Estudia > Oferta formativa > Oferta d'assignatures > Detall de l'assignatura
Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
Tancar
Menú
Identificació

Estudia a la UdG

Dades generals

Curs acadèmic:
2020
Descripció:
Disseny i planificació d'un estudi estadístic. Tècniques d'obtenció de dades. Anàlisi estadística exploratòria univariant de dades. Anàlisi estadística exploratòria bivariant de dades. Teoria de la probabilitat. Inferència estadística (Z, t, Chi, F). Experiments amb un i més factors. Models de regressió lineal simple.
Crèdits ECTS:
6

Grups

Grup BT

Durada:
Anual
Professorat:
MARIA BUXO PUJOLRAS  / JORDI FONT SALVATELLA  / SANTIAGO THIO FERNANDEZ DE HENESTROSA
Idioma de les classes:
Català (100%)

Competències

 • Capacitat per analitzar críticament a partir de la recollida d'informació i la interpretació de dades , situacions complexes i dissenyar estratègies creatives i innovadores per resoldre-les.
 • Utilitzar i aplicar de forma segura la instrumentació i les metodologies experimentals pròpies de la disciplina.

Continguts

1. Anàlisi estadística exploratòria univariant de dades.

          1.1. Tipologia de les dades

          1.2. Estudi de dades categòriques

          1.3. Estudi de dades numèrqiues

2. Anàlisi estadística exploratòria bivariant de dades.

          2.1. Estudi conjunt de dues variables categòriques

          2.2. Estudi conjunt d'una variable categòrica i una variable numèrica.

          2.3. Estudi conjunt de dues variables numèriques.

3. Teoria de la probabilitat.

4. Inferència estadística

          4.1. Tipus variables i models

          4.2. Intervals de confiança

          4.3. Contrastos paramètrics

          4.4. Contrastos Xi-quadrat i G (bondat d’ajust i independència)

5. Experiments amb un i dos factors.

          5.1. Anova unifactorial

          5.2. Anova bifactorial

6. Correlació

7. Models de regressió lineal simple.

8. Disseny i planificació d'un estudi estadístic.

9. Tècniques d'obtenció de dades.

          9.1. Estudis observacionals

          9.2. Disseny d'experiments

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Hores virtuals amb professor Total
Anàlisi / estudi de casos 18,00 30,00 18,00 66,00
Elaboració individual de treballs 1,00 13,00 1,00 15,00
Prova d'avaluació 6,00 28,00 0 34,00
Resolució d'exercicis 1,00 8,00 1,00 10,00
Sessió pràctica 7,00 11,00 7,00 25,00
Total 33,00 90,00 27,00 150

Bibliografia

 • Pagano, Marcello (cop. 2001 ). Fundamentos de bioestadística . México: International Thomson. Catàleg
 • Zar, Jerrold H (cop. 1999 ). Biostatistical analysis (4th ed.). London: Prentice-Hall International. Catàleg
 • Sokal, Robert R (1980 ). Introducción a la bioestadística . Barcelona [etc.]: Reverté. Catàleg
 • Gotelli, Nicholas J (cop. 2004 ). A Primer of ecological statistics . Sunderland: Sinauer Associates. Catàleg
 • Quinn, Gerry P (2002 ). Experimental design and data analysis for biologists . Cambridge: Cambridge University Press. Catàleg
 • Legendre, Pierre (1998 ). Numerical ecology (2nd english ed.). Amsterdam [etc.]: Elsevier. Catàleg
 • Gonick, Larry (1999 ). La Estadística en cómic . Barcelona: Zendrera Zariquiey. Catàleg
 • Crawley, Michael J (2013 ). The R book (2nd ed.). Hoboken, NJ: John Wiley & Sons Inc.. Recuperat 07-07-2015, a http://onlinelibrary.wiley.com/book/10.1002/9781118448908 Catàleg
 • Good, Phillip I (cop. 2012 ). Common errors in statistics (and how to avoid them). [Hoboken, N.J.]: John Wiley & Sons. Recuperat 07-07-2015, a http://onlinelibrary.wiley.com/book/10.1002/9781118360125 Catàleg
 • Riba i Romeva, Clara (2013 ). Regresión lineal aplicada. Girona: Documenta Universitaria. Recuperat 07-07-2015, a http://www.edu-library.com/ca/showswf?id=704 Catàleg
 • Miller, J. N (DL 2002 ). Estadística y quimiometría para química analítica . Madrid: Prentice Hall. Catàleg

