Estudia > Oferta formativa > Oferta d'assignatures > Detall de l'assignatura
Anar al contingut (click a Intro)
Tancar
Menú
Identificació

Dades generals

Curs acadèmic:
2019
Descripció:
L'assignatura és una matèria comuna a les especialitats dins el Màster Universitari de Professor d'Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat, Formació Professional i Ensenyament d'Idiomes
Crèdits:
4

Grups

Grup BG

Durada:
Semestral, 1r semestre
Professorat:
ARANTZA DEL VALLE GOMEZ  / MONTSERRAT PALMA MUÑOZ  / DANIEL TURON LLAGOSTERA
Idioma de les classes:

Grup GH

Durada:
Semestral, 1r semestre
Professorat:
ARANTZA DEL VALLE GOMEZ  / MONTSERRAT PALMA MUÑOZ  / DANIEL TURON LLAGOSTERA
Idioma de les classes:

Grup L1

Durada:
Semestral, 1r semestre
Professorat:
ARANTZA DEL VALLE GOMEZ  / MONTSERRAT PALMA MUÑOZ  / DANIEL TURON LLAGOSTERA
Idioma de les classes:

Grup L2

Durada:
Semestral, 1r semestre
Professorat:
ARANTZA DEL VALLE GOMEZ  / MONTSERRAT PALMA MUÑOZ  / DANIEL TURON LLAGOSTERA
Idioma de les classes:

Competències

 • Dissenyar i desenvolupar espais d’aprenentatge amb especial atenció a l’equitat, l’educació emocional i en valors, la igualtat de drets i oportunitats entre homes i dones, la formació ciutadana i els drets humans, que facilitin la vida en societat, la presa de decisions i la construcció d’un futur sostenible.
 • Adquirir estratègies per a estimular l’esforç de l’alumnat i promoure la seva capacitat per aprendre per si mateixos i amb altres, i desenvolupar habilitats de pensament i de decisió que facilitin l’autonomia, la confiança i la iniciativa personals.
 • Conèixer els processos d’interacció i comunicació a l’aula, dominar destreses i habilitats socials necessàries per fomentar l’aprenentatge i la convivència a l’aula, i abordar problemes de disciplina i resolució de conflictes.
 • Dissenyar i realitzar activitats formals i no formals que contribueixin a fer del centre un lloc de participació i cultura en l’entorn on estigui ubicat; desenvolupar les funcions de tutoria i d’orientació dels alumnes de manera col·laborativa i coordinada; participar en l’avaluació, la investigació i la innovació dels processos d’ensenyament, aprenentatge, orientació i tutoria.
 • Conèixer la normativa i organització institucional del sistema educatiu i models de millora de la qualitat amb aplicació als centres d’ensenyament.
 • Conèixer i analitzar les característiques històriques de la professió docent, la seva situació actual i les seves perspectives i interrelació amb la realitat social de cada època.
 • Informar i assessorar a les famílies en relació al procés d’ensenyament i aprenentatge i sobre l’orientació dels seus fills.
 • Establir relacions positives amb els membres de la comunitat educativa, donant respostes adequades a les necessitats dels altres mantenint vincles d’amistat i col·laboració.
 • Treballar en equip i cooperar amb altres docents, amb professionals de l’educació, professionals dels serveis educatius i amb les famílies.
 • Interessar-se per la pròpia formació permanent, reconeixent aspectes de millora en el seu exercici professional.
 • Prendre consciència de les pròpies creences i estereotips culturals i les implicacions d’aquests en l’actuació professional.
 • Conèixer el potencial educatiu i pedagògic de les TIC per utilitzar-lo com a instrument per al disseny i desenvolupament de la docència.
 • Mantenir una actitud crítica i reflexiva davant de l’entorn social i cultural, l’entorn institucional en el que es treballa i en relació a la pròpia pràctica professional.
 • Analitzar i qüestionar el comportament docent i orientador.

Continguts

1. Característiques dels estudiants d'educació secundària

          1.1. La transició adolescent i els processos de canvi

          1.2. Models teòrics per comprendre el desenvolupament psicològic

          1.3. Educar en l'adolescència.

2. Processos d'aprenentatge i construcció de coneixement a l'educació secundària.

          2.1. La construcció de coneixement a l'educació formal

          2.2. Ensenyar i aprendre: dos elements indisociables.

          2.3. L'ensenyament-aprenentatge en base a competències

          2.4. L'autonomia acadèmica: l'autoregulació de l'aprenentatge.

          2.5. L'avaluació com a element substancial del procés d'ensenyament i aprenentatge.

          2.6. Els processos emocionals i afectius implicats en l'aprenentatge.

          2.7. Els enfocaments d'aprenentatge

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Anàlisi / estudi de casos 6 10 16
Cerca d'informació 0,5 5 5,5
Classes expositives 5 12 17
Debat 2,5 8 10,5
Lectura / comentari de textos 0 12 12
Prova d'avaluació 3 9 12
Treball en equip 13 14 27
Total 30 70 100

