Garantia Juvenil (G)Innova

Formació

L'objectiu del Pla de Formació (G) Innova és oferir formació als 40 joves del programa per reforçar la seva ocupabilitat i competències professionals i ampliar la seva competitivitat en el mercat laboral tenint en compte els seus interessos i aptituds així com les necessitats del mercat laboral de les empreses de noves tecnologies del territori així com de l’emprenedoria.

Es programa una formació única “El teixit empresarial i l’estructura de l’empresa”, amb un tronc comú i dos itineraris possibles: “L’estructura de l’empresa”, destinada a aquells joves que optin per la inserció laboral “El Pla d’empresa” per als joves emprenedors.

La formació serà presencial, tindrà una durada de 80 hores i serà impartida per professors especialistes en la matèria. S’oferirà als joves del programa el mòdul de formació complementària per a la sensibilització mediambiental, igualtat de gènere, i seguretat i higiene en el treball, amb una durada de 10 hores.

El teixit empresarial i l’estructura de l’empresa


PROGRAMA

Mòdul 1. El teixit empresarial a les comarques gironines

Part troncal (30 hores)

  • Pes específic dels sectors
  • Sectors en creixement
  • Organitzacions empresarials

Mòdul 2. L’estructura de l’empresa

Itinerari d’especialització en inserció laboral (50 hores)

  • L’estructura i els perfils professionals dins una empresa.
   - Financer
   - Màrqueting
   - Tècnic
   - Comercial
   - Legal
  • Coneixements bàsics tecnològics. Models de negoci de les noves empreses tecnològiques (generació del model de negoci, diferents models de negoci, formes de monetització...).
  • Eines per a la generació d’idees.
  • Gestió de projectes (metodologies àgils, Gantt, perspectiva de gerència...

Mòdul 3. El Pla d’empresa

Itinerari d’especialització en emprenedoria (50 hores)

  • El Pla d’empresa
   - Pla de màrqueting
   - Pla d’operacions
   - Pla finances
    - Estructura legal
  • Coneixements bàsics tecnològics. Models de negoci de les noves empreses tecnològiques (generació del model de negoci, diferents models de negoci, formes de monetització...).
  • Eines per a la generació d’idees.
  • Gestió de projectes (metodologies àgils, Gantt, perspectiva de gerència...).

Mòdul de formació complementària per a la sensibilització mediambiental, igualtat de gènere, i seguretat i higiene en el treball  

(10 hores)


Lloc de realització: Universitat de Girona - Campus Montilivi