Estudia > Oferta formativa > Oferta d'assignatures > Detall de l'assignatura
Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
Tancar
Menú

Estudia

Dades generals

Curs acadèmic:
2022
Descripció:
El procés general de la recerca social des de plantejaments quantitatius i qualitatius. Instruments de recollida d'informació. Criteris de qualitat de la investigació. Procediments bàsics d'anàlisis estadística aplicada a la investigació social.
Crèdits ECTS:
6

Grups

Competències

 • CT1 Reunir i seleccionar informació de forma eficaç i eficient, comprendre i interpretar per a emetre judicis fonamentats sobre temes rellevants d'índole social, científica o ètica
 • CG7 Aplicar els coneixements pedagògics de forma professional, mitjançant l'elaboració i defensa d'arguments i la resolució de problemes
 • CG8 Reunir i seleccionar informació eficaç i eficient per a emetre judicis degudament fonamentats sobre temes rellevants d'índole social, científica o ètica
 • CG9 Transmetre informació a un públic tant especialitzat com no especialitzat, a través de la comunicació oral i escrita (en almenys dos dels idiomes oficials de la Unió Europea), utilitzant les tecnologies de la informació i la comunicació
 • CE2 Analitzar els referents culturals, polítics i legals de caràcter local i global de les propostes educatives i formatives
 • CE3 Realitzar estudis prospectius i avaluatius sobre mancances, necessitats i demandes de formació en la societat actual
 • CE7 Desenvolupar projectes de recerca sobre el medi social i institucional en què es desenvolupa la intervenció
 • CE4 Diagnosticar situacions complexes per afavorir el desenvolupament i aplicació de metodologies adaptades a les diferències socioeconòmiques, culturals i personals
 • CE8 Documentar-se, actualitzar i aprofundir en els coneixements propis relacionats amb el treball social
 • CE5 Realitzar estudis i avaluacions educatives i interpretar els resultats
 • CE9 Diagnosticar les necessitats socials, de persones, famílies, grups i comunitats
 • CE10 Dissenyar, coordinar, aplicar i avaluar propostes innovadores de formació i desenvolupament de recursos formatius
 • CE12 Dissenyar, coordinar, aplicar i avaluar programes d'educació i formació en entorns virtuals

Continguts

1. UNITAT FORMATIVA 1: Evolució, Concepte i fonaments de la investigació educativa i social

          1.1. -Evolució, concepte i característiques de la investigació educativa i social.

          1.2. -Paradigmes de la recerca educativa i social(quantitatiu, qualitatiu i sociocrític). El paradigma emergent (o del canvi)

2. UNITAT FORMATIVA 2: El procés general d’investigació

          2.1. -El procés d’investigació. Perspectiva general del procés.

          2.2. -Origen dels problemes, criteris de selecció d’un problema i plantejament del mateix.

          2.3. -Apartats d’un treball de recerca (introducció, marc teòric, objectius i/o hipòtesis, metodologia, resultats, anàlisi de resultats, conclusions, referències bibliogràfiques, abstract, paraules clau i annexos) i d'un projecte de recerca (introducció, marc teòric, objectius i/o hipòtesis, metodologia, cronograma, pressupost, referències bibliogràfiques i annexos)

          2.4. -La cerca bibliogràfica. Fonts de documentació i d’informació en investigació educativa i social. Com fer les referències bibliogràfiques. Bases de dades. Recursos informàtics.

          2.5. -La redacció d’un treball i d'un projecte de recerca.

          2.6. - Deontologia de la investigació.

3. UNITAT FORMATIVA 3: Investigació educativa i social basada en l’anàlisi de dades quantitatives i distribucions estadístiques

          3.1. -L’estadística i la investigació.

          3.2. -Conceptualització bàsica: estadística descriptiva, estadística inferencial, població, mostra, cas, constructe, variable...

          3.3. -Formes de definir les variables i classificacions de les mateixes.

          3.4. -El mostreig: el cicle del mostreig, avantatges i tipus.

          3.5. -Qüestionari: concepte i característiques; procés d'elaboració i redacció de preguntes. Validesa i fiabilitat.

