Dades generals

Curs acadèmic:
2018
Descripció:
Aquesta assignatura explica el procés complet de disseny i anàlisi d'una enquesta. Està pensada per a estudiants que hagin d'usar enquestes en els seus TFG i en la seva pràctica professional (per exemple en departaments de màrqueting i recursos humans d'empreses o en centres d'estudis públics o privats), i simplement per a qui vulgui tenir un ull crític en la lectura d'informes d'enquestes fetes per altres. CONTINGUT: Metodologia d'enquestes: disseny dels qüestionaris, selecció dels enquestats, recollida i anàlisi de les dades, fiabilitat i validesa.
Crèdits ECTS:
6

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
GERMÀ COENDERS GALLART
Idioma de les classes:
Català (80%), Castellà (10%), Anglès (10%)

Competències

 • Seleccionar i sistematitzar la informació de forma eficient, en funció dels objectius que s'han proposat.
 • Analitzar criticament les dades i la documentació econòmica legal, i saber interpretar i extreure resultats significatius i rellevants.
 • Utilitzar les principals eines informàtiques, matemátiques i estadístiques per a la resolució de problemes econòmics.

Continguts

1. Errors derivats de les enquestes i metodologia per reduir-los

2. Qüestionaris: tipus, disseny i prova

3. Selecció dels enquestats

4. Recollida de les dades

5. Anàlisi de dades d'enquesta amb el programari SPSS

6. Fiabilitat i validesa de les dades d'enquesta. Ètica en les enquestes

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Classes participatives 30 30 60
Classes pràctiques 9 18 27
Elaboració de treballs 3 45 48
Prova d'avaluació 3 12 15
Total 45 105 150

Bibliografia

 • Groves, Robert M. (cop. 2004 ). Survey methodology . Hoboken: Wiley-Interscience. Catàleg
 • Morales Vallejo, Pedro (cop. 2003 ). Construcción de escalas de actitudes tipo Likert : una guía práctica . Salamanca: Hespérides. Catàleg
 • Clairin, Rémy (cop. 2001 ). Manual de muestreo . Madrid [etc.]: La Muralla [etc.]. Catàleg
 • Behling, Orlando (2000 ). Translating questionnaires and other research instruments : problems and solutions . Thousand Oaks [etc.]: Sage. Catàleg
 • Rubin, Herbert J (cop. 1995 ). Qualitative interviewing : the art of hearing data . Thousand Oaks, Calif.: Sage. Catàleg
 • Morgan, David L (1997 ). Focus groups as qualitative research (2nd ed.). Newbury Park: Sage. Catàleg
 • Scheaffer, Richard L (cop. 2007 ). Elementos de muestreo (6ª ed.). Madrid: International Thomson. Catàleg
 • Spector, Paul E (1992 ). Summated rating scale construction : an introduction . Newbury Park [etc.]: Sage. Catàleg
 • Carmines, Edward G (1979 ). Reability and validity assesment . Newbury Park [etc.]: Sage. Catàleg
 • Coenders, Germà (2010 ). Estadística aplicada a l'economia, l'empresa i les finances . Girona: Documenta Universitaria :Universitat de Girona. Catàleg
 • Centre d'informàtica social, Universitat de Ljubljana. enklikanketa [enquesta a un clic]. Recuperat , a http://english.1ka.si/
 • European Survey Research Association. Recuperat , a http://www.europeansurveyresearch.org/about
 • Survey Research Methods. European Survey Research Association. Recuperat, a https://ojs.ub.uni-konstanz.de/srm/
 • Ron S. Kenett, Silvia Salini (2012). Modern Analysis of Customer Surveys: With Applications Using R. Wiley. Catàleg
 • American Association for Public Opinion Research (2016). Condemned survey practices. Recuperat , a http://www.aapor.org/Standards-Ethics/Survey-Practices-that-AAPOR-Condemns.aspx
 • American Association for Public Opinion Research (2016). AAPOR Code of Ethics. Recuperat , a http://www.aapor.org/Standards-Ethics/AAPOR-Code-of-Ethics.aspx
 • Callegaro, Mario. Web survey methodology . . Catàleg

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Nota de grup sobre 5 punts. Treball de disseny, execució i anàlisi d'una enquesta en grups. El nombre i mida dels grups es determinarà en funció del volum de la matrícula. D'acord amb la normativa d'avaluació de la UdG és una activitat obligatòria i no recuperable.

A fi de poder corregir les errades com abans millor i a fi de no concentrar l'avaluació i la feina al final de l'assignatura, el treball s'anirà lliurant i corregint per parts seguint l'avenç del programa de continguts:

Part 1. Elecció del tema, definició de les variables i de la població, i decisió del tipus d’enquesta (presentació individualitzada en tutoria: 0,5 punts).
Part 2. Disseny del qüestionari i prova pilot (presentació oral a classe del qüestionari final, argumentant els canvis introduïts atesa la prova pilot: 2 punts).
Part 3. Disseny d’una mostra estratificada o per conglomerats segons convingui als objectius (presentació individualitzada en tutoria: 0,5 punts).
Part 4. Recollida de les dades, gestió de la no resposta, entrada i depuració de les dades, anàlisi amb el mòdul de mostres complexes del programari SPSS, interpretació dels resultats, conclusions (presentació escrita de tot el treball: 2 punts).
50
Nota individual sobre 5 punts. Dues proves d'avaluació parcials de 2,5 punts cada una. D'acord amb la normativa d'avaluació de la UdG és una activitat obligatòria i recuperable.

Cal una nota mínima de 2 punts sobre 5 sumant ambdós parcials. Qui obtingui una nota entre 1 i 2 punts sobre 5, podrà recuperar-la amb una única prova final sobre 5 punts.
50

Qualificació

A) Qui després de la recuperació continuï sense tenir almenys dos punts de la nota individual, no podrà treure més d'un quatre de l'assignatura, per molt alta que sigui la nota del treball.

B) D'acord amb la normativa d'avaluació de la UdG, la realització fraudulenta d'algun o alguns exercicis exigits en l'avaluació de l'assignatura comporta la nota final de suspens amb indepèndencia del procés disciplinari que es pugui seguir respecte l'alumne infractor.

C) Als estudiants matriculats per segona o successives vegades no se'ls tindrà en compte el resultat de cap activitat dels cursos anteriors.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
Obtindrà una qualificació numèrica qui compleixi alhora les condicions següents:
a) Lliuri el treball complet escrit.
b) Faci ambdues proves d'avaluació o bé en faci la recuperació.

Qui no en compleixi alguna constarà com a no presentat.

Assignatures recomanades

 • Estadística
 • Estadística