Estudia > Oferta formativa > Oferta d'assignatures > Detall de l'assignatura
Anar al contingut (click a Intro)
Tancar
Menú
Identificació

Dades generals

Curs acadèmic:
2006
Descripció:
Continguts, recursos metodològics i materials en el coneixement del medi natural, social i cultural. Coneixement de la pràctica des de l’escola.
Crèdits:
9
Idioma principal de les classes:
Sense especificar
S’utilitza oralment la llengua anglesa en l'assignatura:
Sense especificar
S’utilitzen documents en llengua anglesa:
Sense especificar

Grups

Grup C

Durada:
Anual
Professorat:
PERE CORNELLA ROCA  / RAQUEL HERAS COLAS  / ROSA M. MEDIR HUERTA

Altres Competències

 • Fomentar l'interès i el respecte pel medi natural, social i cultural.
 • Aplicar l'enfocament ambiental al Coneixement del Medi.
 • Conéixer i seleccionar instruments metodològics per al treball de les Ciències Socials i de les Ciències Naturals a l'Educació Primària.
 • Consolidar coneixements de les Ciències Naturals i de les Ciències socials, majoritàriament aplicats a l'àmbit geogràfic de Catalunya.
 • Dotar d'un coneixement integrat del medi.

Continguts

1. MEDI SOCIAL PER A EDUCACIÓ INFANTIL

2. Continguts teòrics:

          2.1. Catalunya i la seva història.

          2.2. Les aportacions de les ciències socials a l'estudi del medi.

          2.3. L'estudi de l'espai a l'educació infantil.

          2.4. L'estudi del temps a l'educació infantil.

          2.5. La cultura popular i la seva utilització a l'escola.

          2.6. La geografia de Catalunya. Societat i territori.

          2.7. Les aportacions de la Geografia i la Història al coneixement del medi social i cultural.

          2.8. La construcció de les primeres nocions, procediments i actituds científiques de geografia i història.

          2.9. El currículum de primària del coneixement del medi social i cultural. Objectius, continguts, procediments i avaluació.