          3.6. -Les escales de Lickert

          3.7. -Organització de les dades: les freqüències (distribucions de freqüències simples, distribucions de freqüències acumulades i distribucions de freqüències agrupades.

          3.8. Els percentatges

          3.9. -Mesures de tendència central: mitjana, mitjana ponderada, mediana i moda.

          3.10. -Mesures de dispersió: amplitud i desviació típica.

          3.11. -Representació gràfica de les dades.

          3.12. - La corba normal i mesures de distribució: curtosi i asimetria

          3.13. -Anàlisi i interpretació estadística de dades mitjançant el programa EXCEL

4. UNITAT FORMATIVA 4: Investigació educativa i social orientada a la interpretació i a la comprensió.

          4.1. -Fases de la investigació qualitativa

          4.2. Metodologies qualitatives: l'observació participant, la investigació etnogràfica i l'estudi de casos

          4.3. -Instruments: l'entrevista (concepte i característiques, modalitats, planificació i directrius per a la realització...);documents escrits i orals (diaris, cartes, històries de vida i autobiografies); mitjans audiovisuals i documentals (vídeos, fotografies,diapositives i pel.lícules); el sociograma ...

          4.4. -Observació sistemàtica: concepte i característiques, planificació i registre d’observacions...

          4.5. -La triangulació

          4.6. -Anàlisi qualitativa de les dades mitjançant tècniques qualitatives.

5. UNITAT FORMATIVA 5: Investigació social i educativa amb enfocament experimental i no experimental.

          5.1. - La investigació d’enfocament experimental: dissenys experimentals i quasi-experimentals. Característiques del disseny. Control de les variables

          5.2. -La investigació d'enfocament no experimental: estudis longitudinals i transversals.

6. UNITAT FORMATIVA 6: Investigació orientada al canvi i a la presa de decisions

          6.1. La Recerca acció

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Hores virtuals amb professor Total
Anàlisi / estudi de casos 0 1,00 0 1,00
Prova d'avaluació 3,00 23,00 0 26,00
Sessió expositiva 20,00 0 0 20,00
Sessió participativa 6,00 0 0 6,00
Sessió pràctica 15,00 38,00 0 53,00
Treball en equip 10,00 28,00 0 38,00
Tutories de grup 6,00 0 0 6,00
Total 60,00 90,00 0 150

