Estudia > Oferta formativa > Oferta d'assignatures > Detall de l'assignatura
Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
Tancar
Menú
Identificació

Estudia a la UdG

Dades generals

Curs acadèmic:
2007
Descripció:
Personalitat i diferències individuals. Enfocaments teòrics. Dimensions empíriques. Problemàtica actual de la personalitat. Concepte i enfocament teòrics i empírics en el estudi de la personalitat. Fonaments biològics i sòcioculturals. Diferències individuals. Aproximacions actuals en l'estudi de la personalitat
Crèdits:
9
Idioma principal de les classes:
Català
S’utilitza oralment la llengua anglesa en l'assignatura:
Gens (0%)
S’utilitzen documents en llengua anglesa:
Poc (25%)

Grups

Grup A

Durada:
Anual
Professorat:
YOLANDA GARCIA MORENO  / FERRAN VIÑAS POCH

Competències

 • Demostrar coneixements i comprensió dels diferents enfocaments i tradicions teòriques que han contribuït al desenvolupament històric de la psicologia, com també la seva influència en la producció del coneixement i en la pràctica professional, per tal de promoure la qualitat de vida de les persones i la societat.
 • Demostrar coneixements i comprensió dels fonaments biològics de la conducta humana i de les funcions psicològiques.
 • Demostrar coneixements i comprensió de les estructures i els processos involucrats en les funcions psicològiques bàsiques.
 • Demostrar coneixements i comprensió de la naturalesa de les diferències individuals.
 • Demostrar coneixements i comprensió dels processos i les etapes principals de desenvolupament psicològic al llarg del cicle vital, tant en els seus aspectes de normalitat com d’anormalitat.
 • Demostrar coneixements i comprensió dels diferents principis i teories que expliquen el comportament normal i anormal o patològic.
 • Demostrar coneixements i comprensió dels principis i els procediments d’avaluació i intervenció psicològica.
 • Valorar, contrastar i prendre decisions sobre l’elecció dels mètodes i dels instruments de mesura adequats en cada situació o context d’avaluació.
 • Obtenir i organitzar informació rellevant per al servei demanat.
 • Aplicar tècniques per recollir informació sobre l’estudi del funcionament dels individus, grups o organitzacions.
 • Elaborar i redactar informes tècnics sobre els resultats de l’avaluació, la recerca o els serveis demanats.
 • Respondre i actuar de manera adequada i professional, tenint en compte el codi ètic i deontològic de la professió, en tots i cadascun dels processos d’intervenció.
 • Redactar informes sobre els resultats de l’avaluació o el servei demanat.
 • Comunicar les pròpies valoracions de manera crítica i argumentada, tot respectant el compromís ètic que exigeix la difusió de coneixement psicològic.
 • Mostrar flexibilitat, respecte i discreció en la comunicació i l’ús dels resultats obtinguts de les avaluacions psicològiques a les persones o grups.
 • Prendre decisions de manera crítica sobre l’elecció, l’aplicació i la interpretació dels resultats derivats dels diferents mètodes d’investigació psicològica.
 • Realització de judicis i valoracions crítiques argumentades en el procés de presa de decisions durant l’exercici de la seva responsabilitat.
 • Que pot llegir de manera crítica la bibliografia científica, valorar-ne la procedència, situar-la dins un marc epistemològic i identificar i contrastar les seves aportacions en relació amb el coneixement disciplinari disponible.
 • Que pot considerar diferents perspectives sobre els temes o problemes que treballi, avaluar-los de manera crítica, fonamentar les conclusions i prendre decisions.
 • Comprensió de les limitacions de la perspectiva d’anàlisi psicològica del comportament humà i capacitat per incorporar-hi aportacions conceptuals i tècniques d’anàlisi pròpies d’altres disciplines.
 • Flexibilitat, respecte i discreció en l’ús de les dades que afecten les persones, grups o organitzacions.
 • Que pot interpretar el contingut i l’abast de la informació rebuda o demanada, oralment o per escrit, i el tractament que cal donar-hi segons la naturalesa del fet que es tracti.
 • Que respecta i fa respectar el codi deontològic i actua de manera ètica en les activitats relacionades amb la seva actuació professional.
 • Treballar en equip i de manera compromesa amb el grup de treball.
 • Utilitzar les diferents tecnologies de la informació i la comunicació per a finalitats diverses.
 • Comunicar-se adequadament tant de manera oral com escrita.

Altres Competències

 • Conèixer la metodologia per l'estudi científic de la personalitat.
 • Saber delimitar històrica, conceptual i metodològicament l'estudi de la personalitat.
 • Conèixer els principals models i teories en l'estudi de la personalitat.
 • Conèixer les principals aplicacions d'aquests models.
 • Conèixer i saber aplicar diferents tècniques d’avaluació de la personalitat.
 • Saber redactar un informe tècnic.

