Estudia > Oferta formativa > Oferta d'assignatures > Detall de l'assignatura
Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
Tancar
Menú
Identificació

Estudia a la UdG

Dades generals

Curs acadèmic:
2020
Descripció:
Funcionament dels sistemes fluvials en condicions òptimes i en condicions d’estrès. Implicacions de l’escassedat de l’aigua per als ecosistemes fluvials: estructura, funcionament i serveis prestats. Ús i conservació dels ecosistemes fluvials: límits per a la seva sostenibilitat, biodiversitat i funció. Gestió i restauració. Funcionamiento de los sistemas fluviales en condiciones óptimas y en condiciones de estrés. Implicaciones de la escasez del agua para los ecosistemas fluviales: estructura, funcionamiento y servicios prestados. Uso y conservación de los ecosistemas fluviales: límites para su sostenibilidad, biodiversidad y función. Gestión y restauración.
Crèdits:
3

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
SERGI SABATER CORTES  / LUIS MIGUEL ZAMORA HERNANDEZ
Idioma de les classes:
Castellà (75%), Anglès (25%)

Competències

 • CG2-Plantejar solucions innovadores a problemes nous o poc coneguts en contextos amplis o multidisciplinaris
 • CG4-Comunicar de manera argumentada i clara davant públics especialitzats i no especialitzats
 • CG5-Posseir les habilitats d'aprenentatge necessàries per a progressar de forma autònoma en l'adquisició de coneixements i competències
 • CG6-Seleccionar autònomament les fonts i la informació rellevant, del propi camp de coneixement, per respondre a uns objectius concrets
 • CG7-Facilitar la sinergia en el treball cooperatiu i participar activament en el treball de grup
 • CE5-Conèixer i avaluar l'efecte dels estressors naturals i antropogènics sobre els ecosistemes fluvials i lenítics

Altres Competències

 • 1.Capacidad para comprender la complejidad de los sistemas fluviales 2. Capacidad para relacionar la biodiversidad con el funcionamiento de los ecosistemas fluviales, y sus límites.

Continguts

1. Los dos ABPS que se plantean tienen conexión conceptual y asimismo en su ejecución seguirán pautas semejantes que puedan facilitar la adquisición y comprensión de conceptos esenciales para los estudiantes. ABP1. Efectos de la escasez hídrica sobre los ecosistemas fluviales, su dinámica hidrológica, biodiversidad y funcionamiento ABP2. Principales amenazas para la conservación de las especies en ecosistemas fluviales.

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Hores virtuals amb professor Total
Aprenentatge basat en problemes (PBL) 15,00 60,00 0 75,00
Total 15,00 60,00 0 75

Bibliografia

  Avaluació i qualificació

  Activitats d'avaluació:

  Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat % Recuperable
  ABP1. Efectos de la escasez hídrica sobre los ecosistemas fluviales, su dinámica hidrológica, biodiversidad y funcionamiento.
  Se trata de comprender las implicaciones que la presión humana comporta sobre los recursos hídricos y especialmente sobre las consecuencias para los ecosistemas fluviales. Esta es una de las principales presiones que sufren estos ecosistemas en el ámbito mediterráneo, y por ello entender los efectos sobre la biodiversidad y el funcionamiento de los sistemas fluviales debe ser tarea principal en un máster sobre Recursos Hidrológicos en nuestro ámbito geográfico. Por otra parte, el planteamiento será de utilidad para otras situaciones diversas que puedan ser de referencia para estudiantes de otras áreas geográficas.
  El ABP debe plantear el caso de una situación extrema de déficit hidrológico estructural para así poder definir los diferentes elementos que aparecen afectados en los ecosistemas fluviales.
  Disciplinas: ecología, hidrología, química, biología general.
  Estructura del ABP:
  Objetivos del aprendizaje:
  1. Definir los distintos elementos en un sistema fluvial: físico, biológico, ecosistémico.
  2. Explicar las principales interacciones y/o jerarquías existentes entre los distintos elementos del sistema fluvial.
  3. Identificar los compartimentos en riesgo cuando éste se halla afectado por escasez hídrica estructural.
  4. Precisar la capacidad de carga de un sistema fluvial ante una persistente escasez hídrica: implicaciones para la química del agua, la biodiversidad y el funcionamiento de los sistemas fluviales.
  5. Precisar los efectos sobre los servicios proporcionados por el ecosistema.
  Actividades complementarias:
  Actividad 1.1: Presentación del problema. Previa: la imagen de barcos llegando a Barcelona en 2008 a fin de poder satisfacer las necesidades de una sequía extrema; la extrema aridez de los sistemas fluviales peninsulares. Implicaciones de la escasez hídrica para actividades humanas y para los ecosistemas fluvi
  50% rúbricas
  25% examen
  25% memoria actividades salida de campo
  50 No
  ABP2. Principales amenazas para la conservación de las especies en ecosistemas fluviales.
  Tal y como se ha introducido en el anterior ABP, los sistemas fluviales sufren distintos tipos de presiones de origen antropogénico que amenazan su estado de conservación y el de las poblaciones de flora y fauna presentes. El ABP2 trata precisamente sobre la relación entre los organismos y las características de los hábitats que ocupan.Se basará en el caso de la anguila europea, una especie paradigmática ya que presenta una amplia distribución, ocupa distintos tramos del río y tiene un papel fundamental a nivel ecológico pero también económico, al ser una especie pescable. Actualmente se encuentra en declive y son diversos los factores que explicarían esta disminución.
  El ABP planteará el análisis de los factores que pueden afectar la conservación de las especies en una cuenca fluvial. Se tratarán aspectos como la conectividad fluvial, la calidad del hábitat, la presencia de especies invasoras, el impacto de las minicentrales hidroeléctricas, etc. Disciplinas: ecología, hidrología, química, biología general.