Bibliografia

 • Albert Gómez, M.J (2007). La investigación educativa... Madrid: McGraw Hill.. Catàleg
 • Aliaga, F. (2000). Bases epistemológicas y Proceso de investigación epistemológica. . Valencia: CSV. Catàleg
 • Arnal, Justo (1992 ). Investigación educativa : fundamentos y metodologías . Barcelona: Labor. Catàleg
 • Ballester Brage, Lluís (2001 ). Bases metodológicas de la investigación educativa . Palma: Universitat de les Illes Balears. Servei de Publicacions i Intercanvi Científic. Catàleg
 • Barley, N. (1989). El antropólogo inocente. Barcelona: Anagrama. Catàleg
 • Bartolomé Pina, Margarita (2000 ). Cap on va la investigació educativa = Hacia dónde va la investigación educativa . Barcelona: DULAC. Catàleg
 • Bisquerra Alzina, Rafael (cop. 1989 ). Métodos de investigación educativa : guía práctica . Barcelona: CEAC. Catàleg
 • Buendía Eisman, Leonor (1998 ). Métodos de investigación en psicopedagogía . Madrid [etc.]: McGraw-Hill. Catàleg
 • Campillo, M. i Zaplana, A (2007). Investigación, educación y desarrollo profesional. Murcia: DM. Catàleg
 • Cohen, Louis (1990 ). Métodos de investigación educativa . Madrid: La Muralla. Catàleg
 • Colás Bravo, Mª Pilar (1992 ). Investigación educativa . Sevilla: Alfar. Catàleg
 • Cortada, N., Macbeth, G. i López, A. (2008). Técnicas de investigación científica. . Buenos Aires: Lugar Editorial. Catàleg
 • Dendaluce, Iñaki (1988 ). Aspectos metodológicos de la investigación educativa . [Vitoria etc.]: II Congreso Mundial Vasco [etc.]. Catàleg
 • Elliott, John (1990 ). La Investigación-acción en educación . Madrid: Morata. Catàleg
 • Fullana Noell, Judit (2006 ). Introducció a l'estadística aplicada per a educadors. Girona: Universitat de Girona. Departament de Pedagogia. Recuperat 09-07-2012, a http://hdl.handle.net/10256/601 Catàleg
 • Gil Flores, Javier (1994 ). Análisis de datos cualitativos : aplicaciones a la investigación educativa . Barcelona: PPU. Catàleg
 • Goetz, J.P (1988 ). Etnografía y diseño cualitativo en investigación educativa. Madrid: Morata. Catàleg
 • Imbernón, Francesc Alonso, Ma José (2002 ). La Investigación educativa como herramienta de formación del profesorado : reflexión y experiencias de investigación educativa . Barcelona: Graó. Catàleg
 • Latorre Beltrán, Antonio (1996 ). Bases metodológicas de la investigación educativa . Barcelona: Hurtado Mompeó. Catàleg
 • Latorre, Antonio (2003 ). La Investigación-acción : conocer y cambiar la práctica educativa . Barcelona: Graó. Catàleg
 • Martínez Domínguez, (1999). La Investigación educativa desde el enfoque de la diversidad. Revista de educación especial , 25(), 83-99 Catàleg
 • Maykut, Pamela (1994 ). Begining qualitative research : a philosophic and practical guide . London [etc.]: The Falmer Press. Catàleg
 • McMillan, James H (cop. 2005 ). Investigación educativa : una introducción conceptual (5ª ed.). Madrid [etc.]: Pearson. Catàleg
 • Murillo, F.J. i Martínez-Garrido, C. (2012). Análisis de datos cuantitativos con SPSS en investigación socioeducativa. Madrid: UAM Ediciones. Catàleg
 • Pérez Serrano, Gloria (1990 ). Investigación-acción : aplicaciones al campo social y educativo . Madrid: Dykinson. Catàleg
 • Pérez Serrano, Gloria (1994 ). Investigación cualitativa, retos e interrogantes . Madrid: La Muralla. Catàleg
 • Rincón, Delio del (cop. 1995 ). Técnicas de investigación en ciencias sociales . Madrid: Dykinson. Catàleg
 • Rodríguez Gómez, Gregorio (1996 ). Metodología de la investigación cualitativa . Málaga: Aljibe. Catàleg
 • Ruiz Olabuénaga, José Ignacio (2012 ). Metodología de la investigación cualitativa (5a ed.). Bilbao: Universidad de Deusto. Catàleg
 • Silverman, D. (2005). Doing qualitative research. . London: Sage Publications.. Catàleg
 • Stake, Robert E (1998 ). Investigación con estudio de casos . Madrid: Morata. Catàleg
 • Stake, Robert E (cop. 2010 ). Qualitative research : studying how things work . New York: Guilford Press. Catàleg
 • Tesouro, M. i Puiggalí, J. (2004). Beneficios de la utilización del ordenador en el aprendizaje: un diseño experime. Edutec: Revista Electrónica de Tecnología Educativa, 17(), 1-19 Catàleg
 • Tójar Hurtado, Juan Carlos (cop. 2006 ). Investigación cualitativa : comprender y actuar . Madrid: La Muralla. Catàleg
 • Visauta Vinacua, Bienvenido (2007 ). Análisis estadístico con SPSS 14 : estadística básica (3a ed). Madrid: McGraw-Hilll Interamericana. Catàleg
 • Welkowitz, Joan (1986 ). Estadística aplicada a las ciencias de la educación . Madrid: Santillana. Catàleg
 • Willis, Paul E (1988 ). Aprendiendo a trabajar : cómo los chicos de la clase obrera consiguen trabajos de clase obrera . Madrid: Akal. Catàleg
 • Woods, Peter Hammersley, Martyn (1995 ). Género, cultura y etnia en la escuela : informes etnográficos . Barcelona [etc.]: Paidós [etc.]. Catàleg
 • Yin, Robert K (cop. 2011 ). Qualitative research from start to finish . New York: Guilford Press. Catàleg
 • Zorrilla, M. (2010). Investigación Educativa, Políticas Públicas y Práctica Docente. Triángulo de Geo. REICE. Revista Iberoamericana sobre Calidad, Eficacia y Cambio en Educación, 8(2), 74-92

