Estudia > Oferta formativa > Oferta d'assignatures > Detall de l'assignatura
Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
Tancar
Menú
Identificació

Estudia a la UdG

Dades generals

Curs acadèmic:
2020
Descripció:
Els continguts del mòdul s'estructuren al voltant dels següents blocs temàtics: 1. Psicosociologia de la intervenció social: a. Polítiques socials i intervenció social. El canvi social intencional. Problemes i necessitats socials i les seves representacions socials. Drets humans. Risc social i prevenció. Benestar social i qualitat de vida. b. Coneixement bàsic, aplicable i aplicat. Psicologia social aplicada. La perspectiva comunitària. Sentit de comunitat, potenciació i desenvolupament comunitari. c. Paradigmes històrics en les formes d'afrontar problemes i necessitats socials. Tècniques d'intervenció social. Prosocialitat i xarxes de suport social. La donació. El voluntariat. L'ajuda mútua. La mediació. El cooperativisme. d. Avaluació de situacions complexes. L'ús d'indicadors socials i psicosocials. Planificació i organització d'intervencions socials. Investigació valorativa. Agents socials implicats i participació social. El psicòleg de la intervenció social. Ètica de la intervenció psicosocial. 2. Àmbits de la intervenció psicosocial: a. Sistemes de benestar i protecció social (serveis socials): Infantesa, adolescència i família. Joves i adults. Persones grans. Persones afectades per altres situacions que poden comportar desigualtat o exclusió social. Sistema de salut. Sistema educatiu. b. Altres àmbits d'intervenció (psico)social. Treball i desocupació. Seguretat amb el sistema social: política, jurídica, ciutadana. Medi ambient. Vida política i vida sociocultural. Economia, consum, màrqueting i publicitat. Temps lliure, esports i turisme.
Crèdits ECTS:
12

Grups

Grup J

Durada:
Anual
Professorat:
MARIA PILAR ALBERTIN CARBO  / ANTONIA DORADO CABALLERO  / ROSOR RIERA DIUMENJO
Idioma de les classes:
Català (75%), Castellà (25%)

Competències

 • Analitzar les situacions presentades pel professor formulant hipòtesis, contrastant alternatives, valorant conseqüències i prenent decisions.
 • Participar en activitats orals sobre el propi àmbit de coneixement en llengua anglesa.
 • · Saber analitzar les demandes i les necessitats de persones, grups o organitzacions en diferents contextos utilitzant els marcs teòrics de la psicologia
 • · Establir les prioritats, les metes i els objectius de la intervenció
 • · Identificar les característiques dels individus, grups o organitzacions i els contextos rellevants per als serveis que se sol·licita
 • · Valorar, contrastar i prendre decisions sobre l'elecció dels mètodes i dels instruments de mesura adequats en cada situació o context d'avaluació
 • · Aplicar tècniques per recollir informació sobre l'estudi del funcionament dels individus, grups i organitzacions
 • · Saber desenvolupar models d'avaluació dels programes i les intervencions
 • · Desenvolupar productes i serveis a partir de la teoria i els mètodes psicològics
 • · Identificar les variables (individuals, ambientals, etc.) que poden influir en la intervenció
 • · Aplicar els mètodes o les estratègies recollits en el pla d'intervenció, d'acord amb els objectius establerts, en els contextos rellevants per al servei demanat.
 • · Mostrar respecte, confidencialitat i compromís ètic en la comunicació de la informació resultant de la pràctica professional i la investigació

Continguts

1. TEMA 1. Polítiques socials i intervenció social. Els Drets Humans. La participació social. Les necessitats socials. Els problemes socials. TEMA 2. Les situacions de risc social i la prevenció. Vulnerabilitat i resiliència. TEMA 3. Aspectes psicosocials del canvi social. Representacions socials associades a problemes o necessitats socials. Paradigmes històrics. La promoció del benestar i de la qualitat de vida. TEMA 4. Processos psicològics personals i conductes d’ajuda. La prosocialitat. Les justificacions de les conductes de negació d’ajuda. La donació. El voluntariat. TEMA 5. Investigació i avaluació de realitats socials complexes. Els indicadors en la recerca avaluativa. L’avaluació de programes. Objectius i funcions. Tipus d’avaluacions. TEMA 6. La intervenció psicosocial en el marc de les polítiques socials. Els agents socials implicats en processos interventius. El psicòleg/a de la intervenció social. L’ètica de la intervenció psicosocial. TEMA 7. Coneixement bàsic, aplicable i aplicat. Psicologia social aplicada. La perspectiva comunitària. Sentit de comunitat, potenciació i desenvolupament comunitari. TEMA 8. Planificació i organització de serveis de benestar social. Objecte, objectiu i recursos. Tipus d’intervencions. La mediació. La interdisciplinarietat i el treball en equip. El treball en xarxa. TEMA 9. Sistemes de benestar i protecció social (serveis socials): Infantesa, adolescència i família; joves i adults; persones grans.

