Estudia > Oferta formativa > Oferta d'assignatures > Detall de l'assignatura
Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
Tancar
Menú
Identificació

Estudia a la UdG

Dades generals

Curs acadèmic:
2020
Descripció:
Implantació de serveis en xarxes urbanes. Abastament d'aigua. Aigua freda sanitària (AFS). Aigua calenta sanitària (ACS). Sanejament. Petita depuració. Gas. OBJECTIUS: 1.- Conèixer la normativa vigent aplicable en cada instal•lació. 2.- Tenir criteris de disseny per aplicar en cada cas les solucions adequades. 3.- Conèixer els materials existents. 4.- Saber calcular els elements que intervenen en una instal•lació, així com els espais que ocupen dins dels edificis. 5.- Saber com es realitza la posta en obra. 6.- Criteris de control i manteniment.
Crèdits ECTS:
6

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 1r semestre
Professorat:
ELENA VILAGRAN GRAU
Idioma de les classes:
Català (70%), Castellà (30%)

Competències

 • CB05 Coneixement dels fonaments teòrics i principis bàsics aplicats a l'edificació, de la mecànica de fluids, la hidràulica, l'electricitat i l'electromagnetisme, la calorimetria i higrotèrmia i l'acústica.
 • CT02 Recerca i selecció d'informació de manera eficaç.
 • CT05 Comunicar-se oralment i per escrit.
 • CE32 Aptitud per aplicar la normativa específica sobre instal · lacions al procés de l'edificació.
 • CE33 Capacitat per desenvolupar constructivament les instal · lacions de l'edifici, controlar i planificar la seva execució i verificar les proves de servei i recepció, així com el seu manteniment.

Continguts

1. Disseny integrat de les instal•lacions en els edificis - Consideracions inicials als sistemes de condicionament - Dependències superficials i volumètriques - Dependències estructurals i de tancaments

2. Introducció als projectes d’urbanització - Implantació de serveis

3. Abastament i distribució d’aigua freda sanitària (AFS). 3.1.- Abastament d’aigua 3.2.- Fontaneria

4. Producció i distribució d’aigua calenta sanitària (ACS)

5. Griferia i aparells sanitaris

6. Sanejament. 6.1.- Sanejament interior 6.2.- Sanejament exterior 6.3.- Depuració

7. Instal•lacions de combustibles. 7.1.- Instal•lacions de gas en edificis 7.2.- Dipòsits

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Hores virtuals amb professor Total
Anàlisi / estudi de casos 15,00 25,00 0 40,00
Aprenentatge basat en problemes (PBL) 15,00 15,00 0 30,00
Prova d'avaluació 5,00 25,00 0 30,00
Sessió expositiva 0 25,00 25,00 50,00
Total 35,00 90,00 25,00 150

Bibliografia

 • Código Técnico de la Edificación - DB-HS i DB-HE (2006). RD 314-2006. Catàleg
 • Luis Jesús Arizmendi Barnes (1990). Instalaciones Urbanas (1990). Bellisco. Catàleg
 • Luis Jesús Arizmendi Barnes (2000). Cálculo y normativa básica de las instalaciones en los edificios. (2000). Ediciones Univesidad de Navarra, SA - EUNSA. Catàleg
 • MOPU (1989). NTE - INSTALACIONES . MOPU. Catàleg
 • GAS NATURAL (2000). Manual de instalaciones receptoras. GAS NATURAL.
 • GAS NATURAL (2004). Manual de cálculo y diseño de instalaciones de producción de ACS........... GAS NATURAL.
 • MINISTERIO DE INDUSTRIA (2007). REGLAMENTO INSTALACIONES TÉRMICAS EN LOS EDIFICIOS - RITE (RD 1027-2007). BOE. Catàleg
 • Ministerio de industria (2006). Reglamento técnico de distribución y utilización de combustibles gaseosos y ITC. BOE - RD 919-2006.

