Estudia > Oferta formativa > Oferta d'assignatures > Detall de l'assignatura
Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
Tancar
Menú
Identificació

Estudia a la UdG

Dades generals

Curs acadèmic:
2020
Descripció:
L'objectiu d'aquesta assignatura és introduir la normativa comptable i mercantil als coneixements previs que ja posseeixen els estudiants, adquirits en l'assignatura Introducció a la comptabilitat, així com l'estudi, anàlisi i registre d'operacions complexes. El programa està constituït per 6 temes consecutius, ordenats de manera que permetin assolir un coneixement progressiu de la matèria. Els continguts dels temes són bàsics i cal assolir-los progressivament, tal com han estat programats.
Crèdits ECTS:
6

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 1r semestre
Professorat:
MARIA HELENA BENITO MUNDET
Idioma de les classes:
Català (95%), Anglès (5%)

Grup B

Durada:
Semestral, 1r semestre
Professorat:
ELENA RONDOS CASAS
Idioma de les classes:
Català (95%), Anglès (5%)

Competències

 • CG1- Seleccionar i sistematitzar la informació de forma eficient
 • CG4- Analitzar críticament les dades i la documentació econòmica legal, i saber interpretar i extreure resultats significatius
 • CG8- Interpretar la naturalesa de l'empresa, les diferents formes en què s'organitza i els instruments metodològics bàsics per abordar la gestió de les seves àrees funcionals, sent capaç d'utilitzar les tècniques per a comptabilitzar les operacions econòmiques i financeres de l'activitat empresarial
 • ADECE4- Estudiar l'estructura i el contingut dels comptes anuals de l'empresa per analitzar, interpretar i revisar els resultats de la informació comptable

Continguts

1. PLA GENERAL COMPTABLE

          1.1. Marc conceptual

          1.2. Principis comptables

          1.3. Comptes anuals

2. NORMATIVA FISCAL

          2.1. Impost sobre el valor afegit

          2.2. Impost de societats

3. OPERACIONS DE COMERÇ INTERNACIONAL

          3.1. Intracomunitàries

          3.2. Extracomunitàries

          3.3. Diferències de canvi en moneda estrangera

4. OPERACIONS ESPECIALS AMB ELEMENTS D'ACTIU

          4.1. Pèrdues de valor: reversibles i irreversibles

          4.2. Clients morosos

          4.3. El leasing

5. EL FINANÇAMENT DE L’EMPRESA

          5.1. El capital

          5.2. Repartiment del benefici

          5.3. Pòlisses de crèdit

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Hores virtuals amb professor Total
Anàlisi / estudi de casos 6,00 0 0 6,00
Lectura / comentari de textos 0 7,00 0 7,00
Prova d'avaluació 7,50 12,50 0 20,00
Resolució d'exercicis 0 60,00 0 60,00
Sessió expositiva 4,00 0 0 4,00
Sessió participativa 19,00 9,00 0 28,00
Sessió pràctica 3,00 6,00 0 9,00
Tutories de grup 10,50 5,50 0 16,00
Total 50,00 100,00 0 150

Bibliografia

 • Albelda Pérez, Esther (cop. 2017 ). Introducción a la contabilidad financiera : ejercicios básicos :|badaptado al Real Decreto 602 (3ª ed.). Madrid: Pirámide. Catàleg
 • Cantorna Agra, Sara (cop. 2016 ). Contabilidad de las operaciones societarias . Madrid: Garceta. Catàleg
 • Cervera Oliver, Mercedes (DL 2012 ). Contabilidad financiera . Madrid [etc.]: Centro de Estudios Financieros. Catàleg
 • Lladó Badosa, Miquel (2009 ). Curs de comptabilitat financera . Girona: Documenta Universitaria :Universitat de Girona. Catàleg
 • Monllau, Teresa (2010 ). Manual pràctic de comptabilitat financera : aspectes teòrics i pràctics del PGC 2007 . Barcelona: ACCID Associació Catalana de Comptabilitat iDirecció [etc.]. Catàleg
 • Noves tendències en informació financera : [bases conceptuals i aplicacions pràctiques] (cop. 2015 ). Barcelona: ACCID. Catàleg
 • Omeñaca García, Jesús (2009 ). Plan general de contabilidad y PGC de PYMES comentados (7® ed). Barcelona: Deusto. Recuperat 08-07-2015, a http://site.ebrary.com/lib/cbuc/docDetail.action?docID=10317399 Catàleg
 • Pla General de Comptabilitat : edició universitària (DL 2008 ). Madrid [etc.]: McGrawHill. Catàleg
 • Plana Erta, Dolors Coll Capellán, Carme (2010 ). Comptabilitat financera (4a ed.). Barcelona: UOC. Catàleg
 • Rivero Romero, José (2010 ). Supuestos de contabilidad financiera . Madrid: Edisofer. Catàleg

