Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
Tancar
Menú
Identificació

Portal de Govern Obert i de la Transparència

Governança oberta

La governança universitària és l’estructura de relacions entre els diferents actors a través de la qual es prenen decisions que afecten la comunitat universitària. La governança, com a estructura de relacions decisionals, avança en complexitat alhora que la societat també ho fa. Cada cop involucra més actors i relacions d’interdependència.

La Universitat de Girona proposa de forma conscient una estructura decisional o governança oberta, transparent i participativa, d’acord amb l’evolució de la societat, cap a una societat oberta i en xarxa.

Els Estatuts de la Universitat de Girona estableixen que la UdG és una institució de dret públic amb una personalitat jurídica pròpia, amb plena capacitat d'obrar pública i privada i amb patrimoni propi per al desplegament de les seves finalitats i funcions, i, d'acord amb l'article 27.10 de la Constitució, gaudeix d'autonomia.

D'acord amb els Estatuts de la Universitat de Girona, n'exerceixen el govern tant els òrgans col·legiats i unipersonals d’àmbit general com els òrgans col·legiats i unipersonals d’àmbit particular. Són els següents: 

 1. Òrgans col·legiats d’àmbit general: el Claustre Universitari, el Consell Social, el Consell de Govern i els òrgans consultius (Consell de Direcció, Consell Assessor, consell de degans i deganes de Facultat i de directors i directores d'Escola, consell de directors i directores de departament, consell de directors i directores d'instituts universitaris de recerca i Comissió de Qualitat).
 2. Òrgans unipersonals d’àmbit general: rector/rectora, vicerector/vicerectora, secretari/secretària general, gerent, vicegerent i síndic/síndica de la Universitat.
 3. Òrgans col·legiats d’àmbit particular: junta de facultat i d’escola, comissió de govern i consell d’estudi de Facultat i d’Escola, consell de departament i consell d’institut.
 4. Òrgans unipersonals d’àmbit particular: degà o degana, vicedegà o vicedegana, secretari o secretària i coordinador o coordinadora d’estudi de facultat, director o directora, sotsdirector o sotsdirectora, secretari o secretària i coordinador o coordinadora d’estudi d’escola, director o directora i secretari o secretària de departament, director o directora i secretari o secretària d’institut.

Estructura de govern de la Universitat de Girona

govudg

Partint de les diferents normes que en regulen l'estructura i el funcionament, les estructures de govern de la Universitat de Girona són les següents:

 • Rectorat
  • Comissió creada per resolució del rector o rectora en virtut del que disposa l'article 97.1.K dels Estatuts de la Universitat de Girona
   • Comissió d'Impuls per a l'àmbit de Medicina
 • Claustre
 • Consell de Govern
  • Comissions delegades del Consell de Govern
  • Comissions derivades de normes d'àmbit estatal, autonòmic o de normativa interna de la UdG
   • Comissió d'Avaluació Universitària
   • Comissió per a la igualtat d'oportunitats entre homes i dones de la UdG
   • Comissió per al Pla d'Igualtat en matèria de discapacitats de la UdG
   • Comissió Tècnica de la Gestió de la Informació
   • Comissió de Política Lingüística de la UdG
   • Comissió de Biblioteca (prevista en el Reglament General de la Biblioteca de la UdG)
   • Comissió d'Avaluació d'spin-offs i start-ups de la UdG (prevista en el Reglament de creació d'empreses a l'entorn de la UdG)
  • Comissions Estatutàries:
   • Comissió de Qualitat (Article 72 dels Estatuts de la Universitat de Girona)
   • Comissió Electoral (Article 130 dels Estatuts de la Universitat de Girona)
   • Comissió d'Accés (Article 153 dels Estatuts de la Universitat de Girona)
   • Comissió de Reclamacions (Article 154 dels Estatuts de la Universitat de Girona)
 • Consell Social
 • Altres òrgans:

La Universitat de Girona, amb l'objectiu d'avançar en la millora del funcionament dels seus òrgans de govern, aposta per la via d’introduir fórmules i mecanismes encaminats a la millora de la governança de la UdG, amb els objectius de facilitar la participació de la comunitat universitària en el procés de presa de decisions i de vetllar per la transparència, i amb la finalitat d’agilitar i millorar el funcionament dels òrgans de govern.

Amb aquest objectiu, el Consell de Govern, en la sessió 8/12, de 20 de desembre de 2012, va aprovar l'adaptació de les comissions assessores del Consell de Govern i l'aprovació dels respectius reglaments d'organització i funcionament.

Actualment la Universitat de Girona disposa de les comissions assessores següents:

Els Estatuts de la Universitat de Girona preveuen l'existència de diferents òrgans consultius:

 • Consell Assessor
 • Consell de degans i deganes de Facultat i de directors i directores d'Escola, consell de directors i directores de departament i consell de directors i directores d'institut universitari de recerca.
 • Comissió de Qualitat

Principis de bon govern i codi de bones pràctiques

La Comissió de Governança, creada amb l'objectiu de desenvolupar el procés de millora del model de governança de la UdG, va formular uns principis de bon govern i va elaborar un codi de bones pràctiques de la Universitat, que va ser aprovat en la sessió 1/12 del Consell de Govern. Aquest codi ha de servir de guia per establir i/o millorar determinats aspectes relacionats amb la governança, l’acció de govern i l’exercici de la funció directiva a la Universitat.

Principis de Bon Govern i Codi de Bones Pràctiques de la UdG


Darrera actualització 8/10/2019