Estudia > Oferta formativa > Oferta d'assignatures > Detall de l'assignatura
Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
Tancar
Menú

Estudia

Dades generals

Curs acadèmic:
2023
Descripció:
Introducció a l’idioma alemany en el coneixement dels aspectes més bàsics i essencials de l’estructura fonològica, morfològica, lèxica, sintàctica, semàntica i pragmàtica, per aconseguir que l’estudiant sigui capaç de comunica-se tant de manera oral com escrita en situacions quotidianes. Es traballaran les normes de convivència socioculturals, tractrant també la perspectiva de gènere, amb la finalitat de donar una imatge adequada en les relacions professionals, fent especial atenció a situacions bàsiques del sector de la logística. L’alumne ha d’assolir un grau de correcció en la pronunciació suficient per no dificultar la comunicació. Es treballaran les quatre eines comunicatives, amb l’ús i comprensió del vocabulari bàsic més freqüent dins el món de la logística. L’assignatura d’alemany I ha de permetre a l’estudiant adquirir el nivell A1 del Marc europeu comú de referència per a les llengües (MCERL) adaptat a les necessitats de l’entorn professional de la logística.
Crèdits ECTS:
3

Grups

Grup A

Durada:
Anual
Professorat:
Anna Maria Buj Casanova
Idioma de les classes:
Català (25%), Castellà (25%), Alemany (50%)

Grup B

Durada:
Anual
Professorat:
Eduard Tapia Yepes
Idioma de les classes:
Català (25%), Castellà (25%), Alemany (50%)

Competències

  • 1G- Ser hàbil en la comunicació, tant per escrit com verbalment, en l'idioma propi i en altres llengües estrangeres
  • 3G- Saber elaborar i defensar arguments i resoldre problemes dins de l'àrea d'estudi, convertint un problema empíric en un objectiu d'investigació i presentar conclusions

Continguts

1. Einheit: 1.1 Sich vorstellen sprachliche Handlungen: jemanden begrüßen - nach dem Befinden fragen - Sich vorstellen - Ein Gespräch am Messestand hören - jemanden vorstellen - Visitenkarte lesen und ergänzen - Die Wichtigsten Messestädte kennenlernen. 1.2 Auf der Messe Sprachliche Handlungen: über deutsche Unternehmen sprechen - Dialoge am Messestand hören und korrigieren - Auffordern und verabschieden - Berufe und Tätigkeiten nennen - über Berufe und Tätigkeiten sprechen. Grammatikthemen: Konjugation von Verben mit/ohne Vokalwechsel - Das Indefinitpronomen man - Imperativ - Aufforderungen - Bestimmter und unbestimmter Artikel - Pluralbildung im Deutschen. Grammatikthemen: Substantiv und Personalpronomen: Genuss und Numerus - Aussagesatz - Ergänzungsfrage - Entscheidungen - Konjugation regelmäßiger Verben und des unregelmäßigen Verbs sein - wo, woher, wohin, we, wie? Geschlechterperspektive Nachhaltige Entwicklungsziele (Objectius de Desenvolupament Sostenible) 5

2. Eiheit: 2.1 Die Verabredung. Sprachliche Handlungen: Dialog beim Einkauf - Eine Order auf der Messe notieren - Die Uhrzeit - Wie spät ist es? - Den Tagesablauf beschreiben - Einen Termin vereinbaren - Einen Tisch reservieren - Texte über Deutschland, Österreich und die Schweiz lesen und ergänzen. Grammatikthemen: Zeitangaben - Temporale Präpositionen - Das Verb und seine Ergänzungen - Artikel und Personalpronomen: Nominativ und Akkusativ - Fragen nach dem Subjekt und dem Akkusativobjekt 2.2 Das Geschäftsessen. Sprachliche Handlungen: Etwas über deutsche Weine erfahren. Einen Dialog bei einer Weinprobe lesen . Ein Weinetikett lesen - Getränke bestellen - Die Speisekarte lesen - Einladen/auffordern - Tischgespräche führen - Etwas bestellen - Etwas über das Essen in Deutschland erfahren. Grammatikthemen: Die Negation - mögen und möchte(n) Geschlechterperspektive Nachhaltige Entwicklungsziele (Objectius de Desenvolupament Sostenible) 5,8

3. Eiheit: Liefern und Verkehr Sprachliche Handlungen: Eine Umfrage machen - Den Beruf des Lkw-Fahrers kennenlernen - Einen Transport organisieren - Einen Wochenplan schreiben - Texte über den Verkehr in Deutschland lesen . Einen Rundruf machen. Grammatikthemen: trennbare und nicht trennbare Verben - Die Ordinalzahlen - Das Datum und die Jahreszeiten - Die Modalverben. Geschlechterperspektive Nachhaltige Entwicklungsziele (Objectius de Desenvolupament Sostenible) 5,8,9

