Portal de Govern Obert i de la Transparència

Informació administrativa

Tràmits acadèmics generals:

En aquest apartat podeu trobar l'accés als diferents tràmits acadèmic-administratius que podeu realitzar a la Universitat de Girona. Per a més informació podeu consultar les normatives relatives als diferents procediments administratius. 

Els tràmits acadèmic-administratius generals de la Universitat de Girona són els següents: 
 

Tràmits administratius per facultats i escola:

Impresos necessaris per tràmits:

En aquest enllaç podeu trobar els impresos descarregables referents a diferents tràmits. 

 • Impresos comuns
 • Estudis de grau i de primer/segon cicle
 • Homologació de títols
 • Programes de doctorat
 • Tesis doctorals
 • Convenis de cotutela de tesis doctorals i doctorats

Tràmits del Servei de Recursos Humans (disponibles a l'intranet)

 • Permisos, llicències i vacances
  • Llicències fins 7 dies
  • Llicències més 7 dies
  • Llicències PAS
  • Permisos
  • Reducció Jornada
  • Excedència
 • Incorporació temps complert
 • Modalitat Horària
 • Variació Dades
 • Retenció IRPF
 • Certificats
 • Bestreta
 • Domiciliació Bancària
 • Revisions Salut Laboral
 • Formació
 • Concursos Interns Funcionaris
 • Borsa Laborals
 • Borsa Funcionaris
 • Oposicions
 • Serra Hunter
 • Concursos PDI Associats
 • Trams gestió
 • Trams docència

Programes de mobilitat

 • Erasmus
 • Prometeu
 • Sicue

Programes de cooperació i voluntariat

 • Tàndem lingüístic
 • Projecte Rossinyol
 • Projectes de cooperació
 • Activitats solidàries i puntuals
 • Formació i packs

Tràmits disponibles a la seu electrònica

Tràmits de la Biblioteca 

Serveis als estudiants:

Serveis al PDI:


Darrera actualització 22/03/2019

En aquest apartat podeu trobar els actes administratius, les declaracions responsables i les comunicacions prèvies que puguin tenir incidència sobre el domini públic o la gestió dels serveis públics, i aquells altres en què ho aconsellin raons d’interès públic especial.

Actualment no hi ha cap acte o declaració de rellevància pel seu interès públic o incidència en el domini públic o gestió de serveis públics. 

Darrera actualització 27/06/2015

En aquest apartat podreu trobar els actes que hagin estat objecte d’un procediment de revisió en via administrativa. 

Actualment no hi ha cap procediment de revisió en curs.

Darrera actualització 27/06/2015

Una carta de serveis és un document amb informació d’utilitat per a les persones usuàries i la ciutadania en general, sobre els serveis i la unitat que els presta, els compromisos adquirits en termes d’eficàcia i qualitat de la prestació, i els mecanismes de participació de la ciutadania i de les persones usuàries en la millora de la prestació. 

Les cartes de serveis disponibles actualment són les següents:  

Darrera actualització 27/06/2015