Estudia > Oferta formativa > Oferta d'assignatures > Detall de l'assignatura
Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
UdG 30 anys
Tancar
Menú

Estudia a la UdG

Dades generals

Curs acadèmic:
2021
Descripció:
Coneixements bàsics en zoologia. Fonaments de l'organització i el desenvolupament animal, anatomia comparada i sistemàtica, així com de diversitat, filogènia i ecologia dels grans grups animals. Fonaments de zoologia aplicada.
Crèdits ECTS:
6

Grups

Grup CA

Durada:
Semestral, 1r semestre
Professorat:
SILVIA ABRIL MELENDEZ  / JOSEP MARIA BAS LAY  / CRISANTO GOMEZ LOPEZ
Idioma de les classes:
Català (100%)

Competències

 • Capacitat per analitzar críticament a partir de la recollida d'informació i la interpretació de dades , situacions complexes i dissenyar estratègies creatives i innovadores per resoldre-les
 • Saber comunicar-se oralment i per escrit en l'àmbit científic i professional , utilitzant les llengües pròpies i l'anglès
 • Treballar en equip contribuint a l'elaboració de projectes específics i multidisciplinaris
 • Planificar i avaluar la pròpia activitat i el propi aprenentatge i elaborar estratègies per millorar-los aplicant criteris de qualitat
 • Identificar i entendre , a nivell estructural i funcional , les bases moleculars de les estructures i els processos biològics , les seves aplicacions i els mecanismes de regulació
 • Identificar i descriure els cicles biològics i les adaptacions funcionals al medi
 • Comprendre els diferents nivells organitzatius de l'ecosistema i els seus components , la interacció entre els éssers vius i el seu entorn i identificar les problemàtiques ambientals associades per a la conservació dels ecosistemes i la preservació de la biodiversitat

Continguts

1. Bloc 1. Diversitat dels Metazous: filogènia, classificació, característiques generals, estructura, cicle vital i ecologia Tema 1. Porífers Els Porífers. La filtració. Evolució de l’aparell aqüífer. Models àscon, sícon i lèucon. Reproducció. Diversificació. Ecologia . Tema 5. Cnidaris i Ctenòfors Tema 2. Cnidaris Els Cnidaris: animals diblàstics radials. Dimorfisme i polimorfisme. Els Ctenòfors. Tema 3. Els bilaterals acelomats Bilateralitat: el pas a la vida activa. Lofotrocozous i Ecdisozous (organismes mudadors). Els Platihelmints: Turbelaris, Tremàtodes, Monogenis i Cèstodes. Gnatostomúlids i Nemertins Tema 4. Els pseudocelomats El pseudocel. Posició filogenètica i diversificació dels grups de pseudocelomats. Rotífers, Nemàtodes i Acantocèfals. Tema 5. Aparició del celoma. Definició i mecanismes de formació del celoma. Significat funcional del celoma i diversificació. Tema 6. Mol•luscs Caràcters generals, filogènia i diversificació dels mol•luscs. Caràcters generals dels Gasteròpodes i les adaptacions respiratòries als diferents ambients. Radiació adaptativa: Bivalbs i Cefalòpodes. Tema 7. Anèl•lids, Equiúrids i Sipuncúlids Els Anèl•lids. Filogènia i Ecologia dels anèl•lids. Poliquets, Oligoquets i Hirudinis. Els Equiúrids i els Sipuncúlids. Tema 8. Artròpodes i grups afins Filogènia dels Artròpodes. La cutícula. Els Ecdisozoa o organismes mudadors. Filogènia interna i adaptacions. El procés d’artropodització. Característiques bàsiques dels Artròpodes. Constitució típica d’un metàmer. Els apèndixs i la seva evolució. Estructura i propietats de la cutícula. Cefalització. Tagmatització. Els Quelicerats. Caràcters generals i diversificació Els Crustacis. Caràcters generals i diversificació Els Mandibulats terrestres. Els Miriàpodes: caràcters generals i diversificació Els Hexàpodes. Caràcters generals i diversificació. Locomoció. La metamorfosi. Insectes socials. Ecologia. Tema 9. Lofoforats, Quetognats i Hemicordats Els Lofoforats: un grup natural?. Deuteròstoms: filogènia. Hemicordats Tema 10. Equinoderms Els Equinoderms. Caràcters generals, filogènia i diversificació Tema 11. Cordats Els Cordats. Urocordats, Cefalocordats i Vertebrats. Caràcters generals. Filogènia i diversificació dels Vertebrats. Peixos mandibulats. Condrictis i Osteïctis. Diversificació, mecanismes de defensa i migracions La conquesta del medi terrestre pels Tetràpodes. Amfibis: caràcters generals i diversificació. Reproducció i desenvolupament. Ecologia. Aparició dels Amniotes. Rèptils: caràcters generals, filogènia i diversificació. Termoregulació, depredació i defensa. Els Arcosaures: Cocodrils i Ocells. Adaptacions al vol, diversificació, reproducció i migracions. Els Sinàpsids. Mamífers: caràcters generals. Radiació adaptativa en l’alimentació i locomoció. Reproducció, diversificació i organització social.

