Estudia > Oferta formativa > Oferta d'assignatures > Detall de l'assignatura
Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
Tancar
Menú
Identificació

Estudia a la UdG

Dades generals

Curs acadèmic:
2020
Descripció:
Aproximació teòrica i aplicada a les principals corrents de pensament que analitzen la comunicació en general i especialment la publicitària i institucional. Diferents models comunicatius. Recepció. Teoria dels usos i les gratificacions. Estudis culturals. RESULTATS D'APRENENTATGE 36/RA.CE.1. Interpretar adequadament els discursos mediàtics aplicant les teories de la comunicació de masses. 6/RA.G.2. Presentar oralment les conclusions de treballs propis o aliens, en la llengua pròpia. 18/RA.C.G.6.. Argumentar la presa de decisions oralment o per escrit, tenint en compte els criteris apropiats. 71/RA.CE.5. Formular el concepte de comunicació social sense caure en els seus significats erronis. COMPETÈNCIES CG-6 - Analitzar els fets a partir d'una guia externa, identificant les causes i expressant l'opinió personal de forma sintètica. CG-2 - Expressar-se amb correcció, oralment i per escrit. CE-1 - Contrastar les estructures i els processos informatius i comunicatius, així com les principals corrents i teories de la comunicació de masses CE-5 - Distingir els comportaments en la comunicació social.
Crèdits ECTS:
6

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
ALBERT COSTA MARCE  / ALFONS JIMENEZ CORTACANS
Idioma de les classes:
Català (80%), Castellà (10%), Anglès (10%)

Grup B

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
ALBERT COSTA MARCE  / ALFONS JIMENEZ CORTACANS
Idioma de les classes:
Català (80%), Castellà (10%), Anglès (10%)

Grup C

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
ALBERT COSTA MARCE  / ALFONS JIMENEZ CORTACANS
Idioma de les classes:
Català (80%), Castellà (10%), Anglès (10%)

Competències

 • CG.2. Expressar-se amb correcció, oralment i per escrit.
 • CG.6. Analitzar els fets a partir d'una guia externa, identificant les causes i expressant l'opinió personal de forma sintètica.
 • CE.1. Contrastar les estructures i els processos informatius i comunicatius, així com les principals corrents i teories de la comunicació de masses.
 • CE.5. Distingir els comportaments en la comunicació social.

Continguts

1. INTRODUCCIÓ A LA COMUNICACIÓ

2. PARADIGMES I TEORIES SOBRE LA COMUNICACIÓ SOCIAL

          2.1. Paradigma positivista i les seves teories

          2.2. Paradigma interpretatiu i les seves teories

          2.3. Paradigma crític i les seves teories

3. DESENVOLUPAMENTS ACTUALS DE LES TEORIES DE LA COMUNICACIÓ SOCIAL

4. PERSPECTIVES TEÒRIQUES SOBRE ELS EFECTES DE LA COMUNICACIÓ SOCIAL

          4.1. Teoria Espiral del Silenci

          4.2. Agenda Setting

          4.3. Teoria dels indicadors culturals i anàlisis del cultiu

          4.4. Estudi de la violència en els mitjans de comunicació

          4.5. Usos i gratificacions

5. TEORIES NORMATIVES DE LA COMUNICACIÓ SOCIAL

6. ESTRUCTURA MEDIÀTICA I ECONOMIA POLÍTICA DELS MITJANS DE COMUNICACIÓ

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Hores virtuals amb professor Total
Debat 12,00 0 0 12,00
Elaboració individual de treballs 0 24,00 0 24,00
Exposició dels estudiants 12,00 0 0 12,00
Lectura / comentari de textos 0 12,00 0 12,00
Prova d'avaluació 0 12,00 0 12,00
Resolució d'exercicis 12,00 6,00 0 18,00
Sessió expositiva 12,00 0 0 12,00
Sessió participativa 48,00 0 0 48,00
Total 96,00 54,00 0 150