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat % Recuperable
Pràctiques a l'aula d'informàtica S'avalua el seguiment de la pràctica, la participació de l'estudiant/a a l'aula i el lliurement d'un exercici utilitzant un programa informàtic de comptabilitat. 5 No
Reflexions i reptes sobre temes del programa Es valorarà el contingut de les reflexions i les solucions als reptes proposats. 5 No
Treballs en equip Presentació d'un projecte empresarial, utilitzant un programa informàtic de comptabilitat. 60
Proves d'avaluació El llarg del curs es faran diferents proves d'avaluació. Per poder fer promig s'ha d'assolir un mínim d'un 5 en cada una d'elles. 30

Qualificació

La metodologia docent que ens proposem portar a terme en aquest segon curs de comptabilitat és l’aplicació de l’aprenentatge basat en projectes (ABP), basat en un projecte empresarial que inclou totes les assignatures obligatòries de comptabilitat externa del grau d’ADE, és a dir, l’aplicació d’una metodologia d’aprenentatge i elaboració per part dels estudiants d’un projecte que iniciat a segon curs i que finalitzarà en el tercer amb l’assignatura d'Interpretació d'estats comptables.
Es tracta d’un mètode d’aprenentatge basat en la utilització d'un projecte com a punt de partida per a l’adquisició e integració dels nous coneixements. Aquest projecte ha de ser el més proper possible a una situació real, per a què s’introdueixi en un context empresarial i professional.
Aquest mètode docent es basa en el model en el que els estudiants planifiquen, implementen i avaluen un projecte que té aplicació en el món real.

Aquesta assignatura es podrà superar a través de la metodologia d'aprenentatge basada en projectes (ABP).

La distribució de la puntuació serà:
• L'elaboració d'un projecte empresarial tindrà una puntuació del 60% de la nota final.
• Pràctiques informàtiques (5%).
• Entrega de reptes i reflexions (5%).
• El 30% restant serà la nota obtinguda en les diferents proves-control que es realitzaran durant el curs. Per poder fer mitja, caldrà obtenir una puntuació mínima de 5 punts en cada prova d'avaluació.

D'altra banda, es requerirà a l'estudiant una assistència mínima al 80% de les sessions.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
Es considera no presentat l'estudiant que no compleixi cap dels criteris d'avaluació.

Avaluació única:
Aquelles persones que optin per l'avaluació única, renuncien a l'avaluació continuada i seran avaluades només per les proves d'avaluació fixades per la facultat en el calendari d'exàmens.
En aquest cas, tindran dret a un examen que valdrà el 100% de la nota. Si no es supera, podran presentar-se a l'examen de recuperació que també valdrà un 100%.

Requisits mínims per aprovar:
Per considerar superada l’assignatura, caldrà obtenir una qualificació mínima de 5.0

Tutoria

Les tutories, presencials o virtuals, es concertaran directament amb els professors de l'assignatura.
L'horari de tutoria es farà públic a l'inici del curs.
Per concertar una tutoria fora d'aquest horari es podrà fer de manera directa o per correu electrònic.

Comunicacio i interacció amb l'estudiantat

La comunicació es podrà fer via correu electrònic o per mitjà del moodle, a través de l'espai de notícies i del fòrum creat a aquest efecte.

Assignatures recomanades

 • Introducció a la comptabilitat

Modificació del disseny

Modificació de les activitats:
El disseny de l'assignatura s'ha fet pensant en la docència presencial.
En cas que la docència s'hagi de fer semipresencialment se seguiran les indicacions que es donin des del deganat de la facultat.
En cas que la docència s'hagi de fer virtualment s'utilitzaran les eines informàtiques adients per desenvolupar l'assignatura virtualment.
En cas de presencialitat restringida, la docència es farà utilitzant mitjans telemàtics com el blackboard collaborate, el Meet i el Teams per a les sessions teòriques i pràctiques, així com el desenvolupament de tasques i qüestionaris que es penjaran al Moodle.
En el cas que un@ estudiant@ per motius sanitaris no pugui seguir l'assignatura segons està prevista, s'estudiarà la seva situació de manera particular i s'analitzaran les adaptacions que es puguin fer.

Modificació de l'avaluació:
No hi ha previstos canvis en els criteris d'avaluació.
En el cas de confinament les activitat d'avaluació es faran de manera virtual.
En el cas que un@ estudiant@ per motius sanitaris no pugui seguir l'assignatura segons està prevista, s'estudiarà la seva situació de manera particular i s'analitzaran les adaptacions que es puguin fer.

Tutoria i comunicació:
La tutoria i comunicació amb l’estudiantat es farà tal i com es defineix en la pestanya de Tutoria i Comunicació.