2. TEMA 10. Àmbits de la intervenció social. Sistema de salut. Sistema educatiu. Treball i desocupació. Seguretat amb el sistema social: política, justícia, ciutadania. Medi ambient. Vida política i vida sociocultural. Economia, consum, màrqueting i publicitat. Temps lliure, esports i turisme. Persones afectades per altres situacions que poden comportar desigualtat o exclusió social.

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Hores virtuals amb professor Total
Anàlisi / estudi de casos 7,00 10,00 6,00 23,00
Cerca i anàlisi d'informació 0 30,00 10,00 40,00
Elaboració individual de treballs 7,00 40,00 8,00 55,00
Lectura / comentari de textos 2,00 30,00 6,00 38,00
Prova d'avaluació 4,00 30,00 0 34,00
Sessió expositiva 14,00 14,00 0 28,00
Sessió pràctica 26,00 35,00 0 61,00
Visionat/audició de documents 2,00 15,00 4,00 21,00
Total 62,00 204,00 34,00 300

Bibliografia

 • Álvaro, J. L; Garrido, A; Torregrosa, J. R. (1998). Psicología social aplicada. Madrid: McGraw Hill. . Catàleg
 • Ballester, L. (1999). Las necesidades sociales. Teoría y conceptos básicos.. Síntesis: Madrid. Catàleg
 • Baron, R.A. i Byrne, D. (2005). Psicología social. (10). Madrid: Prentice Hall. Catàleg
 • Barrón, A. (1996). Apoyo social. Aspectos teóricos y aplicaciones.. Madrid: Siglo XXI. Catàleg
 • Blanco, A. i Rodríguez, J. (2007). Intervención psicosocial.. Madrid: Pearson Educación. Catàleg
 • Bronfenbrenner, Urie (1987). La Ecología del desarrollo humano: experimentos en entornos natur. Barcelona: Paidós. Catàleg
 • Casas, Ferran (1990). Els Indicadors psicosocials. Barcelona: Escola Universitària de Treball Social . Catàleg
 • Casas, F., González, M., Montserrat, C., Navarro, D., Malo, S., Figuer, C., Bert (2008). Informe sobre experiencias de participación social efectiva de niños, niñas y ad. Madrid: Ministerio de Educación Política Social y Deporte.. Catàleg
 • Casas, F. (1996). Bienestar social: una introducción psicosociológica.. Barcelona : PPU. Catàleg
 • Casas, F. (1998). Infancia: perspectivas psicosociales. Barcelona: Paidós. Catàleg
 • Castells, M. (2003). L’era de la informació Vol.I-II-III. Barcelona: UOC. Catàleg
 • Chadi, M. (2000). Redes sociales en el trabajo social.. Buenos Aires: Editorial Espacio. Catàleg
 • Convenció sobre els drets de l'infant : adoptada per l'Assemblea General de les (2002). UNICEF Catalunya. Catàleg
 • Doyal, L., i Gough, I. (1991). Teoría de las necesidades humanas.. Madrid: Fuhem. Catàleg
 • Fernández-Ballesteros, R. (1996). Evaluación de Programas. Una guía práctica en ámbitos sociales, educativos y de. Madrid: Síntesis. Catàleg
 • Gaitán, L & Martinez, M. (2006). El enfoque de derechos de la infancia en la programación. Guía para el diseño, . Madrid: Facultad de ciencias políticas y sociología. UCM. Catàleg
 • Gómez Serra, M. (2004). Evaluación de los servicios sociales.. Barcelona: Gedisa. Catàleg
 • Gracia, E. (1997). El apoyo social en la intervención comunitaria.. Barcelona: Paidós. Catàleg
 • Gracia, E., Herrero, J. i Musito, G. (1995). El apoyo social. Barcelona: PPU. Catàleg
 • López-Cabanas, M. i Chacón, F. (1997). Intervención psicosocial y servicios sociales. Un enfoque participativo. Madrid: Síntesis. Catàleg
 • Javaloy, F. (2001). (2001). Comportamiento colectivo y movimientos sociales.. Madrid: Pearson. Catàleg
 • Manciaux, M. (coord.) (2003). La Resiliencia: resistir y rehacerse.. Barcelona: Gedisa. Catàleg
 • Martín, A., Chacón, F. i Martínez, M (1988). Psicología Comunitaria. Madrid: Visor. Catàleg
 • Martín, A. (1998). Psicología comunitaria. Fundamentos y aplicaciones.. Madird: Síntesis. Catàleg
 • Maya, I., García, M. i Santolaya, F.J. (2007). Estrategias de intervención psicosocial. Madrid: Pirámide. Catàleg
 • Montero, M. (2003). Teoría y práctica de la Psicología Comunitaria.. Madrid: Paidós. Catàleg
 • Munné, F. (1986). La construcción de la psicología social como ciencia teórica. Barcelona: Alamex. Catàleg
 • Musitu, G., Herrero, J., Cantera, L. i Montenegro, M. (2004). Introducción a la Psicología Comunitaria. . Barcelona: UOC. Catàleg
 • Rodríguez Roca, J. i Alonso, JM (Coord.) (2003). Repensar la Intervención social (1y2). Barcelona: Col.legi Ofical de Psicòlegs de Catalunya.. Catàleg
 • Rodríguez, A y Zarco, V. (Dirs.) (2008). Psicología de los recursos humanos. Madrid: Ediciones Pirámide. Catàleg
 • Romay, J (2007). Perspectivas y retrospectivas de la psicología social en los albores del s. XXI. Madrid: Biblioteca Nueva.
 • Sánchez, A. (1996). Psicología Comunitaria. Bases conceptuales y métodos de interevención. Barcelona: PPU. Catàleg
 • Sánchez, A. (2002). Psicología Social Aplicada . Madrid: Prentice Hall. Catàleg
 • Sánchez, A. i Musitu, G. (1996). Intervención comunitaria: aspectos científicos, técnicos y valorativos. Barcelona: PPU. Catàleg
 • Sanjuan C. (1996). Intervención psicosocial . Barcelona: Anthropos. Catàleg
 • Sluzki, C. (1996). La red social: frontera de la práctica sistémica.. Barcelona: Gedisa. Catàleg
 • Vanistendael, S. i Lecomte, J. (2002). La felicidad es posible.Despertar en niños maltratados la confianza en sí mismos. Barcelona: Gedisa. Catàleg
 • Vázquez Sixto, F., Cabruja, T. (2003). Psicología del comportamiento colectivo. Barcelona: UOC. Catàleg
 • Werner, E. i Smith, R. (1992). Overcoming the odds: high risk children from birth to adulthood. NY: Cornell University Press. Catàleg
 • Montenegro Martínez, Marisela (2009). Avaluació i intervenció psicosocial. Barcelona: UOC Universitat Oberta de Catalunya. Catàleg