Bibliografia

 • McQuail, Denis (cop. 2000 ). Introducción a la teoría de la comunicación de masas (Nueva ed. rev. y ampl.). Barcelona [etc.]: Paidós. Catàleg
 • Mattelart, Armand (cop. 2005 ). Historia de las teorías de la comunicación (Nueva ed. rev. y ampl.). Barcelona: Paidós. Catàleg
 • Estrada Alsina, Anna (2009 ). Teories de la comunicació . Barcelona: Editorial UOC. Catàleg
 • Juan Jose Igartua y María Luisa Humanes (2004). Teoría e investigación en comunicación social. Editorial Sintesis. Catàleg
 • Richard West & Lynn H. Turner (2005). Teoria de la Comunicación. Análisis y Aplicación. McGrawHill.
 • Eli Pariser (2017). El filtro burbuja. Cómo la Red decide lo que leemos y lo que pensamos. Madrid: Taurus. Catàleg
 • Jonathan Crary (2015). 24/7: El capitalismo al asalto del sueño. Barcelona: Planeta. Catàleg

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat % Recuperable
Treballs individuals Es valorarà segons les pautes donades en el programa de l'assignatura, així com en les classes expositives i participatives. Hi haurà treballs que seran individuals. 60
Prova d'avaluació Es valorarà segons les pautes donades en el programa de l'assignatura, així com en les classes expositives i participatives. El temari que s'avaluarà en la prova serà el donat durant les classes, així com l'adquirit a través de les lectures obligatòries. 40

Qualificació

El sistema d’Avaluació Continuada (AC) està constituït per un conjunt d’activitats de diversa tipologia que té com a finalitat l’aprenentatge de les competències presents al programa de l’assignatura. Per aquesta raó, l’estudiant ha d’estar permanentment integrat en la dinàmica i en el dia a dia de l’assignatura: consultant el MOODLE i participant activament en les activitats que es proposen a través d’aquesta plataforma virtual i sent responsable amb les dates de lliurament dels exercicis que haurà de realitzar al llarg del curs.

És necessari assistir amb regularitat a classe presencialment o virtualment, a les sessions de tutoria determinades pel professorat i a assistir a totes les activitats externes que es proposin perquè són altres entorns d’aprenentatge molt interessants. Així doncs, en l'Avaluació Continuada és obligatòria la presencialitat a fi i efecte de poder presentar, discutir i debatre a l'aula els exercicis proposats.

Consideracions d'avaluació:
- Durant les primeres sessions de l'assignatura, el professorat explicarà amb la màxima claretat possible els criteris de qualificació, que també quedaran explicitats a l'entorn Moodle. Caldrà tenir molta cura del format així com les dates i terminis de presentació per superar l'assignatura.
- Es valorarà la correcció lingüística en l'elaboració dels treballs individuals i/o en grup i l'expressió escrita i oral correcta. Els errors ortogràfics i/o tipogràfics poden descomptar punts ens les activitats d'avaluació. També es valorarà la correcció en la citació segons el sistema APA.
- Són competències d'avaluació la comprensió de les teories i els processos estudiats. També la capacitat de realitzar treball amb qualitat, estructura i claredat pertinent.
- Un treball plagiat és un treball suspès. També la utilització o la cooperació en procediments fraudulents per dur a terme les activitats comporta la qualificació de 0 (suspens). S'utilitzaran els criteris de la normativa APA per avaluar el percentatge de plagi.

El professorat responsable establirà els criteris de qualificació més detalladament a le seves guies docents.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
El criteri del No Presentat correspon a l'estudiant que no ha assistit a classe ni ha fet activitats d'avaluació.

Avaluació única:
L’estudiant podrà acollir-se excepcionalment a l’avaluació única. En acollir-s’hi renuncia a l’avaluació continuada. L’avaluació única no comportarà discriminació respecte l’avaluació continuada en relació amb la qualificació màxima que es pugui obtenir. Perquè l’estudiant es pugui acollir a l’avaluació única, cal que ho sol·liciti dins dels terminis fixats i amb els procediments i criteris establerts per la Comissió de govern del centre. L’avaluació única garantirà la superació dels objectius establerts a l’assignatura i comportarà el requeriment d’assistència a determinades activitats presencials per a l’avaluació de determinades competències.

En el cas d'aquesta assignatura l'avaluació única se superarà aprovant amb una puntuació de com a mínim un 5,0 un examen en format per preguntes obertes i resolució de casos pràctics per una durada de dues hores, relacionats amb tot el temari de l'assignatura.

