Estudia > Oferta formativa > Oferta d'assignatures > Detall de l'assignatura
Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
Tancar
Menú
Identificació

Estudia a la UdG

Dades generals

Curs acadèmic:
2007
Descripció:
Estructures, procediments i relacions de grups. Conceptes de grup i tipologies. Orientacions teòriques. Estratègies d'intervenció grupal. Relacions grupals. El enfocament psicològic de les organitzacions. Orientacions teòriques. Estratègia d'intervenció organitzadora
Crèdits:
6
Idioma principal de les classes:
Català
S’utilitza oralment la llengua anglesa en l'assignatura:
Gens (0%)
S’utilitzen documents en llengua anglesa:
Poc (25%)

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 1r semestre
Professorat:
FERRAN CASAS AZNAR  / MARIA CARME MONTSERRAT BOADA

Altres Competències

 • a) generar coneixement sobre els grups i els procesos que els caracteritzan; així com sobre les diferents maneres en que resulten un instrument de canvi en la pràctica professional de la psicologia. b) desenvolupar capacitats d’anàlisi i comprensió de les dinàmiques grupals i els seus efectes en la vida quotidana de les persones, des d’una perspectiva psicosocial.

Continguts

1. Tema 1.- Els orígens de les teories psicosocials sobre els grups. Les aportacions de l’orientació sociomètrica de Moreno. Estructura de grup. Cohesió de grup. Conflicte de grup. El psicodrama. Tema 2.- Les aportacions de K. Lewin a l’estudi dels grups. La interdependència. La satisfacció de necessitats. L’espai vital del grup. Influència social i canvi. Teoria de la cooperació i competició grupal de Deutsch. Teoria de la comunicació grupal de Newcomb. Tema 3.- Les aportacions psicoanalítiques a les teories dels grups. La base afectiva dels grups. El lideratge en els grups. Tema 4.- Aportacions conductuals, humanistes i factorialistes a les teories dels grups. Les teories de l’intercanvi social. Les aportacions de C. Rogers. Sinergia de grup i cultura de grup. Tema 5.- Les aportacions de la perspectiva sistèmica. Les xarxes grupals de comunicació. Sistema formal i informal. El grup com a conjunt borrós. Teoria de l’acció grupal. Tema 6.- Aportacions cognitivistes. Els treballs de L. Festinger. La dissonància cognitiva grupal. Teoria de la identitat social de Tajfel. Teoria de la identitat social grupal de Turner. Tema 7.- Les relacions intergrupals i els processos de diferenciació categorial. El conflicte intergupal. La cooperació intergrupal. Tema 8.- La perspectiva sociocultural en l’estudi dels grups. Tema 9.- Els grups orientats a la tasca: Equips de treball a les organitzacions. Eficiència en la tasca. Intervenció en grups. Grups professionals orientats a la intervenció psicosocial en les àrees de salut i serveis socials. Tema 10.- Temes de debat actual en psicologia dels grups. Els processos d’influència social en el grup. Grups minoritaris i majoritaris. Lideratge grupal. La presa de decisions en grup. La pressió grupal.

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Sessió pràctica 0 0 0
Total 0 0 0

Bibliografia

 • Alcover de la Hera, C.M. i Gil Rodríguez, F. (coord) (1999). Introducción a la psicología de los grupos. Madrid:: Pirámide. Catàleg
 • Anzieu, D., i Martin, J.Y. (2007). La dinámica de los grupos pequeños (3ª ed). Madrid: Biblioteca Nueva. Catàleg
 • Ayestarán, S. (Ed.) (1996). El grupo como construcción social. Rubí (Barcelona): Plural. Catàleg
 • Baron, Robert A., Byrne, Donn (cop. 1998). Psicología social (8ª ed.). Madrid [etc.]: Prentice Hall. Catàleg
 • Blanco, Amalio, Caballero, Amparo, Corte, Luis de la (cop. 2005). Psicología de los grupos. Madrid [etc.]: Prentice Hall. Catàleg
 • Bourhis, R.Y., i Leyens, J. Ph. (1996). Estereotipos, discriminación y relaciones entre grupos.. Aravaca (Madrid): McGraw-Hill/Interamericana de España..
 • Brewer, M.B. (2003). Intergroup relations. (2nd). Buckingham (UK): Open Univ Press.
 • Brown, R., i Gaertner, S. (Eds.) (2001). Blackwell handbook of social psychology: Intergroup processes. Malden (Ma): Blackwell..
 • González, Mª Pilar (1995). Orientaciones teóricas fundamentales en psicología de los grupos. Barcelona: EUB. Catàleg
 • Gudykunst, W.B. (2004). Bridging diferences. Effective intergroup communication.. Thousand Oaks (Ca): Sage. .
 • Huici, Carmen (1989). Estructura y procesos de grupo (3ª ed.). Madrid: Universidad Nacional de Educación a Distancia. Catàleg
 • Marín, M., i Troyano, Y. (2006). Trabajando con grupos. (2ª). Madrid: Pirámide. Catàleg
 • Morales, J. Francisco (1996). Identidad social : aproximaciones psicosociales a los gruposy a las relaciones entre grupos. Valencia: Promolibro. Catàleg
 • Stainton Rogers, W. (2003). Social Psychology. Experimental and critical approaches. Maindenhead (Pha): Open Univ Press.
 • Tajfel, Henri (1984). Grupos humanos y categorías sociales : estudios depsicología social. Barcelona: Herder. Catàleg
 • Turner, John C. (1989). Redescubrir el grupo social : una teoría de lacategorización del yo. Madrid: Morata. Catàleg
 • Vendrell, Esteve, Ayer, Juan Carlos (1999). Dinàmica de grups i psicologia dels grups. Barcelona: Edicions de la Universitat de Barcelona. Catàleg

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %

Qualificació

Hi ha dos itineraris d’avaluació: Un de continuat, i un de final.

