Estudia > Oferta formativa > Oferta d'assignatures > Detall de l'assignatura
Anar al contingut (clic a Intro)
Tancar
Menú
Identificació

Estudia a la UdG

Dades generals

Curs acadèmic:
2008
Descripció:
Mètodes quantitatius i qualitatius en investigació educativa. Disseny i realització d’un projecte de recerca educativa adaptat a les necessitats socials. La qualitat en la investigació educativa: criteris reguladors. Disseny d’instruments per a la recerca. Estadística aplicada.
Crèdits:
6
Idioma principal de les classes:
Català
S’utilitza oralment la llengua anglesa en l'assignatura:
Gens (0%)
S’utilitzen documents en llengua anglesa:
Poc (25%)

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
MONTSERRAT TESOURO CID

Horaris:

Activitat Horari Aula
Teoria1 dl-dc 16:30-18 32

Altres Competències

 • Conèixer els principals enfocaments epistemològics que orienten la investigació i els models metodològics que se’n deriven.
 • Aprofundir en les metodologies que es deriven d’aquests enfocaments: metodologia quantitativa i metodologia qualitativa de recerca educativa
 • Reflexionar sobre el paper de la investigació educativa en l’exercici professional dels pedagogs i pedagogues.
 • Saber planificar i desenvolupar un procés d’investigació educativa.
 • Conèixer els criteris de rigor científic d’una investigació educativa i saber analitzar la qualitat de la recerca.
 • Aprofundir en el coneixement de l’Estadística aplicada a l’educació.
 • Reflexionar sobre els aspectes ètics implicats en el procés d’investigació educativa.

Continguts

1. UNITAT FORMATIVA 1: Evolució, Concepte i fonaments de la investigació educativa.

          1.1. Evolució i concepte d’investigació educativa.

          1.2. Característiques de la investigació educativa.

          1.3. La investigació educativa en l’exercici professional dels pedagogs/pedagogues.

          1.4. Paradigmes de la recerca educativa (quantitatiu, qualitatiu i sociocrític).

          1.5. Deontologia de la investigació educativa.

2. UNITAT FORMATIVA 2: El procés general d’investigació.

          2.1. El procés d’investigació educativa. Perspectiva general del procés.

          2.2. Origen dels problemes, criteris de selecció d’un problema i plantejament del mateix.

          2.3. Apartats d’un projecte o treball d’investigació (Introducció, marc teòric, objectius o hipòtesis, metodologia, resultats, anàlisi de resultats, conclusions, referències bibliogràfiques, abstract, paraules clau i annexos).

          2.4. La cerca bibliogràfica.

          2.5. La redacció del projecte o treball d’investigació.

3. UNITAT FORMATIVA 3: Concepte de variables i constructes. Tipus de mostreig.

          3.1. Concepte de variables i constructes.

          3.2. Formes de definir les variables i classificacions de les mateixes.

          3.3. Tècniques i tipus de mostreig. Representativitat de la mostra.

4. UNITAT FORMATIVA 4: Metodologies d’investigació educativa d’orientació qualitativa orientades a la interpretació i a la comprensió.

          4.1. Metodologies: observació participant, investigació etnogràfica i estudi de casos.

          4.2. Tècniques: entrevistes i qüestionaris (definició, construcció, validació, realització, transcripció, anàlisi de la informació...), l’observació (notes de camp, enregistraments anecdòtics, mitjans audiovisuals...), documents (diaris, autobiografies, cartes personals...)...

          4.3. Anàlisi qualitativa de les dades mitjançant tècniques qualitatives.

          4.4. La triangulació

5. UNITAT FORMATIVA 5: Metodologies d’investigació educativa d’orientació empírico-analítica (quantitativa) i dissenys d’investigació.

          5.1. Control de les variables.

          5.2. Característiques del disseny. Validesa i fiabilitat.

          5.3. La investigació d’enfocament experimental: dissenys experimentals i quasi-experimentals.

          5.4. La investigació d’enfocament experimental: dissenys experimentals i quasi-experimentals.

          5.5. La investigació no experimental: estudis transversals i longitudinals (estudis de cohorts i estudis de casos i controls).

          5.6. Anàlisi i interpretació estadística de dades mitjançant el programa SPSSx

6. UNITAT FORMATIVA 6: Metodologia qualitativa orientada cap al canvi i la presa de decisions.

          6.1. La innovació educativa.

          6.2. Investigació avaluativa.

          6.3. Investigació-acció.

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Anàlisi / estudi de casos 0 0 0
Classes expositives 0 0 0
Classes pràctiques 0 0 0
Prova d'avaluació 0 0 0
Resolució d'exercicis 0 0 0
Treball en equip 0 0 0
Total 0 0 0

