Estudia > Oferta formativa > Oferta d'assignatures > Detall de l'assignatura
Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
Tancar
Menú
Identificació

Estudia a la UdG

Dades generals

Curs acadèmic:
2005
Descripció:
Anàlisi i reflexió sobre l’acció educativa de l’educador/a social. Possibilitats i límits de la intervenció educativa en diferents camps de l’educació social. L’acció educativa amb els subjectes/grups/col·lectius. L’acció de l’educador/a social en el marc del treball interprofessional.
Crèdits:
6
Idioma principal de les classes:
Sense especificar
S’utilitza oralment la llengua anglesa en l'assignatura:
Sense especificar
S’utilitzen documents en llengua anglesa:
Sense especificar

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
MARIA DEL CARMEN MARTINEZ ANDREO  / JOAN BAPTISTA VALLS FERRER  / XAVIER VENTURA SALVADOR

Grup B

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
MARIA DEL CARMEN MARTINEZ ANDREO  / JOAN BAPTISTA VALLS FERRER  / XAVIER VENTURA SALVADOR

Grup C

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
MARIA DEL CARMEN MARTINEZ ANDREO  / JOAN BAPTISTA VALLS FERRER  / XAVIER VENTURA SALVADOR

Altres Competències

 • L’objectiu principal d’aquesta assignatura és el de facilitar la reflexió i l’anàlisi, tant individualment com de forma col·lectiva, de la pràctica professional de l’educador/a social partint de l’experiència del pràcticum realitzat i recorrent a coneixements teòrics que ajudin a aquesta reflexió. Partint d’aquest objectiu principal, els objectius més específics són: 1. Assolir un millor autoconeixement com a futur professional de l’educació social. 2. Comprendre la importància i el valor de la reflexió col·lectiva per a la millora de la pràctica professional, assumir l’anàlisi de la pràctica com a element imprescindible de la tasca professional i aprendre estratègies per a realitzar aquesta anàlisi. 3. Millorar, a partir de la participació activa en les sessions, la capacitat de debat, discussió i defensa dels propis arguments com a element important en la pràctica professional. 4. Conèixer, a partir de les aportacions del conjunt del grup, diferents àmbits d’intervenció, serveis, centres, programes... en els quals pot treballar com a educador/a social, i poder reflexionar sobre l’adaptació de la intervenció educativa als diferents entorns en què aquesta es produeix. 5. Relacionar les experiències viscudes durant el pràcticum amb elements de la teoria educativa i social que ajudin a millorar-ne la seva comprensió. Pel caràcter fonamentalment pràctic de l’assignatura, aquesta no serà treballada de forma segmentada en Unitats Formatives, sinó que els diferents temes s’aniran incloent en el conjunt d’activitats i sessions de les que constarà l’assignatura. L’eix fonamental de les sessions seran les activitats i experiències dels alumnes en el pràcticum, a partir dels quals, amb un mètode inductiu compartit i amb dinàmica de seminari, es fixaran els continguts concrets. A continuació es presenta la proposta d’un conjunt mínim de temes a tractar al llarg de l’assignatura. En funció de la composició del grup, la realitat de les pràctiques realitzades i la dinàmica del grup de treball es podran anar tractant aquests temes i altres qüestions teòriques vinculades a la pràctica que vagin sorgint .

Continguts

1. Pel caràcter fonamentalment pràctic de l’assignatura, aquesta no serà treballada de forma segmentada en Unitats Formatives, sinó que els diferents temes s’aniran incloent en el conjunt d’activitats i sessions de les que constarà l’assignatura. L’eix fonamental de les sessions seran les activitats i experiències dels alumnes en el pràcticum, a partir dels quals, amb un mètode inductiu compartit i amb dinàmica de seminari, es fixaran els continguts concrets. A continuació es presenta la proposta d’un conjunt mínim de temes a tractar al llarg de l’assignatura. En funció de la composició del grup, la realitat de les pràctiques realitzades i la dinàmica del grup de treball es podran anar tractant aquests temes i altres qüestions teòriques vinculades a la pràctica que vagin sorgint

2. Tema 1: Entorn institucional i organitzatiu: Els entorns en els quals es dóna la pràctica professional de l’educador/a social, què els caracteritza, quins elements condicionen la seva pràctica.

3. Tema 2: Relació educativa: La relació amb l’usuari, les habilitats comunicatives, la relació d’ajuda.

4. Tema 3: La intervenció educativa: la planificació de la intervenció educativa (plans de treball, projectes de plans d’intervenció), perspectives d’intervenció (individual, grupal i comunitària), la seva execució i l’avaluació de la pràctica professional.

5. Tema 4. Recursos i tècniques professionals per a la intervenció: recursos didàctics, estratègies per a la intervenció, observació i i registre de la intervenció.

6. Tema 5: Relacions interprofessionals: El treball en equip. Mètode, dinàmiques...

7. Tema 6: El treball en xarxa. La xarxa professional i la xarxa comunitària en la intervenció de l'educador/a social.

8. Tema 7: Ètica professional: Aspectes ètics i deontològics relacionats amb la professió d'educador/a social.

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Total 0 0 0

Bibliografia

  Avaluació i qualificació

  Activitats d'avaluació:

  Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %

  Qualificació

  Per tractar-se d'una assignatura d'anàlisi de tipus seminari es fa necessari assistir, com a mínim, a un 75% de les sessions de l'assignatura per tal que aquesta sigui avaluada.

