Orientació professional

L'organització i l'estratègia empresarial

L’organització i l’establiment de la pròpia estratègia empresarial són factors fonamentals pel bon funcionament d’una empresa i ambdues no es solen treballar a les microempreses i petites empreses i menys en els seu inicis.

La seva importància és clau per a les empreses doncs aquestes requereixen de processos, procediments i instruments  per al seu correcte desenvolupament,  integrant  cadascuna de les persones que en forma part i tractant  les relacions que  s’estableixen entre elles. Cal definir bé l’organigrama, que recollirà les principals funcions i les tasques que engloben aquestes. Cal establir quin és el procés de producció i /o el circuit del servei que s’ofereix, identificant tots els passos en ordre seqüencial des del primer contacte amb el client fins a la facturació final, incidint en els costos temporals i econòmics i treballant els documents administratius necessaris per a la seva execució i control: pressupostos, factures, fulles de control d’activitat, etc. Cal emprar també instruments de control econòmic i financer disposant de dades actualitzades: treballar amb previsions de tresoreria i comptes de pèrdues i guanys. I cal saber quins són els paràmetres a mesurar amb els indicadors del quadre de comandament per obtenir informació eficient.

L’organització de l’empresa és la base per a l’obtenció de resultats positius i punt  de partida de la planificació estratègica. La planificació estratègica busca precisament poder construir el  futur de l’empresa, definint els seus objectius  i les accions necessàries per assolir-los, utilitzant  i localitzant els recursos necessaris per a dur-les a terme.

En tota empresa, desde les microempreses fins a les grans empreses, s’ha de treballar l’ organització i l’estratègia per poder establir amb èxit el fil conductor  que guii el seu comportament i el seu desenvolupament futur. Només així s’augmentarà la seva garantia de supervivència en un entorn tant competitiu i global com és l’actual i això cal que ho tinguin ben present especialment les empreses   de reduïda dimensió, doncs les mitjanes i grans ja ho venen treballant: cal que s’empoderin i es dotin de competències per millorar la seva eficència, preparant-se per gestionar els canvis de manera òptima mitjançant una bona organització i estratègia empresarial.

 

Sandra Teixidor Armadà

 

ACTIVITAT RELACIONADA

Organització i estratègia empresarial
Dijous 25 d'abril
De 12 a 15 h
Campus Montilivi
Activitat gratuïta amb inscripció prèvia

Més informació