Estudia > Oferta formativa > Oferta d'assignatures > Detall de l'assignatura
Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
Tancar
Menú
Identificació

Estudia a la UdG

Dades generals

Curs acadèmic:
2007
Descripció:
Metodologia observacional, selectiva i experimental. Metodologia d'enquesta. Metodologia qualitativa. Validesa de la investigació. L'informe de la investigació. Estadística descriptiva. Estadística inferencial. Introducció a les tècniques d'anàlisi multivariable. Mediació amb psicologia. Teoria i tècniques de construcció de tests, escales i qüestionaris
Crèdits:
9
Idioma principal de les classes:
Català
S’utilitza oralment la llengua anglesa en l'assignatura:
Gens (0%)
S’utilitzen documents en llengua anglesa:
Poc (25%)

Grups

Grup A

Durada:
Anual
Professorat:
MARIA EUGENIA GRAS PEREZ  / BRUNA GUICH ASTOR  / JOSEFINA VIETA PIFERRER

Competències

 • Obtenir i organitzar informació rellevant per al servei demanat.
 • Recollir, ordenar i classificar dades i materials de recerca (documents, històries clíniques, arxius, etc.).
 • Analitzar i interpretar les dades en el marc del coneixement disciplinari establert.
 • Adquirir independència i autonomia com a aprenent, i responsabilitzar-se del propi aprenentatge i el desenvolupament de les seves habilitats.
 • Treballar en equip i de manera compromesa amb el grup de treball.
 • Comunicar-se adequadament tant de manera oral com escrita.

Continguts

1. UNITAT DIDÀCTICA I: Introducció a l'Estadística Inferencial. 1. Estadística descriptiva i estadística inferencial. 2. La teoria de la probabilitat com a base de la inferència estadística. Definició de probabilitat. Teoremes fonamentals. Variables aleatòries. Models de distribució de probabilitat: distribució binomial, normal, X2 de Pearson, "t" de Student i "F" de Snedecor . 3. Distribucions mostrals d'estadístics.

2. UNITAT DIDÀCTICA II: Estimació de paràmetres. 4. Estimadors puntuals. Propietats dels estimadors. 5. Estimació per interval: Intervals de confiança.

3. UNITAT DIDÀCTICA III. Contrast d'hipòtesis. 6. Introducció al contrast d'hipòtesis. Les hipòtesis estadístiques. Els supòsits. L'estadístic de contrast. La presa de decisió. Errors tipus I i tipus II. Potència d'un contrast. Efecte de la mida de la mostra sobre la potència. Nivell crític i magnitud de l'efecte. Contrastos bilaterals i unilaterals. 7. Proves de bondat d'ajustament. Proves d'independència.

4. UNITAT DIDÀCTICA IV. Estudi d'una variable categòrica. 8. Estimació puntual i per interval de la proporció. 9. Contrast d'hipòtesi sobre una proporció.

5. UNITAT DIDÀCTICA V: Estudi de dues variables categòriques. 10. Taules de contigència: distribució conjunta de dues variables categòriques. 11. Models de independència i de relació entre dues variables categòriques. Prova exacta de Fisher. Prova de McNemar. Prova de X2.

6. UNITAT DIDÀCTICA VI: Estudi d'una variable quantitativa. 12. Estimació puntual i per interval de la mitjana i la variància. 13. Contrast d'hipòtesis sobre una mitjana i una variància.

7. UNITAT DIDÀCTICA VII: Estudi d'una variable categórica dicotòmica i una variable quantitativa. 14. Contrast de dues mitjanes per grups independents. 15. Contrast de dues mitjanes per mostres relacionades. 16. Proves no paramètriques de comparació de dos grups independents i de dues mostres relacionades.

8. UNITAT DIDÀCTICA VIII: Estudi d'una variable categòrica politòmica i d'una variable quantitativa. 17. Contrast de més de dues mitjanes: introducció a l'anàlisi de la variància d'un factor per grups independents. 18. Supòsits del model d'anàlisi de la variància. Contrastos "a priori" i "a posteriori". 19. Anàlisi de la variància per mostres relacionades.

9. UNITAT DIDÀCTICA IX: Estudi de dues variables quantitatives. 20. Regressió simple. Ajust d'una recta mínim quadràtica. Avaluació de la bondat d'ajustament d'un model de regressió simple. Càlcul dels límits de confiança de la recta de regressió. 21. Correlació lineal. Coeficients de correlació de Pearson i de Spearman.

10. UNITAT DIDÀCTICA X: El model lineal general. 22. Anàlisi de la regressió múltiple. Especificació del model de regressió. Estimació dels paràmetres del model. Coeficients associats al model de regressió múltiple. Valoració global del model. Tècniques de selecció del millor model. Verificació dels supòsits del model. Detecció i tractament de la multicolinealitat. 23. Anàlisis de la variància de dos factors. Especificació del model. Estimació dels paràmetres. Efectes principal, simple i d'interacció.