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat % Recuperable
Realització d’un treball de recerca en equip (grups de fins a 5 estudiants) aplicant habilitats i coneixements adquirits. A l’hora de qualificar el treball es farà de la següent forma:
a) la redacció del treball seran 8 punts sobre 10 i es tindrà en compte: 1) que s’hagin llegit articles o llibres rellevants sobre el tema que s'hagi triat i que en fer les cites i les referències bibliogràfiques s’utilitzi la normativa de l’APA, 2) redacció i ortografia correctes, 3) coherència entre les diferents parts, 4) tutories realitzades, 5) elaboració d’algun instrument, 6) anàlisi de dades complert 7)redacció de conclusions i propostes de millora.

b) 2 punts sobre 10 consistiran en el seguiment que es farà del treball (presentació de la fitxa) i en l'exposició oral del mateix.

Cal destacar que, en funció d'aquests criteris d'avaluació, la qualificació d'un mateix treball podrà ser diferent pels diferents alumnes d'un mateix grup i en els casos en que es detecti que el treball ha estat copiat es considerarà l'assignatura suspesa.
S'ha de presentar tant per la web com en format paper.
25
Realització de pràctiques d’estadística amb el programa EXCEL en grups de màxim de 2 estudiants. Les pràctiques d’estadística amb el programa EXCEL que es podran fer en grups de màxim de 2 estudiants. En cas de suspendre la recuperació consistirà en fer els mateixos exercicis, però amb una matriu de dades diferent que serà proporcionada pel professor/a. 15
Preparació i realització d'un examen final mitjançant l'estudi personal i la realització d'exercicis d'entrenament.
Per poder realitzar l’examen en una data diferent de la prevista cal consultar la normativa vigent.
Es valoraran tant els continguts teòrics com els pràctics així com també es valorarà el currículum lector. 55
Realització d'un Qüestionari a través del Moodle per tal que l'estudiant vegi quin és el seu nivell i li serveixi per repassar l'assignatura La mateixa plataforma Moodle donarà un feedback de les respostes del qüestionari a l'estudiant i posteriorment es resoldran els dubtes que hagin sorgit en la realització del mateix.
5 No

Qualificació

Per aprovar l'assignatura s'han d'aprovar independentment els tres primers apartats que s'assenyalen a continuació (no es farà mitja si hi ha una d'aquestes tres parts suspesa):

1. Un examen final que correspon al 55% de la nota final. Farà referència als coneixements adquirits al llarg del semestre, tant del programa teòric com del pràctic així com també farà referència al currículum lector. Cal tenir en compte la importància de la nota de l'examen perquè és l'única valoració individual de l'assignatura.

2. Un treball en grups, de màxim 5 estudiants, que consistirà en l’elaboració d’un treball de recerca educativa o social (25% de la nota final). La recuperació consistirà en refer el treball en funció de les instruccions donades (només es podrà refer una vegada i tenir una qualificació màxima de 5).

A l’hora de qualificar el treball es tindrà en compte: 1) que s’hagin llegit articles o llibres rellevants sobre el tema que s'hagi triat i que en fer les cites i les referències bibliogràfiques s’utilitzi la normativa de l’APA, 2) redacció i ortografia correctes, 3) coherència entre les diferents parts, 4) tutories realitzades, 5) elaboració d’algun instrument, 6) anàlisi de dades complert 7)redacció de conclusions i propostes de millora i 8) realització de l'exposició oral.

Cal destacar que, en funció d'aquests criteris d'avaluació, la qualificació d'un mateix treball podrà ser diferent pels diferents alumnes d'un mateix grup.


