Estudia > Oferta formativa > Oferta d'assignatures > Detall de l'assignatura
Anar al contingut (clic a Intro)
Tancar
Menú
Identificació

Estudia a la UdG

Dades generals

Curs acadèmic:
2004
Descripció:
Teories contemporànies de l’educació. Moviments i institucions educatius contemporanis. Evolució històrica del sistema escolar. Institucions i agents educatius. L’educació no formal. Coneixement de la pràctica des de l’escola.
Crèdits:
4,5
Idioma principal de les classes:
Sense especificar
S’utilitza oralment la llengua anglesa en l'assignatura:
Sense especificar
S’utilitzen documents en llengua anglesa:
Sense especificar

Grups

Grup C

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
RAMON CORTADA COROMINAS

Horaris:

Activitat Horari Aula
Teoria1 dj 9-10:30 58
Pràctiques d'aula1 dv 9-10 32
Pràctiques d'aula2 dv 10:30-11:30 38

Altres Competències

 • Anàlisi del llenguatge (Teoria de l'educació). Conèixer i comprendre les principals teories, institucions i moviments educatius contemporanis; les línies de fons subjacents a la multiplicitat de fenòmens educatius i la funció que l´educació ha tingut dins de les formacions socials. Aprendre a relacionar els fenòmens educatius dins del propi context històric, cultural, social, polític i econòmic, la successió dels distints fenòmens educatius, la seva permanència i els seus canvis. Donar raó de les diverses doctrines de pensament pedagògic i les conseqüències que s´en derivin en relació a les finalitats essencials de l´educació, la manera de configurar l´acte educatiu, les dimensions humanes que cal desenvolupar, les llibertats en matèria educativa, etc.. Aplicar els coneixements adquirits per millorar la praxi pedagògica; oferir als professionals de l´educació les dimensions teòrica i històrica de la seva feina educativa; identificar la direccionalitat de l´educació en el moment actual i les seves perspectives de futur. Introducció a l´estructura dels treballs de recerca educativa i foment de l'anàlisi criticareflexiva.

Continguts

1. UNITAT FORMATIVA 1: EPISTEMOLOGIA I PRINCIPIS

2. Tema 1. EPISTEMOLOGIA PEDAGÒGICA

3. Educació, pedagogia i ciències de l´educació.- Epistemologia i paradigmes de la teoria de l´educació. El coneixement sistèmic de l´educació.- Teories, institucions i coneixement històric de l´educació.

4. Tema 2. PRINCIPIS DE L'EDUCACIÓ

5. El concepte de formació. L´educabilitat, categoria antropològica. La concepció antinòmica de l´educació -autoritat-llibertat; autonomia-heteronomia; individu-societat.- Educació i comunicació. L´acció educativa.- Persona, cultura i educació.- Ètica i educació. Educació i valors. La bellesa com a valor i la pedagogia estètica.- L´educació com a dret. Deontologia de la professió educadora.

6. UNITAT FORMATIVA 2: CORRENTS DE PENSAMENT PEDAGÒGIC

7. Tema 3. LA REVOLUCIÓ EN EL PENSAMENT SOBRE L´EDUCACIÓ: ROUSSEAU

8. L´originalitat de Rousseau en el context dels il.lustrats.- Naturalesa i societat en la pedagogia de Rousseau: Els Discursos; pensament antropologicoeducatiu en el Contracte Social i l´Emili.- Influències en pedagogs posteriors. Pestalozzi i la formació del sentiment moral

9. Tema 4. EL POSITIVISME PEDAGÒGIC

10. L´educació positiva a COMTE._Societat liberal i educació a STUART MILL.- Educació i teoria evolucionista a H. SPENCER.- La ciència de l´educació d´A. BAIN. El sociologisme pedagògic d´E.

11. DURKHEIM. La moral sociologista i l´educació. L´home deshumanitzat (neopositivisme, estructuralisme, pedagogia tecnologista.. ).

12. Tema 5. LA PEDAGOGIA MARXISTA

13. Del concepte de "bildung" de HEGEL a l´autogènesi de l´home pel treball a MARX.

14. L´ "omnilateralitat" de l´home en la concepció marxista de l´educació.- "L´ESCOLA ÚNICA DEL TREBALL": Lunacharski, Pozner, Blonsky, Pistrak; la revolució cultural del proletariat (V.I. LENIN); la contribució de N. Krupskaia; A.S. Makarenko.- Marxisme heterodox. La Pedagogia Crítica. Freudomarxisme i educació.

15. Tema 6. VITALISME, EXISTENCIALISME I EDUCACIÓ

16. La transmutació dels valors a NIETSZCHE.- La lectura pedagògica del pensament d´ORTEGA.- Antropologia i estètica de la formativitat a D´ORS. Existencialisme i educació: el tema de la comunicació. HEIDEGGER, JASPERS, SARTRE, MARCEL. La consciència agònica i el concepte de formació humana a UNAMUNO.

