Estudia > Oferta formativa > Oferta d'assignatures > Detall de l'assignatura
Anar al contingut (clic a Intro)
Tancar
Menú
Identificació

Estudia a la UdG

Dades generals

Curs acadèmic:
2009
Descripció:
Coneixement de la llengua: aspectes descriptius i normatius. La literatura a l'ensenyament de la llengua. Llenguatge oral i escrit: comprensió i expressió. Continguts, recursos didàctics i materials per a l'ensenyament de la llengua i la literatura.
Crèdits:
6
Idioma principal de les classes:
Català
S’utilitza oralment la llengua anglesa en l'assignatura:
Gens (0%)
S’utilitzen documents en llengua anglesa:
Gens (0%)

Grups

Grup B

Durada:
Semestral, 1r semestre
Professorat:
JORDI CICRES BOSCH  / MARIA DOLORS DE RIBOT MUNDET

Altres Competències

 • Especialitat d'Educació Primària Conèixer les bases psicopedagògiques i lingüístiques dels processos de lectura i d'escriptura i les diverses propostes metodològiques del seu ensenyament. Veure la influència dels factors culturals en l'aprenentatge de la llengua escrita. Adquirir una visió general i coherent dels processos implicats en la lectura i l'escriptura, tant pel que fa a l'aprenentatge i l'ensenyament inicial, com pel que fa al seu ús per a la realització de nous aprenentatges. Conèixer els tipus de textos en què es presenta la informació escrita i l'interès de treballar-los des de la seva funcionalitat. Adquirir recursos metodològics d'actuació a l'aula
 • ESPECIALITAT DE LLENGUA ESTRANGERA Fomentar una reflexió sistemàtica sobre la problemàtica de l'ensenyament de la llengua a primària i educació d’adults Analitzar el tractament de la llengua oral en el currículum i en les activitats d’aula Conèixer els elements que intervenen en la interacció lingüística i comunicativa a l'aula. Prendre consciència de les principals dificultats en la comunicació i el llenguatge oral Adquirir una visió global i coherent dels processos implicats en el desenvolupament de la llengua oral Fer reflexionar els alumnes, futurs especialistes en llengua estrangera, sobre l'estructura fònica de la llengua i les seves dificultats en el procés d'aprenentatge. Fomentar el diàleg i discussió entre alumnes com a mitjà d'aprenentatge. Anàlisi de materials i recursos didàctics. Elaboració de material per al disseny d'activitats d'aprenentatge. Capacitat per observar les produccions orals i comportaments lingüístics dels alumnes analitzar-les i valorar-les.

Continguts

1. ESPECIALITAT D'EDUCACIÓ PRIMÀRIA

2. La llengua escrita.

3. Què entenem per llengua escrita. Com la concebem.

4. L'expressió escrita: produir textos. Models d'escriptura. Escriure a l'escola. Recursos didàctics.

5. La comprensió lectora: què és llegir. Models de lectura. L'aprenentatge de la lectura. Avaluació.

6. - Tipus de gramàtica. Models gramaticals.

7. - La lingüística textual. El text. Característiques del text. Tipologies textuals. Funcionalitat.

8. - La morfosintaxi. Descobrir el funcionament de la llengua. Quina gramàtica ensenyem. Com aprendre a produir oracions.

9. - El lèxic. El diccionari. Treballar el lèxic.

10. - L'ortografia. Per què ortografia. Diverses classificacions.

11. - El primer aprenentatge de la lectoescriptura. Valoració de diversos mètodes i noves perspectives.

12. - La llengua a l'escola. Quina llengua? La immersió lingüística. La incorporació tardana. Cap a una escola pluricultural.

13. - Recursos: els tallers de llengua, els projectes, les noves tecnologies, els jocs lingüístics...

14. PER A L’ESPECIALITAT DE LLENGUA ESTRANGERA

15. Bloc 1

16. Llengua i ensenyament

17. Bases sociolingüístiques, psicolingüístiques i pedagògiques de l’aprenentatge de la llengua.

18. Bloc 2

19. Llengua i currículum.LIC i aules d'acollida.

20. La llengua i el desenvolupament de les quatre habilitats: escoltar, parlar, llegir i escriure.

21. Els enfocaments comunicatius.La competència comunicativa oral.

22. Bloc 3

23. El llenguatge oral: percepció i producció

24. Factors que afecten la recepció oral. L’escolta activa.

25. Factors que afecten la producció oral.

26. Llengua oral. Característiques i funcions.

27. L’estructura fònica de la llengua. Tipus de dificultats. Anàlisi d’una mostra.

28. La interferència.

29. Anàlisi de materials i recursos per potenciar la comunicació oral a l’aula.La xarxa

30. Bloc 4

31. Llengua oral /llengua escrita

32. El procés de descodificació. La descodificació dins del procés lector

33. Codi oral i codi escrit: grafema i fonema. Coneixement de les relacions grafofòniques (correspondència entre so i grafia). Tipologia d’errors. Anàlisi de mostres.

