Estudia > Oferta formativa > Oferta d'assignatures > Detall de l'assignatura
Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
UdG 30 anys
Tancar
Menú

Estudia a la UdG

Dades generals

Curs acadèmic:
2020
Descripció:
Funcions de la professió. Marc social de la professió. Orientació per a l'exercici de la professió. L'assignatura s'impartirà íntegrament en anglès i té un alt component d'assistència obligatòria que els estudiants haurien de considerar abans de matricular-si (vegeu Criteris d'Avaluació).
Crèdits ECTS:
3

Grups

Grup BC

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
ISABEL CASAS ROQUETA  / ESTELA GARCIA BONAVILA  / JORDI RIBAS MAYNOU  / MARC YESTE OLIVERAS
Idioma de les classes:
Anglès (100%)

Competències

  • Capacitat per analitzar críticament a partir de la recollida d'informació i la interpretació de dades , situacions complexes i dissenyar estratègies creatives i innovadores per resoldre-les
  • Saber comunicar-se oralment i per escrit en l'àmbit científic i professional , utilitzant les llengües pròpies i l'anglès
  • Planificar i avaluar la pròpia activitat i el propi aprenentatge i elaborar estratègies per millorar-los aplicant criteris de qualitat
  • Capacitat per actuar, generar propostes i prendre decisions en la investigació i en l'activitat professional amb criteris ètics i de sostenibilitat
  • Integrar els coneixements del grau en un entorn professional i d'investigació incorporant coneixements de legislació , economia i gestió

Continguts

1. Els graduats en l'àmbit de ciències en el mercat de treball actual.

2. Recursos actuals en el procés de recerca de feina. El perfil professional.

3. El currículum i la carta de presentació.

4. L’entrevista de treball.

5. Proves psicotècniques i dinàmiques de grup.

6. Normativa laboral aplicable.

7. La carrera científica i acadèmica a l'àmbit públic, nacional i internacional.

8. La carrera investigadora a l'àmbit privat.

9. Seminaris impartits per professionals dels diferents sectors dins l’àmbit de les ciències.

10. Sessions pràctiques: es treballarà l’entrevista personal i els recursos necessaris per superar-la amb èxit així com l’elaboració del currículum i la carta de presentació.

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Hores virtuals amb professor Total
Activitat col·laborativa 1,00 4,00 1,00 6,00
Cerca i anàlisi d'informació 0 16,00 0 16,00
Elaboració individual de treballs 0 24,00 0 24,00
Lectura / comentari de textos 0 3,00 0 3,00
Sessió expositiva 7,00 0 7,00 14,00
Sessió pràctica 8,00 0 0 8,00
Tutories individuals 5,00 0 0 5,00
Total 21,00 47,00 8,00 76

Bibliografia

  • Cantón Mayo, Isabel Pino Juste, Margarita R. (DL 2011 ). Diseño y desarrollo del currículum . Madrid: Alianza. Catàleg
  • Mauri, Teresa (DL 2008 ). Disseny, desenvolupament i innovació del currículum . Barcelona: UOC Universitat Oberta de Catalunya. Catàleg
  • Camprubí i García, Pere (1997 ). La Profesión de biólogo . Madrid: Colegio Oficial de Biólogos. Catàleg

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat % Recuperable
Classes expositives La nota d'aquesta part resultarà del càlcul del nombre de sessions presencials del grup al qual pertanyi l'estudiant, i l'estudiant haurà d'assistir, com a mínim, a la meitat de sessions presencials. Per exemple, si l'assignatura té 20 hores de grup gran que, com a conseqüència de la semipresencialitat, es divideix en dos grups (A i B), cada grup ha d'assistir a un total de 10 sessions presencials. Per tant, el 35% es calcularia a partir del següent:

Assistència a 10 sessions: 3,50 punts
Assistència a 9 sessions: 3,15 punts
Assistència a 8 sessions: 2,80 punts
Assistència a 7 sessions: 2,45 punts
Assistència a 6 sessions: 2,10 punts
Assistència a 5 sessions: 1,75 punts
Assistència a menys de 5 sessions: No Presentat

La no assistència no tindrà penalització si es produeix una circumstància extraordinària (malaltia, assumptes personals d'extrema gravetat...). Es requerirà, en aquest cas, un justificant que acrediti aquest fet de manera equívoca.