Bibliografia

 • Alonso, Ma José (2002). La Investigación educativa como herramienta de formación del profesorado, : reflexión y experiencias de investigación educativa. Barcelona: Graó. Catàleg
 • Arnal, Justo, Rincón, Delio del, Latorre, Antoni (1992). Investigación educativa, : fundamentos y metodologías. Barcelona: Labor. Catàleg
 • Ballester Brage, Lluís (2001). Bases metodológicas de la investigación educativa. Palma: Universitat de les Illes Balears. Servei de Publicacions i Intercanvi Científic. Catàleg
 • Bartolomé Pina, M. (2000). Cap a on va la investigació educativa. Barcelona: Dulac. Catàleg
 • Buendía Eisman, Leonor, Colás Bravo, Mª Pilar, Hernández Pina, Fuensanta (1998). Métodos de investigación en psicopedagogía. Madrid [etc.]: McGraw-Hill. Catàleg
 • Calvo, F. (1987). EStadística aplicad con el planteamiento y solución de 450 problemas. Bilbao: Deusto. Catàleg
 • Cohen, L i Manion, L. (1990). Métdos de Investigación Educativa. Madrid: La Muralla. Catàleg
 • Colás, M.P. i Buendía, L. (1992). Métodos de Investigación Educativa. Sevilla: Alfar. Catàleg
 • Elliot, J. (1990). La inverstigación-acción en educación. Madrid: Morata. Catàleg
 • Gil Flores, Javier (1994). Análisis de datos cualitativos, : aplicaciones a la investigación educativa. Barcelona: PPU. Catàleg
 • Goetz, J.P, LeCompte, Margaret Diane (1988). Etnografía y diseño cualitativo en investigación educativa. Madrid: Morata. Catàleg
 • Latorre, Antonio (2003). La Investigación-acción, : conocer y cambiar la práctica educativa. Barcelona: Graó. Catàleg
 • Latorre Beltrán, Antonio, Rincón Igea, Delio del, Arnal Agustín, Justo (1996). Bases metodológicas de la investigación educativa. Barcelona: Hurtado Mompeó. Catàleg
 • McMillan, James H, Schumacher, Sally (cop. 2005). Investigación educativa, : una introducción conceptual (5ª ed). Madrid [etc.]: Pearson. Catàleg
 • Rodríguez Gómez, Gregorio, Gil Flores, Javier, García Jiménez, Eduardo (1999). Metodología de la investigación cualitativa (2ª ed). Archidona [Málaga]: Aljibe. Catàleg
 • Stake, Robert E (1998). Investigación con estudio de casos. Madrid: Morata. Catàleg
 • Tójar Hurtado, Juan Carlos (cop. 2006). Investigación cualitativa : comprender y actuar. Madrid: La Muralla. Catàleg
 • Welkowitz, Joan, Cohen, Jacob, Ewen, Robert B (1986). Estadística aplicada a las ciencias de la educación. Madrid: Santillana. Catàleg
 • Metodología de la investigación educativa (2004). Madrid: La Muralla. Catàleg

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Realització d'un treball de recerca educativa el més ajustat possible a la realitat, partint d'un tema d'interès relacionat amb el món de la pedagogia.
Els apartats que ha de tenir es detallaran en el tema 2 si bé a grans trets són els següents: introducció, marc teòric, objectius i/o hipòtesis, metodologia, resultats, anàlisi de resultats i conclusions. També s’adjuntarà un apartat de valoració que inclourà un anàlisi de tot el procés de recerca des del plantejament del treball fins a l’anàlisi de les dades. En aquest apartat s’explicarà, per exemple, com s’han pres les decisions, amb quines dificultats ens hem trobat, els aspectes que es modificarien si es repetís la recerca, suggeriments per seguir la investigació...
Cal destacar que al principi del treball hi haurà un abstract i les paraules clau i al final del mateix hi haurà les referències bibliogràfiques i els annexos corresponents
Es valorarà la realització de tutories en els terminis previstos, la coherència entre les diferents parts, que hi hagi una bona revisió bibliogràfica, que s’hagi elaborat algun instrument d’avaluació i que les exposicions de classe siguin enriquidores per la resta del grup. També es valorarà l’assistència a les activitats pràctiques (SPSSx) i la presentació dels exercicis que es proposin així com el fet d’aplicar aquests exercicis d’SPSSx en el propi treball de recerca i/o l’aplicació de tècniques d’anàlisi qualitativa.
Treball en equip. Resoldre exercicis d'estadística mitjançant un programa informàtic: SPSSx Es valorarà l'assitència a les pràctiques d'SPSS. Aquestes pràctiques en la mesura que sigui possible s'aplicaran en el treball de recerca i s'avaluaran juntament amb aquest o bé es presentarà un dossier d'exercicis a part del treball de recerca.
Una prova escrita individual sobre els coneixements adquirits al llarg del quadrimestre que farà referència tant al programa teòric com al pràctic i que constarà de preguntes obertes i/o tipus test, resolució de petits casos pràctics i interpretació de resultats.
Aquesta prova tindrà un valor del 50% de la nota final de l'assignatura
Participació en fòrums de discussió i avaluacions parcials en la plataforma d’educació http://dotbcds.udg.edu Aquesta prova tindrà un valor del 15% de la nota final de l'assignatura

Qualificació

Per aprovar l’assignatura s’han d’aprovar independentment 2 coses:

1. Una prova escrita sobre els coneixements adquirits al llarg del quadrimestre que farà referència tant al programa teòric com al pràctic i que constarà de preguntes obertes i/o tipus test, resolució de petits casos pràctics i interpretació de resultats (45% de la nota).

2. Un treball en equip (o individual), que consistirà en l’elaboració d’un treball d’investigació educativa (40% de la nota) on es demostraran els coneixaments adquirits al llarg de l'assignatura tant teòrics com pràctics.

3. Participació en fòrums de discussió i avaluacions parcials en la plataforma d’educació http://dotbcds.udg.edu (15% de la nota).

Observacions

En començar les classes es proporcionarà el programa detallat de l'assignatura i del treball de recerca que s'haurà de fer en equip.
A les pràctiques de l’aula d’informàtica s’utilitzarà el paquet de programes d’estadística SPSSx (Statistical Package for Social Sciences) i es recomana portar algun suport magnètic per gravar els exercicis.