Estudia > Oferta formativa > Oferta d'assignatures > Detall de l'assignatura
Anar al contingut (clic a Intro)
Tancar
Menú
Identificació

Estudia a la UdG

Dades generals

Curs acadèmic:
2005
Descripció:
L'estructura del sistema escolar: Característiques i nivells. El centre com a unitat organitzativa: funcions directives de gestió pedagògica i d'administració. Pla de centre.Organització d'alumnes, professors, recursos, espais, horaris i activitats. El centre i la comunitat educativa. Drets i deures del professor. Avaluació de centres. Anàlisi d'experiències d'organització. Referència de models i elements estudiats a educació primària i a educació infantil.
Crèdits:
4,5
Idioma principal de les classes:
Sense especificar
S’utilitza oralment la llengua anglesa en l'assignatura:
Sense especificar
S’utilitzen documents en llengua anglesa:
Sense especificar

Grups

Grup B

Durada:
Anual
Professorat:
DOLORS CAPELL CASTAÑER  / JOSEP LLUIS TEJEDA MARTINEZ

Altres Competències

 • Comprendre els components bàsics de centre escolar com a organització i els plantejaments institucionals que orienten el seu funcionament. Fomentar una reflexió sistemàtica sobre l´escola com a organització vinculada al context social i administratiu . Conèixer l'estructura organitzativa dels òrgans de govern i participació en el centre. Analitzar l' influència de les variables organitzatives curriculars: ús del temps i l' espai, agrupament d'alumnat i professorat. Intentar entendre el que passa a les organitzacions escolars i els possibles motius justificatoris. Conèixer i analitzar el suport legal bàsic que regula el Sistema Educatiu en general i els CEIPs en particular. Conèixer aquells recursos informàtics de suport a l'organització i gestió dels CEIPs d'ús més freqüent.

Continguts

1. El centre escolar com a organització.

          1.1. Concepte i tipus d’organitzacions. L’escola com a organització. Característiques diferencials del centre escolar com a organització. Components: valors/objectius, estructures d’organització i funcionament i sistema relacional. L’Organització Escolar; breu trajectòria i enfocaments per a l’anàlisi organitzativa.

2. El context general de l’escola.

          2.1. L’escola com a subsistema del Sistema Social. El sistema educatiu. Política i legislació educativa (LODE, LOGSE, LOPEGCE, LOCE). El model d´escola a la Reforma educativa: autonomia gestió participativa i democràtica. Incidències en l’estructura organitzativa dels centres.

          2.2. L’Administració educativa: autonòmica, comarcal i municipal. Programes i Serveis externs al centre (PMAV, PEC,EAP,...). Relacions de l’escola amb l’entorn social proper: la família, el barri : plans d’acollida. Comunicació inter-institucional : plans de transició.

3. La gestió del centre escolar autònom.

          3.1. Els plantejaments institucionals: PEC, PCC, PAC, RRI, Memòria i Pressupost del centre. Elaboració – aprovació - desenvolupament i avaluació dels plantejaments institucionals. Avaluació interna i externa del centre escolar; sentit i procediments. - L'organització com a eina d'innovació.

4. L’estructura organitzativa.

          4.1. Organització vertical, horitzontal i staff del centre. Formalització de l’estructura: l’organigrama. Òrgans de govern, coordinació, participació i serveis. Dinàmica organitzativa: planificació, distribució de tasques, coordinació i avaluació.

          4.2. L’agrupament dels alumnes. El cicle com a unitat d’organització i funcionament d’alumnes i professors. Algunes fórmules per atendre la diversitat: els grups flexibles, els grups cooperatius, projectes, racons.

          4.3. L’organització del professorat: funció tutorial, equips cicle, departaments, comissions o equips.

          4.4. Organització dels recursos funcionals: optimització del temps, l’espai escolar i els recursos didàctics.

5. El sistema relacional.

          5.1. El clima social i la cultura de l’aula i del centre. La cultura col.laborativa: nivells de participació. La gestió de la informació, la comunicació i la presa de decisions. La negociació com a mitjà per a configurar el clima social. La gestió del conflicte a les organitzacions.

