Estudia > Oferta formativa > Oferta d'assignatures > Detall de l'assignatura
Anar al contingut (click a Intro)
Tancar
Menú
Identificació

Estudia a la UdG

Dades generals

Curs acadèmic:
2019
Descripció:
Aproximació teòrica a les principals corrents de pensament que analitzen la comunicació en general i especialment la publicitària i institucional. Diferents models comunicatius. Recepció. Teoria dels usos i les gratificacions. Estudis culturals. RESULTATS D'APRENENTATGE 36/RA.CE.1. Interpretar adequadament els discursos mediàtics aplicant les teories de la comunicació de masses. 6/RA.G.2. Presentar oralment les conclusions de treballs propis o aliens, en la llengua pròpia. 18/RA.C.G.6.. Argumentar la presa de decisions oralment o per escrit, tenint en compte els criteris apropiats. 71/RA.CE.5. Formular el concepte de comunicació social sense caure en els seus significats erronis. COMPETÈNCIES CG-6 - Analitzar els fets a partir d'una guia externa, identificant les causes i expressant l'opinió personal de forma sintètica. CG-2 - Expressar-se amb correcció, oralment i per escrit. CE-1 - Contrastar les estructures i els processos informatius i comunicatius, així com les principals corrents i teories de la comunicació de masses CE-5 - Distingir els comportaments en la comunicació social.
Crèdits ECTS:
6

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
ALBERT COSTA MARCE  / SERGI FONT DOMENECH  / MONICA PUNTI BRUN
Idioma de les classes:
Català (90%), Castellà (10%)

Grup B

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
ALBERT COSTA MARCE  / SERGI FONT DOMENECH  / MONICA PUNTI BRUN
Idioma de les classes:
Català (90%), Castellà (10%)

Competències

 • CG.2. Expressar-se amb correcció, oralment i per escrit.
 • CG.6. Analitzar els fets a partir d'una guia externa, identificant les causes i expressant l'opinió personal de forma sintètica.
 • CE.1. Contrastar les estructures i els processos informatius i comunicatius, així com les principals corrents i teories de la comunicació de masses.
 • CE.5. Distingir els comportaments en la comunicació social.

Continguts

1. INTRODUCCIÓ A LA COMUNICACIÓ

2. PARADIGMES I TEORIES SOBRE LA COMUNICACIÓ SOCIAL

          2.1. Paradigma positivista i les seves teories

          2.2. Paradigma interpretatiu i les seves teories

          2.3. Paradigma crític i les seves teories

3. DESENVOLUPAMENTS ACTUALS DE LES TEORIES DE LA COMUNICACIÓ SOCIAL

4. PERSPECTIVES TEÒRIQUES SOBRE ELS EFECTES DE LA COMUNICACIÓ SOCIAL

          4.1. Teoria Espiral del Silenci

          4.2. Agenda Setting

          4.3. Teoria dels indicadors culturals i anàlisis del cultiu

          4.4. Estudi de la violència en els mitjans de comunicació

          4.5. Usos i gratificacions

5. TEORIES NORMATIVES DE LA COMUNICACIÓ SOCIAL

6. ESTRUCTURA MEDIÀTICA I ECONOMIA POLÍTICA DELS MITJANS DE COMUNICACIÓ

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Classes expositives 12 0 12
Classes participatives 48 0 48
Debat 12 0 12
Elaboració de treballs 0 24 24
Exposició dels estudiants 12 0 12
Lectura / comentari de textos 0 12 12
Prova d'avaluació 0 12 12
Resolució d'exercicis 12 6 18
Total 96 54 150

Bibliografia

 • McQuail, Denis (cop. 2000 ). Introducción a la teoría de la comunicación de masas (Nueva ed. rev. y ampl.). Barcelona [etc.]: Paidós. Catàleg
 • Mattelart, Armand (cop. 2005 ). Historia de las teorías de la comunicación (Nueva ed. rev. y ampl.). Barcelona: Paidós. Catàleg
 • Estrada Alsina, Anna (2009 ). Teories de la comunicació . Barcelona: Editorial UOC. Catàleg
 • Juan Jose Igartua y María Luisa Humanes (2004). Teoría e investigación en comunicación social. Editorial Sintesis. Catàleg
 • Richard West & Lynn H. Turner (2005). Teoria de la Comunicación. Análisis y Aplicación. McGrawHill.
 • Eli Pariser (2017). El filtro burbuja. Cómo la Red decide lo que leemos y lo que pensamos. Madrid: Taurus. Catàleg
 • Jonathan Crary (2015). 24/7: El capitalismo al asalto del sueño. Barcelona: Planeta. Catàleg

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Treballs individuals i/o en grup Es valorarà segons les pautes donades en el programa de l'assignatura, així com en les classes expositives i participatives. Hi haurà treballs que seran individuals i/o en grup. 60
Prova d'avaluació Es valorarà segons les pautes donades en el programa de l'assignatura, així com en les classes expositives i participatives. El temari que s'avaluarà en la prova serà el donat durant les classes, així com l'adquirit a través de les lectures obligatòries. 40

Qualificació

El sistema d’Avaluació Continuada (AC) està constituït per un conjunt d’activitats de diversa tipologia que té com a finalitat l’aprenentatge de les competències presents al programa de l’assignatura. Per aquesta raó, l’estudiant ha d’estar permanentment integrat en la dinàmica i en el dia a dia de l’assignatura: consultant el MOODLE i participant activament en les activitats que es proposen a través d’aquesta plataforma virtual i sent responsable amb les dates de lliurament dels exercicis que haurà de realitzar al llarg del curs.

És necessari assistir amb regularitat a classe, a les sessions de tutoria determinades pel professorat i a assistir a totes les activitats externes que es proposin perquè són altres entorns d’aprenentatge molt interessants. Així doncs, en l'Avaluació Continuada és obligatòria la presencialitat a fi i efecte de poder presentar, discutir i debatre a l'aula els exercicis proposats.

Consideracions d'avaluació:
- Durant les primeres sessions de l'assignatura, el professorat explicarà amb la màxima claretat possible els criteris de qualificació, que també quedaran explicitats a l'entorn Moodle. Caldrà tenir molta cura del format així com les dates i terminis de presentació per superar l'assignatura.
- Es valorarà la correcció lingüística en l'elaboració dels treballs individuals i/o en grup i l'expressió escrita i oral correcta. Els errors ortogràfics i/o tipogràfics poden descomptar punts ens les activitats d'avaluació. També es valorarà la correcció en la citació segons el sistema APA.
- Són competències d'avaluació la comprensió de les teories i els processos estudiats. També la capacitat de realitzar treball en equip amb qualitat, estructura i claredat pertinent.
- Un treball plagiat és un treball suspès. També la utilització o la cooperació en procediments fraudulents per dur a terme les activitats comporta la qualificació de 0 (suspens). S'utilitzaran els criteris de la normativa APA per avaluar el percentatge de plagi.

El professorat responsable establirà els criteris de qualificació més detalladament a le seves guies docents.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
El criteri del No Presentat correspon a l'estudiant que no ha assistit a classe ni ha fet activitats d'avaluació.

Assignatures recomanades

 • Fonaments de la Publicitat
 • Fonaments de les Relacions Públiques
 • Fonaments i història de la comunicació