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Lectura / comentari de textos 0 30,00 30,00
Prova d'avaluació 8,00 45,00 53,00
Resolució d'exercicis 8,00 40,00 48,00
Sessió expositiva 40,00 5,00 45,00
Sessió pràctica 8,00 10,00 18,00
Simulacions 8,00 10,00 18,00
Treball en equip 8,00 40,00 48,00
Tutories de grup 10,00 0 10,00
Total 90,00 180,00 270

Bibliografia

 • Aron, A. i Aron, E.N. (2001). Estadística para Psicología (2ona ed.). Buenos Aires: Prentice Hall. Catàleg
 • Botella, J et al. (2001). Análisis de datos en Psicología I (2ona ed.). Madrid: McGraw-Hill. Catàleg
 • Doménech, J.M. (1994). Tablas de estadística (6ena ed.). Barcelona: Herder. Catàleg
 • Doménech, J.M. i Riba, M.D. (1985). Métodos estadísticos: Modelo lineal de regresión. (1era ed.). Barcelona: Herder. Catàleg
 • Doménech, J.M. i Riba, M.D. (1989). Introducción al análisis de la variancia (1era ed.). Bellaterra: Universidad Autónoma de Barcelona. Catàleg
 • Ferrán Aranaz, M. (2001). SPSS para windows: análisis estadístico (2ona ed.). Madrid: Osborne McGraw-Hill.
 • Kerlinger, F.N. i Lee, H.B. (2002). Investigación del comportamiento (4rta ed.). México: McGraw-Hill. Catàleg
 • Pagano, R.R. (1999). Estadística para las Ciencias del Comportamiento (5ena ed.). México: Thompson. Catàleg
 • Pardo, A. i San Martín, R. (1994). Análisis de datos en Psicología II (2ona ed.). Madrid: Pirámide. Catàleg
 • Peña, D. i Romo, J. (1997). Introducción a la estadística para las Ciencias Sociales (2ona ed.). Madrid: McGraw-Hill. Catàleg
 • Pérez López, C. (2005). Técnicas estadísticas con SPSS 12. Madrid: Prentice Hall.
 • Visauta Vinacua, Bienvenido (2007). Análisis Estadístico con SPSS 14 (tercera). Madrid: McGrawHill. Catàleg

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Presentació dels continguts bàsics del programa per part del professorat. qe u6ytjuj
Resolució d'exercicis aplicats i presentació a la classe per grups de treball. S'avaluarà tant la realització correcta dels exercicis, com la presentació que es fa a la classe i les respostes a les preguntes del professorat o de la resta dels estudiants presents.

Anàlisi i interpretació dels resultats de recerques quantitatives. Selecció de les tècniques d'anàlisi de dades adequades per l'estimació de paràmetres o el contrast d'hipòtesis.
Aplicació correcta de les tècniques seleccionades.
Interpretació dels resultats obtinguts.

Qualificació

L'alumne podrà triar entre dues modalitats d'avaluació.

Modalitat A: Avaluació continuada. A partir de les activitats d'avaluació que es realitzaran al llarg del curs.

Modalitat B: Avaluació final: mijançant un examen durant el periode d'examens de juny i/o setembre.

Modalitat C: Avaluació continuada tutoritzada. Només per alumnes que ja s'hagin matriculat anteriorment de l'assignatura.

________________________________

Modalitat A: Avaluació continuada.

Els alumnes que optin per l'avaluació continuada poden obtenir els 10 punts de la nota a partir de les següents activitats:

- 8 punts a partir de quatre exercicis individuals que es realitzaran durant sessions de classe al llarg del curs i que es detallen a continuació:

* Primer exercici: Inclou els continguts de la U.D. I i té una valoració d'un punt.
* Segon exercici: Inclou els continguts de les U.D. II, III, IV i V i té una valoració de dos punts.
* Tercer exercici: Inclou els continguts de les U.D. VI, VII i VIII i té una valoració de tres punts.
* Quart exercici: Inclou els continguts de les U.D. IX i X i té una valoració de dos punts.

- 2 punts (1 per semestre) a partir de les activitats realitzades a les classes de pràctiques. Per obtenir aquesta puntuació és requisit imprescindible justificar un mínim del 80% d'assistència a les pràctiques.

________________________________

Modalitat B. Examen final.

Els alumnes que optin per aquesta modalitat poden obtenir els 10 punts a partir d'un únic examen a realitzar en qualsevol de les dues convocatòries oficials.

_________________________________

Modalitat C. Avaluació continuada tutoritzada.

Aquesta modalitat d'avaluació està pensada pels alumnes que no es matriculen per primera vegada de l'assignatura i que se suposa que ja han assistit a les classes teòriques i pràctiques.

Els alumnes que optin per aquesta modalitat d'avaluació, poden obtenir 8 punts a partir dels exercicis individuals que es detallen a la modalitat A.

Els altres 2 punts (1 per semestre) s'aconsegueixen assistint a sessions de pràctiques tutoritzades en un horari concertat prèviament amb una professora de l'assignatura i realitzant els exercicis proposats en elles. Cal justificar un 80% d'assistència a les sessions tutoritzades per poder aconseguir els dos punts de pràctiques.

L'objectiu d'aquesta modalitat d'avaluació és facilitar l'accés a l'avaluació continuada als alumnes que ja han cursat anteriorment l'assignatura i que tenen incompatibilitats horàries per assistir a les classes durant el present curs.
Observacions

Abans de cursar l'assignatura, es recomana haver cursat prèviament Mètodes i dissenys d'investigació en Psicologia I

Assignatures recomanades

 • Mètodes i dissenys d'investigació en psicologia I