En qualsevol dels casos, l'assignatura s'avaluarà promitjant el resultat de dues activitats, tenint en compte que ambdues inclouran avaluació dels coneixements impartits tant a la part teòrica, com a la part pràctica de l’assignatura. Per a poder obtenir el promig, cada una de les dues parts ha de tenir una nota mínima de 4,5. Altrament, es guardarà la nota de la part aprovada, però caldrà repetir la part suspesa. Les activitats seran:

(1) Un treball escrit: Contribueix en un 50% a la nota final de l’assignatura.
a. Format continuat: A partir de les activitats pràctiques i de les sessions teòriques, els alumnes faran arribar als professors en dos (o si es prefereix 3 o 4) lliuraments, un treball seguint les pautes informades al web de l’assignatura i les instruccions donades a la classe. Aquells alumnes que facin els lliuraments com a mínim 10 dies abans de cadascuna de les dates establertes, podran millorar el treball a partir dels comentaris del professor.
b. Format final: Un únic treball enquadernat, lliurat com a màxim el mateix dia de l’examen, seguint les pautes informades al web de l’assignatura.
(2) Una avaluació escrita, que inclourà 30% de preguntes relatives a la part pràctica de l’assignatura (els que participeu de les pràctiques a classe i lliureu els exercicis de les pràctiques a casa no caldrà que les contesteu) i 70% de la part teòrica. Contribueix en un 50% a la nota final de l’assignatura.
a. Format continuat: Els dies 16/10, 13/11, 11/12 i 8/1, la darrera mitja hora de classe, es destinarà a una breu prova escrita de la matèria teòrica i pràctica impartida fins el respectiu dia anterior, consistent en 9 preguntes. Els alumnes que no superin les 4 proves, podran tornar a presentar-se a l’avaluació escrita final.
b. Format final: El dia assenyalat formalment per a l’examen de l’assignatura, es realitzarà una prova escrita, consistent en 30 preguntes curtes o tipus test.

Observacions

Bibliografia obligatòria:
• González, M.P. (1995). Orientaciones teóricas fundamentales en psicología de los grupos. Barcelona. EUB.
. Blanco, A., Caballero, A. i de la Corte, L. (cop. 2005). Psicología de los grupos. Madrid: Prentice Hall.
• Anzieu, D., i Martin, J.Y. (2007). La dinámica de los grupos pequeños. Madrid. Biblioteca Nueva, 3ª ed.
• Esquemes i apunts de classe.

Bibliografia complementària:
• Alcover de la Hera, C.M. i Gil Rodríguez, F. (coord) (1999). Introducción a la psicología de los grupos. Madrid: Pirámide.
• Ayestarán, S. (Ed.)(1996). El grupo como construcción social. Rubí (Barcelona). Plural.
• Baron, R.A., i Byrne, D. (1998). Psicología social, 8ª edición. Madrid. Prentice Hall Iberia. (Cap. 12).
• Bourhis, R.Y., i Leyens, J. Ph. (1996). Estereotipos, discriminación y relaciones entre grupos.Aravaca (Madrid). McGraw-Hill/Interamericana de España.
• Brewer, M.B. (2003). Intergroup relations. Buckingham (UK). Open Univ Press (2nd. ed.).
• Brown, R., i Gaertner, S. (Eds.) (2001). Blackwell handbook of social psychology: Intergroup processes. Malden (Ma). Blackwell.
• Gudykunst, W.B. (2004). Bridging diferences. Effective intergroup communication.Thousand Oaks (Ca). Sage.
• Huici, C. (Ed.) (1987). Estructura y procesos de grupo (2vols.). Madrid. UNED.
• Marín, M., i Troyano, Y. (Coord) (2006). Trabajando con grupos. Madrid. Pirámide, 2ª ed.
• Morales, J.F.; Paéz, D.; Deschamps, J.C.; i Worchel, S. (Eds.)(1996). Identidad social. Aproximaciones psicosociles a los grupos y a las relaciones entre grupos. Valencia. Promolibro. (Secció 4).
• Stainton Rogers, W. (2003). Social Psychology. Experimental and critical approaches.Maindenhead (Pha). Open Univ Press. (Cap. 9).
• Tajfel, H. (1981). Human groups and social categories. Cambridge. Cambirdge Univ Press (trad.: Grupos humanos y categorías sociales. Barcelona. Herder, 1984).
• Turner, J.C. (1987). Redescubrir el grupo social. Madrid: Morata. 1990.
• Vendrell, E. i cols. (1999). Dinàmica de grups i psicologia dels grups. Barcelona: Edicions Universitat de Barcelona.