Estudia > Oferta formativa > Oferta d'assignatures > Detall de l'assignatura
Anar al contingut (click a Intro)
Tancar
Menú
Identificació

Estudia a la UdG

Dades generals

Curs acadèmic:
2019
Descripció:
L'Estatut d'Autonomia de Catalunya: naturalesa i funcions. Institucions, fonts, competències i recursos de la Generalitat. Relacions de la Generalitat amb l'Estat i la Unió Europea.
Crèdits ECTS:
4

Grups

Grup D1

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
FRANCESC XAVIER HORS PRESAS  / JOSEP MARIA LAFUENTE BALLE
Idioma de les classes:
Català (100%)

Grup D2

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
JOSEP MARIA LAFUENTE BALLE
Idioma de les classes:
Català (100%)

Grup D3

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
AMARO SANCHEZ SANCHEZ
Idioma de les classes:
Català (100%)

Competències

 • CG1. Buscar i gestionar de manera adequada la informació jurídica relativa als diversos sectors de l'ordenament jurídic
 • CG1. Seleccionar, comprendre, analitzar i avaluar críticament la informació
 • 2. Comprendre l'estructura i el funcionament dels sistemes polítics.
 • 3. Comprendre l'estructura i el funcionament de les institucions polítiques.
 • CG4. Capacitat de comunicació oral i escrita
 • CG6. Aprendre de manera autònoma
 • CG8. Aprendre de manera autònoma
 • 8. Comprendre la dimensió històrica dels processos polítics i socials.
 • CG9. Treballar en equip
 • 9. Comprendre l'estructura, l'organització i el funcionament de les administracions públiques en els seus diferents nivells.
 • CG10. Desenvolupar i sostenir en públic un discurs jurídic
 • CE2. Comprendre l'estructura i el funcionament dels sistemes polítics
 • CE3. Comprendre l'estructura i el funcionament de les institucions polítiques
 • CE2. Conèixer l'ordenament jurídic, les seves regles i principals institucions jurídiques, a cadascun dels sectors de l'ordenament jurídic: en Dret Constitucional, Dret Civil, Dret Processal, Dret Administratiu, Dret Penal, Dret Internacional Públic, Dret del Treball, Dret Mercantil, Dret Financer i Tributari i en Dret Internacional Privat
 • CE4. Analitzar situacions jurídiques complexes i dissenyar estratègies per a la seva solució, mitjançant l'aplicació de les fonts legals, jurisprudencials i doctrinals
 • CE5. Percebre el caràcter unitari de l'ordenament jurídic i adquirir consciència de la interdisciplinariedad dels problemes jurídics
 • CE8. Comprendre la dimensió històrica dels processos polítics i socials
 • CE9. Comprendre l'estructura, l'organització i el funcionament de les administracions públiques en els seus diferents nivells
 • 21. Capacitat d'analitzar i interpretar la realitat social, les tendències del comportament polític, situacions de canvi polític i social.
 • 23. Capacitat de gestió administrativa, econòmica i anàlisi de fonts legals.
 • 24. Seleccionar, comprendre, analitzar i avaluar críticament la informació.
 • 27. Capacitat de comunicació oral i escrita.
 • 29. Aprendre de manera autònoma.
 • 31. Treballar en equip.
 • CE21. Capacitat d'analitzar i interpretar la realitat social, les tendències del comportament polític, situacions de canvi polític i social
 • CE23. Capacitat de gestió administrativa, econòmica i anàlisi de fonts legals

Continguts

1. Tema 1. Naturalesa, posició i funcions dels Estatuts d’Autonomia. L’Estatut de 2006: precedents, elaboració i característiques. Els elements configuradors de l’autonomia de Catalunya.

2. Tema 2. Drets, deures i principis rectors.

3. Tema 3. Institucions de la Generalitat. Les fonts del Dret a Catalunya.

4. Tema 4. El Poder Judicial a Catalunya.

5. Tema 5. Les competències de la Generalitat.

6. Tema 6. Relacions de la Generalitat amb l’Estat, altres CCAA i la UE. L’acció exterior de la Generalitat.

7. Tema 7. Les finances de la Generalitat.

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Classes expositives 24 0 24
Classes pràctiques 7 20 27
Prova d'avaluació 4 45 49
Total 35 65 100

Bibliografia

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Classes pràctiques Es valora que l'alumne sigui capaç d'arribar a resoldre supòsits de fet recolçant-se correctament en les normes constitucionals i infraconstitucionals aplicables a cada cas, que argumenti adequadament i que sàpiga entendre i emprar correctament la jurisprudència. 30
Proves teòriques d'avaluació Es valora que el contingut, que haurà d'estar adequadament exposat i argumentat, sigui correcte i complet.