4. Eiheit: Auftragsabwicklung Sprachliche Handlungen: sich am Telefon verbinden lassen - etwas (am Telefon) bestellen - Eine schriftliche Bestellung aufgeben- Eine Auftragsbestätigung schreiben. Grammatikthemen: Verben mit Dativobjekt; mit Dativ- und Akkusativobjekt - Personalpronomen im Dativ; im Akkusativ; im Dativ und Akkusativ - Der Possessivartikel - Präpositionen mit Dativ; mit Akkusativ - Komposita Geschlechterperspektive Nachhaltige Entwicklungsziele (Objectius de Desenvolupament Sostenible) 5,12

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Hores virtuals amb professor Total
Altres 0,50 1,00 0 1,50
Lectura / comentari de textos 1,00 4,00 0 5,00
Prova d'avaluació 8,00 6,00 0 14,00
Resolució d'exercicis 11,00 8,00 0 19,00
Sessió expositiva 9,00 0 0 9,00
Sessió participativa 12,00 0 0 12,00
Simulacions 7,50 6,00 0 13,50
Visionat/audició de documents 1,00 0 0 1,00
Total 50,00 25,00 0 75

Bibliografia

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat % Recuperable
1. Sprechen En la puntuació de l’expressió oral es tindran en compte els següents criteris:
adequació del vocabulari a la situació, competència gramatical, pronunciació i entonació, interacció correcta, així com la presència d’elements adients de cohesió i coherència del discurs. Amb l’oral es pretén que l’alumne sigui espontani i el discurs sigui natural, per tant les proves apreses de memòria o llegides no superaran el 4. Per aconseguir aquesta naturalitat es faran preguntes espontànies sobre el tema tractat.
5
1.Schreiben Els criteris de correcció de l'expressió escrita dels exàmens són: adequació del vocabulari a la situació, competència gramatical dels temes treballats, així com la presència d’elements adients de cohesió i coherència del text. Si es detecten redaccions iguals i/o plagiades la nota serà 0. 10
1. Leseverstehen Se sumen les respostes correctes, les incorrectes no penalitzen punts. 2,5
1. Hörverstehen Se sumen les respostes correctes, les incorrectes no penalitzen punts. 2,5
2. Sprechen En la puntuació de l’expressió oral es tindran en compte els següents criteris:
adequació del vocabulari a la situació, competència gramatical, pronunciació i entonació, interacció correcta, així com la presència d’elements adients de cohesió i coherència del discurs. Amb l’oral es pretén que l’alumne sigui espontani i el discurs sigui natural, per tant les proves apreses de memòria o llegides no superaran el 4. Per aconseguir aquesta naturalitat es faran preguntes espontànies sobre el tema tractat.
5
2.Schreiben Els criteris de correcció de l'expressió escrita dels exàmens són: adequació del vocabulari a la situació, competència gramatical dels temes treballats, així com la presència d’elements adients de cohesió i coherència del text. Si es detecten redaccions iguals i/o plagiades la nota serà 0. 10
3. Sprechen En la puntuació de l’expressió oral es tindran en compte els següents criteris:
adequació del vocabulari a la situació, competència gramatical, pronunciació i entonació, interacció correcta, així com la presència d’elements adients de cohesió i coherència del discurs. Amb l’oral es pretén que l’alumne sigui espontani i el discurs sigui natural, per tant les proves apreses de memòria o llegides no superaran el 4. Per aconseguir aquesta naturalitat es faran preguntes espontànies sobre el tema tractat.
5
Aussprache / Intonation Es valora la fonètica i l'entonació, així com la correcció lectora. 5
2. Leseverstehen Se sumen les respostes correctes, les incorrectes no penalitzen punts. 2,5
2. Hörverstehen Se sumen les respostes correctes, les incorrectes no penalitzen punts. 2,5
4. Sprechen Aquesta activitat val un 5% del total de la nota 5
5. Sprechen En la puntuació de l’expressió oral es tindran en compte els següents criteris:
adequació del vocabulari a la situació, competència gramatical, pronunciació i entonació, interacció correcta, així com la presència d’elements adients de cohesió i coherència del discurs. Amb l’oral es pretén que l’alumne sigui espontani i el discurs sigui natural, per tant les proves apreses de memòria o llegides no superaran el 4. Per aconseguir aquesta naturalitat es faran preguntes espontànies sobre el tema tractat.
5
3.Schreiben Els criteris de correcció de l'expressió escrita dels exàmens són: adequació del vocabulari a la situació, competència gramatical dels temes treballats, així com la presència d’elements adients de cohesió i coherència del text. Si es detecten redaccions iguals i/o plagiades la nota serà 0. 10
3. Leseverstehen Se sumen les respostes correctes, les incorrectes no penalitzen punts. 2,5
3. Hörverstehen Se sumen les respostes correctes, les incorrectes no penalitzen punts. 2,5
4.Schreiben Els criteris de correcció de l'expressió escrita dels exàmens són: adequació del vocabulari a la situació, competència gramatical dels temes treballats, així com la presència d’elements adients de cohesió i coherència del text. Si es detecten redaccions iguals i/o plagiades la nota serà 0. 10
4. Leseverstehen Se sumen les respostes correctes, les incorrectes no penalitzen punts. 2,5
4. Hörverstehen Se sumen les respostes correctes, les incorrectes no penalitzen punts. 2,5
6. Sprechen En la puntuació de l’expressió oral es tindran en compte els següents criteris:
adequació del vocabulari a la situació, competència gramatical, pronunciació i entonació, interacció correcta, així com la presència d’elements adients de cohesió i coherència del discurs. Amb l’oral es pretén que l’alumne sigui espontani i el discurs sigui natural, per tant les proves apreses de memòria o llegides no superaran el 4. Per aconseguir aquesta naturalitat es faran preguntes espontànies sobre el tema tractat.
5
Aussprache / Intonation Es valora la fonètica i l'entonació, així com la correcció lectora. 5