2. Bloc 2. ZOOLOGIA EVOLUTIVA - Estudi sistemàtic de la Zoologia: aproximació sistemàtica a l'estudi de l'evolucióo dels animals - Cladogrames: entendre com funcionen i per a que serveixen - Inferència filogenètica: aprendre a construir cladogrames a partir d’un conjunt de caràcters presents en unes poques espècies (1 hora. Aula informàtica). - Evolució de les estratègies reproductives. Mecanismes de reproducció asexual i sexual.

3. Bloc 3.ZOOLOGIA APLICADA I AMBIENTAL - Plagues animals. El cas de les meduses a les nostres costes. Causes i Efectes. - Paràsits. Trets generals del parasitisme. Convergència adaptativa en la vida paràsita. - Zootècnia i fauna del sòl –descomponedors-. - Fauna amenaçada: Catàleg català d’espècies amenaçades.

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Hores virtuals amb professor Total
Prova d'avaluació 3,00 0 0 3,00
Resolució d'exercicis 4,00 28,00 0 32,00
Sessió expositiva 30,00 35,00 0 65,00
Sessió participativa 25,00 25,00 0 50,00
Total 62,00 88,00 0 150

Bibliografia

 • Michelena Saval, J.M (2004 ). Fonaments de zoologia . València: Universitat de València. Catàleg
 • Ruppert, Edward E (cop. 1996 ). Zoología de los invertebrados (6ª ed. [inglesa, 5ª en español]). México [etc.]: McGraw-Hill Interamericana. Catàleg
 • Díaz, Jose A (DL 1998 ). Zoología : aproximación evolutiva a la diversidad y organización de los animales . Madrid: Síntesis. Catàleg
 • Hickman, Cleveland P. (cop. 2009 ). Principios integrales de zoología (14ª ed.). Madrid [etc.]: McGraw-Hill. Catàleg
 • Folch i Guillèn, Ramon (1984- ). Història natural dels Països Catalans . Barcelona: Enciclopèdia Catalana. Catàleg
 • Linzey, Donald (2001 ). Vertebrate biology . Boston [etc.]: McGraw-Hill. Catàleg
 • Pechenik, Jan A (cop. 2000 ). Biology of the invertebrates (4th ed). Boston [etc.]: McGraw Hill. Catàleg
 • Tellería, José Luis|q(Tellería Jorge) (1991 ). Zoologia evolutiva de los vertebrados . Madrid: Síntesis. Catàleg

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat % Recuperable
Resolució d'exercicis 1 al llarg del curs es presentaran exercicis o petits treballs que l'estudiant haurà d'anar entregant 10 No
Resolució d'exercicis 2 al llarg del curs es presentaran exercicis o petits treballs que l'estudiant haurà d'anar entregant 10 No
Resolució d'exercicis 3 al llarg del curs es presentaran exercicis o petits treballs que l'estudiant haurà d'anar entregant 10 No
Resolució d'exercicis 4 al llarg del curs es presentaran exercicis o petits treballs que l'estudiant haurà d'anar entregant 10 No
prova final d'avaluació s'avaluaran tots els continguts donats al llarg de l'assignatura 60

Qualificació

En el cas d'avaluació continua:
Cal aprovar l'examen final per a poder fer mitjana amb la resta d'activitats avaluables de l'assignatura considerant els percentatges de pes en la nota de cada activitat d'avaluació.

Les activitats recuperables son les proves parcials i l'examen final. Una vegada aprovat l'examen de recuperació es reutilitzaran les valoracions de les activitats avaluables que l'estudiant hagi obtingut en el seu moment per tal d'obtenir la nota final.

En el cas d'avaluació única:
Cal aprovar l'examen final per aprovar l'assignatura, o l'examen de recuperació si fos el cas. La qualificació s'obté de la nota de l'examen final ja que en aquest cas el 100% de la nota prové del mateix.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
L’estudiant que realitzi activitats d'avaluació però posteriorment no es presenti a l’examen final li constarà un “no presentat” a l’expedient. Ara bé, si aquesta mateixa persona no es presenta tampoc a l'examen de recuperació li constarà la nota en funció dels punts obtinguts fins aleshores.