Continguts

1. Concepte de personalitat.

          1.1. Definició.

          1.2. Delimitació del camp d'estudi propi de la psicologia de la personalitat.

2. Models teòrics i desenvolupament històric-conceptual de la psicologia de la personalitat.

3. Metodologia de recerca en Psicologia de la Personalitat.

4. Teories psicoanalítiques de la personalitat.

          4.1. Teoria de la personalitat de S. Freud.

          4.2. Psicologia analítica de C. Jung.

          4.3. Neopsicoanàlisi.

                    4.3.1. La psicologia individual de A. Adler.

                    4.3.2. K. Horney.

5. Perspectiva humanista/fenomenològica en l'estudi de la personalitat.

          5.1. Teoria de Abraham Maslow.

          5.2. Teoria fenomenològica de C.R. Rogers.

6. Models factorials.

          6.1. Introducció a l'anàlisi factorial.

          6.2. R.B. Cattell.

          6.3. H.J. Eysenck.

          6.4. Model dels 5 Grans factors.

7. Teories biològiques de la personalitat.

          7.1. Introducció: Les tipologies de Kretschmer i Sheldon.

          7.2. Teoria de la personalitat de J. Gray.

8. Teoria dels Constructes Personals de G.A. Kelly.

9. Models cognitius.

          9.1. Introducció.

          9.2. A. Beck.

          9.3. A. Ellis.

10. Models interaccionistes.

          10.1. Mischel: la persona, la situació i la seva interacció.

          10.2. Teoria interaccionista de J.B.Rotter.

11. Personalitat i psicopatologia.

12. Estratègies d’afrontament, emoció i salut.

          12.1. La desinhibició de les emocions: J.W. Pennebaker.

          12.2. Optimisme, afrontament i salut.

          12.3. Tipus de reacció a l'estrés de Grossarth-Maticek i Eysenck.

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Aprenentatge basat en problemes (PBL) 14,00 26,25 40,25
Resolució d'exercicis 10,00 15,00 25,00
Sessió expositiva 52,00 108,50 160,50
Sessió pràctica 6,00 12,00 18,00
Tutories de grup 4,00 0 4,00
Total 86,00 161,75 247,75

Bibliografia

 • Personalidad, : aspectos cognitivos y sociales (1995). Barcelona: Pirámide. Catàleg
 • Belloch Fuster, Amparo, Sandín, Bonifacio, Ramos, Francisco (cop. 1995). Manual de psicopatología. Madrid [etc.]: McGraw-Hill/Interamericana de España. Catàleg
 • Psicología de la personalidad (1991) (5ª ed). Madrid: Universidad Nacional de Educación a Distancia. Catàleg
 • Colom Marañón, Roberto (cop. 1998). Psicología de las diferencias individuales, : teoría y práctica. Madrid: Pirámide. Catàleg
 • Engler, B. (1996). Introducción a las teorías de la personalidad (4ª). México: McGraw-Hill. Catàleg
 • Labrador, Francisco Javier (1984). Los Modelos factoriales-biológicos en el estudio de la personalidad. Bilbao: Desclée de Brouwer. Catàleg
 • Pelechano, V. (1996). Psicología de la personalidad. Barcelona: Ariel. Catàleg
 • Pervin, Lawrence A. (cop. 1998). La Ciencia de la personalidad. Madrid [etc.]: McGraw-Hill/Interamericana de España. Catàleg

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
AA1:Descripció de la personalitat. Breu informe de la caracterització realitzada durant la pràctica. Aquesta activitat representa el 5% de la nota global de l'assignatura. Es valorarà en una escala likert de 10 punts.
AA2:Metodologia de recerca en Psicologia de la Personalitat. Disseny d’un experiment. Es valorarà en una escala likert de 10 punts i la seva ponderació sobre la nota final és del 15%.
AA3:El jo, els conflictes inconscients i els mecanismes de defensa. Es valorarà en una escala likert de 10 punts i la seva ponderació sobre la nota final és del 15%.
AA4:Avaluació dels trets de personalitat. 16-PF-5 . Es valorarà en una escala likert de 10 punts i la seva ponderació sobre la nota final és del 10%.
AA5:Introducció a l’anàlisi factorial. Es valorarà en una escala likert de 10 punts i la seva ponderació sobre la nota final és del 10%.
AA6:Avaluació dels trets de personalitat. NEO PI-R. Es valorarà en una escala likert de 10 punts i la seva ponderació sobre la nota final és del 10%.
AA7:Els trets de personalitat. Es valorarà en una escala likert de 10 punts i la seva ponderació sobre la nota final és del 20%.
AA8:Hi ha un perfil de personalitat saludable?. Es valorarà en una escala likert de 10 punts i la seva ponderació sobre la nota final és del 15%.

Qualificació

La qualificació final correspondrà al promig ponderat de totes les puntuacions assolides en cada activitat.
Aquells alumnes que no realitzin les activitats esmentades podran presentar-se a un examen final que es realitzarà en la data i horari previst pel calendari acadèmic. L’examen tindrà una durada de 3 hores i l’alumne haurà de demostrar l’adquisició de les competències assenyalades en el perfil de formació de l’assignatura. Constarà de dues parts, una primera amb preguntes obertes relatives als coneixements i una segona relativa a les habilitats. En aquesta segona part, entre altres, l’alumne haurà de redactar un informe.

Observacions

Se subministrarà a l'alumne un dossier on hi trobarà per a cada un dels temes del programa, les lectures bàsiques i complementaries, adreces a Internet d'interés, material docent i articles que complementen la informació aportada a les classes expositives.

Pràctiques: Es proporcionarà a l'alumne el material necessari per realitzar les pràctiques.