Requisits mínims per aprovar:
Per considerar superada l’assignatura, caldrà obtenir una qualificació mínima de 5.0

Tutoria

- Es poden concertar tutories, individuals o grupals, a través del correu electrònic directe als professors (alfons.jimenez@udg.edu i albert.costa@udg.edu).

Comunicacio i interacció amb l'estudiantat

Es proposen les següents vies de comunicació:
- Es crea un fòrum obert al Moodle de l’assignatura on es debatran els diversos temes de l’assignatura i, a més, els estudiants podran fer preguntes en la secció de dubtes que es respondran per tal de que tots els estudiants tinguin la mateixa informació.
- També es poden fer consultes a través del correu electrònic (alfons.jimenez@udg.edu i albert.costa@udg.edu). Aquest canal serà el canal de comunicació ordinari entre professor i estudiant, fora de les hores de classe.
- Per a resoldre dubtes i aclarir qüestions que tinguin un caràcter urgent podeu contactar per Whatsapp al tel. 649 69 87 36 (Alfons Jiménez) i per Whatsapp al tel. 616 42 02 82 (Albert Costa).

Observacions

METODOLOGIA
Amb la metodologia participativa, l'assignatura de Teoria de la Comunicació es planteja com a un entorn d’aprenentatge autònom i reflexiu de l'estudiant. Parteix de la seva responsabilitat a l'hora de treballar amb tots els materials, lectures, visionat de vídeos, consulta de blogs i webs, per tal que faci un seguiment continu del contingut més teòric de la matèria, per després, aplicar-ho a la pràctica en les sessions de clase pràctica. S’espera que l’estudiant sigui proactiu, prengui la iniciativa i mantingui l'interès sempre per aprendre indivisualment i cola·laborativament.

CLASSES PRÀCTIQUES
En aquestes sessions presencials o virtuals, s'analitzaran exemples rellevants per entendre els conceptes teòrics ja adquirits per l'estudiant, i s'espera que cada estudiant contribueixi al debat i ajudi a que aquest sigui aprofundit i enriquidor. A més a més, totes les pràctiques proposades per a cada tema seran definides al Moodle per tal que l'estudiant la pugui preparar abans de classe.

TUTORIES
Finalment, es dedicaran sessions a fer tutories que tindran com a objectiu fer un seguiment personalitzat de l'estudiant i la preparació de les diverses activitats que configuren el port-foli i l'examen.

Assignatures recomanades

 • Fonaments de la Publicitat
 • Fonaments de les Relacions Públiques
 • Fonaments i història de la comunicació

Modificació del disseny

Modificació de les activitats:
Davant de circumstàncies excepcionals com una crisi sanitària o similars, els professors proposaran classes virtuals a través de Google Meet, Blackboard Collaborate o similar, utilitzant diversos materials de suport en diferents formats: vídeos de sessions gravades, lectures, qüestionaris, etc. Els espais virtuals permetran la interacció amb els alumnes per explicar temari i resoldre incidències i dubtes de cara a la resolució de les diferents tasques proposades. Els estudiants hauran de seguir les pautes que es proporcionaran a través del Moodle.

Modificació de l'avaluació:
Davant d'una circumstància que no permeti la presencialitat prevista, es portaran a terme classes virtuals i seguiment individual i grupal fent ús de diversos sistemes tipus Google Meet, Blackboard Collaborate o similars. Les activitats d'avaluació (examen i porftoli) es portaran igualment a terme amb els mateixos percentatges d'importància.

Tutoria i comunicació:
Es proposen les següents vies de comunicació en cas de crisi sanitària o similar:

El professor Albert Costa obre el canal de Whatsapp (Tel. 616 42 02 82) sense limitació d'horaris, per aclarir tots els dubtes que puguin surgir.
- Es continuarà actualitzant el fòrum obert al Moodle de l’assignatura on es debatran els diversos temes de l’assignatura i, a més, els estudiants podran fer preguntes en la secció de dubtes que es respondran per tal de que tots els estudiants tinguin la mateixa informació.
- També es podran fer consultes a través del correu electrònic (alfons.jimenez@udg.edu i albert.costa@udg.edu). Aquest canal serà el canal de comunicació ordinari entre professor i estudiant, fora de les hores de classe.