Department of Geography > The Department > Teaching Staff
Go to content (click on Intro)
UdG Home UdG Home
Closing
Menu
Identification
Machine translation, text awaiting revision

Department of Geography

Subjects imparted by the department’s teachers.

2020-2021 academic year

Name of subject Credits Duration

Avaluació de la Biodiversitat (3501MO2304)

3.00 One semester

Dinàmiques i gestió dels espais rurals (3102G02050)

6.00 One semester

Dones i espais (3501MO2165)

5.00 One semester

Geografia d'Europa (3102G00006)

6.00 One semester

Gestió i planificació dels recursos i del territori (3103G03107)

6.00 One semester

Impactes i adaptació en l’activitat humana, el territori i el paisatge (3501MO2289)

9.00 One semester

Instruments d’adaptació en ordenació del territori, urbanisme i paisatge (3501MO2297)

3.00 One semester

L’evolució de les societats humanes (3102G00002)

12.00 Annual

Medi ambient i societat (3103G03095)

6.00 One semester

Muntanya mitjana i seca; diagnosi (3501MO3219)

3.00 One semester

Pràctiques en empresa (3103G03113)

6.00 Annual

Practiques integrades (3501MO2290)

3.00 One semester

Pràctiques integrades de gestió territorial i ambiental (3102G02051)

6.00 One semester

Projectes (3103G03112)

6.00 One semester

Tècniques d'ordenació del territori i gestió ambiental (3102G02041)

12.00 One semester

Treball de fi de grau (3103G03111)

12.00 Annual

Treball final de master (3501MO2313)

12.00 One semester

Name of subject Credits Duration

Anàlisi i tractament de la informació geogràfica (3102G02035)

12.00 Annual

Aplicació de tecnologies de la informació i comunicació als sistemes hídrics (3501MO3088)

3.00 One semester

Desenvolupament de destinacions (3501MO1779)

3.00 Annual

Eines de planificació del territori i paisatge turístic (3501MO1789)

3.00 Annual

Geografia dels espais de muntanya (3102G02019)

6.00 One semester

Geografia dels espais litorals (3102G02018)

6.00 One semester

Geografia regional (3102G02037)

12.00 Annual

Gestió d'espais naturals (3102G02024)

6.00 Annual

Gestió i planificació dels recursos i del territori (3103G03107)

6.00 One semester

Impactes i adaptació en l’activitat humana, el territori i el paisatge (3501MO2289)

9.00 One semester

Instruments d’adaptació en ordenació del territori, urbanisme i paisatge (3501MO2297)

3.00 One semester

Instruments de planificació i gestió de les àrees de muntanya (3501MO3218)

9.00 One semester

L’evolució de les societats humanes (3102G00002)

12.00 Annual

Medi ambient i societat (3103G03095)

6.00 One semester

Medi ambient, economia i societat en àrees de muntanya (3501MO3217)

9.00 One semester

Paisatges culturals (3501MO2940)

6.00 One semester

Patrimoni natural i problemàtica ambiental a Europa (3102G00007)

6.00 One semester

Pràctiques externes (3102G02044)

12.00 One semester

Sistemes d'informació geogràfica (3103G03106)

6.00 One semester

Tècniques d'anàlisis i informació territorial (3501MO1791)

3.00 Annual

Tècniques d'ordenació del territori i gestió ambiental (3102G02041)

12.00 One semester

Treball de fi de grau (3103G03111)

12.00 Annual

Treball fi de màster (3501MO1800)

12.00 Annual

Treball final de grau (3102G02045)

12.00 One semester

Treball final de grau (3108G01017)

15.00 Annual

Treball final de master (3501MO2313)

12.00 One semester

Name of subject Credits Duration

Aplicacions SIG a l’Anàlisi Ambiental (3501MO2292)

3.00 One semester

Cooperació, polítiques i estratègies del Turisme Cultural (3501MO1736)

3.00 Annual

Cultura contemporània II (3102G01023)

12.00 Annual

Desenvolupament sostenible del turisme (3501MO1780)

3.00 Annual

Dimensió territorial del turisme (3108G01004)

6.00 One semester

Dinàmiques i gestió dels espais urbans (3102G02049)

6.00 One semester

Espais naturals protegits (3108G01188)

3.00 One semester

Fonaments de Geografia i del medi ambient (3102G02052)

12.00 Annual

Fonaments de SIG (3501MO2291)

3.00 One semester

Geografia de la població i recursos (3102G02048)

6.00 One semester

Geografia dels espais de muntanya (3102G02019)

6.00 One semester

Geografia econòmica (3102G02047)

6.00 One semester

Geografia regional (3102G02037)

12.00 Annual

Geografia regional del món (3102G02032)

6.00 Annual

Gestió de recursos turístics (3108G01081)

5.00 One semester

Gestió i planificació dels recursos i del territori (3103G03107)

6.00 One semester

Gestió turística de museus i col·leccions (3501MO1727)

3.00 Annual

Impactes i adaptació de l'activitat humana sobre el patrimoni i el paisatge (3501MO2946)

6.00 One semester

Impactes i adaptació en l’activitat humana, el territori i el paisatge (3501MO2289)

9.00 One semester

Instruments d’adaptació en ordenació del territori, urbanisme i paisatge (3501MO2297)

3.00 One semester

Introducció al turisme (3108G01001)

6.00 One semester

L’evolució de les societats humanes (3102G00002)

12.00 Annual

Les cares del paisatge (3102G02030)

6.00 Annual

Muntanya mitjana i seca; diagnosi (3501MO3219)

3.00 One semester

Nous turistes (3108G01091)

3.00 One semester

Ordenació i planificació del territori (3108G01074)

6.00 One semester

Paisatge: visions i intervenció (3102G02040)

6.00 One semester

Paisatges culturals (3501MO2940)

6.00 One semester

Pensament geogràfic (3102G02042)

6.00 One semester

Pràctiques en empresa (3103G03113)

6.00 Annual

Pràctiques integrades de gestió territorial i ambiental (3102G02051)

6.00 One semester

Projectes (3103G03112)

6.00 One semester

Riscos ambientals i societat (3102G02028)

6.00 Annual

Sistemes d'informació geogràfica (3102G02036)

12.00 Annual

Sistemes d'informació geogràfica (3103G03106)

6.00 One semester

Tècniques i mètodes professionals en geografia (3102G02043)

6.00 One semester

Tipologies i estratègies de destinacions turístiques (3108G01018)

6.00 One semester

Transformacions del món global (3102G01028)

12.00 Annual

Treball de fi de grau (3103G03111)

12.00 Annual

Treball fi de màster (3501MO1740)

12.00 Annual

Treball fi de màster (3501MO1800)

12.00 Annual

Treball final de grau (3108G01017)

15.00 Annual

Treball final de master (3501MO2313)

12.00 One semester

Turisme solidari i de cooperació (3108G01093)

3.00 One semester

Turisme, territori i medi ambient (3102G02031)

6.00 Annual

Turismologia (3501MO1739)

3.00 Annual

Usos de l'agua (3501MO3080)

6.00 One semester