Anar al contingut (click a Intro)
Tancar
Menú
Identificació

Serveis Tècnics de Recerca

Serveis / Aplicacions

 • Biologia ambiental, seguiment de contaminació per metalls en biofilms, flora i fauna (ICP).
 • Determinació de la calor específica, canvis estructurals i estabilitat de biomacromolècules mitjançant microcalorimetria diferencial de rastreig (DSC).
 • Liofilització de qualsevol mostra sòlida que contingui aigua en la seva composició. 
 • Assajos de fluorescència en cèl·lula viva: FRAP, FRET, PA, experiments de tipus Time lapse, estudis de colocalització,..., així com, mitjançant la reflexió, observar l’estructura de materials, porus i microfisures, rugositat, estudis tridimensionals de fibres,... (CLSM).
 • Estudis ultraestructurals de teixits i òrgans d’essers vius i les seves patologies. Immunolocalització (SEMTEM).
 • Composició elemental e imatges de petites àrees. Identificació dels elements presents en un defecte (SEM-EDX).
 • Peritatges i aplicacions forenses (SEMTEM).
 • Realització de batimetries (UTS).
 • Serveis de suport en experiments científics marítims (UTS).
 • Anàlisi de biomolècules com poden ser drogues, metabòlits, oligosacàrids, oligonucleòtids, pèptids i proteïnes (MALDI-TOF). 

 • Anàlisi i control de qualitat de matèries primeres i producte acabat (determinació d’elements majoritaris i minoritaris). Valorització de residus tèxtil, materials de construcció, productes naturals com per ex. fustes, derivats de silvicultura, ... (AEFT-IR i ICP).
 • Caracterització de materials polimèrics (plàstics, resines, elastòmers,...), metàl·lics, ceràmics i compòsits mitjançant tècniques d’anàlisi tèrmica (DMADSCTGATMA i FT-IR). 
 • Identificació de substancies presents en mostres sòlides (XRD i XRPD):
  • Industria de la construcció com la detecció d’amiants i ciments. Anàlisi de sols i àrids. 
  • Arqueologia i restauració: Identificació de components en morters, materials de construcció. 
  • Industria Química: Elucidació estructural per a noves substancies. 
  • Industria de la ceràmica. Nanotecnologia i nous materials. Polimorfisme i pseudopolimorfisme (formes hidratades o solvatades). 
  • Industria Farmacèutica: Estudis de polimorfosme i puresa de mostres
 • Obtenció d’imatges amb alta resolució. Microanàlisi elemental i caracterització de partícules (SEM, TEM):
  • Metal·lúrgia: Control de qualitat. Estudis de corrosió, fissures, dipòsits i fractures.
  • Restauració: Estudis estructurals i químics en obres d’art. Degradació i caracterització en monuments.
  • Caracterització de materials: Estudis estructurals en materials com metalls, polímers, semiconductors, ceràmiques, etc. 

 • Anàlisi de carboni orgànic, inorgànic i total en mostres líquides (TOC).
 • Anàlisi de metalls (ICP).
 • Anàlisi de mostres gasoses com per exemple hidrogen, oxigen, nitrogen, metà, diòxid de carboni i monòxid de carboni (GC-TCD).
 • Valorització de residus destinats a la generació d’adobs i compostatges en relació Carboni/Nitrogen (AE).
 • Caracterització i identificació de contaminats (FT-IRESI-MSGC-MS).
 • Control de qualitat de sòls i toxicitat d’aigües (continentals i residuals) i controls indirectes de toxicitat a través de biofilms, flora i fauna (ICP).
 • Determinació d’àcids grassos volàtils i alcohols en mostres líquides (GC-FID). 
 • Determinació d'anions i cations (IC), en mostres aquoses. 
 • Determinació de la demanda biològica d'oxigen (DBO) en aigües.
 • Liofilització de qualsevol mostra sòlida que contingui aigua en la seva composició.
 • Obtenció d’imatges amb alta resolució. Microanàlisi elemental i caracterització de partícules. (SEM):
  • Control de qualitat i de manteniments en l’industria: Estudis en sistemes de depuració d’aigües. Estudis de superfícies: corrosió, fissures, dipòsits, etc. Avaluació i verificació de les característiques tècniques del producte subministrat o elaborat.
  • Arqueologia i Paleontologia: Eines arqueològiques. Estudis forenses Estudi de dents arqueològiques per determinar la seva alimentació.. Paleobotànica. 
  • Geologia: Estudis mineralògics, cristal·logràfics i petrològics. 
 • Realització de batimetries (UTS).
 • Serveis de suport en experiments científics marítims (UTS).
 • Anàlisi i control de qualitat de matèries primeres i producte acabat (RMN).

