Estudia > Oferta formativa > Oferta d'assignatures > Detall de l'assignatura
Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
Tancar
Menú

Estudia

Dades generals

Curs acadèmic:
2023
Descripció:
Teoria de la construcció. Estudi dels elements, els sistemes constructius i la seva interacció en el procés constructiu. L’assignatura es centra essencialment en l’aprenentatge dels sistemes constructius dels fonaments, l’estructura i l’embolcall de l’edifici. El principal objectiu és aproximar-se a la relació intrínseca entre l’arquitectura de l’edifici i la seva materialitat a través del coneixement dels sistemes constructius. La metodologia didàctica es basa sobretot en l’estudi de casos, analitzant edificis ja construïts a partir de l’observació d’imatges, detalls constructius i fotografies d’obra. Mitjançant fòrums es pot compartir la informació obtinguda sobre els edificis objecte d'estudi.
Crèdits ECTS:
6

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 1r semestre
Professorat:
David Caminero Rodriguez-Barbero  / Jaume Font Basté  / Marc Riera Guix
Idioma de les classes:
Català (100%)

Competències

 • CB05 Coneixement dels fonaments teòrics i principis bàsics aplicats a l'edificació, de la mecànica de fluids, la hidràulica, l'electricitat i l'electromagnetisme, la calorimetria i higrotèrmia i l'acústica
 • CT02 Recerca i selecció d'informació de manera eficaç
 • CE04 Comprendre els problemes de la concepció estructural, de construcció i d'enginyeria vinculats amb els projectes d'edificis així com les tècniques de resolució d'aquests
 • CE06 Conèixer les indústries, organitzacions, normatives i procediments per plasmar els projectes en edificis i per integrar els plànols en la planificació
 • CE39 Aptitud per concebre, calcular, dissenyar i integrar en edificis i conjunts urbans i executar solucions de fonamentació
 • CE40 Aptitud per conservar les estructures d'edificació, la fonamentació i obra civil

Continguts

1. Introducció als sistemes constructius.

2. Definició constructiva dels sistemes en el projecte.

          2.1. Dibuix constructiu, el detall: Grafisme I llegenda.

          2.2. Memòria constructiva.

          2.3. Normativa aplicable: CTE.

          2.4. Criteris de sostenibilitat: Materials.

3. Sustentació de l'edifici

          3.1. Estudi del sòl.

          3.2. Fonamentació: superficial / profunda.

          3.3. Murs de contenció. Murs pantalla.

4. Sistema estructural

          4.1. Elements / Condicionants / Tipologia.

          4.2. Seguretat estructural: Accions a l'edificació.

          4.3. Sostres: biguetes / nervis / plaques / mixtes.

5. Sistema envolupant

          5.1. Elements / Condicionants / Tipologia.

          5.2. Cobertes: planes/ inclinades.

          5.3. Façanes: pesades / lleugeres.

          5.4. Obertures i proteccions.

6. Anàlisi de casos.

          6.1. Detalls constructius.

          6.2. Fotografies d’obra en execució.

          6.3. Anàlisi constructiu d’edificis.

7. Activitats experimentals : Aplicació constructiva.

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Hores virtuals amb professor Total
Anàlisi / estudi de casos 11,00 65,00 0 76,00
Cerca i anàlisi d'informació 0 6,00 0 6,00
Prova d'avaluació 6,00 0 0 6,00
Resolució d'exercicis 10,00 0 0 10,00
Sessió participativa 19,00 27,00 0 46,00
Sessió pràctica 5,00 1,00 0 6,00
Total 51,00 99,00 0 150

Bibliografia

 • Paricio Ansuategui, Ignacio (1996 ). La Construcció de l'arquitectura (3ª ed., rev.). Barcelona: ITEC. Catàleg
 • González Moreno-Navarro, José Luis (cop. 1997 ). Les Claus per a construir l'arquitectura . Barcelona: Departament de Política Territorial i Obres Públiques :GG. Catàleg
 • Alcalde Pecero, Francisco (cop. 2002 ). Banco de detalles arquitectónicos . Sevilla: Francisco Alcalde Pecero :Marsay. Catàleg
 • Castellano i Costa, Josep (2002 ). Análisis técnico del proceso constructivo de la edificación . [Málaga]: INDYCCE. Catàleg
 • Deplazes, Andrea (2010). Construir la arquitectura :. Barcelona: Gustavo Gili. Catàleg
 • Schmitt, Heinrich (1978). Tratado de construcción : (6ª ed., aumentada y puesta al día). Barcelona: G Gili. Catàleg
 • Espanya (2009). Código técnico de la edificación (3ª ed.). Madrid: Boletín Oficial del Estado. Catàleg
 • Per cada tema es publicarà al Moodle un guió amb la bibliografia específica (2021). C2 - UdG.