  Estructura del ABP:
  Presentación del problema: Se facilita a los participantes una noticia sobre la incautación de una partida ilegal de angulas (juvenil de la anguila) y su posterior suelta en distintos tramos, por parte de la Administración. A partir de los datos disponibles, deberán argumentar la idoneidad o no de los tramos seleccionados para liberar dichos ejemplares en función de las características (y necesidades) de la especie y del estado de conservación, presencia de amenazas o localización de los tramos de río seleccionados.
  El análisis de la noticia obligará a los estudiantes a indagar acerca de la biología de las especies piscícolas, en concreto de la anguila, y de cuáles son sus principales amenazas. De igual forma, deberán discutir si la selección de los tramos donde se han soltado los ejemplares ha sido acertada o bien puede llegar a comprometer s
  50% rúbricas
  25% examen
  25% memoria actividades salida de campo
  50 No

  Qualificació

  En los dos ABPs los criterios de calificación serán los mismos:
  50% rúbricas
  25% examen
  25% memoria actividades salida de campo

  Criteris específics de la nota «No Presentat»:
  Los estudiantes que no presenten los ABPs y no concurran en las actividades complementarias no superarán la asignatura.

  Avaluació única:
  L’estudiant podrà acollir-se excepcionalment a l’avaluació única, i aixi renuncia a l’avaluació continuada. Per a acollir-s'hi, l'estudiant cal que ho sol·liciti dins dels terminis fixats per la Comissió de govern de la Facultat de Ciències  El estudiante podrá acogerse excepcionalmente a la evaluación única, y así renuncia a la evaluación continua. Para acogerse a ella, el estudiante es necesario que lo solicite dentro de los plazos fijados por la Comisión de gobierno de la Facultad de Ciencias

  Requisits mínims per aprovar:
  Per considerar superada l’assignatura, caldrà obtenir una qualificació mínima de 5.0

  Tutoria

  Els estudiants poden comunicar-se amb el professor per correu electrònic i concretar una trobada amb ell de comú acord  Los estudiantes pueden comunicarse con el profesor por correo electrónico y concretar un encuentro con él de común acuerdo

  Comunicacio i interacció amb l'estudiantat

  Els estudiants poden comunicar-se amb el professor per correu electrònic i concretar una trobada amb ell de comú acord  Los estudiantes pueden comunicarse con el profesor por correo electrónico y concretar un encuentro con él de común acuerdo

  Observacions

  Las clases y trabajos se efectuarán en castellano, con bibliografia en castellano, catalán e inglés.

  Modificació del disseny

  Modificació de les activitats:
  En el cas de pèrdua de presencialitat, les activitats "seminaris" i "resolució de qüestions" seran no presencials. Si el tancament es perllonga, les classes es faran telemàticament i es proporcionarà material de suport addicional als estudiants. Això s'aplicarà als estudiants que per motius sanitaris hagin de confinar-se o que no puguin assistir a la universitat (persones de risc).

  In a situation of forced non-presentiality, the activities "seminars" and "problem-solving" will be performed telematically. If the closure is extended, classes will be held electronically and additional support material will be provided to students. This will apply to students who for health reasons have to be confined or won't be able to attend (people at risk).

  Modificació de l'avaluació:
  En el cas de la necessitat d'una avaluació no presencial, els estudiants faran remotament l'examen en forma de tasca al Moodle. L'examen en tots els casos es fa amb apunts de la classe

  In case of the a non-face-to-face situation, students will remotely take the exam in the form of a task in Moodle. The exam in all cases is done with the personal class notes

  Tutoria i comunicació:
  En el cas de la necessitat d'una interacció no presencial, els estudiants i el professor es comunicaran per a cada una de les classes o tasques a desenvolupar, i mitjançant l'ús d eles tecnologies disponibles en aquell moment.

  In a situation of a non-face-to-face interaction, students and professor will communicate through the use of the technologies available at that time.