Dades generals

Curs acadèmic:
2019
Descripció:
Els continguts de l'assignatura s'organitzaran mitjançant els següents blocs temàtics: • Estadística Inferencial: o Estimació de paràmetres. o Contrast d'hipòtesi. o Contrasts per a mostres independents i mostres relacionades.o Contrasts paramètrics i no paramètrics. • Estadística inferencial amb SPSS. • Aplicació de les tècniques estadístiques d'anàlisi de resultats a investigacions en l'àmbit de la Psicologia.
Crèdits ECTS:
6

Grups

Grup F

Durada:
Semestral, 1r semestre
Professorat:
MARIA EUGENIA GRAS PEREZ  / ANNA SALAMO AVELLANEDA  / JOSEFINA VIETA PIFERRER
Idioma de les classes:
Català (80%), Castellà (20%)

Competències

 • Llegir comprensivament i escriure petits textos del propi àmbit de coneixement en llengua anglesa.
 • · Obtenir i organitzar informació rellevant per al servei demanat
 • · Valorar, contrastar i prendre decisions sobre l'elecció dels mètodes i dels instruments de mesura adequats en cada situació o context d'avaluació
 • · Aplicar tècniques per recollir informació sobre l'estudi del funcionament dels individus, grups i organitzacions
 • · Saber desenvolupar models d'avaluació dels programes i les intervencions
 • · Recoger, ordenar, analitzar i interpretar les dades de la investigació en el marc del coneixement disciplinari establert
 • · Prendre decisions de manera crítica sobre l'elecció, l'aplicació i la interpretació dels resultats derivats dels diferents mètodes d'investigació psicològica.

Continguts

1. Introducció a l'Estadística Inferencial. Estimació de paràmetres. Estimadors puntuals. Propietats dels estimadors. Estimadors per interval: Intervals de confiança d'una proporció i d'una mitjana.

2. Contrast d'hipòtesis. Introducció al contrast d'hipòtesis. Les hipòtesis estadístiques. Els supòsits. L'estadístic de contrast. La presa de decisió. Errors tipus I i tipus II. Potència d'un contrast. Nivell crític i magnitud de l'efecte. Contrastos unilaterals i bilaterals. Contrast d'hipòtesi sobre una proporció. Contrast d'hipòtesi sobre una mitjana.

3. Relació entre dues variables categòriques. Taules de contingència: distribució conjunta de dues variables categòriques. Models d'independència i de relació entre dues variables categòriques. Prova de khi-quadrat. Prova exacta de Fisher. Prova de McNemar per mostres relacionades.

4. Estudi d'una variable categòrica dicotòmica i una variable quantitativa. Contrast de dues mitjanes per grups independents i per mesures repetides. Proves no paramètriques de Mann-Whitney i de Wilcoxon.

5. Estudi d'una variable categòrica politòmica i una variable quantitativa. Anàlisi de la variància per grups independents i per mesures repetides. Contrastos entre grups o entre situacions. Proves no paramètriques de Kruskal-Wallis i de Friedman.

6. Estudi de dues variables quantitatives. Regressió simple. Ajust d'una recta mínim quadràtica. Avaluació de la bondat d'ajustament. Límits de confiança de la recta de regressió. Correlació lineal. Coeficients de correlació de Pearson i d'Spearman.

7. El model lineal general. Anàlisi de la regressió múltiple. Especificació del model de regressió. Estimació dels paràmetres del model. Coeficients associats al model de regressió múltiple. Valoració global del model. Tècniques de selecció del millor model. Verificació dels supòsits del model. Detecció i tractament de la multicolinealitat.

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Classes participatives 14 0 14
Elaboració de treballs 12 20 32
Prova d'avaluació 8 44 52
Resolució d'exercicis 25 20 45
Tutories 7 0 7
Total 66 84 150

Bibliografia

 • Aron, Arthur (cop. 2001 ). Estadística para psicología . Buenos Aires: Pearson Educación. Catàleg
 • Domènech i Massons, Josep Mª (1985 ). Métodos estadísticos : modelo lineal de regresión . Barcelona: Herder. Catàleg
 • Domènech i Massons, Josep Mª (1994 ). Tablas de estadística (6ª ed.). Barcelona: Herder. Catàleg
 • Doménech, J.M. i Riba, M.D. (1989). Introducción al análisis de la Variancia. Bellaterra: Universidad Autónoma de Barcelona. Catàleg
 • Ferrán Aranaz, Magdalena (cop. 2002 ). Curso de SPSS para Windows . Madrid [etc.]: McGraw-Hill. Catàleg
 • Font-Mayolas, S., Gras, M.E. i Planes, M. (2008). Programas preventivos de las drogodependèncias: guía de evaluación. Barcelona: Diputació de Barcelona . Catàleg
 • Hernández Sampieri, Roberto (cop. 2007 ). Fundamentos de metodología de la investigación . Madrid: McGraw-Hill. Catàleg
 • Kerlinger, Fred N (cop. 2002 ). Investigación del comportamiento (4ª ed.). México [et al.]: McGraw-Hill. Catàleg
 • Peña, Daniel (cop. 1997 ). Introducción a la estadística para las ciencias sociales . Madrid [etc.]: McGraw-Hill. Catàleg
 • Pérez López, César (cop. 2005 ). Técnicas estadísticas con SPSS 12 : aplicaciones al análisis de datos . Madrid [etc.]: Prentice Hall. Catàleg
 • Portell, M. i Vives, Jaume (2014). Introducció als dissenys experimentals, quasiexperimentals i ex post facto (primera). Bellaterra: Servei de Publicacions UAB. Catàleg
 • San Martín Castellanos, Rafael Pardo, Antonio Botella, Juan (cop. 1993-2004 ). Análisis de datos en psicología . Madrid: Pirámide. Catàleg
 • Visauta Vinacua, Bienvenido (2007 ). Análisis estadístico con SPSS 14 : estadística básica (3a ed). Madrid: McGraw-Hilll Interamericana. Catàleg
 • Ximénez, Carmen (cop. 2011 ). Cuaderno de practicas de analisis de datos con SPSS . Madrid: Universidad Autónoma de Madrid. Catàleg

