Department of Geography > The Department > Teaching Staff
Going to the contents (click in Intro)
Closing
Menu
Identification
Machine translation, text awaiting revision

Department of Geography

Subjects imparted by the department’s teachers.

Academic year 2019-2020

Name of subject Credits Duration

Dinàmiques i gestió dels espais rurals (3102G02050)

6.00 One semester

Dones i espais (3501MO2165)

5.00 One semester

Fonaments de Geografia i del medi ambient (3102G02052)

12.00 Annual

Geografia d'Europa (3102G00006)

6.00 One semester

Gestió i planificació dels recursos i del territori (3103G03107)

6.00 One semester

Impactes i adaptació en l’activitat humana, el territori i el paisatge (3501MO2289)

9.00 One semester

Instruments d’adaptació en ordenació del territori, urbanisme i paisatge (3501MO2297)

3.00 One semester

L’evolució de les societats humanes (3102G00002)

12.00 Annual

La mesura de la sostenibilitat i intel·ligència urbanes (3501MO2230)

3.00 One semester

Medi ambient i societat (3103G03095)

6.00 One semester

Muntanya mitjana i seca; diagnosi (3501MO3219)

3.00 One semester

Pràctiques en empresa (3103G03113)

6.00 Annual

Practiques integrades (3501MO2290)

3.00 One semester

Pràctiques integrades de gestió territorial i ambiental (3102G02051)

6.00 One semester

Projectes (3103G03112)

6.00 One semester

Tècniques d'ordenació del territori i gestió ambiental (3102G02041)

12.00 One semester

Transformacions del món global (3102G01028)

12.00 Annual

Treball de fi de grau (3103G03111)

12.00 Annual

Name of subject Credits Duration

Anàlisi i tractament de la informació geogràfica (3102G02035)

12.00 Annual

Aplicació de tecnologies de la informació i comunicació als sistemes hídrics (3501MO3088)

3.00 One semester

Biogeografia i canvi ambiental (3102G02020)

6.00 Annual

Collaboration Management in Tourism (3501MO3119)

6.00 One semester

Cooperació, polítiques i estratègies del Turisme Cultural (3501MO1736)

3.00 Annual

Desenvolupament de destinacions (3501MO1779)

3.00 Annual

Dimensió territorial del turisme (3108G01004)

6.00 One semester

Eines de planificació del territori i paisatge turístic (3501MO1789)

3.00 Annual

Geografia dels espais litorals (3102G02018)

6.00 One semester

Impactes i adaptació de l'activitat humana sobre el patrimoni i el paisatge (3501MO2946)

6.00 One semester

Impactes i adaptació en l’activitat humana, el territori i el paisatge (3501MO2289)

9.00 One semester

Instruments d’adaptació en ordenació del territori, urbanisme i paisatge (3501MO2297)

3.00 One semester

Instruments de planificació i gestió de les àrees de muntanya (3501MO3218)

9.00 One semester

L’evolució de les societats humanes (3102G00002)

12.00 Annual

Les cares del paisatge (3102G02030)

6.00 Annual

Medi ambient i societat (3103G03095)

6.00 One semester

Polítiques de promoció i informació de les destinacions (3108G01076)

4.00 One semester

Pràctiques externes (3102G02044)

12.00 One semester

Sistemes d'informació geogràfica (3102G02036)

12.00 Annual

Sistemes d'informació geogràfica (3103G03106)

6.00 One semester

Tècniques d'anàlisis i informació territorial (3501MO1791)

3.00 Annual

Tècniques d'ordenació del territori i gestió ambiental (3102G02041)

12.00 One semester

Treball de fi de grau (3103G03111)

12.00 Annual

Treball fi de màster (3501MO1800)

12.00 Annual

Treball final de grau (3102G02045)

12.00 One semester

Treball final de grau (3108G01017)

15.00 Annual

Name of subject Credits Duration

Anàlisi i tractament de la informació geogràfica (3102G02035)

12.00 Annual

Aplicacions SIG a l’Anàlisi Ambiental (3501MO2292)

3.00 One semester

Avaluació de la Biodiversitat (3501MO2304)

3.00 One semester

Biogeografia i canvi ambiental (3102G02020)

6.00 Annual

Collaboration Management in Tourism (3501MO3119)

6.00 One semester

Cooperació, polítiques i estratègies del Turisme Cultural (3501MO1736)

3.00 Annual

Cultura contemporània II (3102G01023)

12.00 Annual

Desenvolupament sostenible del turisme (3501MO1780)

3.00 Annual

Dimensió territorial del turisme (3108G01004)

6.00 One semester

Dinàmiques i gestió dels espais urbans (3102G02049)

6.00 One semester

Espais naturals protegits (3108G01188)

3.00 One semester

Fonaments de Geografia i del medi ambient (3102G02052)

12.00 Annual

Fonaments de SIG (3501MO2291)

3.00 One semester

Geografia de la població i recursos (3102G02048)

6.00 One semester

Geografia dels espais de muntanya (3102G02019)

6.00 One semester

Geografia econòmica (3102G02047)

6.00 One semester

Geografia regional (3102G02037)

12.00 Annual

Geopolítica (3102G02023)

6.00 Annual

Gestió de recursos turístics (3108G01081)

5.00 One semester

Gestió i planificació dels recursos i del territori (3103G03107)

6.00 One semester

Impactes i adaptació de l'activitat humana sobre el patrimoni i el paisatge (3501MO2946)

6.00 One semester

Impactes i adaptació en l’activitat humana, el territori i el paisatge (3501MO2289)

9.00 One semester

Innovació turística (3501MO2840)

3.00 Annual

Institucions i polítiques ambientals (3102G02025)

6.00 Annual

Instruments d’adaptació en ordenació del territori, urbanisme i paisatge (3501MO2297)

3.00 One semester

Introducció al turisme (3108G01001)

6.00 One semester

L’evolució de les societats humanes (3102G00002)

12.00 Annual

Nous turistes (3108G01091)

3.00 One semester

Ordenació i planificació del territori (3108G01074)

6.00 One semester

Paisatge: visions i intervenció (3102G02040)

6.00 One semester

Paisatges culturals (3501MO2940)

6.00 One semester

Patrimoni natural i problemàtica ambiental a Europa (3102G00007)

6.00 One semester

Pensament geogràfic (3102G02042)

6.00 One semester

Pràctiques externes (3102G05059)

6.00 One semester

Pràctiques externes (3501MO1901)

6.00 One semester

Pràctiques integrades de gestió territorial i ambiental (3102G02051)

6.00 One semester

Projectes (3103G01100)

6.00 One semester

Projectes (3103G03112)

6.00 One semester

Sistemes d'informació geogràfica (3102G02036)

12.00 Annual

Sistemes d'informació geogràfica (3103G03106)

6.00 One semester

Sistemes d'informació geogràfica avançat (3102G02029)

6.00 Annual

Tècniques i mètodes professionals en geografia (3102G02043)

6.00 One semester

Tipologies i estratègies de destinacions turístiques (3108G01018)

6.00 One semester

Transformacions del món global (3102G01028)

12.00 Annual

Treball de fi de grau (3102G05058)

12.00 One semester

Treball fi de màster (3501MO1740)

12.00 Annual

Treball fi de màster (3501MO1800)

12.00 Annual

Treball final de grau (3108G01017)

15.00 Annual

Treball final de master (3501MO2313)

12.00 One semester

Turisme solidari i de cooperació (3108G01093)

3.00 One semester

Usos de l'agua (3501MO3080)

6.00 One semester