 • Anàlisi de carboni orgànic, inorgànic i total en mostres líquides (TOC).
 • Anàlisi de metalls (ICP).
 • Anàlisi de mostres gasoses (GC-TCD) com per exemple hidrogen, oxigen, nitrogen, metà, diòxid de carboni i monòxid de carboni.
 • Anàlisi elemental de mostres orgàniques i inorgàniques com per exemple combustibles fòssils, ceràmiques, mostres biològiques, cosmètics, productes de síntesi orgànica i organometàl·lica, fàrmacs, aliments... (AE)
 • Caracterització d’intermedis de reacció (ESI-MSQ-TOF i RMN).
 • Caracterització de productes de síntesi (AEESI-MS,  ICPFT-IRQ-TOFRMNXRD i SEM).
 • Caracterització i identificació de materials (polímers, plàstics, sòlids inorgànics), anàlisi de productes farmacèutics (FT-IR).
 • Determinació d’àcids grassos volàtils i alcohols en mostres líquides (GC-FID)
 • Determinació d'anions i cations (IC) en mostres aquoses.
 • Determinació de la calor específica, estudi dels canvis estructurals i dels processos de descomposició en productes químics i farmacèutics mitjançant tècniques d’anàlisi tèrmica (DSC i TGA).
 • Determinació de la demanda biològica d'oxigen (DBO) en aigües.
 • Determinació de massa molecular, composició elemental, distribució isotòpica (ESI-MS) i elucidació estructural d'alta resolució (Q-TOF).
 • Determinació, elucidació i caracterització estructural de compostos químics (AEESI-MSGC-MSFT-IRQ-TOFRMN i XRD).
 • Estudi de processos dinàmics i de mecanismes de reacció (RMN).
 • Identificació de substancies presents en mostres sòlides (XRD i XRPD):
  • Industria de la construcció com la detecció d’amiants i ciments. Anàlisi de sols i àrids. 
  • Arqueologia i restauració: Identificació de components en morters, materials de construcció. 
  • Industria Química: Elucidació estructural per a noves substancies. 
  • Industria de la ceràmica. Nanotecnologia i nous materials. Polimorfisme i pseudopolimorfisme (formes hidratades o solvatades). 
  • Industria Farmacèutica: Estudis de polimorfosme i puresa de mostres.
 • Liofilització de qualsevol mostra sòlida que contingui aigua en la seva composició.
 • Separació, quantificació i caracterització de substàncies poc o gens volàtils presents en mescles de productes (HPLC-MS).
 • Separació, quantificació i caracterització de substàncies volàtils i semi-volàtils presents en solucions (aquoses o orgàniques) amb una alta sensibilitat (GC-MS).

 • Serveis d'embarcació per a activitats científiques.
 • Tanc d'experimentació (piscina cimentada).
 • Cambra Hiperbàrica per a realitzar testos d'equips fin a 140 bar.
 • Realització de mapes submarins o batimetries utilitzant un sonar submarí i un GPS de precisió amb correcció de posició.
 • Lloguer d'un sonar multifeix de rang del fabricant IMAGENEX tipus Delta-T i d’un sonar multifeix d’imatge del fabricant Sound Metricsmodel ARIS Explorer 3000.
 • Lloguer d’un equip de posicionament submarí compost per una unitat superficial i una unitat submergida.
 • Lloguer d’un GPS RTK del fabricant Trimble model SPS461.

Més informació

Tel. 972 41 88 79
lluis.magi@udg.edu