Bibliografia

 • Alegret, Joana; Comellas, M. Jesús; Font, Pere; Funes, Jaume (2005). Adolescents. Relacions amb els pares, les drogues, la sexualitat i el culte al c. Barcelona: Graó. Catàleg
 • Bonal, Xavier Alegre, Miquel Àngel (2003 ). Apropiacions escolars : usos i sentits de l'educació obligatòria en l'adolescència . Barcelona: Octaedro. Catàleg
 • Coll, C., Palacios, J. i Marchesi, A. (cop.) (2001). Desarrollo psicológico y educación, II Psicología de la educación. Madrid: Alianza. Catàleg
 • Coll, César (2010). Desarrollo, aprendizaje y enseñanza en la educación secundaria. Garó. Catàleg
 • Decret 142/2007 (2007). Ordenació dels ensenyaments de l'educació secundària. Barcelona: DOGC núm. 4915. Catàleg
 • Funes, J. (1998). Escolarització obligatòria i adolescència. Educar, (22), 99-118 Catàleg
 • Funes, Jaume (2010). 9 ideas clave. Educar en la adolescencia. Barcelona: Graó. Catàleg
 • Martí, Eduardo Onrubia Goñi, Francisco Javier (1977 ). Psicología del desarrollo : el mundo del adolescente . Barcelona: ICE. Universitat de Barcelona :Horsori. Catàleg
 • Martínez, R.; Rovira, M. (2001). Agressivitat i adolescència. Un problema social?. Papers, (65), 47-79 Catàleg
 • Monereo i Font, Carles (1995 ). Estrategias de enseñanza y aprendizaje : formación del profesorado y aplicación en la escuela (2ª ed.). Barcelona: Graó. Catàleg
 • Onrrubia Goñi, Francisco Javier (coord.) (2004). Criterios psicopedagògicos y recursos para atender la diversidad en secundaria. Barcelona: Graó. Catàleg
 • Ordre EDU/295/2008 (2008). El procediment i els documents i requisits formals del procés d'avaluació a ESO. Barcelona: DOGC núm. 5155.
 • Palacios, J. (2011). Paradojas del desarrollo humano. Sevilla: Secretariado de publicaciones, Universidad de Sevilla.
 • Pérez i Cabaní, M. Lluïsa|q(Maria Lluïsa) (2001 ). Afectos, emociones y relaciones en la escuela : análisis de cinco situaciones cotidianas en educación infantil, primaria y secundaria . Barcelona: Graó. Catàleg
 • Pérez i Cabaní, M. Lluïsa (Maria Lluïsa) (1997 ). La Enseñanza y el aprendizaje de estrategias desde el currículum . Girona [etc.]: Universitat de Girona [etc.]. Catàleg
 • Pérez Cabaní, M.L. (2007). Aprendiendo a ser profesionales reflexivos: aprender para enseñar a aprender. Dins (Ed.), Enseñar a pensar: Sentando las bases para aprender a lo largo de la vida (, p. 113-135). Ministerio de Educación y Ciencia. Catàleg
 • Pérez Cabaní, M.L.; Carretero Torres, M.R. (2009). La Evaluación del aprendizaje en la educación secundaria: análisis de un proceso. Límite, 4(19), 93-126
 • Perrenoud, Philippe (2012 ). Cuando la escuela pretende preparar para la vida : ¿desarrollar competencias o enseñar otros saberes? . Barcelona: Graó. Catàleg
 • Pujolàs Maset, Pere (cop. 2001 ). Atención a la diversidad y aprendizaje cooperativo en la educación obligatoria . Archidona (Málaga): Aljibe. Catàleg
 • Royo, Jordi (2008). Els rebels del benestar.. Barcelona: Alba. Catàleg
 • Rubio, A. (2010). Jovenes en red, generación digital y cambio social. Dins (Ed.), Ciutadania jove 2.0. XVIII Jornades de Polítiques Locals de Joventut (, p. 1-8). Barcelona: Diputació de Barcelona.
 • Ruiz i Bel, Robert (2008 ). Plans múltiples i personalitzats per a l'aula inclusiva . Vic: Eumo. Catàleg
 • Santrock, John W. (cop. 2004 ). Psicología del desarrollo en la adolescencia (9ª ed.). Madrid: McGraw-Hill. Catàleg

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Anàlisi de continguts mediàtics relacionats amb l'assignatura. Debat a classe i reflexió en equip La pertinença del contingut sel.leccionat
La capacitat del grup per exposar i dinamitzar el debat a classe
La identificació de les aportacions principals del contingut mediàtic
L’anàlisi i valoració del contingut.
La reflexió sobre el tema
40
Elaborar en equip una activitat d'aprenentatge en base a competències dirigida a alumnes d'ESO tenint en compte el marc teòric i normatiu de referència. Portar a terme l'activitat amb els companys de classe. S'avaluarà en base a una rúbrica tenint en compte:
- La planificació i realització de l'activitat.
- La fonamentació de la proposta.
- L'anàlisi i discussió argumentada de les activitats.
- L'autoavaluació del Treball en Equip (20%)
60

Qualificació

Per la qualificació final se utilizarà la nota ponderada en funció del percentatge assignat a cada activitat en els criteris d'avaluació (40%/60%)
Per les activitats en equip s'atorgarà una qualificació total al treball multiplicant la valoració (de 0 a 10) pel nombre de membres de l'equip. Els membres de cada equip podran redistribuir diferentment la valoració atorgada entre els seus membres. En cas de desacord es resoldrà en tutoria conjuntament amb la professora.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
Cal presentar totes les activitats d'avaluació per obtenir la qualificació final. En cas de que no es presenti alguna activitat la nota serà No Presentat

Observacions

.