Important: per aprovar l'assignatura cal aprovar els dos exàmens de la part teòrica. En cas contrari, la part pràctica no computarà i se suspendrà l'assignatura (veure l'apartat de "qualificació" d'aquest programa).
70

Qualificació

I) SISTEMA D'AVALUACIÓ:

La nota final de l'assignatura, que s’impartirà en règim d’avaluació continuada, s'obtindrà de la següent manera:

- El 70% de la qualificació correspondrà a la part teòrica, i es repartirà entre dos exàmens durant el curs, que s’hauran d’aprovar obligatòriament per poder aprovar l’assignatura, i que podran ser objecte de recuperació cas de ser suspesos en la data que es fixi al calendari oficial d’exàmens.

- El 30% de la qualificació correspondrà a la part pràctica, i derivarà, segons els grups, d'una o de dues pràctiques avaluables, no recuperables. Per tal que aquest 30% es computi, caldrà aprovar els dos exàmens teòrics.

II) PART TEÒRICA:

a) Nombre de proves d’avaluació:

-es duran a terme dos exàmens teòrics, orals o escrits segons els grups.

-a cada grup el professor indicarà les dates en què es realitzaran, els temes que seran objecte de cada un d'ells i si l'examen serà oral o escrit.

-cada examen suposarà un 35% de la nota de l'assignatura, conformant així tots dos el 70% que val la part teòrica en el conjunt de l'assignatura.

b) Obligació d’aprovar tots els exàmens teòrics:

-per aprovar la part teòrica caldrà haver obtingut almenys un 5 sobre 10 en cada un dels dos exàmens.

-IMPORTANT: Si en algun dels dos exàmens no s’arriba a 5, la part teòrica quedarà suspesa, i la nota global que correspondrà en aquesta part teòrica serà com a màxim de 4.5, independentment de que la mitja resultant de les dues notes dels exàmens teòrics pogués resultar superior.

c) Possibilitat de recuperació d'exàmens suspesos:

-no obstant, els alumnes que no hagin arribat al 5 sobre 10 en algun dels dos exàmens de la part teòrica, podran examinar-se per a recuperar la part o parts suspeses, en la data oficial de l’examen final de l’assignatura que es fixi al calendari d’exàmens de la facultat. La nota que s'obtingui a la recuperació substitueix la nota corresponent obtinguda durant el curs. El professor indicarà a cada grup si l'examen serà oral o escrit.

-IMPORTANT: Igualment caldrà arribar al 5 sobre 10 en la part o les parts de les que l’alumne s’examini de nou per poder aprovar la part teòrica. Si no s’arriba a 5 en alguna de les esmentades parts, la part teòrica queda suspesa tot aplicant-se la mateixa regla de l'apartat anterior (nota global màxima de 4.5 en la part teòrica independentment de què la mitja entre les dues notes dels exàmens teòrics resultés superior).

d) Necessitat de demostrar un nivell mínim en totes les preguntes dels exàmens teòrics:

-en els exàmens teòrics (tant els d'avaluació continuada com l'examen final de recuperació), els professors podran establir que, si un alumne treu un 0 en una de les preguntes, l'examen quedarà automàticament suspès i la nota d'aquest serà com a màxim de 4.5, amb independència del fet que els punts obtinguts a la resta de preguntes de l’examen poguessin sumar més de 4.5, fet que per tant no serà tingut en compte.

-això és justifica perquè els alumnes han de demostrar un coneixement mínim de totes les preguntes de cada examen teòric, de forma que el professor pot establir que aquest no es pot aprovar si en una de les preguntes l'alumne mostra un desconeixement tal que porta a qualificar-la amb un 0.

e) Alumnes que vulguin tornar a examinar-se d’una part aprovada:

-si un alumne que ha aprovat un o dos dels exàmens teòrics fets durant el curs vol malgrat això tornar a examinar-se a l’examen final de la part o parts aprovades, ha de tenir en compte que es perd automàticament la nota aconseguida durant el curs i que la nota que valdrà serà la de l’examen final, tant si és superior com si és inferior a l’obtinguda durant el curs.