34. Bloc 5

35. Alfabetització d’adults.

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Total 0 0 0

Bibliografia

 • Cassany, Daniel (1999). Construir l'escriptura. Barcelona: Empúries. Catàleg
 • Cassany, Daniel (1998). Descriure escriure : com s'aprèn a escriure (7a ed.). Barcelona: Empúries. Catàleg
 • Cassany, Daniel, Luna, Marta, Sanz, Glòria (2002). Ensenyar llengua (7a ed.). Barcelona: Graó. Catàleg
 • Cassany, Daniel (1993). Reparar l'escriptura : didàctica de la correcció de l'escrit. Barcelona: Graó. Catàleg
 • Bassols i Puig, M. Margarida, Torrent, Anna M. (1996). Models textuals : teoria i pràctica. Vic: Eumo. Catàleg
 • Terradellas i Piferrer, M. Rosa, Aznar, Sílvia, (1999). Incorporació tardana de l'alumnat estranger : segon simposi : llengua, educació i immigració. Girona [etc.]: Universitat de Girona. Institut de Ciències de l'Educació [etc.]. Catàleg
 • Camps, Anna (1989). L'Ensenyament de l'ortografia. Barcelona: Graó. Catàleg
 • Colomer, Teresa, Camps, Anna (1998). Ensenyar a llegir, ensenyar a comprendre (4a ed., 1a en Llibres a l'abast). Barcelona: Edicions 62. Catàleg
 • Educació primària : currículum (1994) (2a ed.). [Barcelona]: Generalitat de Catalunya. Departament d'Ensenyament. Catàleg
 • Jolibert, Josette (1992). Formar infants productors de textos. Barcelona: Graó. Catàleg
 • Benejam, Pilar (1998). Parlar i escriure per aprendre : ús de la llengua ensituació d'ensenyament-aprenentatge des de les àreescurriculars. Bellaterra: Universitat Autònoma de Barcelona. Institut de Ciències de l'Educació. Catàleg
 • Orientacions per a l'ensenyament-aprenentatge de la lectura i l'escriptura (Departament d'Ensenyament). [Barcelona]: Generalitat de Catalunya. Catàleg
 • Siguan, Miquel (1998). La Escuela y los inmigrantes. Barcelona [etc.]: Paidós. Catàleg
 • Solé, Isabel, (2002). Estrategias de lectura (13ª ed.). Barcelona: Graó: ICE de la Universitat de Barcelona. Catàleg
 • Solé, Isabel, Teberosky, Ana, (1999). Psicopedagogia de la lectura i de l'escriptura. Barcelona: Universitat Oberta de Catalunya. Catàleg
 • Wells, Gordon (1988). Aprender a leer y escribir. Barcelona: Laia. Catàleg
 • Alvermann, Donna E., Dillon, Deborah R., O'Brien, David G. (1990). Discutir para comprender : el uso de la discusión en el aula. Madrid: Visor. Catàleg
 • Barnes, Douglas (1994). De la comunicación al currículo (2ª ed.). Madrid: Visor. Catàleg
 • Belart, Mercè, Rancé, Lluïsa, Casals, Jordi, Rocaspana, Maria (1995). Nivell llindar per a escolars de 8 a 14 anys. [Barcelona]: Generalitat de Catalunya. Departament d'Ensenyament. Catàleg
 • Cazden, Courtney B. (1991). El Discurso en el aula : el lenguaje de la enseñanza y delaprendizaje. Barcelona [etc.]: Paidós. Catàleg
 • Fons i Esteve, Montserrat (1999). Llegir i escriure per viure : alfabetització inicial i ús real de la llengua escrita a l'aula. Barcelona: La Galera. Catàleg
 • García del Toro, Antonio (1995). Comunicación y expresión oral y escrita : la dramatizacióncomo recurso. Barcelona: Graó. Catàleg
 • Ribot i Mundet, Maria Dolors de (1992). Problemàtica de l'adquisició del sistema fonemàtic de lallengua catalana a les comarques de Girona : adquisició del sistema consonàntic. Barcelona: Publicacions de l'Abadia de Montserrat. Catàleg
 • Río, María José del (Universitat de Barcelona: Horsori). Psicopedagogía de la lengua oral : un enfoque comunicativo (2ª ed.). Barcelona: ICE. Catàleg
 • Saló, Núria. La Parla a classe. Barcelona , Ceac, 1990: . Catàleg
 • Tuson, Amparo (1995). Anàlisi de la conversa. Barcelona: Empúries. Catàleg
 • Vila, Ignasi (1995). El català i el castellà en el sistema educatiu a Catalunya. Barcelona: Horsori. Catàleg

