Social Commitment > Areas > Sustainability > In which we work? > Spaces > Construction
Going to the contents (click in Intro)
Closing
Menu
Identification

Sostenibilitat

Edificació

Segons la "Guia de l'edificació sostenible" de la Fundació privada Institut Ildefons Cerdà, és conegut l'impacte que la construcció d'un edifici té sobre el medi ambient. Aquest impacte és pot analitzar a partir dels següents punts:

 • Implantació de la construcció en un solar determinat, integració en l'entorn.
 • Comportament de l'edifici al llarg de la seva vida útil, analitzat des de la influència del disseny arquitectònic.
 • Consum energètic durant la vida útil de l'edifici, analitzat des de les instal·lacions energètiques utilitzades.
 • Característiques dels materials utilitzats, per l'impacte que poden produir sobre el medi ambient durant el procés de fabricació, durant la vida útil i durant la fase de reciclatge.

La UdG és plenament conscient d'aquest impacte i per això dissenya un procés que intenta considerar totes aquestes variables per tal que puguin ser tingudes en compte al llarg del procés de construcció d'un nou edifici.

 

Directrius ambientals edificació UdG

Criteris ambientals inclosos en l'edificació i urbanització dels campus de la UdG

Valoració

 • Ambiental: reducció de l'ús dels recursos (aigua, energia, materials) en tot el procés constructiu, integració de l'obra a l'entorn.
 • Social: millora del confort sense malbaratament de recursos, corresponsabilització ambiental.
 • Econòmica: reducció de costos de manteniment a partir de propostes bioclimàtiques, a mig/llarg termini es cobreixen les inversions, internalització de costos derivats de l'activitat constructiva (en totes les fases de la vida de l'obra).

El primer compromís respecte l'adequació ambiental del procés d'edificació i construcció dels edificis va produir-se amb l'aprovació del Pla Estratègic d'Ambientalització. En aquell acord institucional, la UdG, a més d'aprovar l'objectiu estratègic de la línia d'Ordenació i adequació d'espais, va acordar "Determinar l'obligatorietat de sotmetre a estudi d'impacte ambiental previ totes aquelles activitats urbanístiques de la UdG".

Per tal de portar aquest compromís a la pràctica es varen redactar una sèrie de documents per establir un diàleg entre els equips redactors dels projectes i les comissions de la UdG i permetre que cada vegada es facin més visibles les consideracions ambientals que la UdG vol incorporar als nous edificis.

Característiques

Una sèrie d'eines s'han dissenyat i estructurat com una metodologia d'Ambientalització de projectes arquitectònics:

 • Matrius d'anàlisi d'avantprojectes arquitectònics per a un edifici de serveis al campus de Montilivi
  • Análisis escalar: campus, parcela y edificio.
  • Análisis dimensional: ambiental, social y econòmica.
 • Tables of architectural projects selfappraisal.

At present the Green Office is part of the Technical Commission of construction of the UdG and in this a process of decision has been structured that incorporates the environmental appraisal. These are the steps that a project follows:

In the phase of ideas competition:

 • In the Fold of administrative clauses the consideration of aspects related with the sustainability of the project is appraised specifically (20 points about 140). This punctuation is completed with other criteria of appraisal that aspects of integration also take into account with the environment. 
 • General guidelines for the writing of architectural projects
  • Saving of water.
  • Energy saving
  • Choice of the materials.
  • Management of waste.
  • Other contributions

In the phase of preliminary sketches appraisal:

 • Tables of appraisal: internal document of the technical commission that allows to objectify the decisions with respect to the proposals shown with regard to several criteria and through a table of 0 in the 4th.

In the phase of writing of the memory of the project:

 • Writing of the environmental report in format of tables in those that are considered:
  • Architectural design.
  • Design of the facilities.
  • Choice of the materials.
  • Adequacy to the environment.