3. Les pràctiques d’estadística amb el programa EXCEL que es podran fer en grups de màxim de 2 estudiants (15% de la nota final). En cas de suspendre la recuperació consistirà en fer els mateixos exercicis però amb una matriu de dades diferent que serà proporcionada pel professor/a. En Aquest cas la qualificació màxima serà d'un 5.

4. Realització d'un qüestionari a través del Moodle per tal que l'estudiant vegi quin és el seu nivell i li serveixi per repassar l'assignatura (5% de la nota final). Aquesta activitat no tindrà recuperació.


En els casos en que es detecti la còpia d'alguna d'aquestes 4 activitats es considerarà l'assignatura suspesa.

Els alumnes que hagin de recuperar alguna de les part no podran optar a una matrícula d'honor.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
Es considerarà que un alumne/a és "No presentat" si no ha realitzat cap de les activitats d'avaluació.

Avaluació única:
L'estudiant que s'aculli a l'avaluació única haurà de realitzar un examen on haurà de demostrar que domina tots els continguts i competències de l'assignatura. En aquest examen també s'inclouran preguntes referents a la realització d'un treball de recerca i als continguts que s'imparteixen en les classes de les pràctiques d'Excel. Si l'estudiant no es presenta a l'examen no tindrà dret a recuperació.

Requisits mínims per aprovar:
Per considerar superada l’assignatura, caldrà obtenir una qualificació mínima de 5.0 tant en l'examen com en el treball de recerca com en les pràctiques d'Excel.

Tutoria

Les tutories es faran presencialment i en casos excepcionals es podran fer virtualment mitjançant la plataforma Google Meet.

Comunicacio i interacció amb l'estudiantat

Es farà a través del Fòrum del Moodle o per correu electrònic.

Modificació del disseny

Modificació de les activitats:
Es mantenen les mateixes activitats formatives, però amb un suport virtual. Sobre la part teòrica que quedava pendent d’explicar s’han penjat vídeos on es veuen els diferents PowerPoints, acompanyats d’una explicació oral dels professors, i en relació a les pràctiques d’Excel també s’han adjuntat vídeos tutorials on es veu, mitjançant exemples, com s’ha de fer cadascuna de les pràctiques que quedaven pendents.

Pel que fa al treball de recerca s'ha donat un guió de treball alternatiu per aquells grups que tenen dificultats en recollir les dades. Aquest guió té els mateixos apartats que el guió inicial, però la diferència està en que s'han substituït els apartats de resultats i conclusions pels apartats de cronograma i reflexions.


Modificació de l'avaluació:
S'ha pactat amb els estudiants, mitjançant el fòrum de l'assignatura, fer un canvi en els percentatges de les 3 activitats d'avaluació amb les mateixes condicions de que s’han d’aprovar independentment les tres coses per poder fer mitja: les pràctiques d’Excel passen de 15 a 20%, el treball o projecte de recerca de 20 a 25% i l’examen passa de 65% a 55%.

Queden anul·lades les presentacions orals dels treballs o projectes de recerca.

Tutoria i comunicació:
Les tutories i les comunicacions amb els estudiants es realitzen de forma virtual utiliitzant les diferents eines que tenim a la nostra disposició (fòrums, correu electrònic, Google Meet, Zoom...).

Escull quins tipus de galetes acceptes que el web de la Universitat de Girona pugui guardar en el teu navegador.

Les imprescindibles per facilitar la vostra connexió. No hi ha opció d'inhabilitar-les, atès que són les necessàries pel funcionament del lloc web.

Permeten recordar les vostres opcions (per exemple llengua o regió des de la qual accediu), per tal de proporcionar-vos serveis avançats.

Proporcionen informació estadística i permeten millorar els serveis. Utilitzem cookies de Google Analytics que podeu desactivar instal·lant-vos aquest plugin.

Per a oferir continguts publicitaris relacionats amb els interessos de l'usuari, bé directament, bé per mitjà de tercers (“adservers”). Cal activar-les si vols veure els vídeos de Youtube incrustats en el web de la Universitat de Girona.