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %

Qualificació

Mètodes docents:

PER A L’ESPECIALITAT DE PRIMÀRIA
Exposició dels temes a partir d'esquemes per ajudar l'alumnat a situar i relacionar els diferents aspectes.
Utilització de materials diversos per establir relació entre els temes tractats i l'anàlisi a partir de la pràctica.
Lectures prèvies i comentari d'articles -dossier- i llibres relacionats amb el tema.
Anàlisi i discussió en petit grup del treball a realitzar. Tutories en petit grup. Posada en comú, a nivell d'aula del treball realitzat.
Reflexió a partir de l'observació feta a l'escola.

ACTIVITATS PRÀCTIQUES
Lectura i comentari de textos.
Anàlisi de materials didàctics.
Elaboració de propostes.
Conferències d'especialistes en temes específics..
Realització d'un treball.

PER A L’ESPECIALITAT DE LLENGUA ESTRANGERA
Es combinaran sessions teòriques amb sessions pràctiques a l’aula
Lectura i comentari de textos
Anàlisi i contrast d’informació
Anàlisi de materials didàctics
Elaboració de propostes
Conferències d’especialistes en temes específics
Es posarà èmfasi en la participació i la reflexió.
Observació a l’aula / Observació indirecta del llenguatge enregistrat amb vídeo o casset: anàlisi d’una mostra .
Anàlisi de materials escolars.
Elaboració de propostes per experimentar a l'escola.
S'alternarà el treball individual amb el treball en petit grup, segons els continguts del programa i els objectius que es vulguin aconseguir.

Tipus d'exàmens:
PER A L’ESPECIALITAT DE PRIMÀRIA
S'avaluarà:
- El nivell de coneixements adquirits per l'alumna o alumne en relació a la bibliografia, el dossier de lectures, les classes i les conferències.
- La participació i les aportacions a les diferents activitats realitzades durant el curs.
- La capacitat de comprensió d'un text.
- La capacitat d'analitzar produccions escrites per nens i nenes a partir dels coneixements teòrics.
- La capacitat de proposar activitats per ser aplicades a l'escola.
Per superar l'assignatura s'haurà d'haver aprovat per separat la prova escrita i el treball.
La qualificació final sortirà de:
la valoració de la prova escrita: 60%,
la valoració del treball: 30%,
les activitats pràctiques i la valoració d'una lectura: 10%.
Segons hem acordat els professors de l'àrea de coneixement de Didàctica de la llengua i la literatura, tant en el treballs com en els exàmens i en les altres aportacions serà indispensable el domini de la llengua oral i escrita. Els estudiants que no l'hagin assolit, el setembre l'hauran de superar.

PER A L’ESPECIALITAT DE LLENGUA ESTRANGERA
A més dels treballs que es presentaran a classe, hi haurà una prova escrita al final del semestre.
En l’avaluació final es tindrà en compte:
- el nivell de coneixements adquirits per l’alumne/a en relació a la bibliografia, les classes i les conferències.
- la capacitat d'analitzar les produccions orals dels nens i nenes partint dels coneixements teòrics.
- la capacitat de proposar activitats per ser aplicades a l'escola (primària/adults.
- i també la participació - i aportacions - de l’alumne/a a les diferents activitats que es duguin a terme durant el curs.

La qualificació final sorgirà de:
La valoració de la prova escrita (60%)
la valoració del treball pràctic (30%)
Activitats pràctiques (10%)
*Ara bé, cal haver superat la prova i els treballs per poder ser qualificat.

*Segons hem acordat els professors de l’àrea de coneixement de Didàctica de la Llengua, tant en els treballs com en els exàmens serà indispensable el domini de la llengua oral i escrita.