Estudia > Oferta formativa > Oferta d'assignatures > Detall de l'assignatura
Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
Tancar
Menú
Identificació

Estudia a la UdG

Dades generals

Curs acadèmic:
2020
Descripció:
Definir, dissenyar i executar una investigació de temàtica afí a la publicitat i les relacions públiques amb estructura acadèmica. Ser capaç d'escriure-la correcta i justificadament i de defensar davant un tribunal.
Crèdits ECTS:
12

Grups

Grup J

Durada:
Anual
Professorat:
MANUEL ALCALA VILAVELLA  / JORGE BOTEY LOPEZ  / LLUIS COSTA FERNANDEZ  / DOLORES COSTA GALVEZ  / ALBERT COSTA MARCE  / OLGA FELISA DEL RIO SANCHEZ  / MARIA DEL CARMEN ECHAZARRETA SOLER  / FRANCISCO JAVIER ESPINACH ORUS  / SILVIA ESPINOSA MIRABET  / LUIS IGNACIO FRADE GOBEO  / RAMON GIRONA DURAN  / JOAQUIM GUDAYOL PORTABELLA  / FERNANDO JULIAN PEREZ  / DAVID MARTI CAMPMAJO  / ANDREA OLIVEIRA DOS SANTOS  / MONICA PUNTI BRUN  / JOSEP VICENÇ I ERES
Idioma de les classes:
Català (100%)

Competències

 • CG.1. Avaluar la sostenibilitat de les pròpies propostes i actuacions, des d'un punt de vista econòmic, ecològic i social
 • CG.2. Expressar-se amb correcció, oralment i per escrit.
 • CG.4. Recollir i seleccionar informació de forma eficaç i eficient, en funció d'objectius predeterminats, i de diferent procedència i format, respectant l'autoria de les fonts.
 • CG.5. Llegir, comprendre i comentar textos científics.
 • CG.6. Analitzar els fets a partir d'una guia externa, identificant les causes i expressant l'opinió personal de forma sintètica.
 • CG.9. Analitzar situacions complexes i dissenyar estratègies per resoldre-les, individualment i en equip.
 • CG.10. Utilitzar l'enginy i la creativitat per trobar solucions adequades a problemes inèdits.
 • CE.3. Descriure els principals components estructurals de tots els sectors implicats en la comunicació publicitària i en les relacions públiques.
 • CE.4. Analitzar i investigar processos i estructures de la comunicació publicitària i de les relacions públiques.
 • CE.5. Distingir els comportaments en la comunicació social.
 • CE.6. Emprar les tecnologies del llenguatge audiovisual en mitjans convencionals i no convencionals
 • CE.9. Dissenyar, executar i controlar els projectes de publicitat i relacions públiques de productes i serveis de les organitzacions.
 • CE.10. Analitzar, des d'una vessant crítica, els diferents factors que conformen la relació entre les diferents empreses de comunicació, especialment entre les de comunicació publicitària i els anunciants, i entre les relacions públiques i els públics
 • CE.13. Diferenciar i utilitzar tots els elements visibles i no visibles que constitueixen una Imatge.
 • CE.15. Escollir i aplicar les tècniques de les relacions públiques en funció dels objectius d'un projecte de comunicació i relacions públiques.

Continguts

1. Conèixer el reglament de TFG de la facultat i el Manual del TFG

2. Realització de la Recerca

          2.1. Estructuració de la recerca en funció dels objectius, preguntes d'investigació i/o hipòtesis

          2.2. Treball de Gabinet

                    2.2.1. Elaboració del marc teòric

                    2.2.2. Desenvolupament metodològic

          2.3. Treball de camp

                    2.3.1. Recollida de la informació

                    2.3.2. Explotació de dades

          2.4. Treball de Gabinet

                    2.4.1. Anàlisi de dades

                    2.4.2. Elaboració dels resultats de la recerca

                    2.4.3. Elaboració de les conclusions i, si és el cas, del producte d'aplicació

3. Memòria final

4. Presentació i defensa pública dels resultats

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Hores virtuals amb professor Total
Anàlisi / estudi de casos 0 80,00 0 80,00
Elaboració individual de treballs 3,00 200,00 0 203,00
Exposició dels estudiants 1,00 8,00 0 9,00
Sessió participativa 3,00 0 0 3,00
Tutories de grup 5,00 0 0 5,00
Total 12,00 288,00 0 300

Bibliografia

 • Berganza Conde, Mª Rosa (2005 ). Investigar en comunicación : guía práctica de métodos y técnicas de investigación social en Comunicación . Madrid [etc.]: McGraw-Hill. Catàleg
 • Callejo Gallego, Javier (cop. 2006 ). Proyectos y estrategias de investigación social : la perspectiva de la intervención . Madrid [etc.]: McGraw-Hill/Interamericana de España. Catàleg
 • Igartua, Juan José (2006 ). Métodos cuantitativos de investigación en comunicación . Barcelona: Bosch. Catàleg
 • Val Cid, Consuelo del (2005 ). Prácticas para la comprensión de la realidad social . Aravaca(Madrid): McGraw Hill. Catàleg
 • Vilches, Lorenzo (2011 ). La Investigación en comunicación : métodos y técnicas en la era digital . Barcelona: Gedisa. Catàleg
 • Wimmer, Roger D (1996 ). La Investigación científica de los medios de comunicación : una introducción a sus métodos . Barcelona: Bosch. Catàleg
 • Amat Salas, Oriol. Rocafort Nicolau, Alfredo. Rodrigo de Larrucea, Jaime. (2017). Com fer recerca : (Primera edició). Barcelona: Profit Editorial. Catàleg
 • González García, Juana María. (2014). Cómo escribir un trabajo de fin de grado :. Madrid: Síntesis. Catàleg

