creixement

          2.5. Polítiques demogràfiques. Les conferències mundials de la població.

3. L’ANÀLISI DEMOGRÀFICA I ESTRUCTURES SÒCIO-ESPACIALS

          3.1. L’aplicació de l’estadística a l’estudi de la població. Conceptes bàsics. Propietats de taxes i índexs demogràfics.

          3.2. L'anàlisi temporal dels fets demogràfics. El diagrama de Lexis.

          3.3. La mortalitat. Propietats i taxes. La taula de vida o de mortalitat.

          3.4. La natalitat-fecunditat. Propietats i taxes. L'índex sintètic de fecunditat i la descendència final.

          3.5. La nupcialitat. Propietats i taxes.

          3.6. L'estructura de la població per sexe i per edat. Piràmides d'edat i diagrama triangular. El procés d'envelliment.

          3.7. Estructura demogràfica i economia

4. EL MOVIMENT GEOGRÀFIC DE LA POBLACIÓ

          4.1. Mobilitat temporal i permanent

          4.2. Mobilitat habitual de la població

          4.3. El fenomen de les migracions: migracions internes i internacionals

          4.4. La immigració: estat de la qüestió

5. TEORIA I MÈTODE EN GEOGRAFIA ECONÒMICA

          5.1. Conceptes d’economia

          5.2. Teories econòmiques

          5.3. Els models de localització de la teoria econòmica clàssica

          5.4. Teories del desenvolupament

          5.5. Geografia dels comerç

          5.6. Activitat econòmica i territori

6. GEOGRAFIA ECONÒMICA I MUNDIALITZACIÓ

          6.1. Desenvolupament del capitalisme i procés de globalització

          6.2. Les forces de la mundialització

          6.3. Els efectes de la mundialització: nous equilibris de poder

          6.4. Crisi global i reconfiguració dels actors econòmics

7. ECONOMIA SOCIAL I COOPERATIVISME

          7.1. Economia social. Concepte i tercer sector

          7.2. Taller d’economia cooperativa

8. RECONFIGURACIÓ DELS ESPAIS REGIONALS I LOCALS

          8.1. Escala regional i territoris metropolitans

          8.2. Territoris i aglomeració a escala local

          8.3. L’escala empresarial

9. PATRIMONI I DESENVOLUPAMENT LOCAL

          9.1. Desenvolupament local. Concepte i context

          9.2. Agents, estructures i polítiques de desenvolupament local

          9.3. El patrimoni com a actiu per al desenvolupament local i per a promoció del turisme

10. GEOGRAFIA DELS SERVEIS

          10.1. Introducció a la geografia de les infraestructures i els transports

          10.2. Aproximació a la geografia dels serveis

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Anàlisi / estudi de casos 2,00 62,00 64,00
Elaboració individual de treballs 0,50 14,00 14,50
Exposició dels estudiants 7,50 0 7,50
Lectura / comentari de textos 2,00 24,00 26,00
Prova d'avaluació 8,50 68,50 77,00
Resolució d'exercicis 3,00 0 3,00
Sessió participativa 64,00 0 64,00
Sortida de camp 10,00 20,00 30,00
Tutories de grup 10,00 0 10,00
Visionat/audició de documents 4,00 0 4,00
Total 111,50 188,50 300

Bibliografia

 • Sánchez Barricarte, Jesús Javier (2008 ). El Crecimiento de la población mundial : implicaciones socioeconómicas, ecológicas y éticas . València: Tirant lo Blanch. Catàleg
 • Vinuesa Angulo, Julio (2007 ). Técnicas y ejercicios de demografía . Madrid: INE. Catàleg
 • Rollet, Catherine (2004 ). La Población en el mundo : 6000 millones, ¿y mañana? . París: Larousse. Catàleg
 • Vinuesa Angulo, Julio Zamora, Francisco de (1994 ). Demografía : análisis y proyecciones . Madrid: Síntesis. Catàleg
 • Livi Bacci, Massimo (2002 ). Historia mínima de la población mundial (2a ed.). Barcelona: Ariel. Catàleg
 • Livi Bacci, Massimo (1993 ). Introducción a la demografía . Barcelona: Ariel. Catàleg
 • Thrift, Nigel (1994 ). Money, power, and space . Oxford [etc]: Blackwell. Catàleg
 • Castells, Manuel (2003 ). L'Era de la informació : economia, societat i cultura . Barcelona: UOC. Catàleg
 • Castells, Manuel (2001- ). La Era de la información : economía, sociedad y cultura (3ª ed.). Madrid: Alianza. Catàleg
 • Veltz, Pierre (1999 ). Mundialización, ciudades y territorios : la economía de archipiélago . Barcelona: Ariel. Catàleg
 • Méndez, Ricardo (1997 ). Geografía económica : la lógica espacial del capitalismo global . Barcelona: Ariel. Catàleg
 • Knox, Paul L (1990 ). The Geography of the world-economy . London [etc.]: Edward Arnold. Catàleg
 • Sampedro, José Luis (2009 ). Economía humanista : algo más que cifras . Barcelona: Debate. Catàleg
 • Dicken, Peter (cop. 1998 ). Global shift : transforming the world economy (3rd ed.). London: Paul Chapman [etc.]. Catàleg
 • Krugman, Paul R (DL 1999 ). La Globalización de la economía y las crisis financieras . A Coruña: Instituto de Estudios Económicos de Galicia Pedro Barrié de la Maza. Catàleg
 • Krugman, Paul R (DL 1997 ). Desarrollo, geografía y teoría económica . Barcelona: Bosch. Catàleg
 • Entremont, Alban d' (1997 ). Geografía económica . Madrid: Cátedra. Catàleg
 • Clark, G.L. (ed.) (2000). The Oxford Handbook of Economic Geography. Oxford, : Oxford University Press. Catàleg
 • Coe, N.M. et al. (2007). Economic Geography. A Contemporary Introduction. Oxford: Blackwell. Catàleg
 • Diversos autors (2011). Une planète trop peuplée? (dossier). Le Monde diplomatique, (687), Catàleg
 • Minois, Pierre (2011). Le Poids du nombre. L'obsession du surpeuplement dans l'histoire. Pari's: Perrin.
 • Taibo, Carlos (2011). El decrecimiento explicado con sencillez (1). Madrid: Catarata . Catàleg