          2.10. La cultura popular i la seva utilització a l'escola.

3. Continguts pràctics:

          3.1. Lectures i comentaris de textos.

          3.2. Elaboració i lectures de mapes.

          3.3. Jocs de simulació.

          3.4. Elaboració de materials aplicats a l'educació infantil.

4. MEDI SOCIAL PER A EDUCACIÓ MUSICAL

5. Continguts teòrics:

6. Les aportacions de la Geografia i la Història al coneixement del medi social i cultural

7. La utilització de la música a l'ensenyament del medi social i cultural.

8. Continguts pràctics:

9. Lectures i comentaris de textos.

10. Elaboració i lectura de mapes.

11. Interpretació d'imatges i gràfiques.

12. Jocs de simulació.

13. Programació d'un tema a partir de recursos musicals.

14. MEDI SOCIAL PER A LLENGUA ESTRANGERA I EDUCACIÓ FÍSICA

15. Continguts teòrics:

16. El Medi i les Ciències Socials en el currículum de Primària

17. L'ensenyament de la Història

18. L'ensenyament de la Geografia

19. El paisatge i els paisatges de Catalunya

20. L'enfocament ambiental en les Ciències Socials

21. Continguts pràctics:

22. Els temes de Medi Social a Primària

23. Els llibres de text de Primària de Medi Social

24. Mètode de Projectes

25. Mapes topogràfics

26. El treball del paisatge

27. Altres recursos per a l'ensenyament de les Ciències Socials

28. MEDI NATURAL PER A EDUCACIÓ INFANTIL

29. Coneixement del Medi Natural a l'etapa d'educació Infantil

30. Formació del relleu; el rocam i la seva evolució.

31. L'aigua, recurs vital.

32. La vegetació. Les comunitats vegetals.

33. La fauna catalana.

34. Els recursos naturals: ús i abús

35. Recursos per a l'ensenyament de les ciències experimentals a l'Ed. Infantil.

36. Disseny d'una unitat de coneixement del medi local.

37. MEDI NATURAL PER A EDUCACIÓ MUSICAL, ED. FÍSICA I LL. ESTRANGERA

38. Continguts teòrics:

39. Història de la ciència i el mètode científic.

40. Conceptes bàsics d'ecologia.

41. El bosc mediterrani.

42. Els sistemes fluvials.

43. Aiguamolls i dunes litorals.

44. Els mars i els oceans. La mar Mediterrània.

45. Didàctica de la ciència a primària.

46. Continguts pràctics:

47. El Projecte Ciència 6/12.

48. El joc com a recurs educatiu per a la descoberta del món animal.

49. Experimentem amb les plantes. Observació d'algunes de les seves característiques al laboratori.

50. En quin estat es troben els nostres rius. El Projecte Rius.

51. Joc de rol relacionat amb les zones d'aiguamolls.

52. Recursos per a la descoberta del medi marí.

53. Recursos i equipaments per al coneixement del medi natural a les comarques gironines.

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Aprenentatge basat en problemes (PBL) 3 0 3
Total 3 0 3

Bibliografia

 • Benejam, Pilar (coord) (2002). Las ciencias sociales: concepciones y procedimientos. Barcelona: Graó.
 • Benejam, Pilar (1997). Enseñar y aprender ciencias sociales, geografia e historia en la educación secun. Barcelona: ICE de la UB - Horsori.
 • Casas, Montserrat (i altres) (1999). III Jornades. L'ensenyament de les ciències socials: reflexió i propostes. Barcelona: Associació de Mestres Rosa Sensat.
 • Frield, Alfred E (2000). Enseñar ciencias a los niños. Barcelona: Gedisa. Catàleg
 • Enseñar ciencias naturales, : reflexiones y propuestas didácticas (1999). Buenos Aires Barcelona México: Paidós. Catàleg
 • Bassedas i Ballús, Eulàlia, Huguet, Teresa, Solé, Isabel (2001). Aprendre i ensenyar a l'educació infantil (5a ed). Barcelona: Graó.
 • Biguet, Marie-Noëlle (DL 1998). Descubrir las cosas por el tacto, : para niñas y niños de 2 y 3 años. Madrid: Narcea. Catàleg
 • Green, Moira D (cop. 1998). Not! the same old activities for early childhood. Albany: Delmar Publishers. Catàleg
 • Hernández, Francesc Xavier (2002). Didáctica de las ciencias sociales, geografía e historia. Barcelona: Graó. Catàleg
 • Hernández, Francesc Xavier (1990). Ensenyar història de Catalunya. Barcelona: Graó. Catàleg
 • Iturrate, G. (1996). Les fonts en les ciències socials. Instruments per a l'estudi de les societats. Barcelona: Graó.
 • Educació Primària. Coneixement del medi: social i cultural. Exemples d'unitats d (1994). Barcelona: Departament d'Ensenyament. Generalitat de catalunya.
 • Currículum. Educació Primària (1992). Barcelona: Departament d'Ensenyament. Generalitat de catalunya.
 • Pluckrose, Henry (1993). Enseñanza y aprendizaje de la historia. Madrid: Ministerio de Educación y Ciencia. Centro de Publicaciones [etc.]. Catàleg
 • Trepat, Cristòfol-A, Comes, Pilar (1998). El Tiempo y el espacio en la didáctica de las ciencias sociales. Barcelona: Graó Institut de Ciències de l'Educació, UB. Catàleg
 • Trepat, Cristòfol-A (1995). Procedimientos en historia, : un punto de vista didáctico. Barcelona: ICE de la Universitat de Barcelona [etc.]. Catàleg
 • Panareda i Clopés, Josep M (1996). Resum de geografia física de Catalunya. Vic: Eumo. Catàleg
 • Panareda i Clopés, Josep M (1997). Resum de geografia humana de Catalunya. Vic: Eumo. Catàleg
 • Iber. Graó.