Tot estudiant que hagi de matricular-se de nou de Zoologia (perquè ha suspès o no s'ha presentat) haurà de realitzar totes les activitats de nou. En cas contrari les activitats d'avaluació no realitzades puntuen 0.

Es podrà tenir en compte l'informe del tutor/a.

Avaluació única:
L'avaluació única consistirà en un examen final que inclourà els conceptes i temes tractats a totes les activitats de l'assignatura.

Requisits mínims per aprovar:
Per considerar superada l’assignatura, caldrà obtenir una qualificació mínima de 5.0

Tutoria

Les tutories per resoldre dubtes de l'assignatura seran en hores convingudes per correu electrònic entre alumnes i professor.

Comunicacio i interacció amb l'estudiantat

La tutoria podrà ser presencial o on-line.

Modificació del disseny

Modificació de les activitats:
Escenari semipresencial.
Les activitats del tipus classes seran semipresencial seguint la distribució de dies i hores per grups i aules que determini la facultat. Les exposicions es podran seguir directament a l'aula, per streaming, pel cas d'alumnes confinats; o de manera asíncrona a partir de les presentacions accessibles al web de l'assignatura.
Les activitats avaluables no es modifiquen ja que es poden desenvolupar per igual en aquest escenari amb independència de presencialitat o no presencialitat, amb tot el material necessari pel seu desenvolupament accessible al web de l'assignatura; i explicacions per part del professor presencialment si és el cas, o de manera virtual asíncrona.

Escenari tancament UdG.
Totes les activitats passaran a ser APV (activitats amb professor virtual) asíncrona a traves de presentacions i explicacions gravades i disponibles al web de l'assignatura.
Les activitats avaluables no es modifiquen ja que es poden desenvolupar per igual en aquest escenari amb tot el material necessari pel seu desenvolupament accessible al web de l'assignatura.

Tractament d'estudiants vulnerables o amb confinament temporal.
Les activitats per aquests alumnes passaran a ser APV (activitats amb professor virtual) asíncrona a traves de presentacions i explicacions gravades i disponibles al web de l'assignatura.
Les activitats avaluables no es modifiquen ja que es poden desenvolupar per igual en aquest escenari.


Modificació de l'avaluació:
Escenari semipresencial.
No hi haurà cap modificació de l'avaluació. S'aplicaran els mateixos criteris i requisits.
Les activitats d'avaluació seran presencials menys en el cas que s'especifiqui que son on-line.

Escenari tancament UdG.
No hi haurà cap modificació de l'avaluació. S'aplicaran els mateixos criteris i requisits.
Les activitats d'avaluació seran on-line.

Tractament d'estudiants vulnerables o amb confinament temporal.
No hi haurà cap modificació de l'avaluació. S'aplicaran els mateixos criteris i requisits.
Les activitats d'avaluació seran on-line sempre o temporal depenent de la tipologia d'estudiant o si el confinament és temporal.

Tutoria i comunicació:
Escenari semipresencial.
Les tutories per resoldre dubtes de l'assignatura seran en hores convingudes per correu electrònic entre alumnes i professor.
La tutoria podrà ser presencial o on-line.

Escenari tancament UdG.
Les tutories per resoldre dubtes de l'assignatura seran en hores convingudes per correu electrònic entre alumnes i professor.
La tutoria serà on-line.


Tractament d'estudiants vulnerables o amb confinament temporal.
Les tutories per resoldre dubtes de l'assignatura seran en hores convingudes per correu electrònic entre alumnes i professor.
La tutoria serà on-line.

Escull quins tipus de galetes acceptes que el web de la Universitat de Girona pugui guardar en el teu navegador.

Les imprescindibles per facilitar la vostra connexió. No hi ha opció d'inhabilitar-les, atès que són les necessàries pel funcionament del lloc web.

Permeten recordar les vostres opcions (per exemple llengua o regió des de la qual accediu), per tal de proporcionar-vos serveis avançats.

Proporcionen informació estadística i permeten millorar els serveis. Utilitzem cookies de Google Analytics que podeu desactivar instal·lant-vos aquest plugin.

Per a oferir continguts publicitaris relacionats amb els interessos de l'usuari, bé directament, bé per mitjà de tercers (“adservers”). Cal activar-les si vols veure els vídeos de Youtube incrustats en el web de la Universitat de Girona.