Estudia > Oferta formativa > Oferta d'assignatures > Detall de l'assignatura
Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
Tancar
Menú
Identificació

Estudia a la UdG

Dades generals

Curs acadèmic:
2020
Descripció:
Estudi dels compostos del carboni. Síntesi orgànica. Química dels productes naturals.
Crèdits ECTS:
6

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 1r semestre
Professorat:
JOSE ALBERTO MENDEZ GONZALEZ
Idioma de les classes:
Català (70%), Anglès (30%)

Competències

  • CT02 Comunicar-se oralment i per escrit
  • CE26 Capacitat per a comprendre i aplicar coneixements avançats de la química orgànica i química física.

Continguts

1. INTRODUCCIÓ A LA QUÍMICA ORGÀNICA (6 h)

          1.1. Importància de la Química Orgànica

          1.2. Presentació de l'assignatura

          1.3. Tipus d'enllaç

          1.4. L'enllaç covalent segons la teoria de Lewis

          1.5. L'enllaç segons la mecànica quàntica. Orbitals i hibridació. Enllaços sigma i pi.

          1.6. Forces intermoleculars: de Van der Waals i d'enllaç d'hidrogen.

2. CARACTERÍSTIQUES ESPECIALS DE L'ÀTOM DE CARBONI (8 h)

          2.1. Introducció a la Química del Carboni.

          2.2. Tetracovalència de l'àtom de carboni.

          2.3. Energies d'enllaç

          2.4. Capacitat de concatenació

          2.5. Estabilitat cinètica dels compostos del Carboni

          2.6. Isomeria. Classificació dels isòmers. Isòmers estructurals, geomètrics, estereoisòmers: enantiòmers i diastereòmers.

          2.7. Propietats dels estereoisòmers configuracionals.

          2.8. Quiralitat en la natura.

3. HIDROCARBURS (14 h)

          3.1. Introducció.

          3.2. Alcans. Nomenclatura, estructura i conformacions.

          3.3. Reaccions dels alcans. Halogenació. Productes halogenats importants. Propietats dels haloalcans. Combustió.

          3.4. Hidrocarburs cíclics. Conformacions.

          3.5. Alquens. Propietats físiques. Nomenclatura dels radicals. Estructura. Estabilitat relativa dels alquens.

          3.6. Reaccions dels alquens. Característiques de l'enllaç pi. Reaccions d'addició al doble enllaç: hidrogenació, addicions d'àcids i d'halogens. Oxidació: amb permanganat i ozó. Polimerització. Cicloaddicions (Diels-Alder).

          3.7. Alquins. Estructura, propietats físiques i nomenclatura. Obtenció de l'acetilè.

          3.8. Reaccions dels alquins. Caràcter àcid de l'hidrogen terminal. Addicions als alquins. Addicions d'halogens i d'àcids. Reacció de Diels-Alder. Formació d'enllaços C-C a partir d'acetilurs. Reaccions SN2.

          3.9. Hidrocarburs Aromàtics. Avaluació experimental de l'estabilitat. Propietats físiques i nomenclatura.

          3.10. Reaccions del benzè. Reaccions de substitució aromàtica electròfila. Oxidació. Reducció. Efecte dels substituents.

4. ESPECTROSCÒPIA (6 h)

          4.1. Introducció.

          4.2. Espectroscòpia infraroja (IR). Representació i interpretació dels espectres.

          4.3. Ressonància magnètica nuclear del protó (RMN-H). Fonaments físics. Desplaçament químic. Acoblament spin-spin. Exemples pràctics.

5. SUBSTÀNCIES ORGÀNIQUES AMB OXIGEN (20 h)

          5.1. Introducció

          5.2. Alcohols. Propietats físiques i nomenclatura. Obtenció industrial. Reaccions dels alcohols. Oxidació. Transformació en halogenurs.

          5.3. Èters. Propietats físiques i nomenclatura. Obtenció. Reaccions.

          5.4. Aldehids i cetones. Característiques del grup carbonil. Obtenció. Propietats físiques i nomenclatura. Reaccions del grup carbonil. Formació d'enllaços C-C, reacció de Grignard i de Wittig. Reducció d'aldehids i cetones. Oxidació. Reactivitat dels hidrogens en alfa.

          5.5. Àcids carboxílics. Característiques, propietats físiques i nomenclatura. Obtenció. Reaccions dels àcids: formació de sals, obtenció d'esters, d'amides. Polímers d'interès industrial: poliesters i poliamides. Formació d'anhídrids d'àcids.

