Estudia > Oferta formativa > Oferta d'assignatures > Detall de l'assignatura
Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
Tancar
Menú
Identificació

Estudia a la UdG

Dades generals

Curs acadèmic:
2020
Descripció:
abc
Crèdits ECTS:
5

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
CARLOS POZO FERNANDEZ  / MARTA VERDAGUER PLANAS
Idioma de les classes:
Català (90%), Castellà (5%), Anglès (5%)

Competències

 • CT04 Treballar en equip
 • CT14 Proposar noves iniciatives en la planificació i desenvolupament de projectes
 • CE24 Capacitat per al disseny i gestió de procediments d'experimentació aplicada, especialment per a la determinació de propietats termodinàmiques i de transport, i modelatge de fenòmens i sistemes en l'àmbit de l'enginyeria química, sistemes amb flux de

Continguts

1. Propietats molars parcials.

2. Calors de solució, dilució i neutralització.

3. Calors de combustió.

4. Constant de velocitat per volumetria,

5. Velocitat d'hidròlisi àcida de la sacarosa.

6. Efecte de la temperatura sobre la velocitat de reacció.

7. Isoterma d'adsorció.

8. Refredament de líquids per convecció natural.

9. Determinació de la conductivitat tèrmica en líquids.

10. Mòlta i tamisatge.

11. Pèrdua de càrrega en una columna de rebliment

12. Fluïdització de partícules

13. Destil·lació discontínua

14. Separació de partícules mitjançant ciclons

15. Sedimentació de partícules en suspensió

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Hores virtuals amb professor Total
Cerca i anàlisi d'informació 5,00 20,00 0 25,00
Prova d'avaluació 4,00 0 0 4,00
Sessió pràctica 37,00 0 0 37,00
Treball en equip 4,00 55,00 0 59,00
Total 50,00 75,00 0 125

Bibliografia

 • Rock, P. (1989). Termodinámica química (1989). Barcelona: Vicens-Vives. Catàleg
 • Logan, SR (2000). Fundamentos de cinética química. Madrid: Addison Wesley Iberoamericana. Catàleg
 • Aguilar, A. (1997). Cinética química. Barcelona: Universitat de Barcelona. Catàleg
 • Coulson, JM., Richardson,JF. (1996). Chemical Engineering. Oxford: Butterworth Heinemann. Catàleg
 • Perry, Robert H. (cop. 2001 ). Manual del ingeniero químico (4ª ed). Madrid [etc.]: McGraw-Hill. Catàleg
 • Backhurst, J. R (cop. 2002 ). Coulson & Richardson's chemical engineering J. M. Coulson and J.F. Richardson : solutions to the problems in chemical engineering volume 2 (5th edition) and volume 3 (3rd edition) . Oxford [etc.]: Butterworth Heinemann. Catàleg

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat % Recuperable
Realització de les sessions pràctiques. Es valorarà el desenvolupament de les pràctiques. 10 No
Elaboració dels informes de les pràctiques realitzades. Es valoraran el rigor i la metodologia emprats en l'elaboració dels informes. 35 No
Avaluació dels coneixements adquirits (activitats recuperables). Es realitzaran dues proves d'avaluació dels coneixements adquirits en les classes pràctiques (activitats recuperables).55

Qualificació

Quan no es presentin condicions acreditades de vulnerabilitat específica a la Covid-19 es requerirà haver participat en un mínim d'un 85% de les sessions pràctiques i en qualsevol dels casos, en l'elaboració dels corresponents informes.

Cal assolir una nota mínima de 5 en cadascuna de les dues proves d'avaluació parcial i en la nota final ponderada del conjunt de les activitats avaluables per considerar l'assignatura superada.

En cas de no assoliment de la nota mínima requerida en alguna o les dues proves d'avaluació parcial es procedirà a la seva recuperació en el període d'avaluació final. La nota assolida en la prova a recuperar (o les dues notes assolides, si cal recuperar les dues proves d'avaluació parcial) substituirà a la nota prèvia (o notes prèvies, si és el cas) en el càlcul de la nota final ponderada de les activitats avaluables de l'assignatura. Es considerarà l'assignatura superada quan la nota final ponderada sigui de 5 o superior.

Si en aquest període d'avaluació final no s'ha superat l'assignatura, es procedirà a efectuar una nova prova de recuperació, que serà del global dels continguts en el període de recuperacions. La nota que s'assoleixi en aquesta prova de recuperació constituirà el 100% de la nota final de l'assignatura, la qual es superarà amb una qualificació de 5 o superior.

Si durant la realització d'una prova s'utilitzen apunts, formularis, calculadores o dispositius amb capacitat d'emmagatzematge sense permís explícit del professor, l'estudiant quedarà automàticament suspès.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
Es qualificarà com a No Presentat, aquell estudiant que no hagi realitzat alguna de les activitats avaluables.

Avaluació única:
En el cas d'optar a l'avaluació única, es realitzarà una prova d'avaluació global en el període d'avaluació final, la qual constituirà el 100% de la nota de l'assignatura. Quan no es presentin condicions acreditades de vulnerabilitat específica a la Covid-19, es requerirà haver participat en un mínim d'un 85% de les sessions pràctiques. Es considerarà l'assignatura superada quan la qualificació obtinguda a la prova d'avaluació global sigui de 5 o superior.

En cas de no superació de l'assignatura en el període d'avaluació final, es procedirà a la seva recuperació en el període de recuperacions. La nota obtinguda serà el 100% de la nota final de l'assignatura.

Requisits mínims per aprovar:
Per considerar superada l’assignatura, caldrà obtenir una qualificació mínima de 5.0

Tutoria

Les sessions de tutoria es concertaran prèviament amb el professor via correu electrònic. Es podran desenvolupar presencialment o via correu electrònic o eines telemàtiques habilitades.

Comunicacio i interacció amb l'estudiantat

La via de comunicació habitual serà el correu electrònic institucional o el Fòrum d'avisos i notícies del Moodle de l'assignatura.

Assignatures recomanades

 • Enginyeria de la reacció química i reactors
 • Operacions bàsiques I
 • Química física

Modificació del disseny

Modificació de les activitats:
En un context 100% presencial, no es modificaran les activitats previstes.

Modificació de l'avaluació:
Els criteris d'avaluació continuada i avaluació única no es modificaran en un context totalment presencial.

Tutoria i comunicació:
La via de comunicació amb el professor continuarà essent el correu electrònic institucional i el Fòrum d'avisos i notícies del Moodle de l'assignatura.

Les tutories individuals o de grups reduïts seran presencials, però requeriran la prèvia concertació amb el professor via correu electrònic.