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
en procés d'elaboració!! ggggg

Qualificació

Mètodes docents:
Hi haurà sessions teòriques i pràctiques.
A les sessions teòriques s'exposaran i discutiran els continguts bàsics de la matèria.
A les pràctiques es realitzaran exercicis de simulació i d'aplicació escolar. Hi haurà la possibilitat de realitzar una sortida de caràcter interdisciplinari.
Medi Social (Física i Estrangera): hi haurà un dossier de lectures obligatòries que completaran la part teòrica i matèria d'examen. Els crèdits pràctics s'iniciaran a l'aula i requeriran hores de treball posterior de l'alumne/a. Les pràctiques són de presentació individual, però permetent -i es recomana- el treball en grup. La presentació del dossier complet de pràctiques coincidirà amb la data de l'examen.

--------------------AVALUACIÓ-----------------------------

Avaluació per a Educació Infantil i Educació Musical
Medi Social:
L'avaluació es realitzarà a través d'un examen escrit dels continguts (50%) i del seguiment i valoració de les pràctiques i el treball de curs (50%). Caldrà haver obtingut una nota mínima de 4 a les dues parts per fer la mitjana.

Medi Natural (només educació Musical): l'avaluació es realitzarà a través d'un examen escrit dels continguts (50%) i del seguiment i valoració de les pràctiques (50%). Caldrà haver obtingut una nota mínima de "4" a les dues parts per fer la mitjana. L'examen escrit constarà de 10 preguntes. A la part pràctica s'avaluarà l'assistència a les sessions de pràctiques i la presentació de la memòria de pràctiques (60%) i la realització i presentació del treball de pràctiques (40%).


Medi Natural Ed. Infantil:
El 40% de la nota serà la corresponent a un examen escrit, un altre 40% serà el corresponent a un treball fet en petit grup i el 20% restant correspondrà a l'assitència, participació i lliurament de petits treballs realitzats a classe. Per tenir en compte les notes parcials de l'examen i el treball, aquestes hauran de ser superiors a 4.

Nota final de l'assignatura: serà la mitjana de les dues notes finals obtingudes a cada semestre (Medi Social i Medi Natural), sempre que s'hagi obtingut un mínim de 4,5 i que la mitjana resulti un 5. En els casos en que una nota sigui aprovada i l'altra no, es guardarà la nota de la part aprovada per a la segona convocatòria, però no més enllà.

Avaluació per a Llengua Estrangera i Educació Física:
Medi Social: L'avaluació es realitzarà a través d'un examen escrit dels continguts (50%) i del seguiment i valoració de les pràctiques (50%). Caldrà haver obtingut una nota mínima de 4 a les dues parts per fer la mitjana. La presentació acurada del dossier de pràctiques és condició indispensable per aprovar aquesta part de l'assignatura. La primera convocatòria d'aquesta part de l'assignatura es realitzarà durant el període d'examens corresponent al primer semestre (gener-febrer 2007) i no a final de curs (quan ja portaríem mesos sense classes de Medi Social). La segona convocatòria serà en el període habitual (setembre 2007).

Medi Natural: l'avaluació es realitzarà a través d'un examen escrit dels continguts (50%) i del seguiment i valoració de les pràctiques (50%). Caldrà haver obtingut una nota mínima de "4" a les dues parts per fer la mitjana. L'examen escrit constarà de 10 preguntes. A la part pràctica s'avaluarà l'assistència a les sessions de pràctiques i la presentació de la memòria de pràctiques (60%) i la realització i presentació del treball de pràctiques (40%).

Nota final de l'assignatura: serà la mitjana de les dues notes finals obtingudes a cada semestre (Medi Social i Medi Natural), sempre que ambdues siguin aprovades. En els casos en que una nota sigui aprovada i l'altra no, es guardarà la nota de la part aprovada per a la segona convocatòria, però no més enllà.