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Resolució de problemes i exercicis bàsics. Resolució correcta dels exercicis proposats. Participació activa a les sessions de pràctiques. 20
Treball dirigit de mòdul. Aplicació de les tècniques d'anàlisi de dades adequades a les característiques de la investigació mitjançant el paquet estadístic SPSS. Interpretació correcta de l'informe. Presentació oral i escrita de l'informe segons la normativa A.P.A. 20
Primera activitat individual d'avaluació continuada. Aplicació de les tècniques estadístiques adequades i interpretació correcta dels resultats. 20
Segona activitat individual d'avaluació continuada. Selecció i aplicació de les tècniques estadístiques adequades amb el paquet SPSS i correcta interpretació dels resultats. 10
Tercera activitat individual d'avaluació continuada. Aplicació de les tècniques estadístiques adequades i interpretació correcta dels resultats. 20
Quarta activitat individual d'avaluació continuada. Selecció i aplicació de les tècniques estadístiques adequades amb el paquet estadístic SPSS i correcta interpretació dels resultats. 10

Qualificació

L'avaluació de les competències es farà de manera continuada al llarg del quadrimestre a partir de tres tipus d'activitats: TREBALL DIRIGIT DE MÒDUL (20% del total de l'avaluació), ACTIVITATS PRÀCTIQUES EN LES SESSIONS DE CLASSE (20% del total de l'avaluació), ACTIVITATS INDIVIDUALS PRESENCIALS (60% del total de l'avaluació). Per aprovar l'assignatura s'ha d'obtenir una qualificació global mínima de 5 punts sobre 10 en cada una de les tres activitats d'avaluació (treball de mòdul, activitats pràctiques i activitats individuals d'avaluació).

1. TREBALL DIRIGIT DE MÒDUL (20% de l'avaluació)

Presentació oral i escrita de l'informe d'una recerca quantitativa seguint la normativa A.P.A.

Recuperació de l'activitat: Només és recuperable el 60% de la puntuació de l'activitat donat que l'altre 40% correspon a competències que s'han d'avaluar continuadament al llarg del curs i en el context de la classe.

Els estudiants que no hagin estat avaluats d'aquesta activitat o que no hagin arribat a la puntuació mínima requerida, l'han d'entregar per escrit al professorat responsable durant el període d'avaluació i recuperació.

2. ACTIVITATS PRÀCTIQUES EN LES SESSIONS DE CLASSE (20% de l'avaluació)

S'avaluarà la participació activa en les sessions de pràctiques: resolució d'exercicis i problemes, aplicació de les tècniques estadístiques estudiades mitjançant el programa SPSS i realització d'altres activitats que facilitin la comprensió dels continguts de l'assignatura.

Recuperació de l'activitat: Només és recuperable el 60% de la puntuació d'aquestes activitats donat que el 40% restant correspon a competències que s'han d'avaluar dins del context de la classe.

Els estudiants que no hagin estat avaluats d'aquestes activitats podran recuperar-les realitzant uns exercicis pràctics que proposarà el professorat responsable i que hauran d'entregar durant el període d'avaluació i recuperació.

3. ACTIVITATS INDIVIDUALS PRESENCIALS (60% de l'avaluació)

S'avaluaran les competències dels estudiants a partir de quatre exercicis individuals presencials en els quals es demanarà l'aplicació de les tècniques estadístiques estudiades a la resolució de casos pràctics.

Recuperació de les activitats: Els estudiants que no hagin estat avaluats individualment o que no hagin arribat a la puntuació mínima requerida, podran recuperar aquestes activitats durant el període d'avaluació i recuperació.La realització fraudulenta (plagi) d'algun o alguns exercicis exigits en l'avaluació comportarà la no superació del mòdul.

La menció de Matrícula d'Honor (MH) es considera una valoració qualitativa, a decisió del professor/a. Es podrà atorgar als estudiants que tinguin una qualificació igual o superior a 9,0. El nombre de MH que s’atorguin no podrà ser superior al 5% d’estudiants matriculats.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
Els estudiants que no realitzin CAP de les activitats individuals presencials d'avaluació continuada obtindran la qualificació "no presentat".

Assignatures recomanades

 • Anàlisi de dades en psicologia 1
 • Fonaments de psicologia