L'equip docent, tenint en compte les particularitats d'aquesta assignatura, no podrà acceptar el desenvolupament d'altres activitats professionals (treball a compte propi, o a compte d'altri, assistència a pràctiques externes, TFG...) com a causa justificable i no penalitzable. Per tant, aquells estudiants que treballin hauran d'assegurar-se que assisteixen, com a mínim, a la meitat de les sessions presencials.
35 No
Classes pràctiques L'assistència a les dues sessions de pràctiques (Grup Petit; i dues sessions per grup). L'assistència a les pràctiques comportarà la màxima qualificació d'aquest apartat (1/1). S'obtindrà la meitat de la puntuació (0,5/1) d'aquest apartat quan només s'assisteixi a una de les dues sessions. En cas que no s'assisteixi a cap sessió, aquest apartat tindrà una qualificació de 0/1. 10 No
Activitat d'aula Es farà una activitat d'aula durant les classes expositives que tindrà una durada de dues sessions. Aquesta activitat consistirà en un joc de rol/entrevista i serà de tipus col·laboratiu. L'equip docent valorarà la participació, implicació i rellevància de les contribucions de cada estudiant a aquesta activitat, amb una puntuació que oscil·larà entre 0 i 1 punt. 10 No
Portafoli dels continguts de les classes teòriques (expositives). L'alumnat haurà de preparar un treball (portafoli) on es recolliran i presentaran aquells aspectes de l'assignatura que ells considerin més rellevant per a l'inici de la seva carrera professional. El treball haurà de contenir, a més, una reflexió personal. L'equip docent valorarà la qualitat de la presentació, continguts i reflexió crítica de l'estudiant amb una puntuació que oscil·larà entre els 0 i els 1,5 punts. 15
Treball pràctic avaluable S'assignarà una tasca individual per treballar els continguts pràctics de l'assignatura. Per a l'avaluació es tindrà en compte el contingut i el format de presentació del treball.

Per superar l'assignatura caldrà obtenir una nota del treball avaluable igual o superior a 5 punts sobre 10 (recuperable).

El treball s'haurà d'entregar dins del termini previst per l'equip docent.
30

Qualificació

La qualificació final de l'assignatura s'obtindrà aplicant el percentatge en cadascuna de les notes obtingudes en les activitats d'avaluació.
Es valorarà molt l’actitud participativa de l’alumne dins l’aula, tant a les sessions pràctiques com a les teòriques.
L'assignatura s'aprova amb una qualificació global de 5 sobre 10.
En el cas de no superar el treball pràctic avaluable o el portafoli (treball sobre els continguts teòrics) la seva recuperació tindrà una nota màxima de 5 sobre 10.

1) Assistència a les classes magistrals (35%)

La nota d'aquesta part resultarà del càlcul del nombre de sessions presencials del grup al qual pertanyi l'estudiant, i l'estudiant haurà d'assistir, com a mínim, a la meitat de sessions presencials. Per exemple, si l'assignatura té 20 hores de grup gran que, com a conseqüència de la semipresencialitat, es divideix en dos grups (A i B), cada grup ha d'assistir a un total de 10 sessions presencials. Per tant, el 35% es calcularia a partir del següent:

Assistència a 10 sessions: 3,50 punts
Assistència a 9 sessions: 3,15 punts
Assistència a 8 sessions: 2,80 punts
Assistència a 7 sessions: 2,45 punts
Assistència a 6 sessions: 2,10 punts
Assistència a 5 sessions: 1,75 punts
Assistència a menys de 5 sessions: No Presentat

La no assistència no tindrà penalització si es produeix una circumstància extraordinària (malaltia, assumptes personals d'extrema gravetat...). Es requerirà, en aquest cas, un justificant que acrediti aquest fet de manera equívoca.

L'equip docent, tenint en compte les particularitats d'aquesta assignatura, no podrà acceptar el desenvolupament d'altres activitats professionals (treball a compte propi, o a compte d'altri, assistència a pràctiques externes, TFG...) com a causa justificable i no penalitzable. Per tant, aquells estudiants que treballin hauran d'assegurar-se que assisteixen, com a mínim, a la meitat de les sessions presencials.

2) Activitat d'aula (10%)

Es durà a terme durant les classes expositives i constarà de dues sessions. L'equip docent valorarà la participació i la qualitat de les intervencions de l'alumnat (vegeu també Criteris d'Avaluació).