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Hores virtuals amb professor Total
Cerca i anàlisi d'informació 0 2,00 0 2,00
Prova d'avaluació 0 0 4,00 4,00
Resolució d'exercicis 0 28,00 16,00 44,00
Sessió expositiva 0 60,00 40,00 100,00
Total 0 90,00 60,00 150

Bibliografia

  • Vollhardt, K. Peter C (1996). Química orgánica (2ª ed.). Barcelona: Omega. Catàleg
  • Carey, Francis A (2000). Advanced organic chemistry (4th ed.). New York [etc.]: Plenum Press. Catàleg

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat % Recuperable
Prova avaluació continuada 1 - Capacitat per entendre l'estructura del carboni i les seves possibilitats d'enllaç covalent

- Capacitat de formulació química de compostos orgànics

- Entensa dels compostos més senzills en química orgànica
45
Prova d'avaluació continuada 2 - Capacitat de formulació de compostos orgànics complexos

- Capacitat de resolució de problemes plantejats

- Entesa de les tècniques de caracterització fonamentals de química orgànica

- Mostrar coneixement global de química orgànica en l'àmbit de l'enginyeria química
55

Qualificació

L'avaluació serà presencial o no presencial en funció de les directrius de les autoritats competents i en funció de la realitat sanitària del moment. L'estudiant ha de demostrar solvència i destresa en la formulació química de compostos orgànicos, tan a nivell elemental (compostos bàsics) com avançats (compostos amb 2 o més funcionalitats).
L'estudiant ha de mantenir una posició global d'entesa de l'àmbit orgànic de la química i la seva necessitat en el sector industrial.
L'estudiant ha de demostrar capacitat de correlació d'estructures químiques orgàniques amb la resposta de les tècniques de caracterització.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
Es considerarà com a NO presentat a l'estudiant que no havent-hi demanat l'avaluació única NO participi en alguna de les proves d'avaluació continuades. En el cas dels estudiants que optin per l'avaluació única tindràn una consideració de NO presentats quan no participin de la prova única d'avaluació.

Avaluació única:
Tots els estudiants tenen dret a ser avaluats segons una via única, sense seguiment continuat al llarg de quadrimestre. Aquesta avaluació serà presencial o no presencial en funció de les directrius de les autoritats comepetents i en funció de la realitat sanitària del moment. Donada la naturalesa teòrica de l'assignatura (sense pràctiques) l'estudiant podrà demostrar les seves capacitats en UN ÚNIC examen, a celebrar en la data fixada per l'EPS. Els criteris d'avaluació coincidiran amb la suma de criteris de les dues proves PAC de la via de seguiment continuat i el pes de l'examen serà del 100%. Aquesta prova d'avaluació serà recuperable en el periode de temps fixat per l'EPS.
Per tal de poder accedir a aquesta via d'avaluació l'estudiant haurà de solicitar-lo al professor abans de la data que fixi la Comissió de Govern de l'EPS, la qual serà puntualment informada. La no petició implicarà que la seva via d'avaluació serà l'avaluació continuada.

Requisits mínims per aprovar:
Per considerar superada l’assignatura, caldrà obtenir una qualificació mínima de 5.0, ja sigui segons l'avaluació continuada o avaluació única. En el cas de l'avaluació continuada les dues proves s'hauran d'aprovat de forma individual (qualificació mínima de 5 a cadascuna d'elles). No hi ha una qualificació míinima per accedir a una recuperació, però l'estudiant ha hagut de presentar-se a totes les proves de l'avaluació continuada o de l'avaluació única.

Tutoria

Donada la naturalesa excepcional del curs 20-21 (docència NO presencial) el professor està a disposició TOTAL dels estudiants per fer les tutories NO presencial necessàries per permetre'l assolir els coneixements i capacitats exigits per superar l'assignatura. NO hi ha un horari de tutories establert. L'estudiant només haurà d'informar per correu electrònic al professor de la seva necessitat de fer una tutoriaacompanyant la petició d'una proposta de 2-3 franges horàries compatibles amb la seva activitat. El professors s'adaptarà a alguna d'aquestes franges horàries.

Comunicacio i interacció amb l'estudiantat

La comunicació serà virtual mentre la Universitat de Girona no determini la tornada a la presencialitat normal. Les vies de comunicació estudiant-professor seran:

- Moodle (forum de comunicació)
- Telèfon del despatx del professor
- Google meet
- Facetime
- Skype

Observacions

Es recomana l'estudi regular, i la resolució continuada dels problemes que es proposen als alumnes, per tal d'assolir la competència específica de l'assignatura: Capacitat per a comprendre i aplicar coneixements avançats de la Química Orgànica.

Modificació del disseny

Modificació de les activitats:
El plantejament actual de la docència d'aquesta assignatura és NO presencial (0% presencialitat). En el cas que les autoritats competents estableixin la tornada a la presencialitat les activitats continuaran sent les mateixes, però en aquest cas a l'aula, respectant-ne les proves d'avaluació continuada i única i els seus corresponents percentatges en l'avaluació

Modificació de l'avaluació:
En el cas de tornada a la normalitat presencial les proves, actualment no presencials, passarien a considerar-se presencials mantenint-ne el mateix nombre de proves així com percentatges en l'avaluació

Tutoria i comunicació:
En el cas de tornada a la normalitat en la presencialitat a l'EPS, a les vies ja esmentades de comunicació s'afegiria la presencial a alguna de les instal·lacions de l'escola (despatx del professor).