Funcionari

Personal d'Administració i Serveis

BORSA DE TREBALL PERSONAL FUNCIONARI INTERÍ

NORMATIVA 

Nou acord entre la Gerència i la Junta de PAS-F sobre el reglament de funcionament de les borses de treball de personal interí d'administració i serveis de la Universitat de Girona (15/05/2011)

Acord entre la Gerència de la Universitat de Girona i la Junta de PAS-F per integrar les borses de l'escala administratiu/iva (subgrup C1) i l'escala d'auxiliar administratiu/iva (subgrup C2) en una única borsa del grup C

CONVOCATÒRIES

Obertura borsa de treball per a personal funcionari interí, de l'escala administrativa (TANCADA)

Publicació convocatòria per entrar  a formar de la borsa de treball per a personal funcionari interí de l'escala administrativa.

Termini de presentació de sol·licituds fins el dia 30 de novembre de 2018.

Publicació de la llista provisional d'aspirants admesos, de la llista provisional d'aspirants exclosos i  de la llista d'aspirants que no han acreditat estar en possessió del nivell C de català, o equivalent.

Termini de presentació d'esmenes o al·legacions, així com de la documentació no aportada i requerida, fins el dia 19 de desembre de 2018 (inclòs).

Publicació de llistes definitives d'aspirants admesos i d'aspirants exclosos, i llista d'aspirants admesos que no han demostrat documentalment estar en possessió del nivell C de català i han de realitzar la prova de  coneixements de català, nivell C, se'ls convoca al lloc i dia indicat a la pàgina 10 d'aquest document.

Es fa pública la valoració de la prova de coneixements de català, nivell C1 i la llista d'aspirants que han de fer la prova de coneixements, amb la convocatòria del dia, hora i lloc a on es realitzarà.

Publicació de la llista definitiva d'aspirants que han de fer la prova de coneixements i convocatòria del dia, hora i lloc a on es realitzarà la prova.

Publicació de la valoració de la prova de coneixements dels aspirants presentats.

Publicació de la valoració definitiva de la prova de coneixements dels aspirants presentats i convocatòria de l'entrevista dels aspirants que han superat la prova de coneixements (consulteu les pàgines de la número 6 a la 12 d'aquest document,  a on s'indica el dia, hora i lloc a on es realitzarà l'entrevista).

Publicació de la valoració definitiva de la prova de coneixements i de l'entrevista, amb la nota final del procés selectiu.