Estudia > Oferta formativa > Oferta d'assignatures > Detall de l'assignatura
Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
Tancar
Menú
Identificació

Estudia a la UdG

Dades generals

Curs acadèmic:
2020
Descripció:
Termologia i higrotèrmia. Electricitat i magnetisme. Òptica i il·luminació.
Crèdits ECTS:
6

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 1r semestre
Professorat:
JOAQUIM PEREZ LOSADA
Idioma de les classes:
Català (40%), Castellà (20%), Anglès (40%)

Competències

  • CB02 Coneixement aplicat dels principis de mecànica general, l'estàtica de sistemes estructurals, la geometria de masses, els principis i mètodes d'anàlisi del comportament elàstic del sòlid.
  • CB05 Coneixement dels fonaments teòrics i principis bàsics aplicats a l'edificació, de la mecànica de fluids, la hidràulica, l'electricitat i l'electromagnetisme, la calorimetria i higrotèrmia i l'acústica.

Continguts

1. CALORIMETRIA I TERMODINÀMICA 1.1. TERMOMETRIA I CALORIMETRIA: Calor. Efectes de la calor. Capacitat calorífica i calor específica. Dilatació. Termometria. Gas ideal. Equació d’estat. Canvis de fase i calors latents. 1.2. TRANSFERÈNCIA DE CALOR: Formes de propagació. Conducció. Convecció. Radiació. Transport de calor en edificis. 1.3. TERMODINÀMICA: Processos termodinàmics. Processos en un gas ideal. Treball. Energia interna. Primer principi de la termodinàmica. 1.4. L’AIRE SEC I L’AIRE HUMIT: Gas real. Higrometria. Humitat relativa. Saturació de l’aire humit. Condensació. Temperatura de rosada. Poder dessecant. 1.5. CLIMATITZACIÓ: Confort. Condicionament de l’aire. Difusió del vapor d’aigua en els elements constructius.

2. ÒPTICA I IL•LUMINACIÓ 2.1. ONES ELECTROMAGNÈTIQUES I COLOR: Ones electromagnètiques. Espectre electromagnètic. Espectre de la llum visible. Fisiologia del color. Representacions i coordenades de color. 2.2. IL•LUMINACIÓ I FOTOMETRIA: Llum. Òptica geomètrica. Reflexió i refracció. Absorció i transmissió. Reflectivitat de les superfícies. Magnituds radiomètriques i fotometria.

3. ELECTROSTÀTICA I CORRENT CONTINU 3.1. ELECTROSTÀTICA: Càrrega elèctrica. Força de Coulomb. Camp elèctric. Potencial elèctric i energia potencial. Condensador. Seguretat elèctrica. 3.2. CORRENT CONTINU: Corrent elèctric i intensitat elèctrica. Conductors. Resistència. Llei de Ohm. Associacions de resistències. Circuits. Regles de Kirchhoff. Flux d’energia en instal•lacions elèctriques. Seguretat elèctrica.

4. MAGNETISME I CORRENT ALTERN 4.1. MAGNETISME: Força de Lorentz. Camp magnètic. Forces i moments sobre elements conductors. Generació de camp magnètic. Llei de Biot-Savart i d’Ampère. Solenoides. Inducció. Llei de Faraday. Inductor. Transformador. 4.2. CORRENT ALTERN: Magnituds alternes. Representació complexa. Reactància. Impedància. Factor de potència.