III) PART PRÀCTICA:

a) Pràctiques avaluables i no avaluables:

-a més de les pràctiques no avaluables que es puguin fer durant el curs (resolució de supòsits de fet, comentaris de textos i de sentències, debats, tests sobre parts del programa que siguin després comentats, etc.) es faran, segons els grups, una o bé dues pràctiques avaluables (a cada grup el professor indicarà el nombre corresponent, i les característiques de les pràctiques).

b) Impossibilitat de recuperar les pràctiques avaluables:

-en cap cas es podran repetir ni recuperar les pràctiques avaluables.

-si un alumne ha suspès l'avaluació continuada perquè, malgrat haver aprovat els exàmens teòrics de l'esmentada avaluació, ha suspès les pràctiques avaluables, i la nota final d'avaluació continuada resultant de fer la mitja entre les notes teòriques i les pràctiques (en els termes que indica l'apartat IV) dóna com a resultat un suspens, aleshores, atès que les pràctiques avaluables no són recuperables, l'alumne té únicament l'opció de tornar a examinar-se d'una o de totes dues parts teòriques a l'examen teòric final de recuperació (vegeu apartats II.c i II.d), amb l'objectiu que, en el cas que aconsegueixi millorar la nota de la part teòrica, la nota mitja final pugui eventualment arribar a l'aprovat. En tal cas, s'aplica igualment allò que disposa l'apartat II.d) del programa, relatiu als alumnes que vulguin tornar a examinar-se d'una part teòrica aprovada.

c) Necessitat d'aprovar la part teòrica:

-com s’indicarà en el proper apartat, la nota pràctica només es tindrà en compte si s’ha aprovat la part teòrica, és a dir, tots dos exàmens teòrics, ja sigui durant l'avaluació continuada o bé a la recuperació final.

IV) NOTA FINAL:

a) Càlcul de la nota final:

-per aprovar l’assignatura caldrà obtenir almenys un 5 sobre 10 com a nota final.

-la nota final s’obté a partir de la nota global teòrica (70% de la nota final) i la nota global pràctica (30% de la nota final), tenint sempre en compte el requisit que s'indicarà en el proper paràgraf.

b) Obligació d’aprovar la part teòrica:

-perquè es procedeixi a fer l’indicat promig entre ambdues notes (teòrica i pràctica) caldrà, però, haver obtingut com a mínim un 5 sobre 10 de nota global a la part teòrica (la qual cosa exigeix aprovar tots dos exàmens teòrics -ja sigui durant l'avaluació continuada o bé a la recuperació final-, doncs en cas contrari la nota global màxima que es podrà obtenir a la part teòrica, com s'ha dit, serà de 4.5).

-IMPORTANT: en conseqüència, amb menys d’un 5 sobre 10 de nota global a la part teòrica, la part pràctica no computarà, se suspendrà l'assignatura i la nota final d'aquesta serà l’esmentada nota global obtinguda sobre 10 a la part teòrica (que, com s'ha indicat a l’anterior paràgraf i a l’apartat II, en cap cas podrà ser superior a 4.5).

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
La qualificació de “No Presentat” procedirà quan l’alumne, no havent superat l'assignatura per la via de l'avaluació continuada, no es presenti després a l'examen teòric final de recuperació, en la data oficial que es fixi en el calendari d'exàmens aprovat per la Facultat.

Observacions

1) Cal comptar amb una edició de l'Estatut d'autonomia de Catalunya de 2006.

2) Durant el curs, seran objecte d'especial atenció la sentència relativa a l'Estatut valencià (STC 247/2007) i, sobretot, la sentència relativa a l'Estatut d'autonomia de Catalunya (STC 31/2010).

3) La llengua de la docència serà el català o el castellà en funció dels grups.

4) L'alumne haurà d'examinar-se obligatòriament en el grup on estigui matriculat. Tota prova d'avaluació feta en un grup diferent a aquest NO serà corregida ni avaluada.

5) Per complementar les explicacions de classe, es recomana emprar el manual de Barceló/Vintró o el de Ridao que s’indiquen a l’inici de la bibliografia del programa. És imprescindible que es tracti de les edicions de 2011 (Barceló/Vintró) o 2018 (Ridao), és a dir, edicions posteriors a la STC 31/2010.