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat % Recuperable
Resolució d'exercicis tipus test mitjançant la plataforma ACME. S'hauran de lliurar abans de les dates prefixades a l'inici de curs. Aquesta puntuació haurà de quedar validada. Aquesta activitat no és recuperable. 10 No
Treball pràctic amb dades Aplicació de les tècniques per descriure i treure conclusions sobre les dades. Treball en grup i amb diverses parts. S'hauran de lliurar abans de les dates prefixades a l'inici de curs. Aquesta puntuació haurà de quedar validada. Aquesta activitat no és recuperable. 20 No
Examen de pràctiques: ús del paquet estadístic R Prova amb ordinador que formarà part de l'avaluació continuada de l'assignatura. Aquesta activitat no és recuperable. 20 No
Examen parcial 1 Realització d'una prova d'avaluació de la primera part del temari. Activitat recuperable 15
Examen parcial 2 Realització d'una prova d'avaluació de la segona part del temari. Activitat recuperable 35

Qualificació

Si es treu un mínim de 3.5 en cada un dels exàmens parcials, l'alumne validarà la part no presencial. I la nota FINAL serà la suma ponderada de les qualificacions dels ACMES(10%), treballs(20%), examen de pràctiques(20%) i exàmens parcials(50%).

Si NO es treu un mínim de 3.5 en cada un dels exàmens parcials, l'alumne NO validarà la part no presencial. I la nota FINAL serà la suma ponderada de les qualificacions de l'examen de pràctiques(20%) i exàmens parcials(80%).

RECUPERACIÓ: L'alumne només podrà recuperar els exàmens parcials que tingui suspesos. En cas que la nota de recuperació d'un examen parcial sigui superior a l'anterior, es prendrà aquesta com a nota definitiva de l'examen. En cas contrari, es prendrà com a nota definitiva la mitjana de les notes dels dos exàmens. LA VALIDACIÓ DE LA PART NO PRESENCIAL ES CALCULARÀ DE LA MATEIXA FORMA AMB LES QUALIFICACIONS OBTINGUDES A LA RCUPERACIÓ.

PER PRESENTAR-SE A L'EXAMEN DE RECUPERACIÓ CAL HAVER-SE PRESENTAT ALS DOS EXÀMENS PARCIALS.

L’assignatura quedarà superada si la nota resultant és superior o igual a 5 sobre 10.

Un cop superada l'assignatura, per a la qualificació definitiva de l'alumne el professor pot tenir en compte, a més de la suma de qualificacions, altres aspectes que el professor consideri convenient tenir en compte (participació a classe, realització de treballs voluntaris, etc).

La qualificació del treball pràctic també servirà per qualificar la competència "Capacitat per analitzar críticament a partir de la recollida d'informació i la interpretació de dades , situacions complexes i dissenyar estratègies creatives i innovadores per resoldre-les".

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
Qualsevol activitat d'avaluació no presentada tindrà la qualificació de 0. Una qualificació final de NP (no presentat) s'obtindrà només quan l'alumne no es presenti a cap dels exàmens parcials.

Avaluació única:
Constarà de l'examen de pràctiques (20%) i d'un examen final (80%). L'assignatura quedarà superada si la nota resultant és superior o igual a 5 sobre 10


Requisits mínims per aprovar:
Per considerar superada l’assignatura, caldrà obtenir una qualificació mínima de 5.0

Tutoria

Les tutories personalitzades amb els estudiants es duran a terme de forma presencial o virtual mitjançant Google Meet. Prèviament caldrà concertar la tutoria per alguna de les vies de comunicació establertes.

Comunicacio i interacció amb l'estudiantat

A part de la comunicació i interacció que es produeixi a l’aula a les hores d’activitat presencial, la comunicació amb els estudiants és portarà a terme via un dels tres mitjans següents:
• Correu electrònic
• El sistema de missatgeria del Moodle de l’assignatura
• Fòrums en el Moodle de l’assignatura

Observacions

L'estudiant matriculat podrà accedir a la intranet La Meva UdG on hi trobarà el programa detallat, la temporalització de l'assignatura, apunts referents a la teoria, problemes, pràctiques, els treballs pràctics proposats i altres recursos.

La web on es pot baixar el paquet estadístic R i diferents llibreries, així com fitxers explicatius i ajudes per cada llibreria:
http://www.r-project.org/

Modificació del disseny

Modificació de les activitats:
En el cas que s’hagi de passar a un escenari presencial es mantindran les activitats ja programades de forma semipresencial i les activitats no presencials es passaran a presencials reorganitzant els grups si és necessari

Modificació de l'avaluació:
En el cas que s’hagi de passar a un escenari 100% presencial es mantindran les activitats ja programades i les activitats no presencials es passaran a presencials reorganitzant els grups si és necessari

Tutoria i comunicació:
Es mantidran els canals de comunicació