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Total 0 0 0

Bibliografia

 • Com ens ho fem?, : propostes per educar en la diversitat (2002) (3a ed). Barcelona: Graó. Catàleg
 • Del projecte educatiu a la programació d'aula, : el què, el quan i el com dels instruments de la planificació didàctica (1994) (4a ed). Barcelona: Graó. Catàleg
 • Antúnez, Serafí (1998). Claves para la organización de centros escolares, : hacia una gestión participativa y autónoma (4ª ed). Barcelona: ICE. Universitat de Barcelona Horsori. Catàleg
 • Antúnez, Serafí, Gairín Sallán, Joaquín (DL 1999). La Organización escolar, : práctica y fundamentos (4ª ed). Barcelona: Graó. Catàleg
 • Armengol Asparó, Carme, Feixas Condom, Mónica, Pallarès Mercader, Rosa Maria (2000). Seguint el fil de l'organització. Bellaterra: UAB, Servei de Publicacions. Catàleg
 • VAQ, : instrument per a l'avaluació de centres docents (1992). Barcelona: Barcanova. Catàleg
 • Darder, Pere, Franch, Joaquim (1991). El Grup-classe, : un potencial educatiu fonamental. Vic: Eumo. Catàleg
 • Rul i Gargallo, Jesús (1990). El Projecte de gestió del centre educatiu. Barcelona: Generalitat de Catalunya. Departament d'Ensenyament. Catàleg
 • Antúnez, Serafí, Gairín Sallán, Joaquín (1990). El Projecte educatiu. Barcelona: Generalitat de Catalunya. Departament d'Ensenyament. Catàleg
 • Gairín Sallán, Joaquín, Vera, Josep M, Lapeña, Antoni (1991). El Reglament de règim interior del centre educatiu. Barcelona: Generalitat de Catalunya. Departament d'Ensenyament. Catàleg
 • Antúnez, Serafí, Gairín Sallán, Joaquín (1991). La Programació general del centre educatiu, : pla anual. Barcelona: Generalitat de Catalunya. Departament d'Ensenyament. Catàleg
 • Soler, Maite, Cabanes, Antoni (1991). El Pressupost del centre educatiu. Barcelona: Generalitat de Catalunya. Departament d'Ensenyament. Catàleg
 • Rul i Gargallo, Jesús (1995). La Memòria avaluativa del centre educatiu, : un model integral d'avaluació organitzativa i curricular. [Barcelona]: Generalitat de Catalunya. Departament d'Ensenyament. Catàleg
 • El Projecte de direcció (1999). [Barcelona]: Generalitat de Catalunya, Departament d'Ensenyament. Catàleg
 • Escobar, Ana, Luengo, Coro, Pérez, M. José (2000). Aula d'acollida per a alumnes nouvinguts de l'IES Ramon de la Torre. Barcelona: Fundació Jaume Bofill. Catàleg
 • Franch, Joaquim, Pèlach, Joaquim (1987). Construir un projecte d'escola (2a ed). Vic: Eumo. Catàleg
 • Tejada Fernández, José (cop. 1998). Los Agentes de la innovación en los centros educativos, : (profesores, directivos y asesores). Archidona: Aljibe. Catàleg
 • Organización y gestión de centros educativos ([2003]). [Barcelona]: Praxis. Catàleg
 • Organización y gestión de centros escolares, : dimensiones y procesos (DL 2003). Madrid [etc.]: Pearson-Prentice Hall. Catàleg
 • La Organización y gestión del centro educativo, : análisis de casos prácticos (2001) (2ª ed). Madrid: Universitas. Catàleg
 • Loughlin, Catherine E, Suina, Joseph H (1990). El Ambiente de aprendizaje, : diseño y organización (2ª ed). Madrid: Ministerio de Educación y Ciencia Morata. Catàleg
 • Domènech Francesch, Joan, Viñas Cirera, Jesús (1997). La Organización del espacio y del tiempo en el centro educativo. Barcelona: Graó. Catàleg
 • Com fomentar la participació a l'escola, : propostes d'activitats (1997). Barcelona: Graó. Catàleg
 • Rué, Joan (1991). El Treball cooperatiu, : l'organització social de l'ensenyament i l'aprenentatge. Barcelona: Barcanova. Catàleg
 • Santos Guerra, Miguel Ángel (1994). Entre bastidores, : el lado oculto de la organización escolar. Archidona: Aljibe. Catàleg
 • Santos Guerra, Miguel Ángel (1995). La Evaluación: un proceso de diálogo, comprensión y mejora (2ª ed). Archidona, Málaga: Aljibe. Catàleg
 • Guix. Graó.
 • Quadernos de Pedagogia. Praxis.
 • Perspectiva escolar. Rosa Sensat.
 • OGE. Praxis.
 • Xarxa telemàtica Educativa de Catalunya. Recuperat , a www.xtec.net
 • Web d'organització educativa de la Udg. Recuperat , a fced.udg.edu/assignatures/groe
 • Antúnez,S i altres (2000). Disciplina i convivencia en la institución escolar.. Barcelona: Graó.
 • Antúnez, Serafí. Disciplina y convivencia en la institución escolar. Caracas: Laboratorio EducativoBarcelona. Catàleg
 • López Yáñez, Julián (2003). Dirección de centros educativos : un enfoque basado en el análisis del sistema organizativo. Madrid: Síntesis. Catàleg
 • Gairín Sallán, Joaquín, Armengol Asparó, Carme (Institut de Ciències de l'Educació). Les Relacions personals en l'organització. Bellaterra: Universitat Autònoma de Barcelona. Catàleg
 • Teixidó i Saballs, Joan (1998). Tècniques de comunicació en la gestió d'institucionseducatives : apunts de classe i exercicis. Barcelona: Cooperativa Universitaria San Jordi. Catàleg