3) Assistència a les sessions de pràctiques (10%)

L'assistència a les sessions de pràctiques (Grup Petit; i dues sessions per grup) és obligatòria. La no assistència a aquestes sessions comportarà la qualificació de 0 punts en aquest apartat. L'assistència a una de les dues sessions tindrà la qualificació de 0,5 punts i l'assistència a ambdues una qualificació de 1 punt.

La no assistència no tindrà penalització si es produeix una circumstància extraordinària (malaltia, assumptes personals d'extrema gravetat...). Es requerirà, en aquest cas, un justificant que acrediti aquest fet de manera equívoca.

L'equip docent, tenint en compte les particularitats d'aquesta assignatura, no podrà acceptar el desenvolupament d'altres activitats professionals (treball a compte propi, o a compte d'altri, assistència a pràctiques externes, TFG...) com a causa justificable i no penalitzable. Per tant, aquells estudiants que treballin haurien d'assegurar-se que assisteixen, com a mínim, a la meitat de les sessions de pràctiques.

4) Avaluació del treball pràctic (30%)

A més, com a resultat de les pràctiques, l'alumne/a haurà d'elaborar un treball pràctic que representarà el 30% de la qualificació final de l'assignatura. L'estudiant que no entregui aquest treball, obtindrà la qualificació final de l'assignatura de No Presentat.

5) Avaluació del portafoli (continguts teòrics) (15%)

L'alumne/a haurà d'elaborar un portafoli o treball amb els continguts de teoria, on s'hi inclourà un apartat de reflexions personals. A l'inici de curs, l'equip docent proporcionarà més informació i orientacions sobre l'enfocament que ha de tenir aquest treball. L'estudiant que no entregui aquest treball, obtindrà la
la qualificació final de l'assignatura de No Presentat.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
S'obtindrà la qualificació de NO PRESENTAT quan es produeixi una de les circumstàncies següents:

1) Que no presenti el treball pràctic obligatori, dins del termini previst.

2) Que no presenti el portafoli (treball de continguts teòrics obligatori), dins del termini previst.

3) Quan no s'assisteixi, com a mínim, a la meitat de les sessions teòriques.

Cal recalcar que, atès que aquestes activitats sumen el 45% de la qualificació global, no es pot aprovar l'assignatura si s'assisteix a les sessions pràctiques i teòriques (expositives), d'acord amb el que es disposa als criteris d'avaluació.

Avaluació única:
Els estudiants que s'acullin a l'avaluació única hauran de comunicar-ho a l'equip docent i hauran de presentar un treball d'una extensió d'entre 5.000 i 7.000 paraules. Aquest treball, que haurà d'estar escrit íntegrament en anglès, s'estructurarà en els apartats següents:

1) Introducció: objectius del treball
2) Exposició dels continguts de l'assignatura compresos entre els punt 1 i 8.
3) Desenvolupament (ampliació) de dos dels apartats compresos entre els punts 1 i 8, que l'estudiant podrà escollir lliurement.
4) Reflexió crítica personal i aplicacions possibles dels continguts adquirits per l'itinerari professional de l'estudiant.

Per tal de valorar aquest treball, l'equip docent tindrà en compte els apartats següents:

a) Presentació i qualitat de l'expressió escrita (ortografia, gramàtica i narrativa).
b) Originalitat dels continguts de l'Apartat 2 (la valoració d'aquest apartat serà menor quan els estudiants es limitin a utilitzar els materials que el professorat posi a disposició dels estudiants i no utilitzin recursos que hagin cercat per compte propi).
c) Profunditat i abast dels continguts de l'Apart 3 (de nou, la valoració d'aquest apartat serà menor quan els estudiants es limitin a utilitzar els materials que el professorat posi a disposició dels estudiants i no utilitzin recursos que hagin cercat per compte propi).
d) Qualitat de l'elaboració de la reflexió personal crítica.

Aquesta activitat avaluable, serà recuperable, i tindrà una ponderació del 100%. En cas que l'estudiant no obtingui un 5, podrà presentar el mateix treball dins del mes següent a la comunicació de la qualificació. Els treballs de recuperació, que s'avaluaran seguint els criteris indicats a l'inici d'aquest apartat, tindran una qualificació màxima de 5/10.

Requisits mínims per aprovar:
Per considerar superada l’assignatura, caldrà obtenir una qualificació mínima de 5.0

Tutoria

L'equip docent estarà a disposició de l'alumnat que podrà sol·licitar tutories individuals (que es faran presencialment o virtual) per correu electrònic.