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat % Recuperable
Examen Segons programa 39 No
Pràctiques d'aula.
Segons programa assignatura
31 No
Pràctiques de laboratori.
Segons programa assignatura 30 No

Qualificació

Examen de teoria (Ex) = 39%
Pràctiques d'aula (Pa) = 31%
Pràctiques de laboratori (Pl) = 30%

L'exàmen és un proba teòrica-pràctica, única global de tot el temari explicat a classe. Només hi ha una sola convocatòria i no és recuperable. No hi ha exigència de nota mínima a efectes de la nota final. La seva incidència sobre la nota final és d'un 39%.
Es faran vàries pràctiques d'aula avaluables de contingut parcial. La seva incidència sobre la nota final és d'un 31%. No hi ha exigència de nota mínima a efectes de la nota final. No són recuperables.
Les pràctiques de laboratori consisteixen en l'elaboració d'un projecte d'instal·lacions d'un edifici. El treball és en equip i es fa una sola entrega. La seva incidència sobre la nota final és d'un 30%. No hi ha exigència de nota mínima a efectes de la nota final. No és recuperable.

En cas de suspendre l’assignatura no es guarda cap nota per un altre curs acadèmic.

Obtenció de la nota (N):
( N ) = %(Ex) + %(Pa) + %(Pl)
L’assignatura es considera aprovada si ( N )=5 o superior
En cas contrari, l’assignatura es considera suspesa.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
Al tractar-se d’un sistema d’avaluació continuada, només es considera l’opció de No Presentat quan un alumne faci lliurament de menys del 40% de les activitats d’avaluació del curs.
(computat segons el % de ponderació de cada activitat detallat en els criteris d’avaluació).

Per tant, encara que l’alumne no faci l’examen, si ha lliurat igual o més del 40% de les activitats d’avaluació del curs, no es podrà considerar com a No Presentat.


Avaluació única:
En l'avaluació única es mantenen les activitats previstes i els percentatges sobre la nota final, però amb petites variacions en la forma de treball i entrega.

Examen teorico-pràctic (Ex) = 39%
Pràctiques d'aula (Pa) = 31 %
Pràctiques de laboratori (Pl) = 30%

L'examen d'avaluació única es farà el mateix dia i hora que l'examen de l'avaluació contínua, però podrà tenir una durada superior.

Les pràctiques d'aula seran individuals i es lliuraran en 1 sola entrega abans de la data d'examen, segons calendari detallat al moodle. Els ennunciats es penjaran al moodle i podran ser diferents als de les pràctiques realitzades a l'aula en avaluació contínua.

Les pràctiques de laboratori seguiran el mateix criteri que en el format d'avaluació contínua però s'admetran treballs realitzats de forma individual.

Requisits mínims per aprovar:
Per considerar superada l’assignatura, caldrà fer l'examen, l'entrega de més del 50% dels exercicis de pràctiques d'aula i l'entrega del treball de pràctiques de laboratori. No hi ha nota mínima de les activitats parcials.

Per aprovar l'assignatura cal obtenir una qualificació mínima global de 5.0 (mitja ponderada de totes les activitats)

Requisits mínims per aprovar:
Per considerar superada l’assignatura, caldrà fer l'examen, el 50% de les pràctiques d'aula i l'entrega de les pràctiques de laboratori. No hi ha exigència de nota mínima de cadascuna de les activitats.
La nota final (mitja ponderada de totes les activitats) ha de ser de 5 o superior per considerar-se aprovada l'assignatura.

Tutoria

Les tutories es faran en format on-line. Es podran concertar a través de correu electrònic i les respostes es faran pel mateix mitjà. Alternativament també es podran sol·licitar tutories virtuals amb Google meet.
Puntualment, per resoldre dubtes generals, es realitzaran tutories en grup a través de Google meet.

Comunicacio i interacció amb l'estudiantat

La comunicació amb l'estudiant es farà a través de les eines que ofereix el Moodle, especialment pel fòrum d'avisos i notícies.
La docència virtual s'estructura amb apunts i documents penjats al moodle i amb suport de correus electrònics i sessions de Google meet.
Els ennunciats de pràctiques es penjaran al Moodle de l'assignatura i les entregues dels estudiants es dipositaran a les Tasques creades per tal efecte.