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %

Qualificació

Mètodes docents:
El fet que aquesta assignatura s'imparteixi en paral·lel al procés de pràcticum de l'alumnat ofereix l'oportunitat de contemplar el conjunt de temes des de la doble consideració teòrica i pràctica. Entenem que la metodologia hauria de permetre :

Partir de les experiències viscudes als CEIPs i fonamentar-les teòricament per així elaborar coneixement que permeti comprendre, intervenir i innovar.

Conjugar el treball individual amb el treball en equip.
En aquest sentit, el programa de les sessions del curs comporta diferents tipus d´activitats:
Implicació individual de l´alumnat en el treball de recollida, reflexió i contrast d'informació procedent de diverses fonts: experiències del pràcticum, documentació dels CEIP, lectures comentades del dossier i la bibliografia bàsica.
Treball en equip entre alumnes que estan en centres de pràcticum diferents i afavorir l'intercanvi d'opinions i experiències entre tots els membres del grup classe.
Exposicions introductòries, de fonamentació i recapitulació per part del professorat.


Es lliurarà el programa dels crèdits pràctics al començar el curs.
Tipus d'exàmens:
L'avaluació global de l'alumnat tindrà en compte cadascun dels següents components:
Assistència, implicació i participació en les activitats teòriques i pràctiques (aula i aula informàtica) de tot el curs: 10% de la nota final.
El treball de curs (en equips de 4 persones com a màxim) consistirà en el disseny d'una proposta d'innovació organitzativa contextualitzada en el centre de pràcticum. Té caràcter obligatori i suposa el 30% de la nota final. A l'inici de curs es concretarà la data de presentació.
Examen escrit. És obligatori i suposa el 60% de la nota final.
Cal aprovar cada component per separat per poder fer el promig indicat.