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Hores virtuals amb professor Total
Anàlisi / estudi de casos 0 7,50 0 7,50
Resolució d'exercicis 0 7,50 0 7,50
Sessió expositiva 0 42,00 28,00 70,00
Sessió participativa 14,00 21,00 0 35,00
Sessió pràctica 12,00 18,00 0 30,00
Total 26,00 96,00 28,00 150

Bibliografia

  • Tipler, Paul Allen (2005). Física: para la ciencia y la tecnología. Reverté. Catàleg
  • Salu, Yehuda (2004). Physics for architects. West Conshohocken, PA: Infinity Publishing, cop. Catàleg
  • Burbano de Ercilla, Santiago (2006). Problemas de física (27ª). Madrid: Ed. Tébar. Catàleg
  • Farja Silva, Jordi (2010). Apunts de Física I (Primera). Girona: Universitat de Girona. Recuperat , a http://dugi-doc.udg.edu/handle/10256/3332 Catàleg
  • Fort, Joaquim; Úbeda de la Casa, Esmeralda, Saurina Canals, Joan; Suñol Martínez (2005). Física bàsica per a la universitat (Primera). Girona: Universitat de Girona. Recuperat , a http://hdl.handle.net/10256/760 Catàleg

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat % Recuperable
Classes de pràctiques - El coneixement precís de l’objectiu a aconseguir - El seguiment del protocol indicat en la realització de la pràctica - La cura del material utilitzat - La realització d’una ressenya precisa del treball realitzat argumentant els resultats o les conclusions obtingudes, fent evident l’aprenentatge realitzat. - La comunicació oral clara i precisa del treball realitzat argumentant els resultats o les conclusions obtingudes, fent evident l’aprenentatge realitzat. - Assistència obligatòria. 22,5 No
Activitats d'avaluació Bloc-01 Activitats del Bloc-01: resolució de problemes, i/o simulacions numèriques, i/o producció de material audiovisual, i/o presentació de treballs. 17,5 No
Activitats d'avaluació Bloc-02 Activitats del Bloc-02: resolució de problemes, i/o simulacions numèriques, i/o producció de material audiovisual, i/o presentació de treballs. 20 No
Activitats d'avaluació Bloc-03 Activitats del Bloc-03: resolució de problemes, i/o simulacions numèriques, i/o producció de material audiovisual, i/o presentació de treballs. 20 No
Activitats d'avaluació Bloc-04 Activitats del Bloc-01: resolució de problemes, i/o simulacions numèriques, i/o producció de material audiovisual, i/o presentació de treballs. 20 No

Qualificació

La qualificació global de l'assignatura s'obtindrà (sobre una escala de 10 punts) amb la següent fórmula:

Nota Final(100%) = Nota Bloc-01 (30%) + Nota Bloc-02 (25%) + NotaBloc-03 (22,5%)+ Nota Bloc-04 (22,5%)

L'assignatura està dividida en quatre Blocs. La nota de cada Bloc s'obté sumant les notes obtingudes en la resolució d'activitats i pràctiques. Els mètodes d'avaluació poden ser exposicions orals (que es gravaran segons la normativa UdG), resolució i presentació d'exercicis proposats, producció de material audiovisual i defensa d'un projecte. L'assistència a les pràctiques (tant per l'avaluació única com continuada) és obligatòria. Una falta implica suspendre l'assignatura. Les activitats i pràctiques no són recuperables.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
Un no presentat a la prova d'avaluació única, equival a zero (0) punts sobre una escala de deu (10) punts. Un no presentat a qualsevol exercici, prova o activitat equival a zero (0) punts a l'activitat avaluada sobre una escala de deu (10) punts.

Avaluació única:
La qualificació de l'assignatura s'obtindrà aplicant la següent fòrmula:

Nota Final (100%) = Prova Única (77,5%) + Nota Pràctiques (22,5%)

Es farà una prova única d'avaluació, que podrà incloure la resolució de problemes, fer simulacions numèriques amb apps i/o programari, respondre in situ a preguntes orals, producció audiovisual, de tot el temari de l'assignatura.

L'assistència a les pràctiques és obligatòria. Una falta implica suspendre l'assignatura.

Requisits mínims per aprovar:
Per considerar superada l’assignatura, caldrà obtenir una qualificació mínima de 7 punts sobre una escala de 10 punts (7/10).