Observacions

Es preveu una dedicació total a l’assignatura de 150 hores, de les quals aproximadament 40% corresponen a docència i activitats amb professor.
La resta es considera treball autònom de l’alumne destinat a :
- desenvolupament dels treballs / activitats
- recerca de bibliografia / informació complementaria
- estudi / preparació dels temes

Modificació del disseny

Modificació de les activitats:
Es mantenen les activitats previstes: Exercicis pràctics i elaboració de treballs, la majoria ja previstos en inici de curs. En el moodle hi ha apunts detallats de les sessions, indicant al fòrum les parts més rellevants i preveient fer tutories/classes virtuals per aclarir dubtes que no hagin quedat resolts per correu electrònic preferiblement en el dia i hora que hi havia programada la classe presencial.

Modificació de l'avaluació:
Es mantenen els criteris l’avaluació prevista inicialment, és a dir :
-Pràctiques d'aula (Pa) = 31%
-Treball Final d’instal•lacions o Pràctiques de laboratori (Pl) = 30%
-Examen final (Ex)=39%.

Aclariments:

- Les Pràctiques d'aula (Pa) Consisteix en diversos exercici pràctics adjuntats al moodle que disposen de tasques per realitzar l’entrega, algunes de les quals són avaluables parcialment.. La seva incidència sobre la nota final és d'un 31%. No hi ha exigència de nota mínima a efectes de la nota final. No són recuperables.

-El Treball Final d’instal•lacions o Pràctiques de laboratori (Pl) = 30% (consisteix en realitzar un Projecte d’Instal•lacions aplicades a un edifici, el contingut està explicat a l’inici de curs i es disposa dels plànols de l’edifici en format *dwg per introduir les instal•lacions del temari especificades, així com esquemes i d’altres detalls esmentats al moodle) . . El treball és en equip i es fa una sola entrega. La seva incidència sobre la nota final és d'un 30%.No hi ha exigència de nota mínima a efectes de la nota final. No és recuperable.

- Examen final (Ex)=39%. Serà preferiblement presencial, però si l’escenari de COVID-19 no ho permet, podria ser virtual, en aquest supòsit, a través de moodle es donaran les instruccions corresponents (com podria ser tenir activades les càmeres/micròfons al Google meet i d’altres que mesures particulars per cada alumne). En la mesura de lo possible es respectarà el dia i hora previstos al calendari acadèmic inicials de l’EPS. L'exàmen és un proba teòrica-pràctica, única global de tot el temari. Només hi ha una sola convocatòria i no és recuperable. No hi ha exigència de nota mínima a efectes de la nota final. La seva incidència sobre la nota final és d'un 40%.
En cas de suspendre l’assignatura no es guarda cap nota per un altre curs acadèmic.

Obtenció de la nota (N):
( N ) = %(Ex) + %(Pa) + %(Pl)
L’assignatura es considera aprovada si ( N )=5 o superior
En cas contrari, l’assignatura es considera suspesa.

Criteris específics de la nota No Presentat:
Al tractar-se d’un sistema d’avaluació continuada, només es considera l’opció de No Presentat quan un alumne faci lliurament de menys del 40% de les activitats d’avaluació del curs.
(computat segons el % de ponderació de cada activitat detallat en els criteris d’avaluació)

Per tant, encara que l’alumne no faci l’examen, si ha lliurat igual o més del 40% de les activitats d’avaluació del curs, no es podrà considerar com a No Presentat.

En cas que hi hagi algun alumne que no pugui fer el seguiment de l'avaluació continuada (per dificultats de connectivitat o per malaltia...) caldrà que ho comuniqui i es podrà acollir al sistema d'avaluació única.

Tutoria i comunicació:
Per a la comunicació amb tots els estudiants es farà mitjançant a través de documentació adjuntada al Moodle i especialment a través del fòrum d’avisos i noticies.
Per a tutories, es poden concertar per correu electrònic i ser respostes pel mateix mitjà, alternativament també es podrà concertar i realitzar una tutoria virtual amb Google meet.
Per la docència virtual s’estructurà en primer lloc apunts amb la documentació més rellevant, també es donarà suport mitjançant correus electrònics i Google meet.