Qualificació

L’avaluació contínua constarà de

a) Quatre exàmens parcials:

1. Parcial al novembre
2. Parcial al desembre
3. Parcial al març
4. Parcial al maig.

Per tal de poder seguir i comptabilitzar l’avaluació contínua, la mitjana dels "Schreiben" dels quatre parcials haurà de tenir una puntuació igual o superior a 4.

b) Diàlegs o simulacions orals. Aquestes petites simulacions es duran a terme de forma individual o en petits grups. (Aquesta part és obligatòria per tal d’avaluar l’expressió oral).

Per tal de poder seguir i comptabilitzar l’avaluació continuada, la mitjana dels sis "Sprechen" haurà de tenir una puntuació igual o superior a 4.

L’avaluació contínua ha de ser tant per part escrita com part oral. No s’acceptarà un oral final com a contínua.

Per tal d’aprovar per avaluació contínua cal tenir en compte el següent:

valor de l’expressió oral 30% (5% per cada oral) + 10% fonètica (5% per cada prova)

valor de l’expressió escrita 40% (10% per cada parcial)

valor de la comprensió oral 10% (2,5% per cada prova)

valor de la comprensió escrita 10% (2,5% per cada prova)


Aquells estudiants que no s'han pogut presentar a una prova avaluativa, la podran recuperar a l'avaluació ordinària, data marcada per la universitat

L’alumne/a podrà aprovar aquesta assignatura mitjançant l’avaluació continuada. Si aquest no fos els cas, tindria l’opció de fer un examen final (vegi's apartat avaluació única).


Aclariments:

a) En la puntuació de l’expressió oral es tindran en compte els següents criteris:
adequació del vocabulari a la situació, competència gramatical, pronunciació i entonació, interacció correcta, així com la presència d’elements adients de cohesió i coherència del discurs. Amb l’oral es pretén que l’alumne sigui espontani i el discurs sigui natural, per tant les proves apreses de memòria o llegides no superaran el 4. Per aconseguir aquesta naturalitat es faran preguntes espontànies sobre el tema tractat.

b) Els criteris de correcció de l'expressió escrita dels exàmens són:
adequació del vocabulari a la situació, competència gramatical dels temes treballats (es penalitzaran les estructures de nivells superiors, produïdes per l'ús abusiu del traductor), així com la presència d’elements adients de cohesió i coherència del text. Si es detecten redaccions iguals i/o plagiades la nota serà 0.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
Segons normativa de la Universitat de Girona:
La qualificació de "No Presentat" exhaureix convocatòria de qualificació als efectes previstos en la normativa de Permanència i progressió en estudis de grau de la Universitat de Girona.

Avaluació única:
L’avaluació única consta de quatre parts avaluatives obligatòries:

1. Expressió escrita (Schreiben) : 20%
2. Experssió oral (Sprechen): 40%
3. Comprensió escrita (Leseverstehen): 20%
4. Comprensió oral: 20%

Per poder comptabilitzar totes les parts, tant la mitjana de l'expressió escrita (Schreiben) com la de l'expressió oral (Sprechen) ha de ser igual o superior a 4. Si a l'Schreiben no s'arriba a 4, ja no es farà l'Sprechen i la nota final d'assignatura serà la de l'Schreiben. Si a l'Schreiben s'arriba a mínim 4 però a l'Sprechen no, la nota final d'assignatura serà la de l'Sprechen.


