Portal de Govern Obert i de la Transparència

Normativa i informació jurídica

 

Podeu consultar els Estatuts de la Universitat de Girona des del següent enllaç

A través d'aquest enllaç podeu accedir a tota la normativa vigent que afecta a la Universitat de Girona.

A més, podeu accedir al Butlletí Oficial de la Universitat de Girona, que és l’instrument que dóna resposta als requeriments legals que tenen com a finalitat garantir la màxima transparència en les actuacions de la Universitat, així com de garantir la màxima seguretat jurídica a tota la comunitat universitària, incorporant els mitjans electrònics per tal de millorar l’accessibilitat, la transparència, l’eficàcia, l’eficiència i la qualitat.

Podeu accedir al BOUdG des del següent enllaç o bé des de la Seu Electrònica.

Instruccions i circulars

Les instruccions i circulars són fonts del dret administratiu. Són documents amb el quals un òrgan administratiu dirigeix l'activitat d'un òrgan jeràrquicament dependent (diccionari TERMCAT)

Dictàmens

Un dictamen és un document que expressa un judici tècnic o una opinió autoritzada per assessorar l'òrgan administratiu que ha de dictar una resolució sobre un assumpte determinat (diccionari TERMCAT)

  • Veure dictàmens (no n'hi ha)

Resolucions

Una resolució és una decisió sobre un assumpte que pren un òrgan administratiu competent mitjançant un acte administratiu, que sol finalitzar un procediment administratiu (diccionari TERMCAT).

D'acord amb l'article 51.4 dels Estatuts de la Universitat de Girona "les decisions dels òrgans unipersonals d'àmbit general o d'àmbit particular s'anomenaran resolucions".

En aquest apartat podeu trobar els procediments normatius en curs que existeixin a la Universitat de Girona, així com les memòries i documents justificatius que es generin en els diferents procediments. 

Reforma del Reglament de l'Escola de Doctorat i de Postgrau.

Versió 01/06/2017

Reforma de la normativa acadèmica dels estudis de doctorat.

La justificació de la creació de la comissió de treball per a la reforma de la Normativa d’ordenació dels ensenyaments universitats de doctorat de la Universitat de Girona neix amb la voluntat de simplificar els tràmits per a l’obtenció del títol de doctor, així com, adaptar-la en un context d’internacionalització de la Universitat.

Des de l’Escola de Doctorat s’han rebut diferents peticions de reforma per agilitzar-ne el procediment de lectura, de concreció d’aspectes del procediment que generen interpretació en la seva aplicació, per part dels estudiants de doctorat.

La Comissió està analitzant les normatives de doctorat existents en el si de les universitats catalanes i està desenvolupant un text normatiu que s’adapti a les necessitats actuals, tenint en compte quin serà l’impacte normatiu en l’aplicació de la reforma.