Estudia > Oferta formativa > Oferta d'assignatures > Detall de l'assignatura
Anar al contingut (clic a Intro)
Tancar
Menú
Identificació

Estudia a la UdG

Dades generals

Curs acadèmic:
2008
Descripció:
La funció directiva a les organitzacions. El model de direcció participatiu de la LODE i la LOPEGCD. Models de direcció LOCE i LOE. Autonomia de centre. Funcions de l'equip directiu. Competències i tasques directives. Estils de direcció. El projecte de direcció. Les TIC i els sistemes d'informació al servei de la gestió del centre. Internet i el centre "virtual" com a extensió dels serveis a la comunitat. Xarxes de centres i centres en xarxa.
Crèdits:
4,5
Idioma principal de les classes:
Català
S’utilitza oralment la llengua anglesa en l'assignatura:
Gens (0%)
S’utilitzen documents en llengua anglesa:
Gens (0%)

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
JOAQUIM PELACH BUSOM  / JOSEP LLUIS TEJEDA MARTINEZ

Horaris:

Activitat Horari Aula
Teoria1 dc 17:30-19:30
Pràctiques d'aula informàtica1 dj 17:30-19

Altres Competències

  • ( SUBTÍTOL de l'assignatura: INTERNET EN L'ORGANITZACIÓ ) Descobrir INTERNET com a element organitzatiu en la direcció i gestió de l'escola. Conèixer el funcionament de la vida interna dels Centres Treballar i valorar les característiques de l’acció de dirigir. Analitzar els canvis que es produeixen a les escoles, d'acord amb la Legislació Educativa i altres canvis socials. Conèixer les relacions que s'estableixen entre els diferents sectors que conformen el Centre Educatiu. Conèixer els recursos tecnològics per a la organització i gestió del Centre i els canvis que propicien.
  • Descobrir els elements tecnològics que faciliten l'emergència del concepte de xarxes escolar i de centres virtuals.

Continguts

1. BLOC 0. Procediments de treball semipresencial

          1.1. Coneixement de l'entorn de treball.

          1.2. Metodologia de treball i seguiment

          1.3. Avaluació continuada i final

2. BLOC I. Conceptualització de la direcció de centres educatius

          2.1. Tema 1

                    2.1.1. Concepte de Direcció. Justificació; Marc Legal; Anàlisis de la normativa reguladora vigent.

                    2.1.2. Pràctica: Anàlisis de diferents models de Direcció

          2.2. Tema 2

                    2.2.1. L’Equip de Direcció i la vida organitzativa d’un centre.

                    2.2.2. Funcionament i Documents que regulen la vida del Centre.

                    2.2.3. La direcció com a líder i dinamitzadora, en la preparació, valoració i correcció d’aquests documents.

                    2.2.4. Gestió de la Comunicació en el Centre. Xarxes i espais de comunicació. Reunions: tipus de reunions. Fases. Presa de decisions.

                    2.2.5. Pràctica. Anàlisis d’un cas

3. BLOC II. El marc regulador i organitzatiu.

          3.1. Tema 3

                    3.1.1. L’Equip de Direcció i Estructura Organitzativa del Centre d’acord amb la LODE, LOGSE, LOPEG, LOCE i LOE.

                    3.1.2. Òrgans Unipersonals de govern:

                    3.1.3. - L’Equip Directiu. El Director. El Cap d’Estudis. El Secretari.

                    3.1.4. - Coordinadors de Cicle.

                    3.1.5. - Pràctica.

                    3.1.6. Òrgans Col.legiats de govern:

                    3.1.7. - El Consell Escolar. Composició i Competències. Funcionament.

                    3.1.8. - Comissions específiques del Consell Escolar

                    3.1.9. - Pràctica: Anàlisis d’un cas

          3.2. Tema 4

                    3.2.1. L’Equip de Direcció com a presidència del Claustre de Professors:

                    3.2.2. - Composició i competències

                    3.2.3. - Funcionament

                    3.2.4. Pràctica: Anàlisis d’un cas

          3.3. Tema 5

                    3.3.1. L’Equip de Direcció com a dinamitzador de l’equip de Coordinadors:

                    3.3.2. - Composició i competències

                    3.3.3. - Funcionament

                    3.3.4. - Equips de Cicle: Funcionament.