Per aprovar l'assignatura la suma dels % de totes les 4 parts ha de donar mínim 5.

Si un alumne no aprova per avaluació continuada ni avaluació final, té encara l'avaluació extraordinària. En aquesta avaluació només es recuperaran les parts suspeses a l'avaluació final.

Aclariments:

a) En la puntuació de l’expressió oral es tindran en compte els següents criteris:
adequació del vocabulari a la situació, competència gramatical, pronunciació i entonació, interacció correcta, així com la presència d’elements adients de cohesió i coherència del discurs. Amb l’oral es pretén que l’alumne sigui espontani i el discurs sigui natural, per tant les proves apreses de memòria o llegides no superaran el 4. Per aconseguir aquesta naturalitat es faran preguntes espontànies sobre el tema tractat.

b) Els criteris de correcció de l'expressió escrita dels exàmens són:
adequació del vocabulari a la situació, competència gramatical dels temes treballats (es penalitzaran les estructures de nivells superiors, produïdes per l'ús abusiu del traductor), així com la presència d’elements adients de cohesió i coherència del text. Si es detecten redaccions iguals i/o plagiades la nota serà 0.

Requisits mínims per aprovar:
Per considerar superada l’assignatura, caldrà obtenir una qualificació mínima de 5.0

Tutoria

Les tutories es publicaran al moodle de l'assignatura i al web de l'escola. L'estudiantat haurà de demanar cita prèvia via correu electrònic.

Comunicacio i interacció amb l'estudiantat

La comunicació i interacció amb l'estudiant podrà ser:

a) de manera presencial a classe o al despatx,
b) a través del correu electrònic,
c) a través de videotrucada,
d) a través del moodle, ja sigui via mail o pel fòrum

Observacions

Participació activa a classe, preparació de les diferents situacions que es treballaran al llarg del curs, realització de lectures i d’exercicis tant gramaticals com d’exercicis de comprensió, oral i escrita, a realitzar a casa amb material facilitat pels professors.

Modificació del disseny

Modificació de les activitats:
El disseny de l'assignatura s'ha fet amb modalitat presencial, tal com vam acabar el curs 2022-2023, si la situació canviés i fos necessari tornar a una semipresencialitat, tal com va passar al 2020, la meitat de les hores assignades amb professor presencial (APP) es passarien a les hores amb professor virtual (APV). En el cas que es tornés a un confinament, la totalitat de les hores es faria amb professor virtual.

L'assignautra no es veuria afectada, les activitats es podrien fer tant de manera presencial com semipresencial o online. Podria variar la manera de fer-ho (de manera virtual o presencial), però no l'activitat en sí.

a) 100% presencial: Les activitats es podran fer presencialment a l'aula, tot i que depenent del que marqui la normativa en relació al repartiment de fotocòpies, pot ser que sigui de manera online.

b) semipresencial: Les activitats escrites es faran de manera online, ja sigui presencialment a l'aula o des de casa. Les activitats orals es faran a l'aula, a no ser que es demani una gravació. Es tindrà flexibilitat segons la situació personal de cada alumne en el cas que no pugui assitir de manera presencial.

c) 100% online: totes les activitats (escrites i orals) es faran de manera virtual.

Modificació de l'avaluació:
L'avaluació no es veurà afectada segons el tipus de docència que s'hagi de fer, ja sigui 100% presencial, semipresencial o 100% online.

Tutoria i comunicació:
La comunicació amb els estudiants podrà ser en tots els casos via mail, o via fòrum del moodle. Si la docència és semipresencial o 100% presencial també podrà ser de manera presencial.

Les tutories estaran subjectes al tipus d'escenari en el qual ens trobem:

a) 100% presencial: les tutories seran presencials al despatx.

b) semipresencials: hi haurà tutories presencials i tutories online

c) 100% online: les tutories es faran de manera online.

El professor avisarà als estudiants dels canvis i facilitarà les hores de tutoria i la manera com es portaran a terme.

Escull quins tipus de galetes acceptes que el web de la Universitat de Girona pugui guardar en el teu navegador.

Les imprescindibles per facilitar la vostra connexió. No hi ha opció d'inhabilitar-les, atès que són les necessàries pel funcionament del lloc web.

Permeten recordar les vostres opcions (per exemple llengua o regió des de la qual accediu), per tal de proporcionar-vos serveis avançats.

Proporcionen informació estadística i permeten millorar els serveis. Utilitzem cookies de Google Analytics que podeu desactivar instal·lant-vos aquest plugin.

Per a oferir continguts publicitaris relacionats amb els interessos de l'usuari, bé directament, bé per mitjà de tercers (“adservers”). Cal activar-les si vols veure els vídeos de Youtube incrustats en el web de la Universitat de Girona.