Estudia > Oferta formativa > Oferta d'assignatures > Detall de l'assignatura
Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
Tancar
Menú
Identificació

Estudia a la UdG

Dades generals

Curs acadèmic:
2005
Descripció:
Disseny de programes d’animació sòciocultural. Desenvolupament comunitari i organització de la comunitat. Recursos personals, metodològics i tècnics d’animació sòciocultural. Estimulació de la participació de sectors socials. Context d’emergència, antecedents i desenvolupament de l’animació sòciocultural. La dimensió educativa de l’animació sòciocultural i la seva relació amb l’educació social. Modalitats i tipologies de programes i projectes d’animació sòciocultural.
Crèdits:
9
Idioma principal de les classes:
Sense especificar
S’utilitza oralment la llengua anglesa en l'assignatura:
Sense especificar
S’utilitzen documents en llengua anglesa:
Sense especificar

Grups

Grup A

Durada:
Anual
Professorat:
ANNA PLANAS I LLADO  / PERE SOLER MASO

Horaris:

Activitat Horari Aula
Teoria1 dt-dj 12:30-14 AP5
Pràctiques d'aula1 dt-dj 12:30-14 AP5

Altres Competències

 • Conèixer la reflexió teòrica i els plantejaments que fonamenten el treball educatiu des de l’Animació Sociocultural.
 • Conèixer els principals sectors i modalitats d’Animació Sociocultural i saber valorar críticament els principals programes que s’hi realitzen.
 • Saber dissenyar un programa d’Animació Sociocultural a partir de l’anàlisi d’una realitat concreta.
 • Entendre i saber aplicar l'Animació Sociocultural com una metodologia d'intervenció de l'educador social en diferents projectes educatius
 • Conèixer i dominar les principals fonts de documentació en Animació Sociocultural.

Continguts

1. UNITAT FORMATIVA 1: CONTEXT HISTÒRIC I FONAMENTS TEÒRICS DE L'ANIMACIÓ SOCIOCULTURAL. En aquesta unitat formativa proposem conèixer el marc històric i teòric que dóna sentit i explica l’ASC en l’actualitat. Es pretén que l'alumne/a adquireixi els coneixements teòrics que li permetin fonamentar, definir i concretar l'objecte i la finalitat de l'animació sociocultural.

          1.1. El context d’emergència, els antecedents i el desenvolupament de l’Animació Sociocultural

          1.2. L’Animació Sociocultural en l’actualitat. El concepte d’ASC. Serveis, equipaments i programes d’ASC. Paradigmes i models d’intervenció en ASC. La formació en ASC i l’educador social com ASC.

          1.3. La dimensió social, cultural i educativa de l’Animació Sociocultural. L’ASC segons els objectius que persegueix. Diferents criteris en la classificació d’àmbits i modalitats d’ASC. El desenvolupament comunitari. L’ASC i gestió cultural. L’ASC com una pràctica educativa.

2. UNITAT FORMATIVA 2: RECURSOS PER AL DISSENY I LA INTERVENCIÓ EN PROGRAMES I PROJECTES D'ANIMACIÓ SOCIOCULTURAL. En aquesta unitat formativa es treballen les diferents parts que configuren un programa d’ASC i la manera d'estructurar el contingut de la nostra intervenció. L'objectiu és adquirir els coneixements bàsics que permetin als/les alumnes poder dissenyar un programa d'ASC, entendre la seva aplicació i avaluació, així com conèixer i saber aplicar també diferents tècniques

          2.1. El disseny de programes i projectes d’ASC. Programació i planificació. Tipologies de projectes. De l'estudi de l'entorn a l'elaboració del diagnòstic. Dels objectius del programa a l'organització i planificació de les activitats. L'avaluació de programes i projectes socioculturals.

          2.2. Tècniques i recursos per a l’Animació Sociocultural. Tipologies, possibilitats i límits de les tècniques en l’ASC. Utilitat i aplicació. Tècniques de coneixement i comunicació. Tècniques d’animació del treball en equips. Tècniques d’animació de grups i ambients.

3. UNITAT FORMATIVA 3: SECTORS I MODALITATS D'ANIMACIÓ SOCIOCULTURAL: Aquesta unitat formativa analitza els principals sectors i àmbits de l’ASC. Pretén presentar les principals experiències i intervencions que es donen en els diferents sectors d’ASC analitzant el treball que des de l’ASC es fa en diferents grups d’edat i col·lectius socials.

          3.1. La intervenció educativa en el lleure infantil i juvenil. El temps lliure i l’oci. De la utopia de la civilització de l’oci o a l’oci com a negoci. Els principis pedagògics i orientacions per a la intervenció educativa en el lleure infantil i juvenil. Programes i serveis de lleure infantil. Principals entitats del sector.

          3.2. Les polítiques de joventut i l’Animació Sociocultural per a joves. Els joves com a grup social. Serveis i programes de joventut. De les polítiques de lleure a les polítiques integrals de joventut. L’associacionisme juvenil.

          3.3. L’Animació Sociocultural en l’àmbit comunitari i els programes de foment de la pràctica artística i cultural. La comunitat com objecte d’intervenció de l’ASC i el desenvolupament comunitari. El concepte i les implicacions de la ciutat educadora. Els programes i els equipaments especialitzats en el foment de l’art i la cultura.

          3.4. L’Animació Sociocultural en la tercera edat.L’ASC com a teràpia contra l’envelliment. Els programes i serveis per a les persones grans. Alternatives a la institucionalització.