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
LECTURA I COMENTARI DE DOSSIERS DE TEXTOS DE POBLACIÓ I DEMOGRAFIA Realització de comentaris i exposicions en debats. 0
SORTIDES A VISITAR INSTITUCIONS DEMOGRÀFIQUES Assistència. 5
EXERCICIS BREUS AMB INDICADORS DEMOGRÀFICS BÀSICS Realització exercicis 0
TUTORIES DE TEMES DE GEOGRAFIA DE LA POBLACIÓ Afavorirà increment de nota en cas d'aprovar la matèria del primer semestre 0
INSTITUCIONS I CENTRES D’ESTUDIS QUE ABORDEN TEMES RELACIONATS AMB LA POBLACIÓ Bona cerca de la informació, elaboració d'un informe correctament i exposició oral del mateix. 7,5
ANÀLISI POBLACIONAL BÀSICA D’UNA COMARCA Qualitat de l'informe elaborat i bon càlcul i exposició de diversos indicadors i mapificació dels mateixos. 12,5
ESTUDI DE CONTINGUTS I EXAMEN DE GEOGRAFIA DE LA POBLACIÓ Respondre adequadament les preguntes de l'examen 25
SEMINARIS DE GEOGRAFIA ECONÒMICA Assistència i participació 0
DOS TREBALLS PRÀCTICS SOBRE ELS TEMES DE GEOGRAFIA ECONÒMICA Exposició adequada del tema estudiat. 15
SORTIDES. Dues o tres sortides al segon semestre Breu comentari sobre la sortida 5
COMENTARI DE TEXTOS DE GEOGRAFIA ECONÒMICA Adequació dels comentaris 5
EXAMEN SOBRE GEOGRAFIA ECONÒMICA Resposta adequada a les preguntes plantejades. 25

Qualificació

L'avaluació del mòdul és contínua seguint els criteris expressats; cada activitat compta un determinat percentatge en la nota final. Tanmateix, donat que el mòdul consta de dues parts diferenciades (Geografia de la Població al primer semestre i Geografia Econòmica al segon semestre), cal aprovar cadascuna de les parts. Per tant la nota final serà la mitjana de les dues parts, sempre que ambdúes estiguin aprovades.

A més es valorarà l'assistència a classe, que és obligatòria. No s'aprovarà amb una assistència inferior al 75% de les classes i seminaris, sortides i altres activitats. L'assistència i participació en seminaris i sessions de debat a classe es valorarà arrodonint la nota cap amunt fins a un màxim del 10% a la nota que l'estudiant hagi tret (sempre apartir del 5).

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
Es considerarà no presentat:

- l'estudiant que no assisteixi a cap dels exàmens d'avaluació.
- l'estudiant que en un moment determinat deixi d'assistir a les classes i altres activitats del mòdul.

Observacions

AQUEST MÒDUL ES COMPOSA DE DUES PARTS:
- GEOGRAFIA DE LA POBLACIÓ primer semestre) i
- GEOGRAFIA ECONÒMICA (segon semestre).

SEGUINT ELS CRITERIS FIXATS A L'APARTAT D'AVALUACIÓ, LA NOTA FINAL RESULTANT SERÀ LA MITJANA DE LES DUES PARTS DE L'ASSIGNATURA, SI BÉ CAL APROVAR CADASSCUNA DE LES DUES PARTS.