Serveis Tècnics de Recerca

Demanda biològica d'oxigen (DBO)

La Demanda biològica d’oxigen (DBO) en aigües mesura la quantitat d’oxigen necessari per degradar biològicament la matèria orgànica de la mostra en un període de temps determinat. Constitueix, doncs, un indicador de la capacitat d’autodepuració de l’aigua i del seu grau de contaminació.

Sol·licitud de treball

Per tal de dur a terme un anàlisis, poseu-vos en contacte amb la responsable de la UEA.

Cal informar de la toxicitat i precaucions d’emmagatzematge de la mostra. Un cop entregat l'informe, si no es ve a buscar el restant de la mostra al cap d’una setmana, aquest serà destruït.

Característiques de l'equip

Sistema OxiTop® per a la mesura de la DBO i armari incubador

Any:
2003
Característiques:
L'equip disposa de diferents parts (fitxa en pdf):
 • Frigorífic incubador de DBO (frigorífic WTW TS 606-G/4-i).
 • Ampolles amb capçal OxiTop-C amb interfície IR per a la mesura de la DBO.
 • Agitadors de diferents posicions per a les ampolles de mostra.
 • Comandament de mesura (OxiTop OC100).

Com funciona?

La tècnica consisteix en simular les condicions reals en les quals es produeix la biodegradació dels compostos orgànics presents en una mostra d’aigua per part de microorganismes aerobis. Durant el procés, que té lloc en una ampolla respiromètrica  a temperatura i velocitat d’agitació constants, es consumeix oxigen i es produeix diòxid de carboni. Això produeix una diferència de pressió a l’ampolla que es mesura per mitjà d’un sensor d’infraroigs. El resultat final, proporcional a aquesta diferència de pressió, s’expressa en mg O2/L.

Aplicacions / Casos pràctics

 • Indicador del grau de contaminació d’aigües naturals i residuals.
 • Control de processos en els quals intervenen aigües contaminades per matèria orgànica.
 • Estudi de la biodegradació de compostos.
 • Determinació de la concentració a partir de la qual un contaminant o una mostra d’aigua presenta degradació biològica.
 • Assaig de tractaments de residus industrials orgànics. Estudi de l’estabilitat de fangs.
 • Avaluació de l’efecte de quantitats conegudes de compostos tòxics en la reacció de consum d’oxigen.
 • Estudi de l’efecte en la velocitat d’oxidació de diferents processos i tractaments.