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat % Recuperable
Memòria final i presentació escrita de la recerca. Avaluació tutor/a. S'avalua l'originalitat i elecció del tema,l'estructura del treball, els objectius, el nivell d'entendiment, la metodologia emprada, el marc teòric desenvolupat, els resultats obtinguts,l'adequació de la bibliografia i els aspectes formals (ortografia, redactat, referenciació, taules, etc.)i la memòria i presentació. 70 No
Presentació i defensa pública Avaluació tutor/a- tribunal. S'avalua l'originalitat i elecció del tema,l'estructura del treball, els objectius, el nivell d'entendiment, la metodologia emprada, el marc teòric desenvolupat, els resultats obtinguts,l'adequació de la bibliografia i els aspectes formals (ortografia, redactat, referenciació, taules, etc.)i la memòria i presentació.
30 No

Qualificació

Els criteris de qualificació del Treball Final de Grau (TFG) vindran regulats per l' article 9- d'avaluació i qualifiació. (Reglament de Treballs finals aprovat per la Junta de Facultat de Turisme 2/20018, de 19 de desembre de 2018).

En el programa de l’assignatura s’explicitarà els pesos que haurà de tenir en compte cada avaluació segons els següents paràmetres: Desenvolupament del treball, contingut final del treball i defensa del treball.
El tutor haurà valorar el treball abans del tribunal. Si la seva valoració no superior o igual a 5 l’estudiant no podrà defensar el treball (es considerarà que no autoritza el dipòsit) i aquesta nota és la que constarà en l’acta.
El Tribunal podrà no avaluar el TFG que presenti els segu¨ents problemes:
- Un número excessiu d’errors ortogràfics i/o tipogràfics. En el programa de l’assignatura es podrà fixar el límit d’aquesta tolerància.
- L’absència dels elements essencials del TFG, especialment: l’absència de cites bibliogràfiques, la manca de bibliografia (o una bibliografia clarament deficient), l’absència de conclusions o la no inclusió dels objectius i la metodologia.
- La manca de rigor formal del document, com per exemple, l’ús de moltes fonts diverses, caixes de lletra, tipus d’interlineat o models de gràfics.
- El fet de presentar el treball en un altre format que no sigui “pdf”.
- El fet que no es tracti d’un document original, és a dir, que plagiï totalment o parcialment un altre document.
- El Tribunal no avaluarà cap TFG que no tingui el corresponent vistiplau del tutor o que hagi estat suspès pel tutor.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
No acabar el procés fins a la defensa de la memòria o no entregar-lo en les dates indicades.

Avaluació única:
Aquesta assignatura no disposa d'avaluació única.

Requisits mínims per aprovar:
Per considerar superada l’assignatura, caldrà obtenir una qualificació mínima de 5.0

Tutoria

Un cop assignat el Tutor/a. Les tutories es faran segons acordi estudiant-tutor. En línies generals, la tutoria es farà a partir d'un correu electònic al tutor/a per quedar en dia i hora per fer una tutoria presencial o on-line.
Cas de no poder contactar amb el tutor/a, l'estudiantat contactarà amb el coordinador de TFG (manuel.alcala@udg.edu).

Comunicacio i interacció amb l'estudiantat

La comunicació i interacció principal amb l'estudiantat serà a partir de la platafoma moodle com a base descriptiva dels pasos a seguir pel TFG. S'utilitzaran avisos i correus electrònics.

La comunicació i interacció del tutor/a amb l'estudiantat serà el que s'acordi conjuntament.

Observacions

El reglament que regularà el Treball Final de Grau (TFG) en Publicitat i Relacions Públiques, serà l'aprovat per la Junta de Facultat de Turisme 2/20018, de 19 de desembre de 2018.

Modificació del disseny

Modificació de les activitats:
En el cas de l'escenari IV de confinament:

L'activitat relacionada amb el desenvolupament del TFG seguirà tal i com estava prevista en el disseny de l'assignatura.

Les tutories es mantindran com a forma de comunicació i seguiment del TFG entre estudiants i tutors/es, amb un canvi de métode o canal de comunicació on-line acordat entre l'estudiantat i el tutor/a.

Modificació de l'avaluació:
En cas d'escenari IV de cofinament:

Es mantindran les dates d'entrega proposades a inici de curs. Tot i això, a la plataforma de Moodle de l'assignatura, si penjan les possibles modificacions i/o excepcions.

Els criteris d’avaluació continuran essent els previstos en el disseny de l'assignatura, amb la modificació que la presentació oral que serà d'uns cinc minuts en format de video de presentació del TFG + la defensa davant de tribunal. Els detalls seran especificats a la plataforma moodle.

La defensa del treball es realitzarà per mitjans virtuals. Durant el mes de maig es farà una reunió on s'exposarà com serà tot el procés de defensa davant del tribunal i es documentarà en el moodle un resum del mecanisme de funcionament.

Tutoria i comunicació:
En cas d'escenari IV de cofinament:

La comunicació entre els/les estudiants i els/les tutors/es es realitzarà a través de correu electrònic o el mitjà alternatiu (google meet, zoom, whatsap, telefon, skype, forum mooddle... )que estableixin per tal de mantenir una comunicació fluida.

La comunicació des de la Coordinació del TFG i/o en grup es realitza a través del fòrum de la plataforma de Moodle de l'assignatura i també per email.