Polytechnic School

Quality

Continuous improvement

The accreditation process

All official university degrees must pass an accreditation process within six years of their initial verification (or previous accreditation), in the case of bachelor's degrees and PhDs, and within four years in the case of master's degrees.

The accreditation processes must be successfully completed for all degrees assessed. Three qualifications: The Bachelor's Degree in Computer Engineering and the University Master in Mechanics of Materials and Structures and the Master in Food Biotechnology have attained accreditation of excellence.

The verification, monitoring, modification and accreditation of official degrees is carried out in line with the VSMA framework (AQU2016 ).

For each process an Internal Accreditation Committee is created (CAI), coordinated by the centre’s quality manager.

2017-2018: Accreditation process for the Master in Architecture, Master in Computer Engineering,
Master in Business Innovation and Technology Management and Master in Smart Healthcare. The Internal Accreditation Committee 2017 (CAI2017) is constituted and a visit from the External Accreditation Committee is planned for 12 and 13 February 2018.

2016: The accreditation process opens up for the Master in Industrial Engineering, Master in Food Biotechnology and Master in Smart Cities and the visit from the External Accreditation Committee was carried out on 13 December 2016.

El procés de seguiment

El sistema de seguiment és l’eina de gestió que ha de permetre el procés de millora contínua i que culmina amb la validació externa dels resultats. El procés es centra en la comparació entre el disseny dels títols i el seu desenvolupament ordinari, ha d’identificar si es produeixen desviacions, avaluar-les i proposar accions de millora per corregir-les. El responsable de qualitat de centre coordina i dóna suport al procés.

L’informe de seguiment es construeix anualment mitjançant l’anàlisi de les dades del curs anterior, l’evolució dels indicadors i el seguiment de les accions de millora programades per a cada un dels estudis. Aquest seguiment es consolida a nivell de centre en un únic document que elabora i aprova la comissió de qualitat, s’informa a la comissió de govern de la Politècnica i s’aprova a la Junta d’escola. Finalment el document s’envia a l’AQU.

Els informes de seguiment poden ser consultats en aquest enllaç . Els Objectius i accions de millora (30/03/17) 

PROGRAMA FOMENT INNOVACIÓ DOCENT I MILLORA QUALITAT EN LA DOCÈNCIA (novetat 2017- tancat)

El Programa de foment de la innovació docent i de la millora de la qualitat de la docència 2017-2018.  Enllaç del programa model de sol·licitud   .

Propostes de treball pel subprograma 2: Desenvolupament i potenciació dels projectes estratègics singulars dels centres docents

Subprograma 2. Resolució 16 de juny 2017  .

Subprograma 3. Resolució 18 de juliol 2017 .

Seguiment EPS 2017: Enllaç formulari (termini tancat)

La Comissió de Qualitat de la Politècnica

Aquesta comissió és l’òrgan responsable dels processos de qualitat relatius a les titulacions oficials de l'Escola Politècnica Superior. Així, la CQC ha de vetllar per la qualitat en el plantejament i desplegament dels processos de verificació, seguiment, modificació i acreditació dels estudis de grau i de màster impartits en el centre, així com també dels processos del SGIQ (Sistema de Gestió Intern de la Qualitat) a nivell de centre docent.

La  Comissió de Qualitat de la Politècnica té la composició següent:
 

a) Director de l’Escola, que la presideix,
b) La persona responsable dels processos de qualitat del centre (RespQ)
c) Els/les coordinadors/ores de tots els estudis de grau del centre docent,
d) Els/les coordinadors/ores de tots els estudis de màster adscrits al centre docent,
e) Un/a professor/a de cada departament la docència majoritària del qual sigui en els estudis del centre,
f) 3 estudiants de grau i 1 estudiant de màster dels estudis impartits al centre escollit pel Consell d’Estudiants i designat pel degà/degana o director/directora,
g) 1 representant del PAS, les funcions del qual tinguin relació amb l’organització i la gestió de la docència del centre,
h) Fins a un màxim de 3 representants d’organitzacions externes relacionades amb els estudis de grau i de màster del centre docent, a proposta del degà o director del centre docent,
i) L’administrador de l’àrea d’estudis, que farà les funcions de secretari.
j) Un membre del GPA (Gabinet de Planificació i Avaluació)

Agenda Qualitat Escola Politècnica 2017-2018 (actualitzat 10 gener 2018)