Estudia > Oferta formativa > Oferta d'assignatures > Detall de l'assignatura
Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
Tancar
Menú
Identificació

Estudia a la UdG

Dades generals

Curs acadèmic:
2004
Descripció:
L'estructura del sistema escolar: Característiques i nivells. El centre com a unitat organitzativa: funcions directives de gestió pedagògica i d'administració. Pla de centre.Organització d'alumnes, professors, recursos, espais, horaris i activitats. El centre i la comunitat educativa. Drets i deures del professor. Avaluació de centres. Anàlisi d'experiències d'organització. Referència de models i elements estudiats a educació primària i a educació infantil.
Crèdits:
4,5
Idioma principal de les classes:
Sense especificar
S’utilitza oralment la llengua anglesa en l'assignatura:
Sense especificar
S’utilitzen documents en llengua anglesa:
Sense especificar

Grups

Grup C

Durada:
Anual
Professorat:
DOLORS CAPELL CASTAÑER  / JOAN TEIXIDO SABALLS  / JOSEP LLUIS TEJEDA MARTINEZ

Altres Competències

  • Comprendre els components bàsics de centre escolar com a organització i els plantejaments institucionals que orienten el seu funcionament. Fomentar una reflexió sistemàtica sobre l´escola com a organització vinculada al context social i administratiu . Conèixer l'estructura organitzativa dels òrgans de govern i participació en el centre. Analitzar l' influència de les variables organitzatives curriculars: ús del temps i l' espai, agrupament d'alumnat i professorat. Intentar entendre el que passa a les organitzacions escolars i els possibles motius justificatoris. Conèixer i analitzar el suport legal bàsic que regula el Sistema Educatiu en general i els CEIPs en particular. Conèixer aquells recursos informàtics de suport a l'organització i gestió dels CEIPs d'ús més freqüent.

Continguts

1. 1. El centre escolar com a organització.

2. Concepte i tipus d’organitzacions. L’escola com a organització. Característiques diferencials del centre escolar com a organització. Components: valors/objectius, estructures d’organització i funcionament i sistema relacional. L’Organització Escolar; breu trajectòria i enfocaments per a l’anàlisi organitzativa.

3. 2. El context general de l’escola.

4. L’escola com a subsistema del Sistema Social. El sistema educatiu. Política i legislació educativa (LODE, LOGSE, LOPEGCE, LOCE). El model d´escola a la Reforma educativa: autonomia gestió participativa i democràtica. Incidències en l’estructura organitzativa dels centres.

5. L’Administració educativa: autonòmica, comarcal i municipal. Programes i Serveis externs al centre (PMAV, PEC,EAP,...). Relacions de l’escola amb l’entorn social proper: la família, el barri : plans d’acollida. Comunicació inter-institucional : plans de transició.

6. 3. La gestió del centre escolar autònom.

7. Els plantejaments institucionals: PEC, PCC, PAC, RRI, Memòria i Pressupost del centre. Elaboració – aprovació - desenvolupament i avaluació dels plantejaments institucionals. Avaluació interna i externa del centre escolar; sentit i procediments. - L'organització com a eina d'innovació.

8. 4. L’estructura organitzativa.

9. Organització vertical, horitzontal i staff del centre. Formalització de l’estructura: l’organigrama. Òrgans de govern, coordinació, participació i serveis. Dinàmica organitzativa: planificació, distribució de tasques, coordinació i avaluació.

10. L’agrupament dels alumnes. El cicle com a unitat d’organització i funcionament d’alumnes i professors. Algunes fórmules per atendre la diversitat: els grups flexibles, els grups cooperatius, projectes, racons.

11. L’organització del professorat: funció tutorial, equips cicle, departaments, comissions o equips.

12. Organització dels recursos funcionals: optimització del temps, l’espai escolar i els recursos didàctics. Els serveis complementaris : menjador, transport...

13. 5. El sistema relacional.

14. El clima social i la cultura de l’aula i del centre. La cultura col.laborativa: nivells de participació. La gestió de la informació, la comunicació i la presa de decisions. La negociació com a mitjà per a configurar el clima social. La gestió del conflicte a les organitzacions.

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Total 0 0 0

Bibliografia

  • Com ens ho fem?, : propostes per educar en la diversitat (2002) (3a ed). Barcelona: Graó. Catàleg
  • Del projecte educatiu a la programació d'aula, : el què, el quan i el com dels instruments de la planificació didàctica (1994) (4a ed). Barcelona: Graó. Catàleg
  • Antúnez, Serafí (1998). Claves para la organización de centros escolares, : hacia una gestión participativa y autónoma (4ª ed). Barcelona: ICE. Universitat de Barcelona Horsori. Catàleg

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %

Qualificació

Mètodes docents:
El fet que aquesta assignatura s'imparteixi en paral·lel al procés de pràcticum de l'alumnat ofereix l'oportunitat de contemplar el conjunt de temes des de la doble consideració teòrica i pràctica. Entenem que la metodologia hauria de permetre :
Partir de les experiències viscudes als CEIPs i fonamentar-les teòricament per així elaborar coneixement que permeti comprendre, intervenir i innovar.

Conjugar el treball individual amb el treball en equip.
En aquest sentit, el programa de les sessions del curs comporta diferents tipus d´activitats:

implicació individual de l´alumnat en el treball de recollida, reflexió i contrast d'informació procedent de diverses fonts: experiències del pràcticum, documentació dels CEIP, lectures comentades del dossier i la bibliografia bàsica.

treball en equip entre alumnes que estan en centres de pràcticum diferents i afavorir l'intercanvi d'opinions i experiències entre tots els membres del grup classe.

exposicions introductòries, de fonamentació i recapitulació per part del professorat.


Es lliurarà el programa dels crèdits pràctics al començar el curs.
Tipus d'exàmens:
L'avaluació global de l'alumnat tindrà en compte cadascun dels següents components:
Assistència, implicació i participació en les activitats teòriques i pràctiques de tot el curs: 10% de la nota final.
El treball de curs (en equips de 4 persones com a màxim) consistirà en el disseny d'una proposta d'innovació organitzativa contextualitzada en el centre de pràcticum. Té caràcter obligatori i suposa el 30% de la nota final. A l'inici de curs es concretarà la data de presentació.
Examen escrit. És obligatori i suposa el 60% de la nota final.
Cal aprovar cada component per separat per poder fer el promig indicat.