Serveis Tècnics de Recerca

Espectrometria de Masses MALDI-TOF

El MALDI-TOF treballa en l’anàlisi de molècules de pes molecular elevat per aconseguir-ne la composició elemental. La tècnica MS/MS ens ajuda en la caracterització estructural de compostos desconeguts i en l’anàlisi específica de mostres biològiques.

Sol·licitud de treball

Per tal de sol·licitar l'anàlisi d'una mostra per MALDI-TOF, us heu de posar en contacte amb el personal responsable de l'equip.

Cal informar de la toxicitat, precaucions d’emmagatzematge i un cop entregat l’informe si no es ve a buscar la mostra al cap d’una setmana, després d’aquest termini el restant d’aquesta serà destruïda.

Característiques de l'equip

Espectròmetre de masses MALDI-TOF

Marca:
Bruker Daltonics
Model:
Ultraflex TOF
Any d’adquisició:
2003
Característiques tècniques:
  • Espectròmetre de masses amb analitzador de temps de vol (TOF) amb ionització per desorció làser assistida per matrius (MALDI)
  • Analitzador linial i de reflexió per a l’anàlisi d’ions de càrrega positiva i negativa
  • Làser de nitrogen
  • Anàlisi d’experiments PSD (Post-Source Decay)
  • Ordinador associat Windows 2000

Programari d’anàlisi:
  • Flex Control 2.2
  • Flex Analysis 2.2
  • Paquet informàtic BioTools 2.2 per a l'anàlisi i interpretació d'espectres
  • BioTyper 1.1 per a la identificació de microorganismes
 

Com funciona?

Els espectròmetres de masses MALDI generen ions en fase gasosa mitjançant la vaporització induïda pel làser d’una mescla sòlida de mostra i matriu en la qual aquesta última actua com a acceptor d’energia del làser que la transmet a la mostra, i produeix la sublimació dels ions de la matriu i la mostra. Els ions són accelerats en un camp elèctric per després penetrar en un tub de vol lliure. Per a cert voltatge d’acceleració el temps de vol (TOF) de l’ió en arribar al detector és proporcional a la seva relació massa/càrrega (m/z). Les dues parts d’aquest instrument operen en condicions d’alt buit. Incrementant lleugerament la potència del làser es produeix una considerable fragmentació de l’anàlit i els ions evolucionen en la regió de recorregut lliure, aquest procés s’anomena PSD. Es millora la resolució màssica incorporant un reflector al final de la zona de vol que desvia la trajectòria dels ions fins a trobar un segon detector amb què s'aconsegueix informació estructural de la molècula original.
 

Esquema MALDI-TOF  

Placa portamostres Tub de vol

1. Esquema general de funcionament

2. Placa portamostres   3. Tub de vol

Aplicacions / Casos pràctics

Per les seves característiques, l’equip està dedicat a l’anàlisi de biomolècules (drogues, metabòlits, oligosacàrids, oligonucleòtids, pèptids i proteïnes). Respecte de les proteïnes, el MALDI-TOF pot proporcionar informació estructural a escala de massa molecular, mapa de pèptids i estructura primària, seqüències i modificacions posteriors.

 

espectre de masses d'una barreja de pèptids

Espectre de masses d'una barreja de pèptids

Més informació

L’adquisició d’aquest equipament ha estat subvencionat pel Ministerio de Ciencia e Innovación a través del projecte INNPLANTA INP-2011-0059-PCT-420000-ACT1 i cofinançat pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) i el projecte europeu Starting Grant ERC-2011-StG-277801.