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat % Recuperable
Anàlisi / Estudi de casos Treball sobre casos
En el segon semestre es treballaran casos avaluables
15
Elaboració de treballs en grup. Aprenentatge i servei Treball basat en metodologia Aprenentatge i Servei que caldrà realitzar al llarg del 2n semestre. 35 No
Prova d'avaluació Examen en el primer semestre sobre els continguts teòrics i pràctics del mòdul (50% nota del mòdul). S'ha d'aprovar per superar el mòdul o assignatura. 50

Qualificació

Caldrà realitzar i aprovar la prova escrita (examen del 1è semestre)
i el treball ApS (2n semestre) per separat, així com realitzar totes les activitats que siguin obligatòries, per tal de tenir accés a la ponderació de la nota final.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
Es considera no presentat en cas de no fer la prova escrita d'avaluació i/o els treballs de curs i/o les activitats pràctiques.

Avaluació única:
Prova d'avaluació escrita sobre els continguts del mòdul.

Requisits mínims per aprovar:
Per considerar superada l’assignatura, caldrà obtenir una qualificació mínima de 5.0

Tutoria

Les tutories seran principalment a través de mitjans telemàtics.

Comunicacio i interacció amb l'estudiantat

La comunicació i interacció amb l'estudiantat serà principalment a través de mitjans telemàtics.

Observacions

No s'esperen canvis en l'organització i estructura dels continguts, i/o dels criteris d'avaluació, entre el període de matrícula i el començament del mòdul; però en el cas que es produïssin, serien comunicats a l'inici del període de docència corresponent.