17. Tema 7. L´HUMANISME PEDAGÒGIC PERSONALISTA

18. El personalisme antropològic.- El concepte de llibertat i el problema de l´educació a J. XIRAU.- Educació i humanisme integral a MARITAIN. Dimensió pedagògica del personalisme antropològic de MOUNIER.- Educació i conscienciació a P. FREIRE.- L´humanisme científic a l´ "INFORME" de la CIDE (1972) de la UNESCO.

19. Tema 8. POSTMODERNITAT I EDUCACIÓ.

20. La concepció de l´home en la cultura postmoderna.- L´educació en la postmodernitat. Els valors postmoderns.- La postmodernitat com a crisi educativa.

21. UNITAT FORMATIVA 3: INSTITUCIONS EDUCATIVES. (treball monogràfic)

22. TEMA 9. LES COMUNITATS SOCIALS COM A INSTITUCIONS EDUCADORES.

23. Naturalesa de la comunitat i de les organitzacions comunitàries.- Les formes institucionals com a agències educadores. La comunitat familiar i l´educació. L´Estat i l´educació. Altres institucions educatives.

24. TEMA 10.MOVIMENTS I TEORIES SOBRE L´ESCOLA, INSTITUCIÓ EDUCADORA:

25. A. L´ "experiència educativa": L´ESCOLA NOVA

26. Teòrics: Dewey, Claparede, Kerchensteiner, Ferrière. Aportacions metodològiques.- La ILE (F.Giner).- A. Manjón.- L´herència social de l´Escola Nova.

27. B. LES ESCOLES LLIBERTÀRIES

28. Les "gemeinschflschule" d´Hamburg.- L´Escola de "Sumerhill". A.S.Neil.- Els "Kinderläden".- L´Escola Moderna: F. Ferrer.

29. C. ANARQUISME I INSTITUCIÓ ESCOLAR

30. La crisi de l´educació institucionalitzada. P. Goodman, E. Reimer, J. Holt, I. Illich.- Escola i reproducció de l´estructura sociocultural. La reproducció de les desigualtats per l'escola (P. Bourdieu, J.C. Passeron). L´escola, aparell ideològic de l`Estat (Chr. Baudelot, R. Establet).

31. D. L´ESCOLA, INSTITUCIÓ AUTOGESTIONÀRIA

32. Fonts i influències (C.R. Rogers, Freinet).- El Grup d´Educació Terapèutica (Aida, Vásquez, F. Oury).- La pedagogia institucional autogestionària (Lapassade, Ardoino, Lobrot, Loureau).

33. E. ESCOLA I PERSONALITZACIÓ EDUCATIVA

34. Persona i comunitat educativa a V.G. Hoz.- Renovació escolar i educació personalitzada a P. Faure.

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Total 0 0 0

Bibliografia

  Avaluació i qualificació

  Activitats d'avaluació:

  Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %

  Qualificació

  Mètodes docents:
  Metodologia participativa en les sessions d´exposició, estudi, treball i discussió dels temes del programa.
  Tipus d'exàmens:
  ´avaluació tindrà en compte els següents aspectes :

  A. PART TEÒRICA:

  PROVA ESCRITA sobre els continguts de la programació. La suficiència en aquesta prova serà condició necessària per aprovar el curs.


  B. PART PRÀCTICA:

  1. LECTURA. L´alumne realitzarà una PROVA d´una obra, de lliure elecció entre les proposades, relacionada amb la matèria del curs.

  2. ANÀLISI DEL LLENGUATGE (Teoria de l´educació).

  3. TREBALL DE RECERCA . Realització individual o en petit grup.

  Passos aconsellables en la seva realització:

  a. Proposta del tema, esquema i fonts d´estudi.
  b. Estat del coneixement del tema, investigacions fetes i recerca de dades. Crítica de les fonts.
  c. Estudi del mètode corresponent.
  d. Articulació documentada i conclusions del treball realitzat.


  INFORME O MEMÒRIA:

  a. PRESENTACIÓ ORAL al curs, amb marge pel al diàleg i intercanvi de punts de vista. Prèviament caldrà presentar l´esborrany del treball per tal de ser estudiat i valorat pel professor en sessió de treball.

  b. PRESENTACIÓ ESCRITA.a) Mètode i descripció del treball realitzat; i b) Anàlisi valorativa de les fonts d´estudi.

  C. ALTRES: Participació en les classes.


  Activitat fora de l´aula:
  - observació a l´escola. (0´5 c.)
  - orientació i recerca del treball de recerca (0´5 c.)