Estudia > Oferta formativa > Oferta d'assignatures > Detall de l'assignatura
Anar al contingut (clic a Intro)
Tancar
Menú
Identificació

Estudia a la UdG

Dades generals

Curs acadèmic:
2019
Descripció:
Anàlisi de Circuits Elèctrics Lineals
Crèdits ECTS:
6

Grups

Grup EB

Durada:
Semestral, 1r semestre
Professorat:
BIANCA MARIELA INNOCENTI BADANO
Idioma de les classes:
Català (90%), Anglès (10%)

Competències

 • CT01 Analitzar situacions complexes i dissenyar estratègies per resoldre-les
 • CB01 Analitzar situacions complexes i dissenyar estratègies per resoldre-les
 • CT04 Treballar en equip
 • CB05 Prendre decisions per a la resolució de situacions diverses
 • CT11 Prendre decisions per a la resolució de situacions diverses
 • CT02 Treballar en equip
 • CES6 Especificar, dissenyar, construir i seleccionar sistemes electrònics i instruments per a la pràctica biomèdica
 • CE12 Coneixement i utilització dels principis de la teoria de circuits i màquines elèctriques.

Continguts

1. Introducció a l’Anàlisi de Circuits Elèctrics

          1.1. Anàlisi de Circuits Elèctrics: Motivació

          1.2. Conceptes Bàsics

                    1.2.1. Repàs requisits previs

                    1.2.2. Components Passius i Actius

                    1.2.3. Fonts de tensió i intensitat: dependents i independents; reals i ideals

                    1.2.4. Conveni de signes i notació

2. Senyals i formes d’ones

          2.1. Ones periòdiques i aperiòdiques

          2.2. Valors característics

          2.3. Cas particular: ones sinusoïdals (fasors)

                    2.3.1. Comportament dels components passius

3. Resposta dels circuits lineals

          3.1. Equacions integro-diferencials d’un circuit

          3.2. Règim transitori i permanent

          3.3. Règim transitori de circuits de primer ordre amb interruptors.

4. Anàlisi en Règim Permanent

          4.1. Connexió estrella – triangle

          4.2. Resolució de circuits senzills (en cc i ca)

          4.3. Mètodes sistemàtics d’anàlisi: malles i nusos

          4.4. Teoremes de Circuits Lineals

                    4.4.1. Linealitat

                    4.4.2. Superposició

          4.5. Equivalents de Thévenin i Norton

                    4.5.1. Resistència Equivalent

5. Potència en Règim Permanent

          5.1. Potència Instantània

          5.2. Potència aparent, activa i reactiva

          5.3. Potencia complexa

          5.4. Teorema de la màxima transferència de potència

          5.5. Factor de potència. Correcció

6. Sistemes trifàsics

          6.1. Seqüències de fases

          6.2. Anàlisi de circuits trifàsics amb càrrega equilibrada

          6.3. Potència. Mesura de potència

          6.4. Correcció del factor de potència

          6.5. Sistemes trifàsics desequilibrats amb neutre

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Classes expositives 28 38 66
Classes participatives 14 21 35
Classes pràctiques 12 18 30
Prova d'avaluació 6 13 19
Total 60 90 150

Bibliografia

 • Floyd, Thomas L (2007 ). Principios de circuitos eléctricos (8a ed.). México: Pearson. Catàleg
 • Nilsson, James W (2005 ). Circuitos eléctricos (7ª ed.). Madrid [etc.]: Pearson Educación. Catàleg
 • Hayt, William H, Kemmerly, Jack E,, Durbin, Steven M. (2007). Análisis de Circuitos en Ingeniería (Séptima Edición). Mc Graw Hill. Catàleg
 • Hayt, William H (cop. 2003 ). Análisis de circuitos en ingeniería (6ª ed.). México D.F. [etc.]: McGraw Hill. Catàleg
 • Edminister, Joseph A (cop. 1997 ). Circuitos eléctricos (3ª ed.). Madrid [etc.]: McGraw-Hill. Catàleg
 • Scott, Donald E (cop. 1988 ). Introducción al análisis de circuitos : un enfoque sistémico . Madrid [etc.]: McGraw-Hill. Catàleg

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Problemes d'aula
 • Qualitat de la solució presentada.
 • Qualitat de la correcció.
10
Pràctiques
 • L’estudi previ i el desenvolupament pràctic s’avaluarà en funció dels resultats de mesures i càlculs així com de preguntes relacionades que farà el professor durant el desenvolupament de la pràctica.
 • En començar/acabar la pràctica pot haver una prova avaluable dins la puntuació assignada, que consistirà en preguntes relacionades amb la realització de la pràctica i l'estudi previ
25
Prova d'Avaluació Continuada
 • Respostes ajustades a les qüestions plantejades.
 • Justificació i argumentació de les respostes.
 • Correcta presentació, així com la claredat en l'exposició de les deduccions, hipòtesis i resultats que impliquen la resolució dels problemes i qüestions.

