Dades generals

Curs acadèmic:
2019
Descripció:
abc
Crèdits ECTS:
6

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 1r semestre
Professorat:
MARTA VERDAGUER PLANAS
Idioma de les classes:
Català (90%), Castellà (5%), Anglès (5%)

Competències

  • CT05 Recollir i seleccionar informació de manera eficaç
  • CT10 Avaluar la pròpia activitat i aprenentatge, i elaboració d'estratègies per millorar-los
  • CE22 Coneixements sobre balanços de matèria i energia, biotecnologia, transferència de matèria, operacions de separació, enginyeria de la reacció química, disseny de reactors, i valorització i transformació de matèries primeres i recursos energètics.

Continguts

1. INTRODUCCIÓ. Classificació de les reaccions químiques. Variables que afecten la velocitat de reacció. Predicció teòrica de la velocitat de reacció. Conceptes pel disseny de reactors.

2. REACTORS IDEALS. Reactor ideal discontinu. Reactor de flux de barreja completa. Reactor de flux en pistó.

3. DISSENY PER A REACCIONS SIMPLES. Sistemes amb un sol reactor.Sistemes de reactors múltiples. Reactors amb recirculació. Reaccions autocatalítiques.

4. DISSENY PER A REACCIONS MÚLTIPLES. Reaccions en paral·lel. Reaccions en sèrie.

5. EFECTES DE LA TEMPERATURA I DE LA PRESSIÓ.

6. DISSENY PER A SISTEMES HETEROGENIS. Reaccions sòlid-fluid. Reaccions fluid-fluid. Reaccions catalitzades per sòlids.

7. OPTIMITZACIÓ.

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Classes expositives 45 55 100
Classes participatives 10 15 25
Elaboració de treballs 3 15 18
Prova d'avaluació 7 0 7
Total 65 85 150

Bibliografia

  • Levenspiel, O. (1993). Ingeniería de las reacciones químicas.. Barcelona: Reverté. Catàleg
  • Fogler, H. Scott (2006). Elements of chemical reaction engineering. Upper Saddle River, N.J.: Prentice-Hall. Catàleg
  • Edgar. TE., Himmelblau, DM., Lasdon, LS. (2001). Optimization of chemical processes. Boston: McGraw-Hill, cop.. Catàleg
  • Metcalfe, Ian S. (1997). Chemical reaction engineering: a first course. Oxford: Oxford University Press. Catàleg

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Elaboració i exposició d'un treball elaborat en grup. Previ a l'exposició oral, tots els estudiants del grup discutiran amb el professor els continguts del treball i la seva estructuració. (Activitat no recuperable) Es valoraran continguts i estructuració del treball. 10
Es realitzarà una prova 1 d'avaluació parcial. (Activitat recuperable) La prova d'avaluació es temporalitzarà en funció dels continguts. En cas de no assoliment de la nota mínima requerida, es realitzarà una prova de recuperació quan es realitzi la prova d'avaluació 2. 35
Es realitzarà una prova 2 d'avaluació parcial. (Activitat recuperable) La prova d'avaluació es temporalitzarà en funció dels continguts. En el desenvolupament d'aquesta prova s'inclourà addicionalment, pels estudiants que així ho necessitin, una recuperació de la prova d'avaluació 1. 55

Qualificació

Es considerarà l'assignatura superada quan la qualificació de cadascuna de les proves d'avaluació parcial sigui com a mínim de 6. En cas d'assoliment, la nota final correspondrà a la qualificació ponderada del conjunt de les activitats avaluables.

En cas de no assoliment de la nota mínima requerida en alguna de les proves (prova d'avaluació 2 o recuperació de prova 1), es realitzarà una prova global de l'assignatura en el període d'avaluació final. La qualificació d'aquesta prova constituirà la nota global de les proves d'avaluació. Es considerarà l'assignatura superada quan s'assoleixi una qualificació final de 5.

Si durant la realització d'una prova s'utilitzen apunts, formularis, calculadores o dispositius amb capacitat d'emmagatzematge sense permís explícit del professor, l'estudiant quedarà automàticament suspès.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
Es qualificarà com a No Presentat, aquell estudiant que no hagi realitzat alguna de les activitats avaluables.

Observacions

Es recomana tenir superada la Química-Física i estar cursant Operacions Bàsiques I.

Assignatures recomanades

  • Operacions bàsiques I
  • Química física