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat % Recuperable
[EX] Examen d'avaluació dels continguts teòrics Assoliment del coneixement específic. Capacitat d’anàlisi i síntesi. Idoneïtat i estructura del raonament constructiu. Formalització. 30 No
[PAC] Proves d'avaluació. Anàlisi gràfic i raonament dels sistemes constructius d'un edifici, a partir de la recerca i aportació prèvia d'informació. Assoliment del coneixement específic. Resolució tecnològica. Capacitat d’anàlisi i síntesi. Idoneïtat del raonament. Formalització. 35 No
[TAC] Treball d'anàlisi gràfic i raonament dels sistemes constructius d'un edifici, amb recerca i aportació prèvia d'informació. Assoliment dels objectius proposats i del coneixement específic. Resolució tecnològica. Capacitat d’anàlisi i síntesi. Idoneïtat del raonament. Exposició, explicació i defensa del treball. Formalització. 35 No

Qualificació

L’assignatura adopta el sistema d'avaluació continuada.
La nota global del curs [NC] s’obté de la mitjana ponderada segons el percentatge definit per cadascuna de les activitats d’avaluació:
[NC] = 30% [EX] + 35% [PAC] + 35% [TAC]
[PAC] = 50% [PAC1] + 50% [PAC2]
[TAC] = 40% [TACE] + 60% [TACI]
on:
[EX]. Examen d'avaluació dels continguts teòrics.
[PAC]. Proves d'avaluació [1 i 2]. Anàlisi gràfic i raonament dels sistemes constructius d'un edifici, a partir de la recerca i aportació prèvia d'informació.
[TAC]. Treball d'anàlisi gràfic i raonament dels sistemes constructius d'un edifici escollit per l'equip, amb recerca i aportació prèvia d'informació. Part del treball es desenvolupa en equip [E] i part individualment [I].

Durant el curs es realitzen activitats de suport i aprenentatge de participació i/o compleció optativa que no formen part del sistema d’avaluació directe. Sense considerar-les obligatòries, la seva compleció pot implicar una millora de la nota final [NF] amb un increment percentual [Inc] de fins el 20%, aplicable a la nota global obtinguda durant el curs.
[NF] = [NC] + [Inc].
L’increment es calcula en funció de l’assistència a les sessions d’aula i el nivell de compleció de les activitats proposades.
No es podrà aplicar en el cas d’acollir-se al sistema d’avaluació única, si no s’ha participat o lliurat alguna de les activitats avaluables, si es detecten accions anòmales, si l’increment obtingut és inferior al 10% o si la nota final obtinguda és < 5.0.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
La no realització o no lliurament d’una activitat d’avaluació implicarà que aquesta sigui qualificada com a ‘No Presentat’.
Es considera l’opció de ‘No Presentat’ en la qualificació final de l’assignatura en el cas de no realitzar o no lliurar: [EX] i/o [PAC] i/o [TAC].
Cal tenir present que la qualificació de ‘No Presentat’ exhaureix convocatòria de qualificació.

Avaluació única:
Els estudiants que no puguin fer el seguiment continu del curs podran acollir-se excepcionalment al sistema d’avaluació única, renunciant a l’avaluació continuada. Per acollir-s’hi cal sol·licitar-ho segons els criteris, procediments i terminis establerts per l’EPS.
L’avaluació estarà configurada per aquestes activitats:
[EX]. Exàmen d'avaluació dels continguts teòrics.
[PAC]. Prova d'avaluació: Anàlisi gràfic i raonament dels sistemes constructius d'un edifici.
[TAC]. Treball d'anàlisi gràfic i raonament constructiu dels sistemes constructius d'un edifici.
En aquest cas, la nota final del curs [NF] s’obté de la mitjana ponderada de les notes obtingudes a cada activitat, segons el percentatge definit per cadascuna :
[NF] = 30% [EX] + 35% [PAC] + 35% [TAC]

Requisits mínims per aprovar:
En avaluació continuada o única, per considerar superada l’assignatura caldrà obtenir una qualificació final superior a 50 punts.
En cas contrari, l’assignatura es considera suspesa i no es guarda cap nota per un altre curs acadèmic.
Comportarà la no superació de l’assignatura si es detecta qualsevol acció fraudulenta o no permesa durant les activitats d'avaluació o en el moment de la seva correcció.
___
Des de l’inici del curs l’estudiant tindrà coneixement de la programació del curs, el calendari de lliurament de les activitats, les dates de realització de proves d’avaluació i les revisions.
Totes les activitats d’avaluació es consideren de compleció obligatòria i no recuperables. Cap d’elles té un pes superior al 40% de la qualificació final i no s’exigeix obtenir una nota mínima per poder superar l’assignatura.
Es realitzen o lliuren segons la programació publicada al Moodle, la qual s'ajusta als calendaris d'exàmens i de proves d'avaluació de l'Escola. No s'admet la realització de proves, revisions o lliuraments fora de la data prevista ni del format establert.
Les qualificacions obtingudes a cada activitat d’avaluació es publicaran dins el termini màxim de 30 dies a partir de la seva realització o lliurament. Cal tenir present que totes les notes publicades son provisionals fins després de la revisió final del curs.
___
Es suspendrà l'assignatura a l'estudiantat implicat en qualsevol acció fraudulenta o no permesa que es detecti durant el curs, en el transcurs de qualsevol de les activitats d'avaluació o en el moment de la seva correcció.
Durant les proves d’avaluació no s'admet la utilització d’informació o dispositius no autoritzats. És fraudulent la suplantació de la identitat, emprar informació falsa, els plagis totals o parcials, així com estar implicat en la compra i venda de proves, pràctiques o treballs.
Si excepcionalment es dóna algun d’aquests casos, es notificarà el fet a la Direcció de l'Escola perquè s'iniciï el corresponent procediment, d'acord amb la Llei 3/2022 de 24 de febrer de Convivència Universitària.

