Estudia > Oferta formativa > Oferta d'assignatures > Detall de l'assignatura
Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
Tancar
Menú
Identificació

Estudia a la UdG

Dades generals

Curs acadèmic:
2020
Descripció:
Sensors i actuadors. Mesura de magnituds físiques. Condicionament de senyals (cc i ca). Amplificació. Filtratge. Conversió A/D i D/A. Transmissió de senyals. Adquisició i tractament de dades. Sistemes d'adquisició de dades. Errors i interferències en els sistemes de mesura.
Crèdits:
5

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 1r semestre
Professorat:
CARLES POUS SABADI
Idioma de les classes:
Català (70%), Castellà (10%), Anglès (20%)

Competències

  • CG1- Posseir i comprendre coneixements que aportin una base o oportunitat de ser originals en el desenvolupament i / o aplicació d'idees, sovint en un context de recerca.
  • CE7- Capacitat per dissenyar sistemes electrònics i d'instrumentació industrial.

Continguts

1. Sistemes de mesura

          1.1. Introducció

          1.2. Característiques d'un sistema de mesura

          1.3. Errors. Tipus d’errors i la seva propagació

2. Sensors

          2.1. Introducció

          2.2. Classificació dels sensors. Característiques

          2.3. Criteris de selecció

3. Condicionament de senyal

          3.1. Introducció

          3.2. Condicionament de senyals de cc

          3.3. Amplificació

          3.4. Filtratge

4. Conversió A/D i D/A

          4.1. Introducció

          4.2. Conversió A/D

          4.3. Conversió D/A

          4.4. Multiplexat i demultiplexat

5. Adquisició i tractament de dades

          5.1. Introducció

          5.2. Sistemes d'adquisició de dades

          5.3. Processament digital del senyal

          5.4. Filtratge digital

6. Transmissió del senyal

          6.1. Introducció

          6.2. Bucles de corrent. Conversió V/I i I/V

          6.3. Comunicacions. Busos interns

          6.4. Comunicacions. Busos externs

          6.5. Comunicacions sense fils

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Hores virtuals amb professor Total
Anàlisi / estudi de casos 46,00 60,00 0 106,00
Prova d'avaluació 4,00 15,00 0 19,00
Total 50,00 75,00 0 125

Bibliografia

  • Pérez García, Miguel Ángel (cop. 2004 ). Instrumentación electrónica . Madrid: Thomson. Catàleg
  • Creus Solé, Antonio (cop. 2005 ). Instrumentación industrial (7ª ed.). Barcelona: Marcombo. Catàleg
  • Pallás Areny, Ramón (cop. 2003 ). Sensores y acondicionadores de señal (4a ed.). Barcelona [etc.]: Marcombo Boixareu. Catàleg

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat % Recuperable
Classes pràctiques Avaluació del treball durant la pràctica i, si cal, lliurament d'un informe. (Criteris en la següent secció) 24 No
Prova d'avaluació continuada 1 (PAC1) Prova escrita individuals. (Criteris en la següent secció) 38 No
Prova d'avaluació continuada 2 (PAC2) Prova escrita individuals. (Criteris en la següent secció) 38 No

Qualificació

Es realitzaran tres activitats subjectes a avaluació: PAC1, PAC2 i pràctiques.


PROVA D'AVALUACIÓ CONTINUADA PAC1(38%)
- A mitjan semestre es realitzarà una prova escrita en la data especificada en el calendari de PACs.
- Aquesta prova avaluarà el temari de l'assignatura vist fins el moment, podent incloure continguts de pràctiques, classes de teoria, etc.


PROVA D'AVALUACIÓ CONTINUADA PAC2(38%)
- A final del semestre es realitzarà una prova escrita en la data especificada en el calendari per fer l'examen final de l'assignatura.
- Aquesta prova avaluarà el temari de l'assignatura vist després de la PAC1, i fins al final de l'assignatura, podent incloure continguts de pràctiques, classes de teoria, etc.

