Serveis Tècnics de Recerca

Liofilització

La liofilització és el procés de sublimació de l’aigua d’una mostra (pas de líquid a gas) a partir de la congelació d’una mostra i una posterior dessecació al buit.

Sol·licitud de treball

Per tal de dur a terme un anàlisis, poseu-vos en contacte amb la responsable de la UEA.

Cal informar de la toxicitat i precaucions d’emmagatzematge de la mostra. Un cop entregat l'informe, si no es ve a buscar el restant de la mostra al cap d’una setmana, aquest serà destruït.

Característiques de l'equip

Liofilització Telstar LyoQuest-55

Any:
2010  Característiques:

El LyoQuest-55 és un liofilitzador compacte i de fàcil instal·lació (fitxa en pdf). 

Té una capacitat de 8 Kg de condensador (5 Kg/24 h), amb una temperatura final de -55 ºC.

L’equip es complementa amb una bomba de buit de doble etapa ubicada a l’exterior.

Com funciona?

El fonament de l’equip de liofilització es basa en mantenir a baixa temperatura (-50ºC) una mostra prèviament congelada mentre s’aplica el buit dins una cambra. D’aquesta manera s’obté la sublimació de l’aigua continguda dins aquesta mostra. El procés finalitza quan la temperatura interna de la mostra i de la cambra s’igualen (entre 24-48h depenent del gruix de mostra). Quanta més superfície tingui la mostra a liofilitzar i menys quantitat de sobrenedant, més ràpid serà el procés.

L’objectiu de la liofilització és deshidratar mostres sense alterar-ne la seva composició. Les mostres liofilitzades es poden guardar en llocs frescos i secs durant un període llarg de temps evitant-ne la degradació d’aquestes.

Aplicacions / Casos pràctics

  • La liofilització es pot aplicar a qualsevol mostra sòlida que contingui aigua en la seva composició (aliments, fangs, cèl·lules, etc).
  • En mescles de sòlid i aigua, cal deixar sedimentar i decantar el sobrenedant per a escurçar el procés de liofilització.
  • Cal evitar, en la mesura possible, la liofilització de mostres que continguin olis i altres productes químics corrosius, ja que podrien malmetre l’equip.