Estudia > Oferta formativa > Oferta d'assignatures > Detall de l'assignatura
Anar al contingut (click a Intro)
Tancar
Menú
Identificació

Dades generals

Curs acadèmic:
2019
Descripció:
Coneixement oral (comprensió i expressió oral) i escrit (comprensió i expressió escrita) de l’anglès.
Crèdits ECTS:
9

Grups

Grup 4A

Durada:
Anual
Professorat:
MANUEL LOPEZ CRUELLS
Idioma de les classes:
Anglès (100%)

Competències

 • CG.2. Expressar-se amb correcció, oralment i per escrit.
 • CE.6. Emprar les tecnologies del llenguatge audiovisual en mitjans convencionals i no convencionals

Continguts

1. - Comprensió i expressió oral. - Comprensió i expressió escrita. - Gramàtica morfosintaxi i lèxic. - English for ESP.

2. -Fonètica. Treball de les vocals i consonants, stress, rhythm and intonation.

3. L'objectiu és aconseguir un nivell d'anglès coincident amb el títol oficial B2.2. Els materials usats i les metodologies faran servir, sempre que sigui possible, els termes, els argots i les situacions simulades pròpies de la Publicitat i les Relacions Públiques.

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Anàlisi / estudi de casos 38,8 106,7 145,5
Classes participatives 12,8 0 12,8
Classes pràctiques 12,8 0 12,8
Prova d'avaluació 3,6 50,3 53,9
Total 67,99999999999998 157 225

Bibliografia

 • Maire McLisky (2011). English for public relations. Garnet Education. Catàleg
 • Nick Ceramella & elisabeth Lee. (2010). Cambridge English for the media. CUP. Catàleg
 • George Sandford (2010). Cambridge English for human resources. CUP. Catàleg
 • Simon Sweeney (2009). English for business communication. CUP. Catàleg
 • Murphy, Raymond (2004). English grammar in use, : a self-study reference and practice book. CUP. Catàleg
 • Swan, Michael (1995). Practical English usage (2nd ed). . OUP. Catàleg
 • Diccionari online. Recuperat , a http://www.yourdictionary.com/
 • online grammar. Recuperat , a http://www.edufind.com/english/grammar/toc.cfm
 • Dummett, Paul (2013 ). Life : upper intermediate [B2] . Andover: National Geographic Learning. Catàleg
 • Dummett, Paul (2013 ). Life : upper intermediate [B2] : workbook . Andover: National Geographic Learning. Catàleg
 • Frank Brennan (2011). Joe Faust / Series: Page Turners Reading library. Level 10 (1st Edition). Cengage Learning.

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
- exposició oral dels estudiants - tasques d’expressió oral.
Criteri d’avaluació:
S’avaluarà l’expressió oral a partir de l’exposició de treballs orals.
20
- resolució d’exercicis, workbook i exercicis de llengua, d'entrega obligatòria. -apte o no apte 0
- prova específica de llengua. S'avaluarà la gramàtica, morfosintaxi, vocabulari de la llengua anglesa així com el writing, reading i listening a nivell B2.
També inclourà pregunta sobre la lectura i pel·lícula obligatòria amb nota d'apte o no apte.
- tasques d’expressió escrita.
Criteri d’avaluació:
S’avaluarà la posada en pràctica dels coneixements de gramàtica, morfosintaxi i fonètica a nivell B2.2
S'ha d'aprovar aquest examen per tal de fer mitja amb la resta de notes de l'assignatura.
60
- elaboració de treballs escrits "writings". - treballs escrits pràctics.
Criteri d’avaluació:
S’avaluarà la correcta presentació, organització del text, gramàtica i exposició escrita dels continguts.
20

Qualificació

-Es controlarà l’assistència a classe. Cal assistir com a mínim al 80% de les classes per poder optar al 20% de la nota de tasques d'expressió oral i al 20% de la nota de les tasques d'expressió escrita.
-El fet d'aprovar aquesta assignatura acredita el nivell B2. Per tant cal aprovar l'examen per aprovar l'assignatura.
-Cal aprovar la prova del writing de l'examen final amb un 6.5 per aprovar l'assignatura i fer mitja amb la resta de notes.
-Es donarà la possibilitat de fer un examen de recuperació als alumnes que segueixin l'avaluació continuada (80 % d'assitència mínim) sempre que només s'hagin de recuperar dues parts com a màxim de l'examen final.
-Hi haurà examen final d’avaluació per als alumnes que no segueixin l'avaluació continuada.
-Els alumnes que no segueixin l'avaluació continuada només tenen dret a un sol examen final sense possibilitat de recuperació.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
Es considerarà NP l’estudiant que no hagi realitzat les proves parcials i que no es presenti a l’examen final.

Observacions

Es recomana tenir nivell B1 de llengua anglesa o superior per matricular-se en aquesta assignatura.

Els estudiants que aprovin aquesta assignatura tindran reconegut el nivell B2 de llengua anglesa.