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Elaboració individual de treballs 5,00 30,00 35,00
Exposició dels estudiants 5,00 10,00 15,00
Total 10,00 40,00 50

Bibliografia

 • Barbero, J. Manuel, Cortès, Ferran (cop. 2005). Trabajo comunitario, organización y desarrollo social. Madrid: Alianza. Catàleg
 • Bonet, Ll; Castañer, X; Font, J. (ed.) (2001). Gestiópn de proyectos culturales: análisis de casos. Barcelona: Ariel.
 • Calvo Manuel, Ana Mª (cop. 2002). La Animación sociocultural, : una estrategia educativa para la participación. Madrid: Alianza. Catàleg
 • Cembranos, Fernando, Montesinos, David H, Bustelo, María (1999). La Animación sociocultural, : una propuesta metodológica (7ª ed). Madrid: Popular. Catàleg
 • Elizasu Miguens, Carolina (2001). La Animación con personas mayores (4ª ed). Madrid: CCS. Catàleg
 • Escudero, José (cop. 2004). Análisis de la realidad local, : técnicas y métodos de investigación desde la animación sociocultural. Madrid: Narcea. Catàleg
 • Montes i Sala, Pep (cop. 2000). Les Polítiques de joventut en els municipis petits i mitjans. Barcelona: Diputació de Barcelona, Oficina del Pla Jove. Catàleg
 • Nogueiras Mascareñas, Luis Miguel (1996). La práctica y la teoría del desarrollo comunitario, : descripción de un modelo. Madrid: Narcea. Catàleg
 • Sáez Carreras, Juan (1997). Tercera edad y animación sociocultural. Madrid: Dykinson. Catàleg
 • Sarrate, Ma Luisa (coord.) (2002). Programas de animación sociocultural. Madrid: UNED.
 • Trilla, Jaume (coord.) (1997). Animación sociocultural: teorías, programas y ámbitos. Barcelona: Ariel.
 • Vega, M. del Carmen (cop. 1997). La Animación sociocultural en el ámbito rural. Madrid: Celeste. Catàleg

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Realització d'un treball en grups de 6 persones. S’haurà d’escollir un programa d’animació sociocultural entre una llista de propostes que el professor presentarà. En la mesura del possible, s'intentarà que es contemplin sectors d'intervenció i realitats diferents.
Durant el primer quadrimestre s’hauran de fer els treballs a partir de les directrius establertes en les tutories amb el professor. En la mesura de les possibilitats, el treball haurà de situar el sector d’intervenció, descriure el context o entorn en el que intervé, presentar la institució on s’ubica, i centrar-se en la presentació del programa d'animació sociocultural que que s'hi fa o s'hi pot fer (objectius, metodologia, pla d'activitats, recursos, organització, difusió i sistemes i indicadors d'avaluació) Cal presentar un treball clarificador del servei o entitat d’estudi. La data límit de presentació escrita dels resultats és el dijous 12 de gener del 2006.
La redacció d’un treball d’anàlisi d’un programa d’ASC. La nota d'aquest treball (juntament amb la seva presentació a classe) esquivaldrà a un terç de la nota final. En l’avaluació d’aquests treballs es tindrà en compte: L'adequada presentació escrita; la coherència i adequada formulació de cada una de les parts del treball; l’aprofundiment en l’anàlisi realitzada; la qualitat i idoneitat del programa, les aportacions fetes i l’adequada utilització de fonts d’informació. L’avaluació final del treball equivaldrà a un terç de la nota final de l’assignatura.
Durant el segon quadrimestre es faran les sessions de presentació dels diferents programes, un cop revisats pel professor i a partir de les directrius que aquest doni a cada grup. El calendari i ordre de les exposicions es pactarà durant el primer quadrimestre. Cada grup haurà de prepara una exposició d'un 30 minuts. La resta de la sessió serà per debat amb el grup classe a partir del tema de l'exposició. Cada treball s'haurà de presentar davant el grup classe. En l'avaluació d'aquest activitat es tindrà en compte L'adequada presentació i exposició oral a la classe; la claredat de les explicacions, el treball en equip, la capacitat de captar l'interès i engrescar a la classe i el tractament acurat de la informació més important. L’avaluació final d'aquesta activitat, juntament amb el treball escrit presentat, equivaldrà a un terç de la nota final de l’assignatura.

Qualificació

L'avaluació dels alumnes es realitzarà a partir dels següents paràmetres, amb el benentès que per poder superar l’assignatura caldrà aprovar cada una de les parts per separat:
a) Un exercici el primer semestre en el que s'avaluaran els continguts assolits. El resultat d'aquesta avaluació equivaldrà a un terç de la nota final.
b) La redacció i presentació a classe d’un treball d’anàlisi d’un programa d’ASC. La nota d'aquest treball esquivaldrà a un terç de la nota final. En l’avaluació d’aquests treballs es tindrà en compte: L'adequada presentació escrita i l’exposició oral a la classe; la coherència i adequada formulació de cada una de les parts del treball; l’aprofundiment en l’anàlisi realitzada; la qualitat i idoneitat del programa, les aportacions fetes i l’adequada utilització de fonts d’informació. L’avaluació final del treball equivaldrà a un terç de la nota final de l’assignatura.
c) Un exercici el segon semestre en el que s'avaluaran els continguts assolits. El resultat d'aquesta avaluació equivaldrà a un terç de la nota final.
d) Les pràctiques transversals de la diplomatura (requisit necessari per superar l’assignatura)

Observacions

L'assignatura preveu una sortida de treball de dos dies que es realitzarà en un dijous i un divendres del mes d'octubre. El programa, contingut i horari detallat es concretarà els primers dies de curs.

Assignatures recomanades

 • Didàctica general
 • Elaboració de projectes en educació social
 • Introducció als àmbits de l'educació social
 • Tècniques i recursos per a la dinamització de grups en educació