25
Prova d'Avaluació Global
 • Respostes ajustades a les qüestions plantejades.
 • Justificació i argumentació de les respostes.
 • Correcta presentació, així com la claredat en l'exposició de les deduccions, hipòtesis i resultats que impliquen la resolució dels problemes i qüestions.

40

Qualificació

Avaluació dels Problemes:

 • La nota corresponent a problemes serà de 10, sempre i quan es faci el 80% dels problemes i activitats demanades.
 • En cas de no assolir el 80%, la nota corresponent serà de 0.
 • Els problemes no es recuperen.

Avaluació de les Pràctiques:
 • Són obligatòries i es realitzen els dies que tenen assignats (no es pot canviar de dia).
 • L’estudi previ s’haurà de fer abans de la pràctica.
 • El professor avaluarà individualment als alumnes durant les sessions pràctiques d’acord amb els criteris especificats a l’apartat d’Activitats d’Avaluació.
 • Com diu a l'apartat de criteris d'avaluació de les pràctiques, en començar la pràctica pot haver una prova avaluable, que consistirà en preguntes relacionades amb la realització de la mateixa.
 • A més, per a les pràctiques de laboratori és necessari:
  • Preparar les parts que s’han de muntar.
  • Portar els elements necessaris: sondes, components, tornavís, protoboard, cables per connectar amb les fonts, etc.
 • Les pràctiques no es recuperen.

Avaluació de la Prova d'Avaluació Continuada (PAC):
 • La PAC és obligatòria
 • La data i hora de la PAC serà avisada al començament del curs i a través del Moodle.
 • Aquesta prova avaluarà conceptes teòrics, problemes i qüestions pràctiques.
 • La PAC no es recupera.

Avaluació de la Prova d'Avaluació Global (PAG):
 • La PAG és obligatòria
 • La data i hora de la prova d'avaluació final és la data corresponent a Examen final que s'especifica en el calendari acadèmic.
 • Aquesta prova avaluarà conceptes teòrics, problemes i qüestions pràctiques.
 • La PAG no es recupera.


Avaluació de l’ Assignatura:

L’avaluació de l’assignatura es farà a partir dels criteris següents:

NP: Nota Pràctiques: Es calcula com la mitjana de les notes individuals de les pràctiques realitzades.

NPRO: Nota Problemes: 10 en el cas de realitzar el 80% de les activitats demanades i 0 en cas contrari.

NPAC: Nota Prova d'Avaluació Continuada

NPAG: Nota Prova d'Avaluació Global

NF: NOTA FINAL ASSIGNATURA: El valor numèric d'aquesta nota es calcularà a partir de l'expressió següent:

NF= 0.25*NPAC + 0.4*NPAG + 0.25*NP + 0.1*NPRO


Important: L’intercanvi d’informació durant la realització d’una prova individual representarà automàticament un suspès per les persones implicades. Si durant la realització d’una prova s’utilitzen apunts, formularis, calculadores o dispositius amb capacitat d’emmagatzematge sense permís explícit del professor, l’estudiant quedarà automàticament suspès.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
La no assistència a una de les proves d'avaluació (PAC i PAG) (assistència obligatòria) implicarà un No Presentat (NP) en la qualificació final de l’assignatura sense possibilitat de recuperació, excepte en els casos en què es pugui aplicar el Reglament sobre les sol·licituds de canvi de data d’activitats d’avaluació als estudis de grau de l’EPS. També la no assistència a cap de les proves d'avaluació que es realitzin després del 15 de novembre tindrà una qualificació de NP.

Recordar que amb la normativa de graus la qualificació de "No Presentat" també esgota convocatòria.

Observacions

Els requisits previs són:

Variables elèctriques: Unitats;
Resistències, Condensadors, Inductancies: relacions entre tensió i intensitat;
Topologia: nusos, branques, malles, llaços;
Lleis de Kirchhoff (tensió, intensitat);
Associació d'elements passius (sèrie, paral·lel);
Matrius (determinants, Cramer, solució d'equacions matricials);
Nombres complexes;
Transformada de Laplace

Assignatures recomanades

 • Fonaments de física 2
 • Fonaments de matemàtiques 1
 • Fonaments de matemàtiques 2
 • Fonaments d'electrònica