Comunicacio i interacció amb l'estudiantat

La comunicació i interacció amb l'alumnat es farà a través de la plataforma Moddle. Els estudiants contactaran amb l'equip docent utilitzant el fòrum virtual del Moodle o el correu electrònic. Quan així es convingui, es faran tutories individuals (presencials o virtuals).

Observacions

L'assignatura s'impartirà íntegrament en anglès. És important que, abans de matricular-se, els i les estudiants tinguin les activitats formatives d'assistència obligatòria, els criteris d'avaluació, i les conseqüències de no assistir a aquestes sessions tant teòriques (expositives) com pràctiques.

Modificació del disseny

Modificació de les activitats:
Escenari semipresencial

En aquest escenari, segons la mida del grup i l’aula assignada, el grup classe es mantindrà i per tant totes les classes seran presencials, o es dividirà en dos grups de manera que assistiran a la meitat de les sessions presencials en dies alterns. El grup que no hi assiteixi aquell dia, rebrà la classe amb professor en modalitat streaming, en l’horari corresponent segons calendari pel curs 2020-2021.

Les pràctiques i l'activitat d'aula es faran de forma presencial.

Escenari tancament UdG.

En cas que es produeixi el tancament de la UdG com a conseqüència d'una crisi sanitària greu, l'assignatura s'impartirà virtualment a l'hora establerta en el calendari acadèmic i per streaming. L'assistència de l'estudiantat a aquestes sessions virtuals continuarà essent obligatòria, i l'equip docent verificarà que els estudiants hi assisteixen d'acord amb el grau d'obligatorietat i els criteris d'avaluació.

Les pràctiques i l'activitat d'aula també es faran per streaming i el material necessari per la seva realització es posarà a disposició dels estudiants dies abans de l’inici d'aquest activitat, amb les instruccions corresponents per la seva realització en aquest format.

Els treballs s'entregaran i avaluaran sense cap canvi respecte l'escenari de normalitat.

Tractament d'estudiants vulnerables o amb confinament temporal.

Els estudiants vulnerables o amb confinament temporal, seguiran les classes per streaming, incloses les sessions pràctiques i l'activitat d'aula prevista durant les classes expositives.

Modificació de l'avaluació:
El sistema d'avaluació no patirà modificacions en cas que l'assignatura no es pugui impartir presencialment (escenari de tancament de la UdG). En aquest cas, l'assistència a les sessions continuarà essent obligatòria i els criteris d'avaluació seran els mateixos tant en un escenari de presencialitat, com de semipresencialitat o tancament de la UdG.

Tutoria i comunicació:
L'equip docent posarà a disposició de l'alumnat un xat i un fòrum a través de la plataforma Moodle. Com a mitjans per comunicar-se en cas d'un escenari de semipresencialitat o de tancament total, s'utilitzarà el correu electrònic, el xat i el fòrum de l'assignatura, i la videoconferència.

Tant a l'escenari presencial, com en el cas del semipresencial o de tancament total, la comunicació amb el conjunt o grups d’estudiants es realitzarà a través de l’activitat “Forum de noticies” “Avisos i noticies” de la plataforma Moodle de l’assignatura. La interacció amb estudiants de manera individual es realitzarà via correu electrònic i tutories (presencials - escenari de normalitat -, o virtuals - semipresencialitat o tancament total -).

Escenari de semipresencialitat

Les sessions de tutories es faran per streaming a hores convingudes a petició de l'estudiant via correu electrònic.

Escenari tancament UdG.

Les sessions de tutories es faran per streaming a hores convingudes a petició de l'estudiant via correu electrònic.

Tractament d'estudiants vulnerables o amb confinament temporal.

Les sessions de tutories també es faran per streaming a hores convingudes a petició de l'estudiant via correu electrònic.

Escull quins tipus de galetes acceptes que el web de la Universitat de Girona pugui guardar en el teu navegador.

Les imprescindibles per facilitar la vostra connexió. No hi ha opció d'inhabilitar-les, atès que són les necessàries pel funcionament del lloc web.

Permeten recordar les vostres opcions (per exemple llengua o regió des de la qual accediu), per tal de proporcionar-vos serveis avançats.

Proporcionen informació estadística i permeten millorar els serveis. Utilitzem cookies de Google Analytics que podeu desactivar instal·lant-vos aquest plugin.

Per a oferir continguts publicitaris relacionats amb els interessos de l'usuari, bé directament, bé per mitjà de tercers (“adservers”). Cal activar-les si vols veure els vídeos de Youtube incrustats en el web de la Universitat de Girona.