SESSIONS DE PRÀCTIQUES (24%)
- L'assistència a les pràctiques és obligatòria.
- La no assistència a una pràctica, sense justificar de forma adient, implicarà una qualificació de 0 d'aquella pràctica. En cas de justificació, s'estudiarà cada cas individualment.
- L'avaluació tindrà en compte el treball al laboratori i, en alguns casos, un estudi previ o posterior. El treball al laboratori es valorarà amb els resultats que es vagin obtenint, així com amb la resposta a les preguntes que farà el professor en relació a aquesta, ja sigui respecte els resultats que s'estan obtinguent, o a aspectes de la preparació prèvia de la mateixa (càlculs necessaris, conceptes, resultats esperats, ...).

La nota de pràctiques s'obtindrà com la mitjana de les notes obtingudes a cadascuna de les sessions.CÀLCUL DEL VALOR NUMÈRIC DE LA NOTA FINAL DE L'ASSIGNATURA (NF):

La nota final de l'assignatura (NF) es calcularà a partir de l'expressió,

NF= 0,38*NPAC1 + 0,38*NPAC2 + 0,24*NP

NPAC1= nota obtinguda a la PAC1
NPAC2= nota obtinguda a la PAC2
NP= nota de l'activitat 'classes de pràctiques'
RECUPERACIÓ
Al no haver-hi cap de les parts amb un pes superior al 40%, ni haver-hi restricció de nota mínima, no es farà examen de recuperació.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
Es considerarà No Presentat l'alumne que no hagi realitzat cap prova (incloses les pràctiques) a partir del 15 de novembre.

Avaluació única:
L'avaluació única consistirà en un examen escrit corresponent a tots els contiguts de l'assignatura, així com de 1 exàmen pràctic amb els temes relacionats amb les pràctiques, que es farà el dia marcat en el calendari de l'EPS per fer l'examen de l'assignatura.

La nota final de l'assignatura en aquest cas, es calcularà com:

NF =0.5*NTeoria + 0.5*Nexamen pràctic


La mitjana per a l'obtenció de NF es farà sempre i quan NTeoria>=5 i Nexamen pràctic>=5 .


En el cas que alguna de les notes sigui <5, es farà la recuperació (teoria i pràctica) el dia marcat en el calendari de l'EPS per tal efecte.

Requisits mínims per aprovar:
Per considerar superada l’assignatura, caldrà obtenir una qualificació mínima de 5.0

Tutoria

Les tutories individuals o grupals es faran de forma virtual acordant el dia i hora prèviament durant les pròpies classes, o bé mitjançant algun dels canals de comunicació establerts.

Comunicacio i interacció amb l'estudiantat

La comunicació amb els estudiants es basarà en dos canals:

- Correu electrònic
- Moodle

Modificació del disseny

Modificació de les activitats:
En cas d'entrar en un escenari on les classes i activitats s'hagin de realitzar de forma virtual, es modificaran totes les activitats per a que els alumnes puguin treballar individualment des de casa. En aquest sentit:

- Les classes i pràctiques es faran de forma virtual, amb professor no presencial.

- Si s'estima oportú, s'aconsellarà adquirir un kit mínim per poder treballar a casa.

Modificació de l'avaluació:
En cas que les PAC no es puguin fer de forma presencial durant el curs, es faran el dia de l'examen final.

CÀLCUL DEL VALOR NUMÈRIC DE LA NOTA FINAL DE L'ASSIGNATURA (NF):

La nota final de l'assignatura (NF) es calcularà a partir de l'expressió,

NF= 0,38*NPAC1 + 0,38*NPAC2 + 0,24*NP

NPAC1= nota obtinguda a la PAC1
NPAC2= nota obtinguda a la PAC2
NP= nota de l'activitat 'classes de pràctiques'

Tutoria i comunicació:
Les tutories individuals o grupals es faran de forma virtual acordant el dia i hora prèviament durant les pròpies classes, o bé mitjançant algun dels canals de comunicació establerts.

La comunicació amb els estudiants es basarà en dos canals:

- Correu electrònic
- Moodle