  L’avaluació de l’alumne/a es farà a partir dels elements següents:

  - L’assistència i participació activa en les sessions.(3.5 p) La puntuació d'aquest aspecte pot oscil·lar entre 3.5 punts per l'assistència a totes les sessions i un nivell òptim de participació, a 0 punts per l'assistència al mínim de sessions establertes i una baixa participació.
  - Treball en grup (4 p). Dividits en 2 punts en relació al treball escrit i 2 punts corresponents a la presentació a la classe, la dinamització i el seguiment tutorial.
  - Treball individual (2.5p)CONSULTAR DOCUMENT

  L’avaluació dels 0,5 crèdits de pràctiques transversals que corresponen a aquesta assignatura, segons el model seguit a la diplomatura d’Educació Social.

  Observacions

  METODOLOGIA

  • Aquesta assignatura consta de 6 crèdits: 1,5 crèdits teòrics i 4,5 crèdits pràctics. D’aquests darrers, 4 són crèdits de pràctiques d’aula i 0,5 són crèdits de pràctiques transversals.
  • La distribució dels crèdits ens indica que s’han de fer 15 hores teòriques i 40 hores de pràctiques d’aula.
  • Es realitzaran 28sessions d’1,5 h (un total de 42.h) en l’horari establert. Les 13 hores restants hauran de realitzar-se fora de l’horari habitual de classes. Aquestes 13 hores es faran en sessions de tutories per treballar amb cada un dels grups.
  • El grup classe està dividit en tres grups i cada un d’ells treballarà aquesta assignatura amb un professor. En començar el mes de febrer, abans d’iniciar el segon quadrimestre, sortirà una proposta de grups. Per formar els grups es tindrà en compte que hi hagi representació dels diversos àmbits i un nombre mínim de persones de cada un dels àmbits en què s’hagi realitzat el pràcticum.
  • En ser una assignatura de caràcter pràctic, i en la qual cada grup ha de crear la seva pròpia dinàmica amb l’ajut del professorat, els continguts teòrics s’aniran introduint al llarg del curs, tenint en compte que la base per treballar-los constitueix la pràctica educativa que cada membre del grup ha desenvolupat durant el pràcticum.

  Funcionament i fases d'l'assignatura


  7 de febrer
  • Presentaciò de l’asignatura: objectius, dinàmica de les sessions, treball a realitzar, avaluació.
  • Presentació del treball corresponent a cada una de les fases de l’assignatura.
  • Constitució dels grups.
  Presentació del calendari concret de les exposicions.

  Primera fase. Del 9 de febrer al 9 de març (9 sessions)

  La primera fase es dedicarà a l’intercanvi del què han suposat les pràctiques de cada alumne.
  • 7 sessions dedicades a presentació per part dels membres del grup de la seva experiència de pràctiques, del servei on les han fet,i dels aspectes vivencials que més els han colpit i de la intervenció realitzada. Cada persona disposarà de 15 minuts aproximadament per desenvolupar aquest guió indicatiu:
  1. Lloc, àmbit, i descripció del servei on han realitzat les pràctiques. Motiu d’elecció.
  2. Expectatives que tenia i com s’han cobert.
  3. Intervencions més significatiques que han tingut.
  4. Breu exposició de la proposta d’intervenció educativa realitzada.
  5. Aprenentatges més importants que han fet.
  6. Valoració global que han fet de les pràctiques
  (El diari de camp de les pràctiques i l’informe d’autoavaluació de l’alumne/a pot ser utilitzat per desenvolupar aquest guió ).
  • 2 sessions de treball per àmbits. A treballar amb el conjunt dels tres subgrups de classe. En la 1ª sessió es treballarà per àmbits on s’han realitzat les pràctiques amb l’objectiu de debatre sobre els aspectes mès importants de l’àmbits. En la 2ª es realizaran exposicions per part de representants de cada àmbit a la resta del grup del treballat en la 1ª sessio.

  Segona fase Del 14 de març al 18 de maig

  • Treball en grups de 3 persones, dels 7 temes del programa. Cada grup treballa un dels temes i prepara dues sessions de classe amb l’objectiu de dinamitzar la reflexió que interelacioni l’experiència pràctica amb el tema recorrent a alguns elements teòrics (bibliografia) que puguin ajudar a la reflexió.
  Prèviament a l’exposició el grup realitzarà sessions de tutories amb el professor per tal de preparar les sessions.
  • Cada grup presentarà un treball escrit en forma d’Unitat Didàctica (CONSULTAR DOCUMENT ) que correspon a la programació de les dues sessions. Aquest treball caldrà tenir-lo preparat quan s’hagi de realitzar la sessió i s’entregarà la setmana següent un cop afegida l’avaluació de les sessions.
  • Els dies 25 i 27 d’abril i el 23 de maig es realitzaran sessions complementàries

  25 de maig
  • Sessió d’avaluació final de l’assignatura
  • Data límit de Lliurament de treballs  PEL CALENDARI CONCRET DE LES SESSIONS CONSULTEU EL DOCUMENT DEL PROGRAMA