                    3.3.5. Pràctica: Anàlisi d’un cas

          3.4. Tema 6

                    3.4.1. Llei orgànica 2/2006 d'Educació, de 3 de maig. (LOE)

                    3.4.2. Desenvolupament: Organització i direcció dels centres docents públics:

                    3.4.3. - Canvis estructurals. Canvis en la gestió escolar

                    3.4.4. - Pràctica: Anàlisis d’alguns dels articles de la LOE: canvis que afectaran en l’organització i direcció dels centres públics. Contrast entre la nova Llei i l’actual model de Direcció

4. BLOC III. La direcció en funcionament

          4.1. Tema 7.

                    4.1.1. L'acollida i seguiment del personal docent i d'administració i serveis.

                    4.1.2. El marc de convivència i resolució de conflictes.

                    4.1.3. Com liderar-conduir-guiar una organització complexa?

          4.2. Tema 8

                    4.2.1. La participació en el Centre. Fonaments. Nivells de participació. Participació dels diferents sectors que formen la Comunitat Educativa. Estructura i Canals de participació.

                    4.2.2. Pràctica: Anàlisis d’un cas: participació sector pares. Participació sector alumnes.

          4.3. Tema 9

                    4.3.1. Direcció curricular. Competències bàsiques i avaluació de l'alumnat.

                    4.3.2. Programes d'innovació i millora.

5. BLOC IV. Síntesi final

          5.1. Valoració de l'assignatura i autoavaluació.

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Anàlisi / estudi de casos 0 0 0
Cerca i anàlisi d'informació 0 0 0
Debat 0 0 0
Elaboració individual de treballs 0 0 0
Lectura / comentari de textos 0 0 0
Tutories de grup 0 0 0
Total 0 0 0

Bibliografia

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %

Qualificació

Mètodes docents:

- L'assignatura es cursarà en modalitat semipresencial. Es mantindran quatre trobades presencials, en l'horari establert (dimecres de 17:30 a 19:30 ; dijous de 17:30 a 19), situades en la primera i darrera setmana lectiva, i en dues de les setmanes intermèdies. es procurarà una regularitat d'una trobada mensual.

- L'alumnat cursa l'assignatura individualment i així és avaluat. Tanmateix, es plantejaran algunes activitats a realitzar en grup (de 3/4 membres). L'avaluació grupal incideix en l'avaluació individual.

- L'assignatura s'estructura en Blocs i aquests en temes. Per a cadascun dels temes de treball hi haurà activitats que inclouran:

. lectura de textos de referència.
. consulta d'informació present a Internet.
. anàlisi de casos simulats i proposats per l'alumnat.
. redacció d'esquemes o síntesi del contingut a través de guies de treball.
. participació eventual en discussions de grup, a través dels fòrums de l'espai de treball.

Tipus d'avaluacions:

- Periódiques: de caràcter setmanal/quinzenal. Consistents en la redacció, individual, d'esquemes o síntesi breus respecte dels continguts de treball en cada moment del curs.

- Temàtiques: al finalitzar cadascun dels blocs. Consistent en la presentació (en format documental o a través de participació en els fòrums de l'assignatura) d'anàlisis o reflexions respecte de propostes vinculades al fet directiu.

- Voluntàries: consistents en la presentació i/o participació individual en el comentari i anàlisi de casos proposats pel professor o el propi alumnat.

- Final: de caracter invidual i opcional. Caldrà elaborar un informe de l'assignatura que inclogui l'avaluació de la mateixa, l'avaluació del propi treball i una posició personal dels aspectes de l'assignatura que hagin estat més controvertits.

Observacions

Prerequisits:

Coneixements informàtics a nivell d'usuari.

Assignatures recomanades

  • Estratègies per al treball en col·laboració: equips professionals i escola-entorn
  • Organització de centres educatius
  • Organització del centre escolar
  • Psicologia social
  • Teories i institucions contemporànies de l'educació