Tutoria

Des del Moodle de l'assignatura, el fòrum de preguntes freqüents [FAQS] és el canal preferent i més adequat per plantejar qualsevol dubte sobre l'assignatura, doncs permet que els dubtes i respostes compartides puguin ser útils a tots els companys del curs.
Si cal atenció més personalitzada es pot concertar una tutoria contactant amb el professorat per e-mail.
En cap cas les tutories poden ser un substitut de les sessions d'aula programades ni han de servir per forçar un seguiment exhaustiu dels treballs que han de ser desenvolupats per l'estudiant de manera autònoma.
Com a part del procés d’aprenentatge és recomana l’assistència a les sessions previstes per a comentar i revisar les activitats avaluables. No es podrà atendre cap revisió per e-mail ni fora de les dates programades.

Comunicacio i interacció amb l'estudiantat

Moodle és la plataforma des d'on es comunicarà tot el relacionat amb el seguiment de l'assignatura i les qüestions organitzatives.
A destacar que des del Moodle es pot accedir a:
_ Programació actualitzada de l’assignatura, amb les dates de realització o lliurament de les diferents activitats.
_ Guió dels continguts a desenvolupar durant les sessions de teoria, amb la bibliografia específica recomanada, material de suport i altres documents complementaris.
_ Enunciat de les activitats programades, on es detalla el contingut requerit, procediment recomanat, material i estris necessaris, recursos disponibles i criteris de valoració.
_ Qualificació obtinguda per cada estudiant a les diferents activitats d'avaluació realitzades.

Observacions

Per al seguiment de l’assignatura l’estudiant ha de tenir o desenvolupar interès per la construcció, facilitat per dibuixar a mà alçada i capacitat d’integrar els coneixements assolits a les altres assignatures prèvies recomanades.

L'assignatura es planifica preveient un treball continuat de l’estudiant durant el curs, amb una dedicació de 25-30 hores per crèdit. Aproximadament 1/3 de la dedicació prevista es destina a docència i activitats amb professor, unes 4 hores a la setmana. La resta, de 6 a 8 hores setmanals, es considera treball autònom destinat a la preparació dels continguts de les sessions, consulta de la bibliografia, estudi, recerca d’informació i desenvolupament de les activitats proposades. Més enllà de la dedicació prevista, cada estudiant pot aprofundir en l’aprenentatge destinant-hi el temps que consideri necessari.

Les activitats proposades han de servir per assolir i consolidar totes les competències associades a l'assignatura. La majoria requereixen la recerca i selecció prèvia de la informació necessària per desenvolupar a mà alçada l'anàlisi constructiva proposada.
Es demana als estudiants que cedeixin de manera no exclusiva per a un ús docent o investigador els drets d'autor derivats de les activitats, fotografies i treballs realitzats durant el curs.

Per obtenir el màxim rendiment, es recomana l’assistència continuada i participació activa a les diferents sessions programades, preparant prèviament el temari o l'activitat a desenvolupar.
A l'aula es demana puntualitat i silenciar els telèfons mòbils.
No es permet cap tipus d’enregistrament de les sessions.
L’idioma vehicular de l’assignatura és el català, tot i que no hi ha cap inconvenient en lliurar activitats desenvolupades en castellà.

Aprendre la Construcció visitant les obres és un recurs molt interessant i no es descarta que durant el curs es pugui organitzar alguna visita d’obres conjunta.
L’activitat de seguiment d’obres incentiva a l’estudiant a visitar les obres pel seu compte. Per accedir a les obres és indispensable haver contractat prèviament el complement de l’assegurança escolar i demanar permís als encarregats. Garantir la pròpia seguretat durant la visita és responsabilitat de cada estudiant.

Assignatures recomanades

 • Construcció 1
 • Expressió gràfica 1
 • Expressió gràfica 2
 • Fonaments de física 1
 • Fonaments de materials

Escull quins tipus de galetes acceptes que el web de la Universitat de Girona pugui guardar en el teu navegador.

Les imprescindibles per facilitar la vostra connexió. No hi ha opció d'inhabilitar-les, atès que són les necessàries pel funcionament del lloc web.

Permeten recordar les vostres opcions (per exemple llengua o regió des de la qual accediu), per tal de proporcionar-vos serveis avançats.

Proporcionen informació estadística i permeten millorar els serveis. Utilitzem cookies de Google Analytics que podeu desactivar instal·lant-vos aquest plugin.

Per a oferir continguts publicitaris relacionats amb els interessos de l'usuari, bé directament, bé per mitjà de tercers (“adservers”). Cal activar-les si vols veure els vídeos de Youtube incrustats en el web de la Universitat de Girona.