Tutoria

Farem servir les següents vies de comunicació:

1) Correu electrònic. Cal seguir les regles de comunicació que trobareu a Observacions i Recomanacions. Observaré la temporalització del període de tutories. Email: joaquim.perez@udg.edu

2) Fòrum de l'assignatura. Trobareu moltes preguntes i respostes comunes al Fòrum.

3) Google meets institucional. S'habilitaran franges horàries, on individualment o en grups, podeu aclarir dubtes telemàticament.

Comunicacio i interacció amb l'estudiantat

Farem servir les següents vies de comunicació:

1) Correu electrònic. Cal seguir les regles de comunicació a Observacions i Recomanacions. Observaré la temporalització establerta a les classes. Email: joaquim.perez@udg.edu

2) Fòrum de l'assignatura. Serà instrument de comunicació més habitual per informar-vos de qüestions que afectin a tota la classe.

3) Farem les classes virtuals amb els comptes institucionals i les eines informàtiques habilitades per la UdG.

Observacions

GUIA D'ÚS DE CORREU ELECTRÒNIC (e-mail)

Cal seguir el següent protocol de comunicació mitjançant e-mail

1 - Encapçalament: Sr. Nom del professor,

2 - Identificació de l'alumne: Sóc en/na nom i cognom, carrera i grup (si escau).

3 - Exposició: concisa i ajustada al tema, ús de vocabulari pertinent i sense faltes d'ortografia. Podeu fer servir correctors ortogràfics que trobareu a Internet.

4 - Acomiadament: Atentament, Cordialment,... i el vostre nom.

GUIA D'ÚS DE FÒRUM ELECTRÒNIC DE CLASSE

1 - Ser cortès. Tenim aprenentatges i orígens diferents. Parlarem de molts temes en aquest curs, per la qual cosa hem de mantenir la civilitat, ser respectuosos i productius. Construïm una comunitat encoratjadora.

2 - Llegiu abans de publicar. El fòrum pot ser difícil d'utilitzar si hi ha massa fils semblants i es produeixen bones discussions quan la gent participa en el mateix fil.

3 - Sigues específic. Trieu un títol descriptiu i proporcioneu la màxima informació possible.

4 - Escriu amb claredat. L’escriptura clara ajudarà els altres a respondre. Eviteu escriure les paraules en majúscules (es pot interpretar com a una agressió), no abrevieu les paraules, no feu servir emoticones i eviteu l’excés de puntuació.

NORMATIVA D'ASSISTÈNCIA A CLASSE VIRTUAL

1 - S'exigeix puntualitat.

2 - Es promourà la participació activa de l'alumne. Les intervencions seran ajustades al tema.

3 - A classe cal mantenir una actitud de respecte en vers als companys i al professor. El respecte a la paraula dels companys és imperatiu. Quan un alumne parla, la resta del grup ha de mantenir una actitud de silenci i d'escolta activa.

4 - No es tolerarà cap comentari, acció o gest sexista, racista o discriminatori. El sarcasme, l'escarni i la burla queden totalment prohibits.

Modificació del disseny

Modificació de les activitats:
El disseny de l'assignatura contempla fer totes les activitats i les pràctiques en línea. El canvi a modalitat virtual no implica cap modificació.

Modificació de l'avaluació:
El disseny de l'assignatura contempla avaluació per activitats i pràctiques en línea. El canvi a modalitat virtual no implica cap modificació de la metodologia d'avaluació.

Tutoria i comunicació:
Farem servir les següents vies de comunicació:

1) Correu electrònic. Es farà servir de forma curosa, seguint les regles de comunicació a Observacions i Recomanacions i observant la temporalització del període de tutories. Email: joaquim.perez@udg.edu

2) Fòrum de l'assignatura. Trobareu moltes preguntes i respostes comunes al Fòrum.

3) Google meets. S'habilitaran franges horàries, on individualment o en grups, podeu aclarir dubtes telemàticament.